21.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 282/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Nemecko) 31. augusta 2009 — Pietro Infusino/Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

(Vec C-348/09)

2009/C 282/46

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Pietro Infusino

Žalovaná: Oberbürgemeisterin der Stadt Remscheid

Prejudiciálna otázka

Zahŕňa pojem dôležité dôvody verejnej bezpečnosti podľa článku 28 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (1), ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, iba ohrozenia vnútornej a vonkajšej bezpečnosti štátu v zmysle zachovania štátu, jeho inštitúcií a dôležitých verejných orgánov, prežitia obyvateľstva a zahraničných vzťahov a mierového spolunažívania národov?


(1)  Ú. v. EÚ L 158, s. 77; Mim. vyd. 05/005.