18.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 167/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Španielsko) 28. apríla 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe a iní a Ministerio Fiscal

(Vec C-151/09)

2009/C 167/05

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Žalovaní: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe a iní a Ministerio Fiscal

Prejudiciálna otázka

Je splnená požiadavka zachovania autonómnosti, na ktorú odkazuje článok 6 ods. 1 smernice 2001/23/ES (1) z 12. marca 2001, v situácii (akou je situácia vo veci samej), v ktorej po tom, ako mestský úrad odňal jednotlivé koncesie verejných služieb, boli zamestnanci, ktorí boli zamestnancami konkrétnych koncesných podnikov, prevedení pod správu mestského úradu a boli začlenení medzi jeho zamestnancov, pričom však ide o tých istých zamestnancov (bez výnimky), ktorí aj naďalej vykonávajú tie isté funkcie, ako vykonávali pred uvedeným odňatím koncesií, na tých istých pracoviskách a pod vedením tých istých bezprostredných nadriadených (hierarchicky nadriadených osôb), bez podstatných zmien v pracovných podmienkach, pričom jediným rozdielom je, že ich najvyššími nadriadenými sú teraz príslušní verejní zastupitelia (mestskí zastupitelia alebo primátor)?


(1)  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, Ú. v. ES L 82, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 98.