1.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 102/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Συμβούλιο της Επικρατείας (Štátna rada, Grécko) 25. februára 2009 – ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Tlačový inštitút, a.s.)/Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministerstvo pre tlač a masmédiá)

(Vec C-81/09)

2009/C 102/23

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Συμβούλιο της Επικρατείας (Štátna rada)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Tlačový inštitút, a.s.)

Žalovaný: Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministerstvo pre tlač a masmédiá)

Prejudiciálna otázka

Bráni smernica 68/151/EHS, ktorá v článku 1 stanovuje: „Koordinačné opatrenia nariadené touto smernicou sa vzťahujú na zákony, iné predpisy a správne opatrenia členských štátov týkajúce sa nasledujúcich druhov spoločností:. – v Grécku: ανώνυμη εταιρία [akciovej spoločnosti]“, zavedeniu vnútroštátnej právnej úpravy akou je článok 4 ods. 3 zákona č. 2328/1995 v časti, v ktorej stanovuje, že pokuty stanovené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku v prípade porušenia platnej právnej úpravy a etických pravidiel, ktoré upravujú fungovanie prevádzkovateľov televízneho vysielania, možno uložiť nielen spoločnosti, ktorá je držiteľom licencie pre založenie a správu televíznej stanice, ale solidárne s ňou aj všetkým spoločníkom, ktorí vlastnia viac ako 2,5 % základného imania?