4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 15. januára 2009 – Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

(Vec C-19/09)

(2009/C 82/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Žalovaná: Silva Trade, SA

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Je článok 5 bod 1 písm. b) druhá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) (ďalej len „nariadenie Brusel I“) uplatniteľný pri zmluve o poskytnutí služieb aj vtedy, ak sú služby podľa zmluvy poskytované vo viacerých členských štátoch?

b)

V prípade kladnej odpovede na túto otázku: Má sa uvedené ustanovenie vykladať v tom zmysle, že ako miesto plnenia charakteristickej zmluvnej povinnosti sa má určiť to miesto, v ktorom sa nachádza ťažisko činnosti poskytovateľa služieb určené podľa časovej náročnosti a významu činnosti;

c)

v prípade nemožnosti určiť ťažisko činnosti, môže byť žaloba týkajúca sa všetkých nárokov zo zmluvy podaná podľa voľby žalobcu v akomkoľvek mieste poskytnutia služieb v rámci Spoločenstva?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je článok 5 bod 1 písm. a) nariadenia Brusel I uplatniteľný pri zmluve o poskytnutí služieb aj vtedy, ak sú služby podľa zmluvy poskytované vo viacerých členských štátoch?


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.