Keywords
Summary

Keywords

Pomoc poskytovaná štátmi – Vymáhanie protiprávnej pomoci – Uplatnenie vnútroštátneho práva – Podmienky a obmedzenia

(Článok 88 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 14 ods. 3)

Summary

Článok 14 ods. 3 nariadenia č. 659/1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [88] Zmluvy o ES sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje, keď v prípade, že čiastky zodpovedajúce predmetnej pomoci už boli vrátené, vnútroštátny súd z dôvodu formálnej vady zruší platobné výmery vydané na účely vymáhania protiprávnej štátnej pomoci, pokiaľ je možnosť odstránenia tejto formálnej vady zaručená vnútroštátnym právom. Tomuto ustanoveniu naopak odporuje, ak by tieto čiastky boli príjemcovi tejto pomoci čo i len dočasne opätovne vyplatené.

Článok 14 ods. 3 nariadenia č. 659/1999 totiž vyjadruje požiadavky zásady efektivity, podľa ktorej má členský štát, ktorý je podľa rozhodnutia Komisie povinný zabezpečiť vrátenie protiprávne poskytnutej štátnej pomoci, slobodu vo voľbe prostriedkov, ktorými si túto povinnosť splní, pokiaľ zvolené opatrenia nebudú narušovať pôsobnosť a účinnosť práva Únie.

Preskúmanie uskutočnené vnútroštátnym súdom týkajúce sa formálnej zákonnosti platobného výmeru vydaného na účely vymáhania protiprávnej štátnej pomoci a prípadné zrušenie tohto výmeru z dôvodu, že formálne požiadavky stanovené vnútroštátnym právom neboli dodržané, sú obyčajným vyjadrením zásady účinnej súdnej ochrany, ktorá podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora predstavuje všeobecnú zásadu práva Únie. Takéto zrušenie platobného výmeru by v zásade mohlo mať za následok, že by príjemca pomoci, ktorému sa vyhovelo, mal na základe vnútroštátneho práva nárok požadovať, aby mu čiastky už vrátenej pomoci boli znovu vyplatené. Preto je potrebné, aby vnútroštátne právo obsahovalo nástroje nevyhnutné na predídenie tomu, aby zrušenie platobného výmeru automaticky viedlo k okamžitému vráteniu čiastky, ktorú dlžník uhradil na základe tohto výmeru. Príslušný orgán preto musí odstrániť formálnu vadu, ktorú uvedené výmery majú, bez toho, aby musel príjemcom protiprávnej pomoci znovu vyplatiť, a to ani dočasne, čiastky, ktoré boli vrátené na základe uvedených výmerov.

(pozri body 20 – 21, 25 – 27, 33 a výrok)