Keywords
Summary

Keywords

Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na Súdny dvor – Vnútroštátny súdny orgán v zmysle článku 267 ZFEÚ

(Článok 267 ZFEÚ)

Summary

Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Radou pre sťažnosti európskych škôl.

Pri posudzovaní, či má vnútroštátny orgán povahu súdu v zmysle článku 267 ZFEÚ, čo predstavuje otázku, ktorá spadá výlučne do práva Únie, berie Súdny dvor do úvahy ako celok všetky také skutočnosti, akými sú právne postavenie orgánu, jeho pôsobenie, záväzný charakter jeho právnych aktov, kontradiktórna povaha konania, použitie právnych predpisov orgánom, ako aj jeho nezávislosť.

Hoci Rada pre sťažnosti spĺňa všetky tieto skutočnosti, a preto musí byť označená za súdny orgán v zmysle článku 267 ZFEÚ, nespadá, ako uvádza tento článok, pod členský štát, ale pod európske školy, ktoré sú, ako uvádza prvé a tretie odôvodnenie dohovoru o európskych školách, systémom jediným svojho druhu, v ktorom je prostredníctvom medzinárodného dohovoru vytvorená forma spolupráce medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Úniou. Rada pre sťažnosti teda predstavuje orgán medzinárodnej organizácie, ktorý je napriek funkčným väzbám k Únii od Únie a členských štátov formálne odlišný. Za týchto podmienok samotná skutočnosť, že Rada pre sťažnosti je v prípade, že sa jej predloží spor, povinná uplatňovať všeobecné zásady práva Únie, nestačí na to, aby sa na Radu pre sťažnosti vzťahoval pojem vnútroštátny súdny orgán, a teda aby spadala do pôsobnosti článku 267 ZFEÚ.

(pozri body 37 – 39, 42, 43, 46 a výrok)