Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. mája 2010 – Komisia/Španielsko

(vec C‑158/09)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2003/88/ES – Organizácia pracovného času – Zamestnanci, ktorí nie sú civilnými zamestnancami vo verejnej správe – Neprebratie v stanovenej lehote“

Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 226 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88) (pozri body 7 – 10)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 1 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381) a článku 18 písm. a) smernice Rady 93/104/ES z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. ES L 307, s. 18; Mim. vyd. 05/002, s. 197) zachovaného článkom 27 ods. 1 smernice 2003/88 a vykladaného v spojení s prílohou I časťou B tejto smernice – Zamestnanci, ktorí nie sú civilnými zamestnancami vo verejnej správe

Výrok

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že v súvislosti so zamestnancami, ktorí nie sú civilnými zamestnancami vo verejnej správe, neprijalo v stanovenej lehote všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 1 ods. 3 tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.