Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júna 2010 – Komisia/Portugalsko

(vec C‑37/09)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Nakladanie s ilegálne uloženými odpadmi – Smernica 2006/12/ES – Smernica 80/68/EHS“

1.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu – Domnienky – Neprípustnosť (článok 226 ES) (pozri bod 28)

2.                     Životné prostredie – Odpady – Smernica 2006/12 – Povinnosť členských štátov zabezpečiť zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – Povinnosť dosiahnuť výsledok – Miera voľnej úvahy členských štátov týkajúca sa opatrení, ktoré sa majú prijať – Hranice (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12, článok 4) (pozri body 35 – 39, 44)

3.                     Životné prostredie – Odpady – Smernica 2006/12 – Povinnosť členských štátov vzhľadom na držiteľov odpadu – Pojem držiteľ odpadu – Držitelia odpadu bez povolenia – Zahrnutie (článok 174 ods. 2 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12, článok 8) (pozri body 46 – 51, 53 – 55)

4.                     Aproximácia právnych predpisov – Ochrana podzemných vôd – Smernica 80/68 – Pôsobnosť – Opatrenia, ktoré vedú k nepriamemu vypúšťaniu látok zo zoznamu II smernice – Zahrnutie (článok 174 ods. 2 ES; smernica Rady 80/68, články 3 a 5) (pozri body 64 – 66)

5.                     Aproximácia právnych predpisov – Ochrana podzemných vôd – Smernica 80/68 – Povinnosť členských štátov obmedziť vnikanie látok zo zoznamu II smernice do podzemných vôd – Povinnosť vopred podrobiť preskúmaniu všetky priame vypúšťania týchto látok – Zahrabávanie odpadu bez prijatia technických opatrení umožňujúcich zabrániť znečisteniu týchto vôd – Nesplnenie povinnosti [smernica Rady 80/68, článok 3 písm. b) a článok 5] (pozri body 74 – 78)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článkov 4 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 114, s. 9), ktorá kodifikovala smernicu 75/442/EHS o odpadoch, a článkov 3 a 5 smernice Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami (Ú. v. ES L 20, 1980, s. 43; Mim. vyd. 15/001, s. 134) – Skládka odpadov v bývalých kameňolomoch – Kameňolomy „Limas, Linos a Barreiras“ [Lourosa] – Chýbajúca kontrola

Výrok

1.

Portugalská republika si tým, že neprijala potrebné opatrenia v rámci nakladania s odpadmi ilegálne uloženými v bývalých kameňolomoch Limas a Linos, ktoré sa nachádzajú na území obce Lourosa, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 4 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch, ktorá kodifikovala smernicu Rady 75/442/EHS o odpadoch z 15. júla 1975, a z článku 3 písm. b), ako aj článku 5 smernice Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Portugalská republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie vo výške dvoch tretín. Komisia znáša tretinu svojich vlastných trov konania.