2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. februára 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Taliansko) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Vec C-494/09) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Prípustnosť - Colné právo - Colná kvóta - Colný kódex - Článok 239 - Nariadenie (EHS) č. 2454/93 - Články 308a, 308b a 905 - Nariadenie (ES) č. 975/2003 - Tuniak - Vyčerpanie kvóty - Dátum otvorenia - Nedeľa)

2011/C 103/09

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bolton Alimentari SpA

Žalovaná: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Výklad článku 239 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307) — Výklad článkov 308a až 308c, článku 899 druhého odseku a článku 905 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3) — Vrátenie alebo odpustenie dovozného cla — Možnosť členského štátu, aby sám rozhodol o návrhu na vrátenie — Výraz „osobitná situácia“ v zmysle článku 239 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — Dovozca Spoločenstva vylúčený z colnej kvóty otvorenej v nedeľu z dôvodu, že vnútroštátne colné orgány sú zatvorené

Výrok rozsudku

1.

Články 308a až 308c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby Európska komisia mohla prijať rozhodnutie vylučujúce podnikateľa z pridelenia colnej kvóty z dôvodu, že táto kvóta bola vyčerpaná ešte v deň svojho otvorenia, ktorý pripadá na nedeľu, teda v deň, keď sú colné úrady členského štátu, v ktorom má dotknutý podnikateľ sídlo, zatvorené.

2.

Články 308a až 308c nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 214/2007 sa majú vykladať v tom zmysle, že nestanovujú členskému štátu povinnosť požiadať Európsku komisiu o odloženie prideľovania colnej kvóty, aby bolo zaručené spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie s dovozcami, ak otvorenie colnej kvóty pripadne na nedeľu, teda na deň, keď sú colné úrady dotknutého členského štátu zatvorené, a ak hrozí, že uvedená kvóta sa vyčerpá v ten istý deň, ako je deň jej otvorenia, keďže colné úrady v ostatných členských štátoch sú v nedeľu otvorené.

3.

V iných prípadoch, ako sú prípady upravené v článku 899 ods. 1 nariadenia č. 2454/93, zmeneného a doplneného nariadením č. 214/2007, sa colný orgán členského štátu môže sám vyjadriť k žiadosti o vrátenie cla upravenej v článku 239 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, ak sa tento orgán domnieva, že Európskej komisii nie je možné vytýkať žiadnu nezrovnalosť a predmetná žiadosť nespadá pod nijaký z ďalších prípadov upravených v článku 905 ods. 1 uvedeného nariadenia č. 2454/93.

4.

Článok 239 nariadenia č. 2913/92, zmeneného a doplneného nariadením č. 1791/2006, sa má vykladať v tom zmysle, že sa môže týkať vylúčenia dovozcu Európskej únie z colnej kvóty, ktorej dátum otvorenia pripadá na nedeľu, z dôvodu, že colné orgány členského štátu, v ktorom má tento dovozca sídlo, sú v nedeľu zatvorené.


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010.