18.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/16


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. októbra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Halle — Nemecko) — Günter Fuß/mesto Halle

(Vec C-243/09) (1)

(Sociálna politika - Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov - Smernica 2003/88/ES - Organizácia pracovného času - Hasiči zamestnaní vo verejnom sektore - Zásahová služba - Článok 6 písm. b) a článok 22 ods. 1 prvý pododsek písm. b) - Maximálny týždenný pracovný čas - Odmietnutie výkonu práce presahujúcej túto dobu - Nútené preloženie do inej služby - Priamy účinok - Dôsledky pre vnútroštátne súdy)

2010/C 346/26

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Halle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Günter Fuß

Žalovaný: mesto Halle

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verwaltungsgericht Halle — Výklad článku 22 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381) — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca v rozpore s uvedenou smernicou týždenný pracovný čas presahujúci 48 hodín pre úradníkov pracujúcich v zásahovej službe hasičského zboru — Z úradnej moci uskutočnené preradenie úradníka, ktorý odmietol tento pracovný čas, na pracovné miesto v administratíve s rovnakým platovým zaradením — Pojem „ujma“

Výrok rozsudku

Článok 6 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje taká vnútroštátna právna úprava, aká je v konaní vo veci samej, ktorá umožňuje zamestnávateľovi vo verejnom sektore, aby nútene preložil pracovníka zamestnaného ako hasič v zásahovej službe do inej služby z dôvodu, že tento vyžadoval v zásahovej službe dodržiavanie maximálneho priemerného týždenného pracovného času upraveného v uvedenom ustanovení. Skutočnosť, že takému pracovníkovi nevznikne z dôvodu tohto preloženia nijaká osobitná ujma vyplývajúca z porušenia tohto článku 6 písm. b), nie je z tohto hľadiska relevantná.


(1)  Ú. v. EÚ C 233, 26.9.2009.