26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 63/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Vec C-208/09) (1)

(Európske občianstvo - Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch - Zákon s právnou silou ústavného zákona členského štátu o zrušení šľachtictva v tomto štáte - Priezvisko dospelej osoby, ktorá je štátnou príslušníčkou uvedeného štátu, získané osvojením v inom členskom štáte, v ktorom má bydlisko - Šľachtický titul a šľachtický predikát, ktoré sú súčasťou priezviska - Zápis orgánmi prvého členského štátu do matriky - Oprava zápisu z úradnej povinnosti - Odstránenie šľachtického titulu a šľachtického predikátu)

2011/C 63/06

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Odporca: Landeshauptmann von Wien

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verwaltungsgerichtshof — Výklad článku 18 ES — Ústavný zákon členského štátu, ktorého predmetom je zrušenie šľachtických titulov v tomto štáte a ktorý zakazuje svojim štátnym príslušníkom používať zahraničné šľachtické tituly — Odmietnutie orgánmi tohto členského štátu zapísať do knihy narodení šľachtický titul a šľachtické označenie, ktoré sú súčasťou priezviska, ktoré dospelý štátny príslušník získal v inom členskom štáte ako v štáte pobytu, v dôsledku osvojenia štátnym príslušníkom posledne uvedeného štátu

Výrok rozsudku

Článok 21 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby orgány členského štátu mohli, za takých okolností, ako sú okolnosti v predmetnej veci, odmietnuť uznať všetky prvky priezviska štátneho príslušníka tohto štátu, ako bolo určené v druhom členskom štáte, v ktorom má uvedený štátny príslušník bydlisko v čase svojho osvojenia v dospelosti štátnym príslušníkom tohto druhého členského štátu, ak toto priezvisko obsahuje šľachtický titul, ktorý nie je v členskom štáte uvedenom ako prvý prípustný na základe jeho ústavného práva, ak opatrenia prijaté týmito orgánmi v tomto kontexte sú odôvodnené verejným poriadkom, teda sú nevyhnutné na ochranu záujmov, ktoré majú zaručiť, a sú primerané legitímne sledovanému cieľu.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009.