6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. júna 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Rada pre sťažnosti európskych škôl) — Paul Miles a i./európske školy

(Vec C-196/09) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Pojem „vnútroštátny súdny orgán“ v zmysle článku 267 ZFEÚ - Rada pre sťažnosti európskych škôl - Systém odmeňovania učiteľov pridelených do európskych škôl - Neprispôsobenie odmien po znehodnotení libry - Zlučiteľnosť s článkami 18 ZFEÚ a 45 ZFEÚ)

2011/C 232/06

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rada pre sťažnosti európskych škôl

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Žalované: európske školy

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rada pre sťažnosti európskych škôl — Výklad článkov 12, 39 a 234 Zmluvy ES — Pojem vnútroštátny súdny orgán v zmysle článku 234 ES — Systém odmeňovania učiteľov pridelených do európskych škôl — Neprispôsobenie odmien po znehodnotení libry — Porušenie zásad rovnosti zaobchádzania a voľného pohybu pracovníkov

Výrok rozsudku

Súdny dvor Európskej únie nemá právomoc odpovedať na návrh na začatie prejudiciálneho konania predložený Radou pre sťažnosti európskych škôl.


(1)  Ú. v. EÚ C 193, 15.8.2009.