UZNESENIE SÚDU PRVÉHO STUPŇA (odvolacia komora)

z 22. júna 2009

Vec T‑340/08 P

Marianne Timmer

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Odvolanie – Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Nové a podstatné skutočnosti – Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“

Predmet: Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 5. júna 2008, Timmer/Dvor audítorov (F‑123/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑185, II‑A‑1‑975) a smerujúce k zrušeniu tohto uznesenia

Rozhodnutie: Odvolanie sa zamieta. M. Timmer znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev v tomto konaní.

Abstrakt

1.      Odvolanie – Uvedenie dôvodov a právnych tvrdení v žalobe – Nedostatočne presný dôvod – Neprípustnosť

[Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 138 ods. 1 písm. c)]

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné otvorenie – Podmienka – Nová podstatná skutočnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Odvolanie podané na Súd prvého stupňa proti rozhodnutiu Súdu pre verejnú službu, ktoré neobsahuje žiadne konkrétne tvrdenie na podporu návrhu na zrušenie a obmedzuje sa na to, že na podporu návrhu na náhradu škody odkazuje na „výsledky overenia nových skutočností“, nespĺňa požiadavky článku 138 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa a musí byť zamietnuté ako zjavne neprípustné.

(pozri body 24 a 25)

2.      Protiprávne vymenovanie úradníka nemôže ovplyvniť zákonnosť úkonov, ktoré tento úradník musí vykonávať pri plnení svojich povinností. Protiprávne vymenovanie nadriadeného predovšetkým nemôže spôsobiť neplatnosť jeho rozhodnutí týkajúcich sa hodnotenia úradníka.

Protiprávnosť vymenovania preto nemožno považovať za podstatnú skutočnosť odôvodňujúcu žiadosť o preskúmanie hodnotiacich správ, ktoré neboli napadnuté v stanovených lehotách.

(pozri body 39, 41 a 42)