30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/50


Žaloba podaná 19. júna 2008 – Komisia/Commune de Valbonne

(Vec T-238/08)

(2008/C 223/88)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Escobar Guerrero, splnomocnený zástupca a E. Bouttier, advokát)

Žalovaná: Commune de Valbonne

Návrhy žalobkyne

zaviazať obec Valbonne, zastúpenú svojim súčasným starostom, aby žalobkyni zaplatila sumu 18 619,38 eura, zloženú z istiny vo výške 14 261,29 eura a úrokov z omeškania vo výške 4 358,09 eura, splatných k 31. máju 2008,

zaviazať obec Valbonne na zaplatenie sumy 5 000 eur na pokrytie nákladov, ktoré žalobkyňa musela vynaložiť na vymáhanie svojej pohľadávky,

zaviazať obec Valbonne na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uzavrela na roky 1998 a 1999 s obcou Valbonne vo Francúzsku, obcou Fermo v Taliansku a európskym združením ekonomických záujmov ARCHI-MED zmluvu o výskume a vzdelávaní, týkajúcu sa projektu vzájomného vzdelávania medzi mestom Valbonne a provinciou Di Ascoli Piceno, nazývaného „VALASPI MM 1027“.

Obce a ARCHI-MED sa okrem iného zaviazali predložiť konečnú správu Komisii. Keďže po výzve Komisie nepredložili túto správu, Komisia usúdila, že zmluvné strany nedodržali svoje záväzky podľa zmluvy a zmluvu ukončila, pričom požiadala o vrátenie časti preddavkov, ktoré poskytla, zvýšenú o úroky.

Vzhľadom na platobnú neschopnosť ARCHI-MED Komisia navrhuje zaviazať žalovanú na zaplatenie dlžných súm, keďže zmluvné strany sú zodpovedné spoločne a nerozdielne za realizáciu zmluvy.