30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/45


Žaloba podaná 6. júna 2008 – Strack/Komisia

(Vec T-221/08)

(2008/C 223/79)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Európskej komisie prijaté skutočne alebo na základe zákonnej fikcie odmietnutia v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001 v rámci vybavovania žiadostí žalobcu o prístup k dokumentu z 18. januára 2008 a 19. januára 2008 a jeho opakovaných žiadostí z 22. februára 2008, 18. apríla 2008, a najmä 21. apríla 2008, a to najmä rozhodnutie z 19. mája 2008 v rozsahu, v akom úplne alebo čiastočne zamieta žiadosti žalobcu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu škody ako majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobcovi v súvislosti s vybavovaním jeho žiadosti v primeranej výške, minimálne však v symbolickej výške jedno euro,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca požiadal 18. a 19. januára 2008 Komisiu o prístup k viacerým dokumentom. Keďže mu prístup k týmto dokumentom, minimálne čiastočne, nebol zabezpečený v lehotách stanovených na tento účel, podal predmetnú žalobu.

Na odôvodnenie svojej žaloby žalobca najmä uvádza, že žalovaná porušila článok 255 ES ako aj nariadenie (ES) č. 1049/2001 (1). Okrem toho žalobca vytýka porušenie zásady riadneho úradného postupu, porušenie článkov 41 a 42 Charty základných práv Európskej únie, ako aj povinnosti odôvodnenia zamietajúcich rozhodnutí podľa článku 253 ES.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).