15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/22


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. júna 2009 — AVLUX/Parlament

(Vec T-524/08) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Verejné obstarávanie služieb - Vyhlásenie verejného obstarávania na opravu a rozšírenie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu - Zamietnutie ponuky uchádzača - Zrušenie verejného obstarávania - Zastavenie konania“)

2009/C 193/34

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: R. Adam, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a D. Petersheim, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 2. októbra 2008, ktorým sa zamieta ponuka žalobkyne predložená v rámci výzvy na predloženie ponúk na rozšírenie a opravu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu (Ú. v. EÚ 2008, S 193-254240)

Výrok uznesenia

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Európsky parlament je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009.