20.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/41


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. apríla 2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter a.i./Rada

(Vec T-217/08) (1)

(„Žaloba o neplatnosť - Nariadenie (ES) č. 248/2008 - Režim kvót na mlieko - Zvýšenie vnútroštátnych kvót na mlieko - Neexistencia osobnej dotknutosti - Neprípustnosť“)

2009/C 141/86

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bonn, Nemecko); Romuald Schaber (Petersthal, Nemecko); Stefan Mann (Eberdorfergrund, Nemecko); a Walter Peters (Körchow, Nemecko) (v zastúpení: W. Renner a O. Schniewind, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Moore a Z. Kupčová, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcov: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. Tserepa-Lacombe a M. Vollkommer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko (Ú. v. EÚ L 76, s. 6)

Výrok uznesenia

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romuald Schaber, Stefan Mann a Walter Peters znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Rady.

3.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008.