29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/38


Uznesenie Súdu prvého stupňa z 26. júna 2009 — Marcuccio/Komisia

(Vec T-114/08 P) (1)

(„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Primeraná lehota na podanie návrhu na náhradu škody - Omeškanie - Odvolanie čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

2009/C 205/70

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 14. decembra 2007, Marcuccio/Komisia (F-21/07, zatiaľ neuverejnené v Zbierke), ktoré smeruje k zrušeniu tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Komisie Európskych spoločenstiev vzniknuté v rámci predmetného konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 107, 26.4.2008.