ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 30. novembra 2009

Vec F‑86/08

Dietrich Voslamber

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Spoločný systém zdravotného poistenia – Manželka bývalého úradníka – Presne vymedzená právomoc – Článok 13 pravidiel pre zdravotné poistenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou D. Voslamber navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Komisie z 9. júla 2008, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť proti rozhodnutiu zo 17. januára 2008, ktorým sa zamietlo priznať jeho manželke základné poistenie v spoločnom systéme zdravotného poistenia inštitúcií Európskych spoločenstiev

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Návrhy Komisie prednesené podľa článku 94 písm. a) rokovacieho poriadku sa zamietajú. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli žalobcovi. Žalobca znáša tretinu svojich trov konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Právne dôvody neuvedené v žalobe – Odkaz na všetky prílohy – Neprípustnosť

[Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

2.      Úradníci – Interný predpis inštitúcie – Právne účinky – Hranice

(Pravidlá pre zdravotné poistenie, článok 13)

3.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Zahrnutie manželky úradníka do základného poistenia v rámci spoločného systému nemocenského poistenia – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 72; pravidlá pre zdravotné poistenie, článok 13)

1.      Na základe článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu musí návrh na začatie konania obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia, na ktorých je založený. Tieto dôvody a tvrdenia musia byť uvedené dostatočne jasne a presne, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu pre verejnú službu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne aj bez ďalších informácií. Na účely zabezpečenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je na to, aby bola žaloba prípustná, potrebné, aby podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá, koherentným a zrozumiteľným spôsobom vyplývali zo znenia samotnej žaloby. Aj keď možno samotný text žaloby v osobitných bodoch podporiť a doplniť odkazmi na pripojené výňatky dokumentov, všeobecný odkaz na iné písomnosti, aj keď sú v prílohe žaloby, nemôže napraviť nedostatok podstatných častí právnej argumentácie, ktorá sa musí podľa vyššie spomenutých ustanovení nachádzať v žalobe. Okrem toho Súdu pre verejnú službu neprináleží vyhľadávať a určovať v prílohách dôvody a tvrdenia, ktoré by mohli byť považované za základ žaloby, keďže prílohy majú čisto dôkaznú a pomocnú funkciu.

(pozri bod 37)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 8. decembra 2005, Just/Komisia, T‑91/04, Zb. VS s. I‑A‑395, II‑1801, bod 35

2.      Interné predpisy prijaté inštitúciami Spoločenstva v žiadnom prípade nemôžu platne ustanoviť pravidlá, ktoré sa odchyľujú od ustanovení vyššej právnej sily, akými sú ustanovenia služobného poriadku a právnej úpravy prijatej na jeho vykonanie alebo všeobecné právne zásady. Nemôže tak existovať výklad pojmu príjmy z pracovnej činnosti «v zmysle administratívnych informácií“, ktorý by sa líšil od výkladu pojmu obsiahnutého v článku 13 pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov.

(pozri bod 53)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. októbra 2005, Fardoom a Reinard/Komisia, T‑43/04, Zb. VS s. I‑A‑329, II‑1465, body 35 a 36

3.      Odsek 3 administratívnych informácií z roku 2007 o uplatňovaní článku 13 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev pre prípad choroby, ktorý spresňuje podmienky uplatňovania uvedeného článku 13, podmieňuje výnimočne základné poistenie manžela úradníka v rámci spoločného systému zdravotného poistenia inštitúcií Európskych spoločenstiev dodržaním niektorej z podmienok, ktoré uvádza: prvá podmienka vyžaduje, aby tento manžel nemohol byť poistený v inom zákonnom systéme zdravotného poistenia, druhá podmienka vyžaduje, aby suma poistného na prihlásenie sa na zdravotné poistenie predstavovala viac ako 20 % zdaniteľného príjmu z pracovnej činnosti dotknutej osoby.

Inštitúcia sa dopustí nesprávneho právneho posúdenia, ak v rámci žiadosti úradníka o to, aby jeho manžel bol základne poistený v rámci spoločného systému zdravotného poistenia, odmietne považovať starobný dôchodok manžela úradníka za príjem z pracovnej činnosti, hoci článok 13 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev výslovne stanovuje, že starobné dôchodky predstavujú príjem z pracovnej činnosti.

Úradník však nemôže s úspechom uplatniť žalobný dôvod, aby dosiahol zrušenie rozhodnutia v prípade, keď administratíva nedisponuje žiadnou voľnou úvahu a má povinnosť konať tak, ako konala. Komisia je tak na základe článku 13 spoločných pravidiel povinná zamietnuť žiadosť úradníka o to, aby jeho manželovi bolo priznané základné poistenie v rámci spoločného systému zdravotného poistenia, keď manžel úradníka nespĺňa ani jednu z dvoch podmienok stanovených v odseku 3 uvedených administratívnych informácií, a to bez ohľadu na to, ako sa vykladá druhá z týchto podmienok.

(pozri body 52, 54, 55, 60, 75 a 76)

Odkaz:

Súdny dvor: 20. mája 1987, Souna/Komisia, 432/85, Zb. s. 2229, bod 20

Súd pre verejnú službu: 17. júna 2008, De Fays/Komisia, F‑97/07, Zb. VS s. I‑A‑1-191, II‑A-1-1011, body 70 a 71