Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 24. apríla 2009 – Koukou/Elliniko Dimosio

(vec C‑519/08)

„Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Doložky 5 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú – Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore – Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy – Zníženie všeobecnej úrovne ochrany zamestnancov – Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužitiam – Sankcie – Absolútny zákaz zmeny pracovných zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú vo verejnom sektore – Dôsledky nesprávneho prebratia smernice – Konformný výklad“

1.                     Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužitiu pracovných zmlúv opätovne uzatváraných na dobu určitú [smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 1 písm. a) a doložka 8 bod 3] (body 48, 59, 72, 81, 91, 102, 133, body 1 až 6 a 8 výroku)

2.                     Sociálna politika – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Zákaz zníženia všeobecnej úrovne ochrany zamestnancov chránenej uvedenou dohodou (smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 1 a doložka 8 bod 3) (bod 124, bod 7 výroku)

Predmet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Monomeles Protodikeio Athinon – Výklad doložiek 5 a 3 prílohy smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368) – Objektívne dôvody odôvodňujúce opätovné uzavretie pracovných zmlúv na dobu určitú bez obmedzenia – Povinnosť uzavrieť takéto zmluvy uložená vnútroštátnou právnou úpravou – Zákaz prijať právnu úpravu preberajúcu predpis Spoločenstva, ktorá zhoršuje ochranu pracovníkov – Pojem zhoršenie

Výrok

1.

Doložka 5 bod 1 písm. a) rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorú obsahuje príloha smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni používaniu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane, ktoré je odôvodnené len tým, že toto používanie stanovuje všeobecná zákonná alebo podzákonná úprava členského štátu. Naopak, pojem „objektívne dôvody“ v zmysle uvedenej doložky vyžaduje, aby tento osobitný typ pracovnoprávneho vzťahu, tak ako ho stanovuje vnútroštátna právna úprava, bol odôvodnený existenciou konkrétnych skutočností týkajúcich sa najmä predmetnej činnosti a podmienok jej výkonu.

2.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej, ktorá napriek tomu, že z dôvodu preventívnych opatrení proti zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane ukladá povinnosť dodržiavať celkovú maximálnu dĺžku týchto zmlúv, zároveň stanovuje pre určité kategórie zamestnancov výnimky z tohto obmedzenia, pokiaľ sa na týchto vzťahuje aspoň jedno z preventívnych opatrení namierených proti zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane uvedených v tejto doložke.

3.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej, ktorá z dôvodu potláčania zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane stanovuje zaplatenie mzdy a odškodnenie, ako aj trestné a disciplinárne sankcie, pričom prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, či vykonávacie podmienky, ako aj skutočné uplatnenie príslušných ustanovení vnútroštátneho práva predstavujú primerané sankčné opatrenia proti verejnej správe za zneužívanie pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane.

4.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ vo vnútroštátnom právnom poriadku dotknutého členského štátu neexistujú pre verejný sektor iné účinné opatrenia na zabránenie a prípadne sankcionovanie zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, tak jej odporuje taká vnútroštátna právna úprava ako vo veci samej, pokiaľ sa táto ratione temporis neuplatňuje na pracovné zmluvy na dobu určitú uzatvárané opakovane, ktoré boli uzavreté alebo obnovené po uplynutí obdobia stanoveného smernicou 1999/70 na jej prebratie, ak platnosť pracovných zmlúv uplynula v čase nadobudnutia účinnosti tejto úpravy alebo počas obdobia troch mesiacov predchádzajúcich tomuto dátumu.

5.

Za takých okolností, ako sú tie vo veci samej, sa doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ vo vnútroštátnom právnom poriadku dotknutého členského štátu existujú pre daný sektor iné účinné opatrenia na zabránenie a prípadne sankcionovanie zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane v zmysle uvedeného bodu 1, nepredstavuje prekážku pre uplatnenie pravidla vnútroštátneho práva, ktoré len vo verejnom sektore absolútne zakazuje zmenu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, ktoré s cieľom pokryť permanentné a dlhodobé potreby zamestnávateľa sa majú považovať za zneužívanie. Napriek tomu prináleží vnútroštátnemu súdu, aby posúdil, v akom rozsahu predstavujú vykonávacie podmienky a skutočné uplatnenie príslušných ustanovení vnútroštátneho práva primerané preventívne a prípadne sankčné opatrenia proti verejnej správe za zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane.

6.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni tomu, aby spory, ktoré sa týkajú zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú uzatváraných opakovane, patrili do výlučnej právomoci správnych súdov. Napriek tomu prináleží vnútroštátnemu súdu, aby dozeral na to, aby právo na účinnú súdnu ochranu bolo zabezpečené súbežne s dodržaním zásady efektivity a ekvivalencie.

7.

Doložka 8 bod 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je vo veci samej, ktorá na účely zistenia, či došlo k zneužitiu pracovných zmlúv na dobu určitú, stanovuje oproti podmienkam, ktoré upravoval predchádzajúci vnútroštátny predpis, najmä taký ako článok 8 ods. 3 zákona 2112/1920 o povinnom skončení pracovného pomeru zamestnanca v súkromnom sektore, ďalšie podmienky, pokiaľ takéto podmienky majú vplyv na obmedzenú kategóriu zamestnancov, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, ktorí uzatvorili pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo im bola poskytnutá kompenzácia podľa doložky 5 bodu 1 uvedenej dohody vo forme prijatia preventívnych opatrení proti zneužívaniu pracovných zmlúv na dobu určitú.

8.

Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva vyložil pokiaľ možno v súlade s výkladom doložky 5 bodu 1 a doložky 8 bodu 3 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ako aj v tomto rámci určil, či sa také ustanovenie vnútroštátneho práva, ako článok 8 ods. 3 zákona 2112/1920, má v spore vo veci samej uplatniť namiesto niektorých iných ustanovení tohto práva.