4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/10


Odvolanie podané 9. februára 2009: Deepak Rajani (Dear!Net Online) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 26. novembra 2008 vo veci T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (v zastúpení: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Artoz-Paper AG

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 26. novembra 2008 (T-100/06) v celom rozsahu,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ navrhuje zrušenie napadnutého rozsudku z týchto dôvodov:

Súd prvého stupňa pri zamietnutí prvého žalobného dôvodu vychádzal z nesprávneho výkladu článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (CTMR) v spojení s článkom 4 ods. 1 Madridskej dohody,

Súd prvého stupňa pri zamietnutí prvého žalobného dôvodu porušil článok 6 Zmluvy o Európskej únii (konsolidované znenie), ako aj článok 6 v spojení s článkom 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR),

Súd prvého stupňa pri zamietnutí prvého žalobného dôvodu porušil článok 10 smernice 89/104/(ES) (1) v spojení s článkom 1 smernice 89/104(ES),

Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného dôvodu porušil článok 79 CTMR, keď nevzal do úvahy, že odporca nekonal v dobrej viere,

Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného dôvodu nesprávne považoval dotknuté ochranné známky za podobné, a tým porušil článok 8 ods. 1 písm. b) CTMR,

Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného dôvodu porušil článok 135 ods. 4 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, keď nevzal do úvahy podporné dôkazy uvedené v prílohe žaloby, ktorá mu bola podaná,

Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného dôvodu porušil články 49 a 50 v spojení s článkom 220 Zmluvy o Európskej únii (konsolidované znenie),

Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného dôvodu nevzal do úvahy skutočnosť, že ÚHVT zneužil svoju právomoc.


(1)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).