30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/33


Žaloba podaná 1. júla 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-289/08)

(2008/C 223/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Rozet a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Luxemburské veľkovojvodstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 11 ods. 1 písm. c) smernice Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (1) tým, že nevypracovalo externé núdzové plány na prijatie opatrení mimo podnikov, patriacich do článku 9 tejto smernice,

zaviazať Luxemburské veľkovojvodstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že vypracovanie externých núdzových plánov na prijatie opatrení mimo podnikov, patriacich do článku 9 smernice 96/82/ES, je základnou požiadavkou tejto smernice. Luxemburské veľkovojvodstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice tým, že nevypracovalo takéto plány pre osem výrobných závodov umiestených na svojom území.


(1)  Ú. v. ES L 10, s. 13; Mim. vyd. 05/002, s. 410.