30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/31


Odvolanie podané 10. apríla 2008 Deutsche Telekom AG proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) z 26. júna 2008 vo veci T-271/03, Deutsche Telekom/Komisia

(Vec C-280/08 P)

(2008/C 223/48)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Deutsche Telekom AG (v zastúpení: U. Quack, Rechtsanwalt, S. Ohlhoff, Rechtsanwalt, M. Hutschneider, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev, Arcor AG & Co. KG, Versatel NRW GmbH, pôvodne Tropolys NRW GmbH, pôvodne CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, pôvodne KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, pôvodne tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, pôvodne VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. apríla 2008 vo veci T-271/03,

zrušiť rozhodnutie Komisie 2003/707/ES (1) z 21. mája 2003 uverejnené pod číslom K(2003) 1526 v konečnom znení,

subsidiárne, znížiť pokutu uloženú spoločnosti Deutsche Telekom AG v článku 3 napadnutého rozhodnutia Komisie na základe voľnej úvahy Súdneho dvora,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka opiera svoje odvolanie proti uvedenému rozsudku Súdu prvého stupňa o nasledujúce odvolacie dôvody:

Rozsudok je v rozpore s článkom 82 ES a v rozpore so zásadou ochrany legitímnej dôvery, keďže v predmetnom konaní sa odvolateľka nedopustila žiadneho porušenia uvedeného ustanovenia, ktoré jej možno objektívne pripisovať a rovnako chýba zavinenie odvolateľky. Rozsudok právne náležitým spôsobom nezohľadňuje opakované skúmanie efektu tarifných nožníc prostredníctvom Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (ďalej len „RegTP“) v tom čase príslušného na reguláciu vo vzťahu k odvolateľke. RegTP opakovane preskúmal a odmietol existenciu efektu tarifných nožníc porušujúceho pravidlá hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o účastnícke stanice. V takomto prípade je osobitná zodpovednosť za trhovú organizáciu regulovaného podniku obmedzená a prenesená na príslušný regulačný orgán. Vzhľadom na regulačné rozhodnutia mohla odvolateľka vychádzať z toho, že jej konanie neporušovalo pravidlá hospodárskej súťaže. Predpoklad, že odvolateľka mohla zvýšením ADSL poplatkov znížiť údajný efekt tarifných nožníc, je v rozpore so záverom Súdneho dvora, podľa ktorého sa pri skúmaní efektu tarifných nožníc nemá prihliadať na „krížové subvencovanie“ medzi rozličnými trhmi. Okrem toho Súd prvého stupňa právne pochybil, keď Komisii nevytýkal, že neskúmala, či zvýšenie ADSL poplatkov je vôbec spôsobilé znížiť údajný efekt tarifných nožníc.

Rozsudok odporuje článku 82 aj z toho dôvodu, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil skutkové požiadavky tohto predpisu. Analýza efektu tarifných nožníc v tomto prípade nemôže vonkoncom dokazovať zneužitie. Ak by boli poplatky za východiskové služby záväzne stanovené príslušným regulačným úradom (ako v tomto prípade), mohla by táto analýza viesť k výsledku, ktorý dokonca odporuje pravidlám hospodárskej súťaže.

Súd prvého stupňa v tejto súvislosti porušil aj povinnosť odôvodnenia rozsudku.

Napadnutý rozsudok je z právneho hľadiska nesprávny vo viacerých aspektoch aj v súvislosti so skúmaním Komisiou použitej metódy zisťovania efektu tarifných nožníc. Po prvé preto, že takzvaný „As-Efficient-Competitor-Test“, o ktorý sa Súd prvého stupňa opieral ako o všeobecne platný nástroj na porovnanie je neprípustný, ak podnik s dominantným postavením na trhu a jeho konkurenti (ako v tomto prípade) pôsobia za rozdielnych regulačných a skutočných podmienok. Po druhé preto, že analýza efektu tarifných nožníc zohľadňuje iba poplatky za pripojenia, kým poplatky za ďalšie telekomunikačné služby založené na rovnakých východiskových službách (najmä spojenia) nie sú brané do úvahy. Aj závery rozsudku týkajúce sa účinkov údajného efektu tarifných nožníc majú viacero právnych vád a tento rozsudok neobsahoval skúmanie kauzalitu medzi údajným efektom tarifných nožníc a záverom Súdu prvého stupňa.

Rozsudok nerešpektuje požiadavky článku 253 ES na odôvodnenie rozhodnutia Komisie.

Napokon Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil aj článok 15 ods. 2 nariadenia 17, keďže nenamietal výpočet pokuty uloženej Komisiou, hoci Komisia nesprávne vychádzala zo závažného porušenia, nedostatočne zohľadnila reguláciu poplatkov v odvetví odvolateľky a mohla v každom prípade uložiť iba symbolickú pokutu. V dôsledku toho Súd prvého stupňa opomenul dostatočne právne zohľadniť všetky relevantné aspekty a právne dostatočným spôsobom sa zaoberať dôvodmi na zníženie pokuty.


(1)  Ú. v. EÚ L 263, s. 9.