Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. novembra 2009 – Komisia/Španielsko

(vec C‑154/08)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Šiesta smernica o DPH – Článok 2 a článok 4 ods. 1, 2 a 5 – Zosúladenie právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia – Zdaniteľné osoby – Činnosti alebo úkony, ktoré vykonávajú ‚registradores de la propiedad‘ ako správcovia dane zodpovední za kanceláriu pre správu daní na určitom území vymedzenom na účely hypotekárnych úverov – Hospodárske činnosti – Činnosti vykonávané nezávisle – Organizácie, ktoré sa spravujú verejným právom, vykonávajúce činnosti v rámci výkonu verejných funkcií – Porušenie práva Spoločenstva zo strany vnútroštátneho súdu“

1.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Návrh na začatie konania – Uvedenie výhrad a dôvodov – Formálne náležitosti – Jednoznačná formulácia návrhov [článok 226 ES; Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 38 ods. 1 písm. c)] (pozri body 60, 63, 67)

2.                     Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Hospodárske činnosti vykonávané nezávisle v zmysle článku 4 šiestej smernice (smernica Rady 77/388, článok 2 a článok 4 ods. 1 a 2) (pozri body 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118, 127 a výrok)

3.                     Členské štáty – Povinnosti – Nesplnenie povinnosti – Zodpovednosť (článok 226 ES) (pozri body 125, 126)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článku 2 a článku 4 ods. 1 a 2 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23) – Zdaniteľné osoby – Činnosti alebo úkony vykonávané „registradores de la propiedad“

Výrok

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že služby, ktoré autonómnej oblasti poskytujú „registradores de la propiedad“ (úradníci zodpovední za zápis do katastra) ako správcovia dane zodpovední za „oficina liquidadora de distrito hipotecario“ (kancelária pre správu daní na určitom území vymedzenom na účely hypotekárnych úverov) považuje za služby, ktoré nepodliehajú dani z pridanej hodnoty, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 2 a článku 4 ods. 1 a 2 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.