21.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 44/25


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. novembra 2008 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Grécko) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Vec C-180/08 a C-186/08) (1)

(Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku - Smernica 89/48/EHS - Uznávanie diplomov - Štúdium vykonané v „laboratóriu slobodných štúdií“ neuznanom za vzdelávaciu inštitúciu hostiteľským členským štátom - Psychológ)

(2009/C 44/41)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Žalovaný: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Výklad článkov 1, 2, 3 a 4 smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES L 19, s. 16; Mim. vyd. 05/001, s. 337) – Výklad článkov 39 ods. 1, 10 ods. 1, 43, 47 ods. 1, 49, 55, 149 a 150 ES – Štátny príslušník členského štátu, ktorý vykonával povolanie upravené v hostiteľskom členskom štáte pred a po uznaní profesijnej rovnocennosti vyplývajúcej z jeho akademických titulov získaných v inom členskom štáte – Predchádzajúce absolvovanie na základe franchisingovej zmluvy časti univerzitného štúdia v inštitúcii, ktorá nie je hostiteľským členským štátom uznaná za univerzitnú inštitúciu – Možnosť vylúčenia zamestnanca z jeho profesijnej činnosti z dôvodu zamietnutia uznania takýchto titulov

Výrok uznesenia

Príslušné orgány hostiteľského štátu sú podľa článku 3 smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov povinné umožniť štátnemu príslušníkovi členského štátu, ktorý je držiteľom diplomu v zmysle tejto smernice vydaného príslušným orgánom iného členského štátu, vykonávať svoju profesiu za rovnakých podmienok ako držitelia národných diplomov, aj keď tento diplom:

potvrdzuje vzdelanie nadobudnuté úplne alebo sčasti v inštitúcii sídliacej v hostiteľskom členskom štáte, ktorá podľa právnej úpravy tohto posledného uvedeného štátu nie je uznaná ako vzdelávacie zariadenie a

nebola schválená príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008.