26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/49


Žaloba podaná 29. novembra 2007 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-432/07)

(2008/C 22/92)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a A.-L. During, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie č. 2007/647/ES z 3. októbra 2007, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (1) v rozsahu, v akom vylučuje niektoré výdavky uskutočnené žalobkyňou v prospech organizácií výrobcov ovocia a zeleniny v účtovných rokoch 2003 a 2004,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa požaduje zrušenie napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že Komisia dospela k mylnému výkladu a uplatneniu článku 11 nariadenia Rady č. 2200/96 (2) konštatujúc, že francúzska vláda nerešpektovala podmienky určené týmto ustanovením pre uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny.


(1)  Oznámené pod číslom K(2007) 4477, Ú. v. EÚ L 261, s. 28.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. EÚ L 297, s. 1; Mim. vyd. 3/020, s. 55).