12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/24


Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Aer Lingus Group/Komisia

(Vec T-411/07)

(2008/C 8/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Aer Lingus Group plc (Dublin, Írsko) (v zastúpení: A. Burnside, Solicitor, B. van de Walle de Ghelcke, advokát, T. Snels, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutie, ktoré prijala Európska komisia 11. októbra 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou žalobca navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 4600 z 11. októbra 2007, ktorým Komisia zamietla žiadosť žalobcu o začatie konania podľa článku 8 ods. 4 a o prijatie predbežných opatrení podľa článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (ďalej len „nariadenie ES o fúziách“) po tom, čo 27. júna 2007 vydala rozhodnutie K(2007) 3104 (ďalej len „rozhodnutie o zákaze“), ktorým vyhlásila koncentráciu za nezlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP (vec č. COMP/M.4439 – Ryanair – Aer Lingus).

Žalobca tvrdí, že Komisia nesprávne uplatnila ustanovenia článkov 8 ods. 4 a 5 nariadenia ES o fúziách a podala ich nesprávny výklad, keď uviedla, že nebolo v jej právomoci žiadať Ryanair, aby sa po rozhodnutí o zákaze zbavil svojho menšinového podielu v Aer Lingus, alebo prijať iné opatrenia na obnovenie pôvodného stavu alebo prijať predbežné opatrenia.

Žalobca konkrétne tvrdí, že keďže Komisia výslovne považovala tento menšinový podiel a s ním spojenú verejnú ponuku Ryanairu pre Aer Lingus za nedeliteľnú súčasť tej istej koncentrácie, vyplýva z toho, že zakázaná koncentrácia sa čiastočne uskutočnila. Okrem toho žalobca tvrdí, že články 8 ods. 4 a 5 nariadenia ES o fúziách oprávňujú Komisiu konať tak, aby odvrátila nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž, spôsobený menšinovým podielom spájajúcim dve spoločnosti, o ktorých sa rozhodlo, že sú najbližšími vzájomnými konkurentmi na leteckých linkách do Írska a späť.

Žalobca ďalej tvrdí, že Komisia konala v rozpore s článkom 21 ods. 3 nariadenia ES o fúziách, pretože neuplatnila svoju výlučnú príslušnosť, ale namiesto toho dala členským štátom možnosť zasiahnuť.