20.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/39


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. apríla 2009 — Bodegas Montebello/ÚHVT — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Vec T-430/07) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MONTEBELLO RHUM AGRICOLE - Skoršia národná ochranná známka MONTEBELLO - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Neexistencia podobnosti výrobkov - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

2009/C 141/79

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Španielsko) (v zastúpení: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo a A. Hernández Lehmann, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. López Fernández de Corres a J. Crespo Carrillo, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Montebello SARL (Petit-Bourg, Francúzsko) (v zastúpení: G.-G. Lamoureux, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) zo 7. septembra 2007 (vec R 223/2007-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťou Bodegas Montebello SA a Montebello SARL

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosť Bodegas Montebello SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.