15.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 193/19


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. júla 2009 — KG Holding a i./Komisia

(Spojené veci T-81/07, T-82/07 a T-83/07) (1)

(„Štátna pomoc - Pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá holandskými orgánmi KG Holding NV - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie - Žaloba o neplatnosť - Čiastočná neprípustnosť - Vymáhanie pomoci od podnikov príjemcov, na ktoré bol vyhlásený konkurz - Usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach“)

2009/C 193/27

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-81/07: Jan Rudolf Maas ako správca konkurznej podstaty KG Holding NV (Rotterdam, Holandsko) (v zastúpení: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalobcovia vo veci T-82/07: Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh ako správcovia konkurznej podstaty Kliq BV (Rotterdam) (v zastúpení: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalobca vo veci T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen ako správca konkurznej podstaty Kliq Reïntegratie (Utrecht, Holandsko) (v zastúpení: G. van der Wal a T. Boesman, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H. van Vliet, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/939/ES z 19. júla 2006 o opatreniach pomoci v prospech KG Holding NV, ktoré notifikovalo Holandsko (Ú. v. EÚ L 366, s. 40)

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 rozhodnutia Komisie 2006/939/ES z 19. júla 2006 o opatreniach pomoci v prospech KG Holding NV, ktoré notifikovalo Holandsko, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

3.

Pán Jan Rudolf Maas ako správca konkurznej podstaty KG Holding NV znáša svoje vlastné trovy konania vo veci T-81/07.

4.

Páni Jan Rudolf Maas a Cornelis van den Bergh ako správcovia konkurznej podstaty Kliq BV znášajú svoje vlastné trovy konania vo veci T-82/07.

5.

Pán Jean Leon Marcel Groenewegen ako správca konkurznej podstaty Kliq Reïntegratie znáša svoje vlastné trovy konania vo veci T-83/07 a je povinný nahradiť trovy konania Komisie vo veci T-83/07.

6.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania vo veciach T-81/07 a T-82/07.


(1)  Ú. v. EÚ C 117, 29.5.2007.