26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

(Vec C-492/07)

(2008/C 22/50)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Nijenhuis a K. Mojzesowicz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika si tým, že riadne neprebrala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (1) zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) a najmä článok 2 písm. k) týkajúci sa definície účastníka do vnútroštátneho právneho poriadku, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice uplynula 30. apríla 2004.


(1)  Ú. v. ES L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349.