Vec C-553/07

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

proti

E. E. Rijkeboer

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Raad van State)

„Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Ochrana súkromia — Výmaz údajov — Právo prístupu k údajom a k informáciám o príjemcoch údajov — Lehota na uplatnenie práva prístupu“

Návrhy prednesené 22. decembra 2008 — generálny advokát D. Ruiz-Jarabo Colomer   I ‐ 3891

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. mája 2009   I ‐ 3919

Abstrakt rozsudku

Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46, článok 12 písm. a)]

S právom na rešpektovanie súkromia uvedeným v článku 1 bode 1 smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov je spojená možnosť dotknutej osoby ubezpečiť sa, že jej osobné údaje sa spracovávajú presne a zákonne, konkrétne to znamená, že základné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú správne a že sa oznamujú oprávneným príjemcom. Ako uvádza odôvodnenie č. 41 smernice, na to, aby dotknutá osoba mohla vykonať potrebné overenia, musí disponovať právom prístupu k svojim údajom, ktoré sa spracovávajú.

Článok 12 písm. a) smernice 95/46 ukladá členským štátom, aby stanovili právo prístupu k informáciám o príjemcoch alebo kategóriám príjemcov údajov, ako aj o obsahu poskytnutých informácií vzťahujúce sa nielen na prítomnosť, ale aj na minulosť. Členským štátom prináleží stanoviť tak lehotu na uchovanie týchto informácií, ako aj na ne sa vzťahujúci prístup, ktoré predstavujú spravodlivú rovnováhu medzi na jednej strane záujmom dotknutej osoby na ochranu svojho súkromia, uplatňovanú najmä prostredníctvom prostriedkov opravy a nápravy stanovených smernicou 95/46, a na druhej strane záťažou, ktorú pre prevádzkovateľa predstavuje povinnosť uchovávať tieto informácie.

Právna úprava, ktorá obmedzuje uchovávanie informácií o príjemcoch alebo kategórií príjemcov údajov a obsahu poskytnutých údajov na obdobie jedného roka a súbežne s tým aj prístup k týmto informáciám, pričom základné údaje sa uchovávajú oveľa dlhšie, nepredstavuje spravodlivú rovnováhu medzi predmetným záujmom a povinnosťou, ibaže by sa preukázalo, že dlhšie uchovávanie týchto informácií predstavuje pre prevádzkovateľa neprimeranú záťaž. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vykonal nevyhnutné overenia.

(pozri body 49, 70 a výrok)