Vec C-446/07

Alberto Severi

proti

Regione Emilia-Romagna

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunale civile di Modena)

„Smernica 2000/13/ES — Označovanie potravín určených na dodanie v nespracovanom stave konečnému spotrebiteľovi — Označovanie spôsobilé uviesť kupujúceho do omylu, pokiaľ ide o pôvod alebo miesto pôvodu potraviny — Druhové názvy v zmysle článku 3 nariadenia (EHS) č. 2081/92 — Vplyv“

Návrhy prednesené 7. mája 2009 — generálna advokátka E. Sharpston   I ‐ 8044

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. septembra 2009   I ‐ 8063

Abstrakt rozsudku

 1. Poľnohospodárstvo – Jednotná právna úprava – Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Nariadenie č. 2081/92

  (Nariadenie Rady č. 2081/92, zmenené a doplnené nariadením č. 2796/2000, článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 3)

 2. Aproximácia právnych predpisov – Označovanie, prezentácia a reklama potravín – Smernica 2000/13

  (Nariadenie Rady č. 2081/92, zmenené a doplnené nariadením č. 2796/2000, článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 3; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13, článok 2)

 1.  Článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 3 nariadenia č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmeneného a doplneného nariadením č. 2796/2000, sa majú vykladať v tom zmysle, že označenie potraviny obsahujúce zemepisné údaje, ktoré je predmetom žiadosti o registráciu ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie v zmysle uvedeného nariadenia č. 2081/92, nemožno až do prípadného postúpenia žiadosti o registráciu Komisii Európskych spoločenstiev vnútroštátnymi orgánmi považovať za druhové. Až do rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev o žiadosti o registráciu označenia, prípadne jej zamietnutia z osobitného dôvodu, že uvedené označenie sa stalo druhovým, nemožno vychádzať z predpokladu, že označenie má druhovú povahu v zmysle nariadenia č. 2081/92 v znení zmien a doplnení.

  Názov výrobku totiž nadobúda druhovú povahu v dôsledku objektívneho procesu, na konci ktorého sa tento názov, napriek tomu, že obsahoval odkaz na zemepisnú oblasť, kde sa výrobok pôvodne vyrábal alebo predával, stal bežným pre uvedený výrobok.

  Za týchto podmienok skutočnosť, že sporný názov vo veci samej je predmetom žiadosti o registráciu, nemá vplyv na výsledok tohto objektívneho procesu zovšeobecnenia alebo oddelenia označenia od územia.

  (pozri body 50, 51, 54, bod 1 výroku)

 2.  Článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 3 nariadenia č. 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmeneného a doplneného nariadením č. 2796/2000 v spojení s článkom 2 smernice 2000/13 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín, sa majú vykladať v tom zmysle, že označenie potravín obsahujúce zemepisné údaje, ktoré nie je zaregistrované ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, sa môže legálne používať pod podmienkou, že označenie takto pomenovaného výrobku neuvedie priemerného, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa do omylu. Na posúdenie toho, či ide o tento prípad, môžu vnútroštátne orgány zohľadniť dĺžku používania názvu. Naopak, prípadná dobromyseľnosť výrobcu alebo maloobchodného predajcu nie je relevantná.

  Medzi skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri posúdení prípadnej klamlivej povahy označenia, patrí dĺžka používania názvu, ktorá je objektívnou skutočnosťou a môže zmeniť očakávania rozumného spotrebiteľa. Naopak, prípadná dobromyseľnosť výrobcu alebo maloobchodníka, ktorá je subjektívnou skutočnosťou, nemôže ovplyvniť objektívny dojem, ktorý vyvoláva u spotrebiteľa uvedenie zemepisného názvu na etikete.

  (pozri body 62, 63, bod 2 výroku)