Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. apríla 2009 – Komisia/Belgicko

(vec C‑292/07)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Verejné zmluvy – Smernica 2004/18/ES – Postupy verejného obstarávania prác, tovarov a služieb – Nesprávne alebo neúplné prebratie – Neprebratie v stanovenej lehote“

1.                     Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi (článok 249 tretí odsek ES; smernica Rady 2004/18) (pozri body 68 – 70, 120, 122)

2.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 226 ES) (pozri body 100, 155, 166)

Predmet

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie všetkých ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) v stanovenej lehote

Výrok

1.

Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie alebo na úplné a/alebo správne prebratie článku 1 ods. 2 písm. b) v spojení s prílohou I, ako aj článku 9 ods. 1 druhej vety a článku 9 ods. 8 písm. a) bodov i) a iii), článku 23 ods. 2, článku 30 ods. 2 až 4, článku 31 ods. 1 písm. c), článku 38 ods. 1, článku 43 prvého odseku písm. d), článku 44 ods. 2 druhého pododseku a článku 44 ods. 3 a 4, článku 46 prvého odseku, článku 48 ods. 2 písm. f), článku 55 ods. 1 druhého pododseku písm. d) a e) a článku 55 ods. 3, článku 67 ods. 2 druhého a tretieho pododseku, článku 68 písm. a) prvého pododseku, článku 72 a článku 74 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 2083/2005 z 19. decembra 2005, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.