ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora)

z 3. apríla 2008 ( *1 )

„Smernica 91/629/EHS — Rozhodnutie 97/182/ES — Chov teliat — Individuálne ohrady — Zákaz uväzovania teliat — Význam slovesa ‚uväzovať‘ — Materiál a dĺžka lana — Rozdielnosti medzi jazykovými verziami — Jednotný výklad“

Vo veci C-187/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Rechtbank Zutphen (Holandsko) z 19. februára 2007 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2007, ktorý súvisí s trestným konaním proti

Dirk Endendijk,

SÚDNY DVOR (siedma komora),

v zložení: predseda siedmej komory U. Lõhmus, sudcovia P. Lindh a A. Arabadjiev (spravodajca),

generálny advokát: Y. Bot,

tajomník: H. von Holstein, zástupca tajomníka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 9. januára 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

pán Dirk Endendijk, v zastúpení: J. T. A. M. Mierlo, advocaat,

holandská vláda, v zastúpení: C. Wissels a D. J. M. de Grave, splnomocnení zástupcovia,

belgická vláda, v zastúpení: A. Hubert, splnomocnená zástupkyňa,

grécka vláda, v zastúpení: V. Kontolaimos a S. Charitaki, splnomocnení zástupcovia,

Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: F. Erlbacher a M. van Heezik, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu pojmu „uväzovať“ („aanbinden“) v zmysle smernice Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (Ú. v. ES L 340, s. 28; Mim. vyd. 03/012, s. 144), zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 97/182/ES z 24. februára 1997 (Ú. v. ES L 76, s. 30; Mim. vyd. 03/020, s. 348, ďalej len „zmenená a doplnená smernica 91/629“).

2

Návrh bol podaný v rámci trestného konania vedeného proti pánovi Endendijkovi z dôvodu, že v priebehu októbra 2005 ponechal teľatá uviazané za podmienok, ktoré nie sú v súlade s bodom 8 prvou vetou prílohy zmenenej a doplnenej smernice 91/629.

Právny rámec

Právna úprava Spoločenstva

3

Článok 3 ods. 1 smernice 91/629 stanovuje, že teľatá musia byť ustajňované buď v skupine, alebo v individuálnych boxoch alebo „priviazané v stojiskách“. Toto ustanovenie sa uplatňuje na novovybudované alebo prebudované podniky od 1. januára 1994.

4

Smernica Rady 97/2/ES z 20. januára 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/629/EHS (Ú. v. ES L 25, s. 24; Mim. vyd. 3/020, s. 238), síce formálne nezmenila toto ustanovenie, ale doplnila nový odsek 3 do článku 3 smernice 91/629, ktorý stanovuje:

„Od 1. januára 1998 sa na všetky novovybudované a zrekonštruované farmy a na všetky tie, ktoré boli uvedené do užívania po tomto dátume, uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

žiadne teľa nie je uzavreté v individuálnej ohrade po uplynutí veku ôsmich týždňov, pokiaľ veterinárny lekár nepotvrdí, že jeho zdravotný stav alebo správanie vyžaduje, aby bolo izolované za účelom ošetrenia. …

…“

5

Príloha smernice 91/629 obsahovala vo svojej pôvodnej verzii bod 8, ktorý znel:

„Kde sa používajú povrazy na uviazanie dobytka, nemôžu zraňovať teľatá a musia sa pravidelne kontrolovať a upravovať, aby zabezpečovali pohodlie. Každý povraz musí byť dostatočne dlhý, aby sa mohli teľatá pohybovať podľa odseku [bodu — neoficiálny preklad] 7 (to znamená bez problémov si ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa, ako aj vidieť iné teľatá). Povraz musí byť navrhnutý tak, aby sa, pokiaľ je to možné, vylúčilo riziko udusenia alebo poranenia.“

6

Piate odôvodnenie rozhodnutia 97/182 je formulované takto:

„keďže uväzovanie teliat spôsobuje problémy; keďže z tohto dôvodu by sa teľatá umiestnené v individuálnych ohradách nemali uväzovať a teľatá ustajnené v skupine sa môžu uväzovať iba na krátke obdobie v čase skrmovania mlieka“.

7

Rozhodnutie 97/182 zmenilo a doplnilo prílohu smernice 91/629, ktorej bod 8 sa nahradil týmto textom:

„Teľatá sa nepriväzujú s výnimkou teliat ustajnených v skupine, ktoré sa môžu uväzovať na obdobie nie dlhšie ako jedna hodina v čase kŕmenia mliekom alebo náhradkou mlieka. Ak sa používajú priväzovacie zariadenia, tieto teľatám nespôsobujú poranenie a pravidelne sa kontrolujú a upravujú podľa potreby, aby pohodlne sedeli. Každé priväzovacie zariadenie je skonštruované tak, aby sa predišlo riziku uškrtenia alebo poranenia a aby umožnilo teľaťu pohyb v súlade s bodom 7 (to znamená bez problémov si ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa, ako aj vidieť iné teľatá).“

Vnútroštátna právna úprava

8

Nariadenie o teľatách (Kalverenbesluit, Staatsblad 1994, č. 576) neobsahuje definíciu pojmu „uväzovať“. Jeho článok 3 ods. 2 stanovuje:

„Teľatá, ktoré sú ustajnené individuálne a teľatá staršie ako osem týždňov, ktoré sú určené na chov býkov, nemôžu byť uväzované.“

9

Odôvodnenie tohto nariadenia v tejto súvislosti upresňuje, že zákaz uväzovania teliat, ktoré sú ustajnené individuálne, sa uplatňuje „na všetky kategórie teliat“.

10

Nariadením z 22. septembra 1997 (Staatsblad 1997, č. 478), ktoré nadobudlo účinnosť 31. decembra 1997, bolo nariadenie o teľatách zmenené a doplnené, tak aby sa zohľadnili zmeny, ktoré prinieslo rozhodnutie 97/182. Článok 2 ods. 1 v súčasnom znení stanovuje:

„Teľatá môžu byť držané len za okolností, ktoré sú v súlade s bodom 8 prvou vetou prílohy [zmenenej a doplnenej smernice 91/629].“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

11

Holandský chovateľ pán Endendijk je obvinený z toho, že v októbri 2005 držal 25 teliat uviazaných v boxoch v rozpore s bodom 8 prvou vetou prílohy zmenenej a doplnenej smernice 91/629.

12

Pán Endendijk pred vnútroštátnym súdom tvrdil, že teľatá — individuálne ustajnené v zastrešených boxoch s rozmermi 2,50 m a 1,20 m — boli priviazané lanom dlhým asi 3 m okolo krku, a preto nemohli byť považované za uviazané v zmysle bodu 8 prvej vety prílohy zmenenej a doplnenej smernice 91/629.

13

Za týchto podmienok Rechtbank Zutphen (sudca Hospodárskej polície v Zutphene) rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1.

Ako sa má vykladať pojem „uväzovať“ v zmysle [zmenenej a doplnenej] smernice 91/629/EHS?

2.

Je pritom relevantný materiál, dĺžka [lana], ako aj účel uviazania?“

O prejudiciálnych otázkach

14

Vzhľadom na to, že obe položené otázky sa navzájom úzko prekrývajú, je potrebné na ne odpovedať spoločne.

15

Na úvod je potrebné uviesť, že aby bolo možné určiť význam slova „uväzovať“, je vzhľadom na neexistenciu definície tohto výrazu v zmenenej a doplnenej smernici 91/629 nevyhnutné odkázať na všeobecný a globálne prijímaný význam tohto výrazu (rozsudky z 27. januára 1988, Dánsko/Komisia, 349/85, Zb. s. 169, bod 9, a z 27. januára 2000, DIR International Film a i./Komisia, C-164/98 P, Zb. s. I-447, bod 26).

16

Berúc do úvahy toto upresnenie, je potrebné poukázať na to, že zmenená a doplnená smernica 91/629 výslovne zakazuje uväzovanie teliat, ak sú ustajnené v individuálnych boxoch. V tejto súvislosti piate odôvodnenie rozhodnutia 97/182 upresňuje, že „teľatá umiestnené v individuálnych ohradách sa nemajú uväzovať“, čo je zopakovaním požiadavky v bode 8 prílohy zmenenej a doplnenej smernice 91/629.

17

Ako bolo pripomenuté v bode 7 tohto rozsudku, podľa tohto ustanovenia sa „teľatá… nepriväzujú s výnimkou teliat ustajnených v skupine, ktoré sa môžu uväzovať na obdobie nie dlhšie ako jedna hodina v čase kŕmenia mliekom alebo náhradkou mlieka…“

18

Z toho vyplýva, že nemožno prijať tvrdenie, podľa ktorého teľatá priviazané lanom dlhým približne 3 m, ktoré im umožňuje určitú voľnosť pohybu, nie sú uviazané, pretože uvedená voľnosť zodpovedá požiadavkám zmenenej a doplnenej smernice 91/629.

19

Zo znenia článku 3 ods. 3 zmenenej a doplnenej smernice 91/629, ako aj z bodu 8 prílohy tejto smernice po prvé vyplýva, že možnosť uviazať teľatá sa týka len teliat ustajnených v skupine a nie teliat ustajnených individuálne, na ktoré sa v tejto súvislosti vzťahuje absolútny zákaz. Keďže zápisnica vo veci samej uvádza len teľatá ustajnené v individuálnych boxoch, je potrebné dospieť k záveru, že možnosť uviazať teľatá sa tejto veci netýka.

20

Po druhé je na účely úplnosti potrebné uviesť, že možnosť uviazať teľatá má výsostne výnimočnú povahu, pretože sa viaže na časový interval, ktorý nemôže presiahnuť jednu hodinu a je určený na skrmovanie mlieka. Teľatá teda môžu byť na základe výnimky uviazané len počas týchto krátkych časových intervalov, a to za podmienok, v ktorých je zabezpečená ich sloboda pohybu, takže si môžu bez problémov ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa. Inak povedané vlastnosti, na ktoré poukazuje obžalovaný v konaní vo veci samej, keď tvrdí, že zvieratá nie sú uviazané, sú práve vlastnosťami, ktoré sa na zvieratá majú vzťahovať, ak sú výnimočne uviazané, čo je možnosť prípustná len v prípade teliat ustajnených v skupine, pričom v prípade teliat obžalovaného vo veci samej o takúto situáciu nejde.

21

Pokiaľ ide o okolnosť, že v holandskej jazykovej verzii uvádza bod 8 prílohy zmenenej a doplnenej smernice 91/629 kovovú povahu uviazania, pričom používa slovo „reťaze“ („kettingen“), je v prvom rade potrebné uviesť, že to nijak nemení rozsah výnimky stanovenej v tomto ustanovení, ktorá sa uplatňuje len na teľatá ustajnené v skupine počas skrmovania lieka, čo nebol prípad teliat obžalovaného vo veci samej, keďže jeho teľatá boli podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania ustajnené v individuálnych boxoch.

22

V druhom rade je potrebné poukázať na to, že dotknutý výraz nemôže byť v žiadnom prípade preskúmaný len v holandskej jazykovej verzii uvedeného bodu, keďže ustanovenia Spoločenstva sa musia vykladať a uplatňovať jednotným spôsobom pri zohľadnení existujúcich verzií vo všetkých jazykoch Európskeho spoločenstva (pozri rozsudky zo 7. decembra 1995, Rockfon, C-449/93, Zb. s. I-4291, bod 28; z 2. apríla 1998, EMU Tabac a i., C-296/95, Zb. s. I-1605, bod 36, a z 8. decembra 2005, Jyske Finans, C-280/04, Zb. s. I-10683, bod 31).

23

Podľa ustálenej judikatúry nemôže byť formulácia použitá v jednej z jazykových verzií ustanovenia Spoločenstva chápaná ako jediný základ na výklad tohto ustanovenia, alebo sa v tejto súvislosti považovať za ustanovenie, ktoré má prednosť pred inými jazykovými verziami. Takýto prístup by totiž nebol v súlade s požiadavkou jednotnosti pri uplatňovaní práva Spoločenstva (pozri rozsudok z 12. novembra 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Zb. s. I-7053, bod 16).

24

V prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami textu Spoločenstva sa má predmetné ustanovenie vykladať podľa všeobecnej štruktúry a účelu právneho predpisu, ktorého je súčasťou (rozsudky z 9. marca 2000, EKW a Wein & Co, C-437/97, Zb. s. I-1157, bod 42, ako aj z 1. apríla 2004, Borgmann, C-1/02, Zb. s. I-3219, bod 25).

25

Je však potrebné konštatovať, že jazykové verzie bodu 8 prílohy zmenenej a doplnenej smernice 91/629, s výnimkou holandskej, používajú všeobecný výraz. Napríklad nemecká jazyková verzia používa výraz „Anbindevorrichtung“ (priväzovacie zariadenie), anglická jazyková verzia výraz „tether“ (uchytenie), francúzska jazyková verzia slovo „attache“ a talianska verzia výraz „attacco“. Takéto použitie všeobecného výrazu je logickejšie predovšetkým vzhľadom na všeobecný zákaz pripomenutý v bode 16 tohto rozsudku a následne na pohodlie zvierat, ktoré vyžaduje zmenená a doplnená smernica 91/629, keď umožňuje výnimku zo zákazu uväzovať teľatá za podmienok pripomenutých v bode 17 tohto rozsudku. Výraz reťaz je teda v rozpore s cieľom sledovaným zákonodarcom Spoločenstva.

26

Na položené otázky je teda potrebné odpovedať, že v zmysle zmenenej a doplnenej smernice 91/629 je teľa uviazané, ak je pripútané lanom bez ohľadu na materiál alebo dĺžku tohto lana a na dôvody, pre ktoré je toto zviera uviazané.

O trovách

27

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (siedma komora) rozhodol takto:

 

V zmysle smernice Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat, zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 97/182/ES z 24. februára 1997, je teľa uviazané, ak je pripútané lanom bez ohľadu na materiál alebo dĺžku tohto lana a na dôvody, pre ktoré je toto zviera uviazané.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: holandčina.