Keywords
Summary

Keywords

Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Vývozné náhrady

(Nariadenie Komisie č. 3665/87, článok 11 ods. 1)

Summary

Článok 11 ods. 1 nariadenia č. 3665/87, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky, zmeneného a doplneného nariadením č. 2945/94, sa má vykladať tak, že sankcia, ktorú uvádza, je uplatniteľná voči vývozcovi, ktorý žiadal o vývoznú náhradu za tovar, ak tento tovar v nadväznosti na podvodné konanie jeho zmluvného partnera nebol vyvezený.

Pokiaľ sa totiž preukáže, že vývoz tovaru, za ktorý bola priznaná náhrada, nebol vykonaný, je zrejmé, že vývozca požiadal o náhradu, ktorá bola vyššia ako uplatniteľná náhrada, berúc do úvahy, že za neexistencie skutočného vývozu nevzniká nárok na žiadnu náhradu.

Navyše k taxatívnemu zoznamu, ktorý obsahuje toto ustanovenie, nemôže byť pridaný nový prípad oslobodenia založený najmä na neexistencii zavineného konania vývozcu. Chyba alebo omyl zmluvného partnera patria k obvyklému obchodnému riziku a nemôžu byť považované za nepredvídateľné v rámci obchodných transakcií. Vývozca nie je obmedzený pri výbere svojich zmluvných partnerov a prislúcha mu vynaložiť primeranú obozretnosť, buď zahrnutím zmluvných dojednaní v tomto zmysle do zmlúv, ktoré s nimi uzatvára, alebo dojednaním osobitného poistenia.

(pozri body 25, 36, 37 a výrok)