21.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 44/20


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. decembra 2008 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo] – Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Vec C-517/07) (1)

(Smernica 92/81/EHS - Spotrebné dane z minerálnych olejov - Článok 2 ods. 2 a 3, ako aj článok 8 ods. 1 písm. a) - Smernica 2003/96/ES - Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny - Článok 2 ods. 2 až 4 písm. b) - Pôsobnosť - Prísady do motorového paliva, ktoré majú charakter minerálnych olejov alebo energetických výrobkov, ale nepoužívajú sa ako motorové palivo - Vnútroštátny daňový režim)

(2009/C 44/33)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Afton Chemical Limited

Žalovaný: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – High Court of Justice (Chancery Division) – Výklad článko 2 ods. 3 a 8 ods. 1 smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov (Ú. v. ES L 316, s. 12), článku 2 ods. 3 a ods. 4 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, s. 51) a článku 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, s. 1) – Minerálne oleje, ktoré sa pridávajú do motorových palív na iné účely ako pohon vozidla, ale nie sú určené na použitie, ponúkané na predaj alebo používané ako motorové palivo – Zdaňovanie ako pri motorových palivách?

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 3 a článok 8 ods. 1 smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994, pokiaľ ide o obdobie do 31. decembra 2003, a článok 2 ods. 3 a 4 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, pokiaľ ide o obdobie od 1. januára do 31. októbra 2004, majú byť vykladané v tom zmysle, že také prísady do motorového paliva, ako sú prísady v spore vo veci samej, ktoré majú charakter „minerálnych olejov“ v zmysle článku 2 ods. 1 smernice 92/81 alebo „energetických výrobkov“ v zmysle článku 2 ods. 1 smernice 2003/96, ktoré však nie sú určené na používanie, ponúkané na predaj alebo používané ako motorové palivo, musia podliehať daňovému režimu stanovenému v uvedených smerniciach.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.