29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/4


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-397/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania - Kapitálové spoločnosti - Smernica 69/335/EHS - Článok 2 ods. 1 a 3, článok 4 ods. 1 a článok 7 - Daň z vkladu - Oslobodenie od dane - Podmienky - Premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla spoločnosti z jedného členského štátu do iného členského štátu - Daň z vkladu do majetku určeného na obchodné činnosti vykonávané v členskom štáte pobočkami alebo stálymi prevádzkarňami spoločností, ktorých sídlo sa nachádza v inom členskom štáte)

2009/C 205/06

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: E. Gippini Fournier a M. Afonso, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: B. Plaza Cruz a M. Muñoz Pérez, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, s. 25; Mim. vyd. 09/001, s. 11) — Premiestnenie sídla spoločnosti — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zdaňuje premiestnenie sídla, pokiaľ daná spoločnosť nepodlieha kapitálovej dani v členskom štáte pôvodu — Podmienky uplatnenia povinných oslobodení

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že:

oslobodenie transakcií upravených v článku 7 ods. 1 písm. b) smernice Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navýšenia základného imania, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973, smernicou Rady 73/80/EHS z 9. apríla 1973 a smernicou Rady 85/303/EHS z 10. júna 1985, od dane z vkladu viaže na podmienky stanovené v článku 96 druhého doplňujúceho ustanovenia konsolidovaného znenia zákona o dani právnických osôb (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), vydaného kráľovským dekrétom č. 4/2004 z 5. marca 2004,

daňou z vkladu zdaňuje premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla kapitálových spoločností, ktoré vo svojom členskom štáte pôvodu nepodliehali podobnej dani, z určitého členského štátu do Španielska a

daňou z vkladu zdaňuje majetok určený na obchodné činnosti vykonávané na území Španielska prostredníctvom pobočiek alebo stálych prevádzkarní spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte, ktorý neuplatňuje podobnú daň,

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 69/335, zmenenej a doplnenej smernicami 73/79, 73/80 a 85/303.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007.