26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/13


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-6/07) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2002/74/ES - Ochrana pracovníkov - Platobná neschopnosť zamestnávateľa)

(2008/C 22/25)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Enegren a R. Vidal Puig, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: F. Díez Moreno, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprebratie v stanovenej lehote ustanovení nevyhnutných na dosiahnutie súladu so smernicou č. 2002/74/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, s. 10; Mim. vyd. 05/004, s. 261)

Výrok rozsudku

1.

Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo v stanovenej lehote všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou č. 2002/74/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007.