Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 15. novembra 2007 – Enercon/ÚHVT (Konvertor veternej energie)

(vec T‑71/06)

„Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej vonkajší obal gondoly konvertora veternej energie – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94“

Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť [nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b)] (pozri body 26, 31)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. novembra 2005 (vec R 179/2005‑2) o zamietnutí zápisu trojdimenzionálnej ochrannej známky (časť konvertora veternej energie v tvare lopty amerického futbalu) ako ochrannej známky Spoločenstva

Údaje týkajúce sa veci

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva:

Enercon GmbH

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva:

trojrozmerná ochranná známka zobrazujúca vonkajší obal gondoly konvertora veternej energie pre výrobky triedy 7 – prihláška č. 2496743

Rozhodnutie prieskumového pracovníka:

zamietnutie prihlášky

Rozhodnutie odvolacieho senátu:

zamietnutie odvolania


Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Enercon GmbH je povinný nahradiť trovy konania.