Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. novembra 2011 – Kendrion/Komisia

(vec T‑54/06)

„Hospodárska súťaž – Kartely – Odvetvie plastových priemyselných vriec – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Hospodársky subjekt – Solidárna zodpovednosť – Proporcionalita – Rovnosť zaobchádzania – Pokuty – Horná hranica 10 % obratu – Reálna platobná schopnosť“

1.                     Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Porušenia – Pripísanie – Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti – Hospodárska jednotka – Kritériá posúdenia – Domnienka rozhodujúceho vplyvu uplatňovaného materskou spoločnosťou na dcérske spoločnosti, ktoré sú v 100 % vlastníctve materskej spoločnosti – Dôkazná povinnosť spoločnosti, ktorá chce vyvrátiť túto domnienku (článok 81 ods. 1 ES) (pozri body 49 – 52, 65 – 67)

2.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Posúdenie v závislosti od individuálneho správania podniku – Vplyv neuloženia sankcie inému hospodárskemu subjektu – Neexistencia (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2) (pozri body 77, 78)

3.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Maximálna výška – Výpočet – Obrat, ktorý sa má zohľadniť – Celkový obrat všetkých spoločností tvoriacich hospodársky subjekt, ktorý koná ako podnik – Hranice (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2) (pozri body 91, 92)

4.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Zásada rovnosti zaobchádzania – Rozdiely medzi podnikmi vyplývajúce z uplatnenia maximálnej výšky – Prípustnosť – Zákaz uložiť vyššiu pokutu malým alebo stredným podnikom – Neexistencia (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03) (pozri body 106, 107, 110, 111, 149)

5.                     Žaloba o neplatnosť – Zrušujúci rozsudok – Účinky – Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie pravidiel hospodárskej súťaže – Účinky vo vzťahu k osobám, ktorým je určené a ktoré nepodali žalobu – Neexistencia (články 81 ES, 230 ES a 249 ES) (pozri bod 119)

6.                     Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Prípustnosť odkazu na písomné podania predložené tomu istému súdu v inej veci – Základná podmienka – Zhodnosť účastníkov konania a najmä žalobcov v obidvoch veciach – Možnosť napraviť porušenie zásady zopakovaním predmetných dôvodov v replike – Neexistencia (Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1) (pozri body 125 – 127)

7.                     Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Porušenia – Pokuty – Určenie – Kritériá – Zvýšenie všeobecnej úrovne pokút – Prípustnosť (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2) (pozri body 133, 134)

8.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Kritériá – Celkový obrat dotknutého podniku – Obrat dosiahnutý z tovarov tvoriacich predmet porušenia – Zodpovedajúce zohľadnenie – Hranice (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2) (pozri body 141 – 143)

9.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Kritériá – Finančná situácia dotknutého podniku – Zohľadnenie – Povinnosť Komisie vyžiadať si podrobné informácie o finančnej situácii podniku – Neexistencia [článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03, bod 5 písm. b)] (pozri body 161 – 163, 165)

10.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Rozdelenie dotknutých podnikov do rozličných kategórií – Podmienky (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03, bod 1 A) (pozri body 182, 183)

Predmet

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2005) 4634 z 30. novembra 2005 vydaného v konaní na uplatnenie článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 – Priemyselné vrecia) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, ktoré sa týka kartelu na trhu s plastovými priemyselnými vrecami, ako aj návrh na zrušenie alebo subsidiárne zníženie pokuty uloženej žalobkyni

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Kendrion NV je povinná nahradiť trovy konania.