18.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 167/9


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. júna 2009 — Komisia/Burie Onderzoek en advies

(Vec T-179/06) (1)

(„Arbitrážna doložka - Zmluvy uzatvorené v rámci programu RACE II a osobitného programu v oblasti telematických aplikácií spoločného záujmu - Vrátenie časti vyplatených preddavkov - Príslušnosť Súdu prvého stupňa - Čiastočná neprípustnosť - Zásada riadnej správy vecí verejných - Protinávrh“)

2009/C 167/19

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: pôvodne A. Weimar a L. Escobar Guerrero, neskôr W. Roels, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Rupert)

Žalovaný: Burie Onderzoek en advies BV (Nijeholtpade, Holandsko) (v zastúpení: I. van den Berge a A. Appelman, advokáti)

Predmet veci

Žaloba založená na arbitrážnej doložke v zmysle článku 238 ES, v ktorej sa navrhuje uložiť Burie Onderzoek en advies BV, aby nahradil časť preddavkov, ktoré vyplatila Európska komisia, vrátane úrokov z omeškania, na základe dvoch zmlúv o financovaní v oblasti vyspelých komunikačných technológií v Európe a telematických aplikácií

Výrok rozsudku

1.

Žaloba týkajúca sa vrátenia preddavkov vyplatených Komisiou na základe zmluvy Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas) s označením „Projet R 2022“ sa zamieta ako neprípustná v rozsahu, v akom smeruje proti Burie Onderzoek en Advies BV, z dôvodu zjavnej nepríslušnosti Súdu prvého stupňa o nej rozhodovať.

2.

Burie Onderzoek en Advies je na základe zmluvy Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services) s označením „Projet UR 1028“ povinný zaplatiť Komisii sumu 109 535,62 eura, zvýšenú o úroky z omeškania vo výške zákonnej úrokovej sadzby uplatniteľnej v Holandsku od 31. augusta 2001 až do úplného zaplatenia dlhu.

3.

Protinávrh Burie Onderzoek en Advies sa zamieta.

4.

Každý účastník konania nesie svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 16.9.2006.