Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. septembra 2007 – Nestlé/ÚHVT

(vec C‑193/06 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok ‚QUICKY‘ – Námietka majiteľa skorších národných ochranných známok QUICKIES – Pravdepodobnosť zámeny – Celkové posúdenie“

Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby [nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 34, 35, 46, 47, 76)

Predmet

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 22. februára 2006, Nestlé/ÚHVT, vedľajší účastník konania: Quick restaurants SA (vec T‑74/04), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. decembra 2003 (vec R 922/2001-2), týkajúce sa námietkového konania medzi Société des produits Nestlé SA a Quick restaurants SA

Výrok

1.

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 22. februára 2006, Nestlé/ÚHVT – Quick (QUICKY) (T‑74/04), sa zrušuje v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva neposúdil vizuálnu podobnosť predmetných označení a opieral sa o ich celkový dojem.

2.

V zostávajúcej časti sa odvolanie zamieta.

3.

Vec sa vracia na prejednanie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.