30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/10


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júla 2008 – Athinaïki Techniki AE/Komisia Európskych spoločenstiev, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Vec C-521/06 P) (1)

(Odvolanie - Štátna pomoc - Pomoc poskytnutá Helénskou republikou konzorciu Hyatt Regency - Sťažnosť - Rozhodnutie o odložení sťažnosti - Nariadenie (ES) č. 659/1999 - Články 4, 13 a 20 - Pojem „napadnuteľný akt“ v zmysle článku 230 ES)

(2008/C 223/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Athinaïki Techniki AE (v zastúpení: S. A. Pappas, dikigoros)

Ďalší účastníci konania: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Triantafyllou, splnomocnený zástupca), Athens Resort Casino AE Symmetochon (v zastúpení: F. Carlin, barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Predmet veci

Odvolanie podané proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 26. septembra 2006, Athinaïki Techniki/Komisia (T-94/05), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako neprípustnú žalobu smerujúcu k zrušenie listu Komisie z 2. decembra 2004, ktorým žalobcovi oznámila odloženie jeho sťažnosti týkajúcej sa štátnej pomoci údajne poskytnutej Helénskou republikou v rámci postupu verejného obstarávania – Pojem napadnuteľný akt v zmysle článku 230 ES

Výrok rozsudku

1.

Uznesenie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 26. septembra 2006, Athinaïki Techniki/Komisia (T-94/05) sa zrušuje.

2.

Námietka neprípustnosti, ktorú vzniesla Komisia Európskych spoločenstiev pred Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev, sa zamieta.

3.

Vec sa vracia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, aby rozhodol o návrhoch spoločnosti Athinaïki Techniki AE smerujúcich k zrušeniu rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev z 2. júna 2004 o odložení jej sťažnosti týkajúcej sa údajnej pomoci, ktorú poskytla Helénska republika konzorciu Hyatt Regency v rámci verejnej zmluvy o prevode 49 % základného imania kasína Mont Parnès.

4.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.


(1)  Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007.