11.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 260/3


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. júla 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

(Vec C-215/06) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Neexistencia posúdenia vplyvov projektov, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice 85/337/EHS, na životné prostredie - Náprava a posteriori)

(2008/C 260/03)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Lawunmi a D. Recchia, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaný: Írsko (v zastúpení: D. O'Hagan, splnomocnený zástupca, J. Connolly SC a G. Simons BL)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Články 2, 4 a 5 až 10 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, s. 40; Mim. vyd. 15/001, s. 248) – Neprijatie opatrení, ktorými by sa zabezpečilo, že projekty, na ktoré sa vzťahuje smernica, budú posúdené z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie

Výrok rozsudku

1.

Írsko si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho:

aby projekty, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, či už v znení pred zmenami a doplneniami vykonanými smernicou Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, alebo po nich, boli pred ich čiastočnou alebo úplnou realizáciou preskúmané s cieľom určiť, či treba uskutočniť posúdenie ich vplyvov na životné prostredie, a ak je pravdepodobné, že pre svoj charakter, veľkosť alebo umiestnenie budú mať podstatný vplyv na životné prostredie, aby boli predmetom posúdenia vzhľadom na ich vplyvy podľa článkov 5 až 10 smernice 85/337/EHS, a

aby pred udelením povolenia na výstavbu veterných fariem a na spojené činnosti v Derrybriene, grófstvo Galway, ako aj pred realizovaním prác bolo uskutočnené posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie podľa článkov 5 až 10 smernice 85/337/EHS tak v jej pôvodnom znení, ako aj po zmenách a doplneniach vyplývajúcich zo smernice 97/11, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 2, 4 a 5 až 10 tejto smernice.

2.

Írsko je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 29.7.2006.