26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/42


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Taliansko/Komisia

(Vec T-308/05) (1)

(„Štrukturálne fondy - Spolufinancovanie - Nariadenia (ES) č. 1260/1999 a 448/2004 - Podmienky oprávnenosti záloh vyplatených vnútroštátnymi orgánmi v rámci systému štátnej pomoci alebo v spojitosti s poskytnutím pomoci - Dôkaz o využití fondov konečnými prijímateľmi - Žaloba o neplatnosť - Napadnuteľný akt“)

(2008/C 22/78)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: pôvodne A. Cingolo, neskôr P. Gentili, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Flynn a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Faedo, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí údajne obsiahnutých v listoch Komisie č. 5272 zo 7. júna 2005, č. 5453 z 8. júna 2005, č. 5726 a 5728 zo 17. júna 2005 a č. 5952 z 23. júna 2005

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 257, 15.10.2005.