Keywords
Summary

Keywords

1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania prác – Smernica 93/37 – Verejné zmluvy na zhotovenie prác – Pojem

[Smernica Rady 93/37, článok 1 písm. a)]

2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania prác – Smernica 93/37 – Pôsobnosť

(Smernica Rady 93/37, článok 6)

3. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania prác – Smernica 93/37 – Pôsobnosť

[Smernica Rady 93/37, článok 1 písm. a)]

Summary

1. Dohoda, ktorou jeden verejný obstarávateľ zveruje druhému verejnému obstarávateľovi zhotovenie diela, je verejnou zmluvou na zhotovenie prác v zmysle článku 1 písm. a) smernice 93/37 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác bez ohľadu na to, či je stanovené, že prvý verejný obstarávateľ je alebo sa stane vlastníkom celého tohto diela alebo jeho časti.

(pozri bod 47, bod 1 výroku)

2. Pri určení hodnoty zmluvy na účely článku 6 smernice 93/37 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác je potrebné zohľadniť celkovú hodnotu zmluvy na práce z hľadiska potenciálneho uchádzača, ktorá zahŕňa nielen všetky sumy, ktoré bude musieť zaplatiť verejný obstarávateľ, ale aj všetky príjmy pochádzajúce od tretích osôb.

(pozri bod 57, bod 2 výroku)

3. Verejný obstarávateľ nie je zbavený povinnosti použiť postupy verejného obstarávania prác, ktoré sú stanovené v smernici 93/37 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác, len z dôvodu, že podľa vnútroštátneho práva možno dohodu o diele uzavrieť len s určitými právnickými osobami, ktoré samy majú postavenie verejného obstarávateľa a sú rovnako povinné uplatniť tieto postupy pri uzatváraní prípadných následných zmlúv.

(pozri bod 68, bod 3 výroku)