5.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 339/5


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2022/C 339/05)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O ŠTANDARDNEJ ZMENE JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„Navarra“

PDO-ES-A0127-AM03

Dátum oznámenia: 14. 6. 2022

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

MOŽNOSŤ SCEĽOVANIA RUŽOVÝCH A ČERVENÝCH VÍN

Zavádza sa možnosť sceľovania alebo pridania ružového vína z minuloročnej úrody do poslednej úrody červeného vína, pokiaľ podiel ružového vína nepresahuje 15 % celkovej výslednej kapacity.

Táto zmena sa týka bodu 3.b písm. c) špecifikácie výrobku a bodu 5.1 jednotného dokumentu.

Zmena sa považuje za štandardnú zmenu podľa článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33, keďže nezahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu ani zmenu, zrušenie alebo pridanie kategórie vinárskeho výrobku, ako sa uvádza v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. Nemohla by potenciálne zrušiť súvislosť so zemepisnou oblasťou v zmysle článku 93 ods. 1 písm. a) bodu i) alebo písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a nemá za následok ďalšie obmedzenia uvádzania výrobku na trh.

Po skončení výnimočného stavu, ktorý bol vyhlásený kráľovským dekrétom č. 926/2020 z 25. októbra 2020 a predĺžený kráľovským dekrétom č. 956/2020 z 3. novembra 2020 do 9. mája 2021, a po postupnom zrušení mimoriadnych opatrení prijatých vládou (obmedzenie pohybu, úplné uzavretie odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb, uzavretie hraníc atď.) sa spoločnosť posunula smerom k normalizácii činnosti, čo bude mať pozitívny vplyv na trh s vínom a povedie k zvýšeniu spotreby.

Keďže ružové vína sa konzumujú najmä v jarných a letných mesiacoch, boli najviac postihnuté reštriktívnymi opatreniami prijatými v dôsledku zdravotnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Spotreba ružového vína od jesene prudko klesá. Vzhľadom na pretrvávajúci výnimočný stav a uvedené obmedzenia sa tak deje aj naďalej. V minulom roku sa tento pokles podarilo na žiadosť regulačnej rady vyrovnať zavedením výnimočnej dočasnej zmeny bodu 3.b. písm. c) špecifikácie výrobku, čo malo pre našich výrobcov veľmi pozitívne dôsledky.

Pozitívny účinok uvedenej zmeny ukazuje, že vzhľadom na dosiahnuté vynikajúce výsledky treba prijaté výnimočné dočasné opatrenie zmeniť na trvalé. Nepredlžovaním predaja ružového vína sa zabezpečili normy kvality a zabránilo sa oneskoreniu pri uvádzaní vína z nasledujúceho zberu na trh, čím sa zabezpečila jeho konkurencieschopnosť.

Navrhovaná zmena je v súlade s európskymi právnymi predpismi, keďže v článku 7 [Vymedzenie pojmu kupáž] ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, sa uvádza: „Na účely uplatňovania tohto odseku sa ružové víno považuje za červené víno.“

Kvalita mladých červených vín z nového ročníka sa posilní a ich organoleptické vlastnosti sa ešte zlepšia; primárne arómy, zjemnenie, taníny atď. majú pozitívny vplyv na kvalitu a osobitosť vín s CHOP „Navarra“ v súlade s analytickými charakteristikami stanovenými v bode 2.a. písm.) c špecifikácie výrobku s CHOP „Navarra“.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov (názvy)

Navarra

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

3.

Likérové víno

4.   Opis vína (vín)

1.   Biele víno

Svetložltej až zlatožltej farby, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s ovocnými a/alebo kvetinovými a/alebo rastlinnými tónmi. V ústach je vyvážené s dobre integrovanou kyslosťou a ovocnou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

*

Ak obsah zvyškového cukru presahuje 5 g/l, obsah oxidu siričitého musí byť nižší alebo rovný 300 g/l. Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

12,5

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

190

2.   Biele víno vyzrievané v drevených sudoch (fermentované v sude, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Slamovožltej až zlatožltej farby, s odtieňmi jantáru, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s drevitými a/alebo korenistými a/alebo dymovými tónmi. V ústach je vyvážené s dobre integrovanou kyslosťou a drevitou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

Ak obsah zvyškového cukru prekročí 5 g/l, obsah oxidu siričitého bude rovný alebo menší ako 300 g/l.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

15

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

190

3.   Biele víno vyrobené z hrozna napadnutého ušľachtilou plesňou Botrytis

Svetložltej až zlatožltej farby, s odtieňmi jantáru, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s ovocnými a/alebo kvetinovými a/alebo rastlinnými tónmi. V ústach je vyvážené s dobre integrovanou kyslosťou a ovocnou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

Obsah prchavých kyselín sa zvýši o 1 meq/l pri každom stupni prirodzeného skutočného obsahu alkoholu pri prekročení 10 obj. %.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

13

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

190

4.   Ružové víno

Ružovkastej farby, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s arómou červeného a čierneho ovocia a/alebo kvetinovou arómou. V ústach je vyvážené s dobre integrovanou kyslosťou a vôňou červeného a čierneho ovocia a/alebo sladkou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

12,5

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

190

5.   Ružové víno vyzrievané v drevených sudoch (fermentované v sude, Reserva)

Ružovkastej farby, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s arómou červeného a čierneho ovocia a/alebo drevitou arómou. V ústach je vyvážené s dobre integrovanou kyslosťou a drevitou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

15

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

190

6.   Červené víno

Purpurovej až rubínovočervenej farby, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s ovocnými a/alebo drevitými tónmi. V ústach je vyvážené, so stredne plným telom s ovocnou a/alebo drevitou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11,5

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

12,5

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

140

7.   Červené víno vyzrievané v drevených sudoch (Roble, Crianza, Reserva alebo Gran Reserva)

Purpurovočervenej až červenej farby s odtieňmi červenohnedej, číre a brilantné. Vôňa strednej až vysokej intenzity, bez nedostatkov a s drevitými a/alebo korenistými a/alebo dymovými tónmi. V ústach je vyvážené, so stredným až plným telom, s drevitou retronazálnou vôňou a so stredným až intenzívnym záverom.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11,5

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

16,67

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

140

8.   Likérové víno

Biele odrody: svetložlté až mahagónovohnedé, číre a brilantné. Modré odrody: purpurovočervenej až červenej farby s tónmi červenohnedej, číre a brilantné. Vôňa s vysokou intenzitou, bez nedostatkov, s tónmi zrelého ovocia alebo hrozienok. V ústach je vyvážené, so stredným až plným telom, s retronazálnou vôňou zrelého ovocia alebo hrozienok a so stredným až intenzívnym záverom.

Všetky neobsiahnuté analytické limity budú spĺňať existujúce právne predpisy EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

15

Minimálna celková kyslosť

v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

 

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

190

5.   Vinárske výrobné postupy

5.1.   Osobitné enologické postupy

1.   Pestovateľský postup

Hustota výsadby má byť aspoň 2 400 podpníkov na hektár.

Zavlažovanie je vo vinohradoch povolené pomocou systémov mikrozávlahy. Iné zavlažovacie systémy ako mikrozávlaha (zavlažovanie zaplavením, zavlažovanie postrekom) sú povolené do 8. augusta každého roka.

2.   Osobitný enologický postup

Biele víno: len biele hrozno. Studená macerácia je povolená.

Ružové vína: len modré hrozno. Maximálny povolený objem hroznového muštu získaného metódou „saignée“ má byť 40 litrov na každých 100 kilogramov hrozna.

Červené vína: len modré hrozno. Existuje možnosť sceľovania ružového vína s červeným vínom alebo jeho pridávanie do červeného vína nasledujúceho ročníka, pokiaľ podiel ružového vína nepresiahne 15 % celkovej výslednej kapacity.

Likérové vína: pridávanie vínneho destilátu ≥ 96 obj. % alebo zmesi s jeho obsahom a obsahom hroznového muštu, fermentujúceho muštu alebo vína z odrody Moscatel de Grano Menudo alebo odrôd Garnacha Tinta a Garnacha Blanca s prirodzeným stupňom alkoholu > 12 obj. %. Ak vyzrievajú, môže sa pridať hroznový mušt zahustený pôsobením priameho tepla, odrody Moscatel de Grano Menudo a/alebo Garnacha Tinta a/alebo Blanca.

3.   Obmedzenie týkajúce sa výroby vína

Pri príprave vín, na ktoré sa vzťahuje CHOP, je stále zakázané používať kontinuálne lisy.

Vyzrievanie sa začína 1. októbra roku zberu.

5.2.   Maximálne výnosy

1.   Biele odrody

9 200 kilogramov hrozna na hektár

64,40 hektolitra vína na hektár

2.   Modré odrody

8 000 kilogramov hrozna na hektár

56 hektolitrov vína na hektár

3.   Ružové víno

8 000 kilogramov hrozna na hektár

32 hektolitrov vína na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Obce:

Okres I: žiadne

Okres II: Lumbier, Lónguida, Romanzado a Urraul Bajo a Urraul Alto.

Okres III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas-Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz, Cizur.

Okres IV: všetky obce okrem obcí Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún a Abárzuza.

Okres V: všetky obce okrem obce Petilla de Aragón.

Okres VI: všetky obce okrem obcí Mendavia, San Arian, Azagra, Andosilla a Sartaguda.

Okres VII: všetky obce okrem obcí Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada a Buñuel.

7.   Muštové odrody

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GRACIANO

MACABEO – VIURA

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

TEMPRANILLO

8.   Opis súvislostí

8.1.   Víno

Oblasť, na ktorú sa vzťahuje CHOP „Navarra“, sa nachádza v zemepisnej oblasti na severe Pyrenejského polostrova, ktorá je ideálna na pestovanie viniča. Podnebie je stredomorské s vplyvom Atlantického oceána v severozápadnej časti regiónu, pričom v celej oblasti prevláda studený a suchý vietor. Priemerný úhrn zrážok sa pohybuje v rozmedzí 400 až 500 mm. Pôda má vysoký podiel vápenca, priemernú kamenitosť a ílovitú-hlinitú štruktúru.

V tomto zemepisnom prostredí sa vyrábajú vína so strednou až vysokou kyslosťou, s organoleptickými vnemami sviežosti a vyváženej chuti a určitej minerálnej povahy spôsobenej typológiou pôdy.

8.2.   Likérové víno

Vína sa vyrábajú najmä z odrôd Moscatel de Grano Menudo a Garnacha Tinta a Blanca, ktoré sú pôvodnými odrodami v oblasti Navarra a sú charakteristické vysokým obsahom cukru, plnosťou a olejovitosťou s vôňou zhrozienkovateného hrozna a dobrou vyváženosťou medzi sladkými a kyslými chuťami. Táto vysoká hustota chutí je výsledkom špecifických klimatických podmienok, pre ktoré sú typické suché podnebie, vysoké teploty počas vegetačného obdobia, nízky úhrn zrážok a neustály nedostatok vody.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Ďalšie podmienky súvisiace s označovaním

Opis podmienky:

Typografické znaky použité na označenie názvu CHOP nesmú byť za žiadnych okolností nižšie ako 3 mm alebo vyššie ako 9 mm a musia byť zreteľné, čitateľné, nezmazateľné a nie neprimerane hrubé, pričom označenie nesmie zaberať viac ako polovicu celkovej šírky etikety.

Logo CHOP je povinný prvok a nesmie mať priemer menší ako 8 mm alebo väčší ako 11 mm.

ODKAZ NA ŠPECIFIKÁCIU VÝROBKU

https://cutt.ly/9H0Dv6L


(1)  Ú. v. ES L 9, 11.1.2019, s. 2.