V Bruseli9. 11. 2022

COM(2022) 591 final

2022/0367(NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

V Európskej zelenej dohode sa energia z obnoviteľných zdrojov stala ústredným prvkom prechodu na čistú energiu. Súčasné medzinárodné napätie v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, celkový geopolitický kontext a veľmi vysoké ceny energie prehĺbili potrebu urýchliť zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v Únii s cieľom postupne sa zbavovať závislosti EÚ od ruských fosílnych palív.

V tejto súvislosti Komisia 18. mája 2022 s cieľom urýchliť zelenú transformáciu na energiu z obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie energetickej efektívnosti prijala ako súčasť plánu REPowerEU návrh na zmenu smernice (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „smernica REDII“), smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Návrhom sa zaviedli ambicióznejšie ciele v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, opatrenia na ďalšie zjednodušenie a zefektívnenie administratívnych postupov udeľovania povolení, ktoré sa v celej EÚ koordinovaným a harmonizovaným spôsobom uplatňujú na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj opatrenia na zintenzívnenie zavádzania solárnych zariadení na budovách. Na prijatí revidovanej smernice REDII v súčasnosti pracujú Rada a Európsky parlament.

Od uverejnenia plánu REPowerEU 18. mája 2022 sa situácia v súvislosti s energetickou krízou zhoršila a vyžaduje si naliehavé opatrenia. Rekordný nárast cien zemného plynu v lete, ďalšie prerušenie dodávok prostredníctvom plynovodu North Stream I, zvýšená inflácia a kolísanie cien elektrickej energie spôsobujú hospodárske a sociálne ťažkosti, čo predstavuje veľkú záťaž pre občanov a hospodárstvo. Rastúce náklady na energiu vedú k zníženiu kúpnej sily občanov a k strate konkurencieschopnosti podnikov. Nedostatočné dodávky plynu a elektrickej energie a relatívne nepružný dopyt po energii spôsobili výrazné zvyšovanie cien a kolísanie cien plynu a elektrickej energie v EÚ. Vnútroštátne opatrenia na boj proti týmto trendom môžu zapríčiniť fragmentáciu vnútorného trhu a nemusia zaručiť solidaritu.

V tejto situácii si prebiehajúca kríza vyžaduje dočasné, no okamžité opatrenia na rýchlejšie dosiahnutie niektorých cieľov vrátane urýchlenia prechodu Európy na čistú energiu. Na riešenie vplyvu krízy počas nadchádzajúcej zimy podnikla Európska únia kroky na zníženie dopytu po plyne a zasiahla na trhoch s energiou. Napriek týmto opatreniam je však situácia naďalej mimoriadne náročná. Európski spotrebitelia a európske podniky naďalej čelia príliš vysokým a nestálym cenám. Bezpečnosť našich dodávok energie môžu ešte viac narušiť nepredvídateľné udalosti, ako je sabotáž potrubí. Napätie na trhoch s plynom bude pravdepodobne pretrvávať aj po tejto zime. Na definitívne ukončenie súčasnej núdzovej situácie je potrebné rýchlejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, keďže sa ním okamžite a štrukturálne zníži dopyt po fosílnych palivách v odvetviach energetiky, vykurovania a chladenia, priemyslu a dopravy. Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom môžu obnoviteľné zdroje energie pozitívne ovplyvniť ceny energie v celej EÚ.

Za jednu z hlavných prekážok brzdiacich rýchlosť investícií do obnoviteľných zdrojov energie a súvisiacej infraštruktúry a obmedzujúcich počet takýchto investícií boli označené zdĺhavé a zložité administratívne postupy. Európska rada 20. a 21. októbra 2022 vo svojich záveroch vyzvala na urýchlené zjednodušenie postupov udeľovania povolení s cieľom urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a sietí, a to aj prostredníctvom núdzových opatrení. Niektoré z opatrení zavedených v návrhu z mája 2022 na urýchlenie procesu udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä tie, ktoré sa týkajú domnienky prevažujúceho verejného záujmu, modernizácie zariadení a udeľovania povolení pre solárne zariadenia na existujúcich konštrukciách, môžu členské štáty vykonať rýchlo bez toho, aby si tieto opatrenia vyžadovali zaťažujúce zmeny ich vnútroštátnych postupov a právnych systémov. Kríza si v týchto oblastiach vyžaduje okamžité cielené opatrenia, ako aj ďalšie opatrenia na podporu špecifických technológií, ako sú tepelné čerpadlá, ktoré urýchľujú prechod od využívania plynu pri vykurovaní. Ak sa tieto opatrenia vykonajú okamžite, majú potenciál v krátkodobom horizonte zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, a tým posilniť príspevok obnoviteľných zdrojov energie k riešeniu prebiehajúcej krízy.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

V navrhovanom nástroji sa stanovujú dočasné, primerané a mimoriadne opatrenia. Dopĺňa existujúce príslušné iniciatívy a právne predpisy EÚ, ako aj iniciatívy, ktoré už Komisia prijala s cieľom reagovať na súčasnú krízu na trhoch s energiou. Vychádza z plánu REPowerEU z 18. mája 2022, ktorý kladie masívne urýchlenie a rozšírenie energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti výroby energie, priemyslu, budov a dopravy do centra stratégie na urýchlenie postupného ukončenia využívania ruských fosílnych palív.

Komisia predovšetkým v rámci plánu REPowerEU navrhla revíziu smernice (EÚ) 2018/2001, ktorou sa záväzný cieľ EÚ na rok 2030 oproti 40 % v predchádzajúcom návrhu zo 14. júla 2021 zvyšuje na 45 % a vytvára sa rámec na zefektívnenie a urýchlenie administratívneho procesu udeľovania povolení pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Navrhovaný nástroj je dočasným naliehavým opatrením. Je časovo obmedzený na jeden rok a obsahuje doložku o preskúmaní, v ktorom sa má zvážiť prípadné predĺženie platnosti nástroja.

V navrhovanom nariadení sa odráža potreba prijať v reakcii na energetickú krízu naliehavé opatrenia, ako sa požaduje v uvedených záveroch Európskej rady. Má riešiť súčasnú energetickú krízu cielenými okamžitými opatreniami, ktorými sa urýchli zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov s vysokým potenciálom rýchleho a účinného vplyvu. Na tento účel sa v navrhovanom nástroji identifikuje súbor opatrení, ktorých okamžité uplatňovanie by zabezpečilo krátkodobé zrýchlenie postupov udeľovania povolení pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že v súlade s odporúčaním Rady týkajúcim sa zabezpečenia spravodlivého prechodu ku klimatickej neutralite a odporúčaním Komisie týkajúcim sa urýchlenia postupov udeľovania povolení pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a uľahčenia zmlúv o nákupe energie je naďalej nevyhnutné zabezpečovať primerané personálne obsadenie orgánov udeľujúcich povolenia a orgánov posudzovania vplyvov na životné prostredie s príslušnými zručnosťami a kvalifikáciami, aby sa v plnej miere využili výhody akéhokoľvek zjednodušenia postupov udeľovania povolení, ktorým sa má urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a sietí.

Podobne by sa vnútroštátne povoľovacie orgány mali usilovať o urýchlenie postupov udeľovania povolení pre závody na výrobu technológií slúžiacich na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, keďže dosahovanie cieľov plánu REPowerEU si bude vyžadovať diverzifikáciu dodávok zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a kritických surovín, zníženie závislosti odvetví, prekonanie prekážok v dodávateľskom reťazci a rozšírenie výrobnej kapacity EÚ v oblasti technológií čistej energie. 

Súlad s ostatnými politikami Únie

Návrh je mimoriadnym opatrením, ktoré sa má uplatňovať na obmedzený čas a ktoré je v súlade so širším súborom iniciatív na posilnenie energetickej odolnosti Únie a zmiernenie vplyvu vysokých cien energie a potenciálnych prerušení jej dodávok. Návrh neohrozuje fungovanie vnútorného trhu, ani opatrenia na riešenie prerušených dodávok energie a mechanizmy solidarity. Je plne v súlade s ambíciou Komisie v rámci Európskej zelenej dohody, pokiaľ ide o rýchlejšiu dekarbonizáciu a zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a stavia na cieľoch urýchlenia znižovania závislosti od ruských fosílnych palív zavádzaním energie z obnoviteľných zdrojov ako alternatívneho zdroja vo veľkom rozsahu. Návrh je v súlade s environmentálnymi cieľmi, keďže zrýchlené zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov je kľúčom k zmierneniu vplyvov zmeny klímy a znečistenia, ktoré spôsobujú stratu biodiverzity a ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť, v súlade s cieľmi európskeho právneho predpisu v oblasti klímy [nariadenie (EÚ) 2021/1119]. 

Je v súlade s odporúčaniami vydanými pre členské štáty v kontexte rámca európskeho semestra 2022 s cieľom zefektívniť udeľovanie povolení pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Takisto sa očakáva, že urýchli investície do energie z obnoviteľných zdrojov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to vrátane kapitol plánu REPowerEU, ktoré sa majú zahrnúť do národných plánov podpory obnovy a odolnosti.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Právnym základom tohto nástroja je článok 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

Súčasné prerušenie dodávok plynu a z toho vyplývajúce vplyvy na ceny plynu a elektriny predstavujú vážne ťažkosti pri dodávkach energie podľa článku 122 ZFEÚ. Využívanie dodávok plynu ako zbrane a manipulácia s trhmi, ktorú Ruská federácia uskutočňuje úmyselným prerušovaním tokov plynu, viedli nielen k prudkému nárastu cien energie, ale aj k ohrozeniu bezpečnosti dodávok. Prudký nárast cien elektriny predstavuje značnú záťaž pre spotrebiteľov a podniky, a ak sa neprijmú žiadne opatrenia, hrozí, že ceny dosiahnu neudržateľnú úroveň, čo by mohlo mať významné širšie sociálne a hospodárske dôsledky. Lídri EÚ a Komisia identifikovali naliehavú potrebu dodatočných opatrení, ktoré majú pomôcť rozšíriť prístup k energii z obnoviteľných zdrojov, a tým zmierniť vplyv na občanov EÚ, zlepšiť bezpečnosť dodávok a dosiahnuť lepšiu pripravenosť na nadchádzajúcu zimu. Dočasné opatrenia podľa navrhovaného nariadenia majú zabezpečiť cielený koordinovaný prístup k urýchleniu osobitných postupov udeľovania povolení, ktoré sa uplatňujú na tie projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré majú vysoký potenciál okamžitého a účinného vplyvu. Preto sa nimi riešia osobitné prekážky v administratívnom schvaľovaní pri vykonávaní týchto projektov.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Členské štáty nedokážu jednotlivo dosiahnuť nákladovo efektívne, rýchle a rozsiahle zavedenie udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s ambíciou Európskej zelenej dohody a oznámenia REPowerEU. Na zabezpečenie správnych stimulov na to, aby členské štáty s rôznou úrovňou ambícií koordinovane urýchlili energetickú transformáciu z tradičného energetického systému založeného na fosílnych palivách na integrovanejší a energeticky efektívnejší energetický systém založený na energiách z obnoviteľných zdrojov, je potrebný prístup na úrovni EÚ.

S prihliadnutím na rozdiely medzi politikami členských štátov v oblasti energetiky je pravdepodobnejšie, že sa ciele EÚ v oblasti klímy a znižovania znečistenia prostredníctvom požadovanej zvýšenej miery zavádzania obnoviteľných zdrojov energie dosiahnu opatreniami na úrovni EÚ podporovanými spoľahlivým rámcom správy a riadenia než opatreniami vykonávanými iba na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.

Medzi kľúčové prekážky pre investície do energií z obnoviteľných zdrojov a súvisiacej infraštruktúry patria zdĺhavé a zložité administratívne postupy. Trvanie a zložitosť postupov udeľovania povolení sa medzi rôznymi technológiami výroby energie z obnoviteľných zdrojov a medzi členskými štátmi značne líšia. Členské štáty prijímajú opatrenia na riešenie prekážok pri udeľovaní povolení zistených na vnútroštátnej úrovni a nabádajú sa k tomu, aby v týchto opatreniach pokračovali, napríklad aj prostredníctvom spolupráce v rámci pracovnej skupiny Európskej komisie pre presadzovanie jednotného trhu 1 . Na urýchlenie nevyhnutného zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov je potrebný koordinovaný európsky prístup zameraný na skrátenie a zjednodušenie postupov udeľovania povolení a administratívnych procesov. To je zasa potrebné na to, aby EÚ dosiahla svoje energetické a klimatické ciele na rok 2030, svoje dlhodobé ciele klimatickej neutrality a nulového znečistenia a takisto aby sa postupne zbavila svojej závislosti od ruských fosílnych palív a znížila ceny energie. S prihliadnutím na rozdiely medzi politikami členských štátov v oblasti energetiky, ako aj medzi ich prioritami a postupmi v tejto oblasti a vzhľadom na naliehavú potrebu urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých členských štátoch je pravdepodobnejšie, že sa požadované ciele dosiahnu opatreniami na úrovni EÚ než opatreniami vykonávanými iba na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.

Navrhovaným nariadením sa napokon zavádzajú cielené zmeny existujúcich právnych predpisov Únie. Táto intervencia, ktorou sa ešte viac zefektívnia určité postupy udeľovania povolení, odôvodňuje potrebu opatrení na úrovni Únie.

Proporcionalita

Iniciatíva je v súlade so zásadou proporcionality. Vzhľadom na bezprecedentnú geopolitickú situáciu spôsobenú inváziou Ruska na Ukrajinu, pretrvávajúcu vysokú volatilitu cien energie a potrebu zaistiť bezpečnosť dodávok energie v Európe na nadchádzajúcu zimnú sezónu a počas budúceho roka sú okrem opatrení, ktoré Komisia navrhla v rámci plánu REPowerEU z 18. mája 2022, jednoznačne potrebné koordinované a naliehavé opatrenia na okamžité urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie. Identifikované opatrenia sú však obmedzené na opatrenia zamerané na konkrétne prekážky v administratívnom schvaľovaní, ktoré majú vplyv na realizáciu tých projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré majú vysoký potenciál rýchleho a účinného vplyvu.

     Výber nástroja

Vzhľadom na naliehavú potrebu urýchliť zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom nahradiť plyn a vzhľadom na rozsah energetickej krízy, potenciál jej sociálnych, hospodárskych a finančných vplyvov a naliehavosť ich zmiernenia považuje Komisia za vhodné konať prostredníctvom nariadenia, ktoré má všeobecnú pôsobnosť a je priamo a okamžite uplatniteľné. Nariadenie je časovo obmedzené. Jeho dôsledkom by bol rýchly, jednotný a celoúnijný prístup, pokiaľ ide o osobitné postupy udeľovania povolení, ktoré sa uplatňujú na určité projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, s cieľom riešiť závažné ťažkosti, ktorým Únia v súčasnosti čelí.

3.KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIA VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Európska rada 20. a 21. októbra 2022 vo svojich záveroch vyzvala na urýchlené zjednodušenie postupov udeľovania povolení s cieľom urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a sietí, a to aj prostredníctvom núdzových opatrení. Vzhľadom na naliehavú potrebu vypracovať návrh tak, aby ho Rada mohla prijať včas, sa formálne konzultácie so zainteresovanými stranami nemohli uskutočniť. S cieľom zabezpečiť úspešné vykonávanie tohto nariadenia však Komisia plánuje spolupracovať so zainteresovanými stranami, najmä s výrobcami energie z obnoviteľných zdrojov, zástupcami občianskej spoločnosti a vnútroštátnych správnych orgánov. Návrh vychádza aj z rozsiahlych diskusií so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a Európskym parlamentom v kontexte prípravy návrhu na revíziu smernice (EÚ) 2018/2001 z 18. mája 2022 a následných rokovaní v rámci spolurozhodovacieho postupu, ako aj projektu RES Simplify 2 .

Posúdenie vplyvu

Vzhľadom na dočasnú a naliehavú povahu opatrení, ktoré reagujú na núdzovú situáciu, nebolo možné vykonať posúdenie vplyvu.

Základné práva

Nezistil sa žiadny negatívny vplyv na základné práva. Hlavným cieľom tohto preskúmania je posilniť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, čo je v súlade s článkom 37 Charty základných práv Európskej únie, podľa ktorého sa do politík Únie musí začleňovať vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zlepšovanie jeho kvality a musí sa zabezpečovať v súlade so zásadou udržateľného rozvoja. Zjednodušené postupy udeľovania povolení v navrhovanom nariadení okrem toho zohľadňujú potrebu chrániť oprávnené očakávania a existujúce investície, a preto neohrozia právo vlastniť a používať zákonne nadobudnutý majetok zakotvené v článku 17 Charty základných práv. Ustanovenia tohto nariadenia sú tiež vypracované tak, aby nemali negatívny vplyv na verejné zdravie a právne záujmy jednotlivcov.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Tento návrh si nevyžaduje dodatočné zdroje z rozpočtu EÚ.

2022/0367 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 122 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Vojenská agresia Ruskej federácie voči Ukrajine a bezprecedentné zníženie dodávok zemného plynu z Ruskej federácie do členských štátov ohrozujú bezpečnosť dodávok Únie a jej členských štátov. Využívanie dodávok plynu ako zbrane a manipulácia s trhmi zo strany Ruskej federácie prostredníctvom úmyselného prerušovania tokov plynu zároveň viedli k prudkému nárastu cien energie v Únii, čo ohrozuje nielen ekonomiku v Únii, ale aj vážne podkopáva bezpečnosť dodávok. Rýchle zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie môže pomôcť zmierniť účinky súčasnej energetickej krízy a vytvoriť obranný štít proti krokom Ruska. Energia z obnoviteľných zdrojov môže významne prispieť k znemožneniu toho, aby Rusko využívalo energiu ako zbraň, a to posilnením bezpečnosti dodávok v Únii, znížením volatility na trhu a znížením cien energie.

(2)V máji 2022 prijala Komisia v rámci plánu REPowerEU zmenu smernice (EÚ) 2018/2001 3 . Na základe tejto zmeny sa zvýšila ambicióznosť záväzného cieľa EÚ na rok 2030 týkajúceho sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v Únii a riešili sa zdĺhavé administratívne postupy udeľovania povolení, ktoré sú jednou z hlavných prekážok pre investície do obnoviteľných zdrojov energie a súvisiacej infraštruktúry. Vplyvom navrhovaných zmien smernice (EÚ) 2018/2001 sa výrazne rozšíri a zrýchli zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v sektoroch výroby energie, priemyslu, budov a dopravy. Tým sa zase urýchli odklon od fosílnych palív z Ruska a prispeje k nižším cenám elektrickej energie pre občanov a podniky, ako aj k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie. Takýto vplyv sa však prejaví až v strednodobom až dlhodobom horizonte, keďže zmena smernice (EÚ) 2018/2021 sa stane účinnou až po prijatí, nadobudnutí účinnosti a transpozícii smernice členskými štátmi do ich vnútroštátnych právnych predpisov.

(3)Kroky Ruska od mája 2022 ešte viac zhoršili situáciu na trhu, a to najmä zvýšením rizika úplného zastavenia dodávok ruského plynu do Únie v blízkej budúcnosti, čo ovplyvňuje bezpečnosť dodávok do Únie. To výrazne zvýšilo volatilitu cien energie v Únii a ceny plynu a elektrickej energie sa tak počas leta dostali na historické maximum. Výsledkom boli rastúce maloobchodné ceny elektrickej energie, pričom sa očakáva, že ich vplyv sa naďalej bude postupne presúvať na väčšinu odberateľských zmlúv a čoraz viac zaťažovať domácnosti a podniky. Zhoršujúca sa situácia na trhoch s energiou významne prispela k celkovej inflácii v eurozóne a spomalila hospodársky rast v celej Únii. Toto riziko bude pretrvávať bez ohľadu na akékoľvek dočasné zníženie veľkoobchodných cien a stane sa ešte relevantnejším v budúcom roku, čo priznáva aj Komisia vo svojom najnovšom návrhu o núdzovom stave v energetike 4 . Európske energetické spoločnosti by mohli v budúcom roku čeliť vážnym ťažkostiam pri dopĺňaní zásobníkov plynu, keďže vzhľadom na súčasnú politickú situáciu je veľmi pravdepodobné, že z Ruska do Únie pritečie menej alebo dokonca žiadny potrubný plyn. Okrem toho sa v nariadení (EÚ) 2022/1032 o uskladňovaní plynu stanovuje na rok 2023 cieľová úroveň naplnenia kapacít zásobníkov plynu v Únii vo výške 90 % v porovnaní s 80 % na tohtoročnú zimu. Nepredvídateľné udalosti, ako je sabotáž plynovodov a iné riziká narušenia bezpečnosti dodávok, by mohli viesť k ďalšiemu napätiu na trhoch s plynom. Výhľad konkurencieschopnosti európskych technologických odvetví v oblasti obnoviteľných zdrojov energie bol navyše oslabený nedávnymi politikami v iných regiónoch sveta zameranými na poskytovanie podpory a urýchlenie rozširovania celých hodnotových reťazcov technológií obnoviteľných zdrojov energie. Všetko sú to prvky, ktoré neboli zohľadnené v návrhu na zmenu smernice (EÚ) 2018/2001 z 18. mája 2022.

(4)V tejto súvislosti a s cieľom riešiť vystavenie európskych spotrebiteľov a podnikov vysokým a nestálym cenám, ktoré spôsobujú hospodárske a sociálne ťažkosti, zmierniť požadované zníženie dopytu po energii nahradením dodávok zemného plynu energiou z obnoviteľných zdrojov a zvýšiť bezpečnosť dodávok musí Únia prijať ďalšie okamžité opatrenia na urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, najmä prostredníctvom cielených opatrení, ktoré sú schopné v krátkom čase dosiahnuť zrýchlenie tempa zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v Únii.

(5)Naliehavé opatrenia sú zvolené vzhľadom na ich povahu a potenciál prispieť v krátkom čase k riešeniu stavu núdze v oblasti energetiky. Konkrétnejšie, viaceré opatrenia uvedené v návrhu z mája 2022 na zjednodušenie postupu udeľovania povolení na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov môžu členské štáty na zabezpečenie pozitívneho zrýchlenia využívania obnoviteľných zdrojov energie v krátkodobom horizonte vykonať rýchlo bez toho, aby si vyžadovali ťažkopádne zmeny vo vnútroštátnych postupoch a právnych systémoch. Niektoré z týchto opatrení majú všeobecnú pôsobnosť, ako je napríklad zavedenie vyvrátiteľného predpokladu, že projektom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov sa priznáva prevažujúci verejný záujem na účely príslušných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, alebo zavedenie objasnení, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti určitých environmentálnych smerníc, ako aj zjednodušenie povoľovacieho rámca pre modernizáciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov zameraním sa na vplyvy vyplývajúce zo zmien alebo rozšírení v porovnaní s pôvodným projektom. Ďalšie opatrenia sú zacielené na konkrétne technológie, ako je napríklad výrazne kratšie a rýchlejšie udeľovanie povolení pre solárne zariadenia na existujúcich stavbách. Je vhodné realizovať tieto opatrenia čo najskôr a podľa potreby ich prispôsobiť, aby riešenia presne zodpovedali súčasným výzvam.

(6)Je potrebné zaviesť ďalšie cielené opatrenia zamerané na konkrétne technológie a typy projektov, ktoré majú najvyšší potenciál na rýchle zavedenie a okamžitý účinok na ciele zníženia cenovej volatility a zníženia spotreby zemného plynu bez obmedzenia celkového dopytu po energii. Okrem urýchlenia postupov udeľovania povolení je v prípade solárnych energetických zariadení na umelých konštrukciách vhodné podporovať a urýchliť zavádzanie malých solárnych zariadení pre samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov vrátane kolektívnych samospotrebiteľov, ako sú miestne energetické komunity, keďže ide o najlacnejšie a najdostupnejšie možnosti rýchleho zavedenia nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s najmenším environmentálnym alebo iným vplyvom. Okrem toho tieto projekty priamo podporujú domácnosti a podniky, ktoré čelia vysokým cenám energie, a chránia spotrebiteľov pred cenovou volatilitou. Modernizácia elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje možnosť rýchleho zvýšenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov s najmenším vplyvom na sieťovú infraštruktúru a životné prostredie, a to aj v prípade tých technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ako je veterná energia, pri ktorých sú postupy udeľovania povolení zvyčajne dlhšie. A napokon, tepelné čerpadlá sú priamou obnoviteľnou alternatívou kotlov na zemný plyn a majú potenciál výrazne znížiť dopyt po zemnom plyne počas vykurovacej sezóny.

(7)Jedno z navrhovaných opatrení spočíva v zavedení vyvrátiteľnej domnienky, že projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov sú v prevažujúcom verejnom záujme a slúžia verejnému zdraviu a bezpečnosti, najmä na účely príslušných právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, s výnimkou prípadov, keď existuje jasný dôkaz, že tieto projekty majú závažné nepriaznivé účinky na životné prostredie, ktoré nemožno zmierniť alebo kompenzovať. Zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie vrátane tepelných čerpadiel alebo veternej energie sú kľúčové v boji proti zmene klímy a znečisteniu, pri znižovaní cien energie, závislosti Únie od fosílnych palív a pri zaisťovaní bezpečnosti dodávok energie v Únii. Predpoklad, že zariadeniam na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane tepelných čerpadiel patrí prevažujúci verejný záujem a že slúžia verejnému zdraviu a bezpečnosti, by umožnil, aby takéto projekty boli v prípade potreby s okamžitou účinnosťou oprávnené využívať zjednodušené posudzovanie v prípade osobitných výnimiek stanovených najmä v príslušných právnych predpisoch Únie v oblasti životného prostredia. S cieľom riešiť väčšiu naliehavosť opatrení vzhľadom na udalosti od mája 2022 by sa táto vyvrátiteľná domnienka mala vzťahovať na všetky projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, v prípade ktorých počas trvania tohto nariadenia dochádza k vyvažovaniu právnych záujmov. Vzťahuje sa len na nové povoľovacie konania začaté počas uplatňovania nariadenia.

(8)Ide o vyjadrenie dôležitej úlohy, ktorú môže energia z obnoviteľných zdrojov zohrávať pri dekarbonizácii energetického systému Únie, pri ponúkaní okamžitých riešení nahradenia energetiky založenej na fosílnych palivách a pri riešení zhoršujúcej sa situácie na trhu.

(9)S cieľom odstrániť prekážky v procese udeľovania povolení a prevádzke zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v procese plánovania a udeľovania povolení by sa pri vyvažovaní právnych záujmov v jednotlivých prípadoch mala uprednostniť výstavba a prevádzka zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj súvisiacej sieťovej infraštruktúry, a to aspoň v prípade projektov, ktoré sa považujú za projekty verejného záujmu. Pokiaľ ide o ochranu druhov, predchádzajúca veta by sa mala uplatňovať, len ak a pokiaľ sa vykonávajú vhodné opatrenia na ochranu druhov, ktoré prispievajú k udržaniu alebo obnove populácií druhov v priaznivom stave ochrany, a ak sú na tento účel k dispozícii dostatočné finančné zdroje, ako aj oblasti.

(10)Slnečná energia je kľúčovým zdrojom obnoviteľnej energie, ktorý má ukončiť závislosť Únie od ruských fosílnych palív a zároveň dosiahnuť prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Solárna fotovoltika, ktorá je jedným z najlacnejších dostupných zdrojov elektrickej energie, a solárne tepelné technológie, ktoré zabezpečujú vykurovanie z obnoviteľných zdrojov pri nízkych nákladoch na jednotku tepla, sa môžu zaviesť rýchlo a priniesť prospech priamo občanom a podnikom. V tejto súvislosti sa v súlade so stratégiou EÚ v oblasti slnečnej energie 5 podporí rozvoj odolného priemyselného hodnotového reťazca solárnej energie v Únii, a to aj prostredníctvom Aliancie priemyslu EÚ v oblasti solárnej fotovoltiky, ktorá začne pôsobiť koncom roka 2022. Urýchlenie a zlepšenie vydávania povolení pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pomôže podporiť rozšírenie výrobných kapacít Únie v oblasti technológií čistej energie. Súčasné okolnosti, a najmä veľmi vysoká nestálosť cien energie, si vyžadujú okamžité opatrenia na zabezpečenie podstatne rýchlejších postupov udeľovania povolení s cieľom výrazne urýchliť tempo inštalácie solárnych zariadení na umelých konštrukciách, ktoré sú vo všeobecnosti menej zložité ako pozemné zariadenia a ktoré môžu rýchlo prispieť k zmierneniu účinkov súčasnej energetickej krízy za predpokladu, že sa zachová stabilita, spoľahlivosť a bezpečnosť elektrizačnej sústavy. Inštalovanie takýchto zariadení by preto malo podliehať kratším postupom udeľovania povolení v porovnaní s inými projektmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

(11)Týmto návrhom sa preto zavádza maximálna lehota jedného mesiaca, pokiaľ ide o trvanie postupu udeľovania povolení na inštaláciu solárnych zariadení a s nimi súvisiacich spoločne umiestnených akumulačných a sieťových pripojení v existujúcich alebo budúcich umelých konštrukciách vytvorených na iné účely ako na výrobu solárnej energie. Zavádza sa ním aj osobitná výnimka pre tieto zariadenia z potreby vykonávať environmentálne posudzovanie podľa smernice 2011/92/EÚ, keďže nie je pravdepodobné, že by vzbudzovali obavy v súvislosti s konkurenčným využívaním priestoru alebo s vplyvom na životné prostredie. Investovanie do malých decentralizovaných solárnych energetických zariadení, ktoré odberateľom energie umožnia stať sa samospotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov, je pre nich jedným z najúčinnejších prostriedkov na zníženie účtov za energiu a účinku cenovej volatility. K zníženiu celkového dopytu po zemnom plyne, k zvýšeniu odolnosti sústavy a k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov prispievajú aj zariadenia vlastnej spotreby, a to aj v prípade kolektívnych samospotrebiteľov, ako sú miestne energetické komunity. Je nepravdepodobné, že by zariadenia s výkonom nižším ako 50 kW mali závažné nepriaznivé účinky na životné prostredie alebo sústavu a vyvolávali obavy o bezpečnosť. Okrem toho malé zariadenia samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov si vo všeobecnosti nevyžadujú rozšírenie kapacity v mieste pripojenia do siete. Vzhľadom na okamžité pozitívne účinky tohto typu zariadení na spotrebiteľov a obmedzené vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu spôsobiť, je vhodné ďalej zjednodušiť postup udeľovania povolení, ktorý sa na nich vzťahuje, zavedením koncepcie tichého administratívneho súhlasu v príslušných postupoch udeľovania povolení s cieľom podporiť a urýchliť zavádzanie týchto zariadení a využiť ich výhody v krátkodobom horizonte.

(12)Modernizácia existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov má významný potenciál na rýchle zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, čo umožňuje znížiť spotrebu plynu. Modernizácia umožňuje pokračovať vo využívaní lokalít s významným potenciálom pre energiu z obnoviteľných zdrojov, čo znižuje potrebu určiť nové lokality pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Modernizácia veternej elektrárne inštaláciou efektívnejších turbín umožňuje zachovať existujúcu kapacitu, ale s menším počtom väčších a efektívnejších turbín alebo kapacitu zvýšiť. Pri modernizácii možno takisto využiť existujúce pripojenie do sústavy, pravdepodobne vyššiu úroveň prijatia verejnosťou a vedomosti o vplyvoch na životné prostredie.

(13)Odhaduje sa, že v rokoch 2021 až 2025 dosiahnu koniec svojej bežnej prevádzkovej životnosti 20 rokov veterné elektrárne na pevnine s celkovým výkonom 38 GW. Vyraďovanie týchto kapacít z prevádzky namiesto modernizácie by viedlo k podstatnému zníženiu v súčasnosti inštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov, čo by ešte viac skomplikovalo situáciu na trhu s energiou. Okamžité zjednodušenie a zrýchlené povoľovanie projektov modernizácie sú kľúčové pre zachovanie a zvýšenie kapacity energie z obnoviteľných zdrojov v Únii. Na tento účel sa v navrhovanom nariadení zavádzajú ďalšie opatrenia.

(14)Preto je vhodné zaviesť opatrenia na ďalšie zefektívnenie procesu udeľovania povolení, ktorý sa vzťahuje na modernizáciu projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Maximálna lehota šiestich mesiacov uplatniteľná na proces udeľovania povolení na modernizáciu projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov by najmä mala zahŕňať všetky príslušné environmentálne posúdenia. Okrem toho vždy, keď modernizácia zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov alebo súvisiacej sieťovej infraštruktúry, ktorá je potrebná na začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy, podlieha skríningu alebo environmentálnemu posúdeniu, mali by byť obmedzené na posúdenie potenciálnych vplyvov vyplývajúcich zo zmeny alebo rozšírenia v porovnaní s pôvodným projektom.

(15)S cieľom podporiť a urýchliť modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov by sa mal bezodkladne stanoviť zjednodušený postup pripojenia do sústavy, ak výsledkom modernizácie je obmedzené zvýšenie celkovej kapacity v porovnaní s pôvodným projektom.

(16)Pri modernizácii solárneho zariadenia možno zvýšiť efektívnosť a kapacitu bez zväčšenia zastavaného priestoru. Zmodernizované zariadenie teda nemá iný vplyv na životné prostredie ako pôvodné zariadenie, pokiaľ sa v procese modernizácie nezväčší použitý priestor a naďalej sa budú dodržiavať pôvodne požadované opatrenia na zmiernenie vplyvov na životné prostredie.

(17)Tepelné čerpadlá sú kľúčovou technológiou na výrobu obnoviteľného tepla a chladu z energie okolitého prostredia vrátane čistiarní odpadových vôd a geotermálnej energie. Umožňujú aj využívanie odpadového tepla a chladu. Rýchle zavádzanie tepelných čerpadiel, pri ktorom sa mobilizujú nedostatočne využívané obnoviteľné zdroje energie, ako je energia z okolia, geotermálna energia a odpadové teplo z priemyselných a terciárnych sektorov vrátane dátových centier, umožňuje nahradiť kotly na zemný plyn a iné fosílne palivá riešením vykurovania z obnoviteľných zdrojov a súčasne zvýšiť energetickú efektívnosť. Tým sa urýchli zníženie využívania plynu na dodávky tepla, a to tak v budovách, ako aj v priemysle. S cieľom urýchliť inštaláciu a používanie tepelných čerpadiel je vhodné zaviesť cielené kratšie postupy udeľovania povolení pre takéto zariadenia vrátane zjednodušeného postupu pripojenia menších tepelných čerpadiel do elektrizačnej sústavy, pokiaľ sa takýto postup vyžaduje vo vnútroštátnom práve. Vďaka rýchlejšej a jednoduchšej inštalácii tepelných čerpadiel prispeje zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov energie v odvetví vykurovania, ktoré predstavuje takmer polovicu spotreby energie v Únii, k bezpečnosti dodávok a pomôže riešiť zložitejšiu situáciu na trhu.

(18)Ustanovenia Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“)¨ týkajúce sa prístupu k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, a najmä záväzky členských štátov týkajúce sa účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti, sa neprestávajú uplatňovať.

(19)Zásada energetickej solidarity je všeobecnou zásadou práva Únie 6 a vzťahuje sa na všetky členské štáty. Pri uplatňovaní zásady energetickej solidarity umožňujú navrhované opatrenia cezhraničnú distribúciu účinkov rýchlejšieho zavádzania projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Sú zamerané na zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých členských štátoch a zahŕňajú široký rozsah projektov, a to aj projektov na existujúcich konštrukciách, nové inštalácie solárnych energetických zariadení samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a modernizáciu existujúcich zariadení. Vzhľadom na mieru integrácie trhov s energiou v Únii by akékoľvek zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v určitom členskom štáte malo byť prospešné aj pre ostatné členské štáty, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok a nižšie ceny. Malo by pomôcť nasmerovať cezhraničné toky elektriny z obnoviteľných zdrojov tam, kde je to najviac potrebné, a zabezpečiť, aby sa lacná elektrická energia z obnoviteľných zdrojov vyvážala do členských štátov, v ktorých je výroba elektrickej energie drahšia. Okrem toho novoinštalované kapacity v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch budú mať vplyv na celkové zníženie dopytu po plyne v celej Únii.

(20)Na základe článku 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Rada na návrh Komisie a v duchu solidarity medzi členskými štátmi rozhodnúť o vhodných opatreniach z hľadiska hospodárskej situácie, a to predovšetkým, ak sa vyskytnú vážne ťažkosti v dodávke určitých produktov, najmä v oblasti energetiky. Vzhľadom na nedávne udalosti a kroky Ruska od mája 2022 predstavuje vysoké riziko úplného zastavenia dodávok ruského plynu spolu s neistými vyhliadkami na alternatívy závažnú hrozbu prerušenia dodávok energie, ďalšieho zvyšovania cien energie a následného tlaku na hospodárstvo Únie. Preto sú potrebné ďalšie súrne opatrenia.

(21)Vzhľadom na rozsah energetickej krízy, úroveň jej sociálneho, hospodárskeho a finančného vplyvu a potrebu konať čo najrýchlejšie by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, a to dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Jeho platnosť je obmedzená na jeden rok a obsahuje doložku o preskúmaní, aby bolo v prípade potreby možné predĺžiť jeho platnosť.

(22)Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.„postup udeľovania povolení na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ je postup:

a)obsahujúci všetky príslušné administratívne povolenia vydané na výstavbu, modernizáciu a prevádzku zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane tepelných čerpadiel, spoločne umiestnených zariadení na uskladňovanie energie a zariadení potrebných na ich pripojenie do sústavy vrátane povolení na pripojenie do sústavy a environmentálnych posudzovaní, ak sa vyžadujú, a

b)ktorý sa začína potvrdením prijatia žiadosti príslušným orgánom a končí oznámením konečného rozhodnutia o výsledku konania zo strany príslušného orgánu;

2.„solárne zariadenie“ je zariadenie, ktoré premieňa energiu zo slnka na tepelnú alebo elektrickú energiu, najmä solárne tepelné a solárne fotovoltické zariadenia.

Článok 2

Prevládajúci verejný záujem

1.Keď sa v jednotlivých prípadoch, a to najmä na účely článku 6 ods. 4 a článku 16 ods. 1 písm. c) smernice 92/43/EHS, článku 4 ods. 7 smernice 2000/60/ES a článku 9 ods. 1 písm. a) smernice 2009/147/ES vyvažujú právne záujmy, považujú sa plánovanie, výstavba a prevádzka elektrární a zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ich pripojenie do sústavy a samotná súvisiaca sústava a uskladňovacie zariadenia za prevládajúci verejný záujem a za slúžiace verejnému zdraviu a bezpečnosti. To sa týka len nových povoľovacích konaní začatých počas uplatňovania nariadenia.

2.Ak sa v rámci konkrétneho projektu zaviedli vhodné zmierňujúce opatrenia na zabránenie zrážkam alebo zamedzenie rušenia a ak sa v rámci konkrétneho projektu vykonáva riadne monitorovanie s cieľom posúdiť účinnosť takýchto opatrení a na základe získaných informácií sa podľa potreby prijmú ďalšie opatrenia na zabezpečenie toho, aby nedošlo k žiadnemu významnému negatívnemu vplyvu na populáciu dotknutých druhov, nepovažuje sa usmrtenie alebo rušenie druhov chránených podľa článku 12 ods. 1 smernice 92/43/EHS a článku 5 smernice 2009/147/ES za úmyselné. Členské štáty zabezpečia, aby sa aspoň pri projektoch, ktoré sa považujú za projekty vyššieho verejného záujmu, v procese plánovania a udeľovania povolení pri vyvažovaní právnych záujmov v jednotlivých prípadoch uprednostnila výstavba a prevádzka energetických zariadení z obnoviteľných zdrojov a rozvoj súvisiacej sieťovej infraštruktúry. Pokiaľ ide o ochranu druhov, predchádzajúca veta sa uplatňuje, len ak a pokiaľ sa vykonávajú vhodné opatrenia na ochranu druhov, ktoré prispievajú k udržaniu alebo obnove populácií druhov v priaznivom stave ochrany, a ak sú na tento účel k dispozícii dostatočné finančné zdroje, ako aj oblasti.

Článok 3

Proces udeľovania povolení na inštaláciu solárnych zariadení

1.Proces udeľovania povolení na inštaláciu solárnych zariadení a spoločne umiestnených zariadení na uskladňovanie energie, a to aj solárnych zariadení integrovaných v budove, v existujúcich alebo budúcich umelých konštrukciách s výnimkou umelých vodných plôch nepresiahne jeden mesiac za predpokladu, že primárnym cieľom takýchto konštrukcií nie je výroba solárnej energie. Odchylne od článku 4 ods. 2 smernice 2011/92/EÚ a bodu 3 písm. a) a b) prílohy II, samostatne alebo v spojení s bodom 13 písm. a) prílohy II k uvedenej smernici, takéto inštalácie solárnych zariadení sú v prípade potreby oslobodené od požiadavky, aby podliehali určeniu, či si projekt vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie, alebo od požiadavky vykonať osobitné posúdenie vplyvov na životné prostredie.

2.V prípade inštalácie solárnych zariadení samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov s výkonom 50 kW alebo menej má neposkytnutie odpovede zo strany príslušných orgánov alebo subjektov do jedného mesiaca od podania žiadosti za následok, že povolenie sa považuje za udelené.

3.Všetky rozhodnutia vyplývajúce z uvedených postupov udeľovania povolení musia byť verejne dostupné.

Článok 4

Modernizácia zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

1.Proces udeľovania povolení na modernizáciu elektrární vrátane povolení súvisiacich s modernizáciou zariadení potrebných na pripojenie elektrární do sústavy, ak má modernizácia za následok zvýšenie výkonu, nesmie presiahnuť šesť mesiacov vrátane posúdení vplyvu na životné prostredie, ak ich príslušné právne predpisy vyžadujú.

2.Ak výsledkom modernizácie nie je zvýšenie výkonu zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov o viac ako 15 % a bez toho, aby bola dotknutá potreba posúdiť akékoľvek potenciálne environmentálne vplyvy podľa tretieho odseku tohto článku, povolenia na pripojenie do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa vydajú do jedného mesiaca od podania žiadosti príslušnému subjektu, pokiaľ neexistujú opodstatnené bezpečnostné obavy alebo technická nezlučiteľnosť komponentov sústavy.

3.Ak modernizácia zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov alebo súvisiacej sieťovej infraštruktúry, ktorá je potrebná na začlenenie obnoviteľných zdrojov energie do elektrizačnej sústavy, podlieha určeniu, či si projekt vyžaduje postup posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa článku 4 smernice 2011/92/EÚ, takéto predchádzajúce určenie a/alebo environmentálne posúdenie sa obmedzí na potenciálne vplyvy vyplývajúce zo zmeny alebo rozšírenia v porovnaní s pôvodným projektom.

4.Ak modernizácia solárnych zariadení nezahŕňa využitie dodatočného priestoru a je v súlade s uplatniteľnými opatreniami na zmiernenie vplyvu na životné prostredie stanovenými pre pôvodné zariadenie, projekt je oslobodený od prípadnej požiadavky, aby podliehal určeniu, či si vyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie podľa článku 4 smernice 2011/92/EÚ.

5.Všetky rozhodnutia vyplývajúce z postupov udeľovania povolení musia byť verejne dostupné.

Článok 5

Zrýchlenie zavádzania tepelných čerpadiel

1.Postup udeľovania povolení na inštaláciu tepelných čerpadiel nesmie presiahnuť tri mesiace.

2.Povolenia na pripojenie do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa vydávajú na základe oznámenia poskytnutého príslušnému subjektu v prípade:

a) tepelných čerpadiel s výkonom do 12 kW a

b)tepelných čerpadiel inštalovaných samospotrebiteľom energie z obnoviteľných zdrojov podľa článku 2 ods. 14 smernice (EÚ) 2018/2001 s výkonom do 50 kW, za predpokladu, že výkon zariadenia samospotrebiteľa elektriny z obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov dosahuje aspoň 60 % výkonu tepelného čerpadla;

pokiaľ neexistujú opodstatnené obavy o bezpečnosť alebo technická nezlučiteľnosť systémových komponentov.

3.Všetky rozhodnutia vyplývajúce z postupov udeľovania povolení musia byť verejne dostupné.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa po dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 1. júla 2023 vykoná preskúmanie tohto nariadenia vzhľadom na vývoj bezpečnosti dodávok a cien energie a potrebu ďalej zrýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov. Rade predloží správu o hlavných zisteniach z tohto preskúmania. Na základe uvedenej správy môže Komisia navrhnúť predĺženie platnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

   Za Radu

   predsedníčka/predseda

(1)    Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi v rámci pracovnej skupiny pre presadzovanie jednotného trhu (Single Market Enforcement Taskforce – SMET) s cieľom nájsť účinné riešenia viacerých prekážok identifikovaných v priebežnej správe k štúdii RES Simplify: https://data.europa.eu/doi/10.2833/239077.
(2)     https://www.eclareon.com/en/projects/res-simplify .
(3)    COM(2022) 222 final.
(4)    COM(2022) 553 final.
(5)    COM(2022) 221 final.
(6)    Rozsudok Súdneho dvora z 15. júla 2021, Nemecko/Poľsko, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.