V Bruseli11. 5. 2022

COM(2022) 209 final

2022/0155(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu

(Text s významom pre EHP)

{SEC(2022) 209 final} - {SWD(2022) 209 final} - {SWD(2022) 210 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvodyciele návrhu

V Dohovore Organizácie Spojených národovprávach dieťaťa a v článku 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) 1 sa zakotvujú práva na ochranu najlepšieho záujmublaha dieťaťana starostlivosťne.roku 2021 Výbor Organizácie Spojených národov pre práva dieťaťa zdôraznil, že tieto práva sa musia rovnako chrániťdigitálnom prostredí 2 . Ochrana detí offline aj online je prioritou Únie.

Prinajmenšom jednopiatich detí sa počas detstva stane obeťou sexuálneho zneužívania 3 .celosvetovej štúdiiroku 2021 sa zistilo, že viac ako jedentroch respondentov mal počas detstva skúsenosťtým, že ho niekto požiadalsexuálne explicitné konanie online,viac ako polovica zažila nejakú formu sexuálneho zneužívania detí online 4 . Deti so zdravotným postihnutím čelia ešte vyššiemu riziku sexuálneho násilia: až 68 % dievčat30 % chlapcovmentálnym postihnutím alebo vývojovou poruchou bude sexuálne zneužitých pred dovŕšením 18 rokov 5 . Materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí je produktom fyzického sexuálneho zneužívania detí. Jeho zisťovanieoznamovanie je nevyhnutné na to, aby bolo možné predchádzať jeho produkciišíreniu,zásadne prispievaidentifikáciu obetíposkytovaniu pomoci. Deti bolidôsledku pandémieoveľa väčšej miere nechtiac oslovované online, a v rámci toho kontaktované aj na účely sexuálneho zneužitia. Napriek tomu, že sexuálne zneužívaniesexuálne vykorisťovanie detímateriál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí sacelej EÚ považujú na základe smerniceboji proti sexuálnemu zneužívaniu detí 6 prijatejroku 2011 za trestný čin, je zrejmé, že EÚsúčasnosti stále nechráni deti pred tým, aby sa stali obeťami sexuálneho zneužívania detí,že online rozmer predstavuje osobitnú výzvu.

Európska komisia preto 24. júla 2020 prijala stratégiu EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 7 ,ktorej sa stanovuje komplexná reakcia na narastajúcu hrozbu sexuálneho zneužívania detíoffline aj online prostredí prostredníctvom prevencie, vyšetrovaniapomoci obetiam. Zahŕňa osem iniciatív na zavedenie silného právneho rámca pre ochranu detíuľahčenie koordinovaného prístupu medzi mnohými aktérmi zapojenými do ochranypodpory detí. Cieľom týchto iniciatív je identifikovať legislatívne medzeryzabezpečiť, aby právne predpisy EÚ umožňovali účinnú reakciu, zintenzívniť úsilieoblasti presadzovania práva na vnútroštátnej úrovnina úrovni EÚ, umožniť krajinám EÚ lepšie chrániť deti prostredníctvom prevencie, podnietiť úsilie príslušných odvetvísúvislosti so zabezpečením ochrany detí pri využívaní služieb, ktoré ponúkajú,zlepšiť ochranu detí na celom svete prostredníctvom spolupráce viacerých zainteresovaných strán. Túto osobitnú stratégiu sprevádzajú ďalšie doplnkové činnosti. Európska komisia 24. marca 2021 prijala komplexnú stratégiu EÚoblasti práv dieťaťa,ktorej sa navrhujú posilnené opatrenia na ochranu detí pred všetkými formami násilia vrátane zneužívania online. Zároveň vyzýva spoločnosti, aby pokračovali vo svojom úsilízisťovanieoznamovanie nezákonného online obsahu vrátane sexuálneho zneužívania detí online na svojich platformách a v rámci svojich služieb a o odstraňovanie takéhoto obsahu. Navrhované európske vyhláseniedigitálnych právachzásadáchdigitálnom desaťročí 8 zahŕňa aj záväzok chrániť všetky deti pred nezákonným obsahom, vykorisťovaním, manipuláciouzneužívaním na internetezabrániť používaniu digitálneho priestoru na páchanie trestných činov alebo na navádzanietrestným činom 9 . 

V tejto súvislosti zohrávajú zvlášť dôležitú úlohu poskytovatelia hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb (ďalej len „poskytovatelia“). Ich zodpovedné a svedomité správanie je nevyhnutné pre bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie a pre uplatňovanie základných práv, ktoré zaručuje charta. S rozvojom digitálneho sveta dramaticky stúpol obeh snímok a videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, ktorý ujmu obetí zvečňuje. Zároveň páchatelia objavili nové spôsoby, ako prostredníctvom týchto služieb získať prístup k deťom a vykorisťovať ich.

Niektorí poskytovatelia už dobrovoľne používajú technológie na zisťovanie, oznamovanieodstraňovanie sexuálneho zneužívania detí onlinerámci svojich služieb. Opatrenia prijímané poskytovateľmi sa však značne líšia, keďže prevažná väčšina oznámení pochádza len od niekoľkých poskytovateľovmnožstvo poskytovateľov neprijíma žiadne opatrenia. Zároveň sa líši kvalitavýznam oznámení, ktoré orgány presadzovania práva EÚ prijímajú od poskytovateľov. Organizácie, ako je Národné centrum pre nezvestnévykorisťované deti (NCMEC), ktorým sú poskytovateliaUSA povinní podľa právnych predpisov USA oznámiť, keď sa dozvediasexuálnom zneužívaní detírámci svojich služieb, dostaliroku 2020 viac ako 21 miliónov oznámení,toho viac ako milión sa týkal členských štátov EÚ. Najnovší údajoznamovaní za rok 2021 naznačuje ďalší nárast, ktorý sa blíži30 miliónom oznámení 10 .

Hoci príspevok niektorých poskytovateľov bol významný, ukázalo sa, že dobrovoľné opatrenia aj tak nie sú na riešenie zneužívania online služieb na účely sexuálneho zneužívania detí dostatočné. Vzhľadom na uvedené skutočnosti viacero členských štátov začaloprípravouprijímaním vnútroštátnych predpisov zameraných na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Ako sa uvádzasprievodnom posúdení vplyvutomuto návrhu, takéto konanie vedievypracovaniu rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek, čo následne vediezvýšeniu fragmentácie digitálneho jednotného trhu so službami 11 . Vzhľadom na uvedené sú na doplnenie aktudigitálnych službách, odstránenie existujúcich prekážok na cestedigitálnemu jednotnému trhuzabránenie ich šíreniu potrebné jednotné pravidlá Únie pre zisťovanie, oznamovanieodstraňovanie sexuálneho zneužívania detí online 12 . Pri riešení rizika fragmentácie prostredníctvom tohto návrhu sa musí zohľadniť, že je potrebné zaručiť základné práva detí na starostlivosťochranu ich blaha, duševného zdravianajlepšieho záujmupodporovať všeobecný verejný záujem, ktorým je účinné predchádzanie závažnému trestnému činu sexuálneho zneužívania detí, jeho vyšetrovaniestíhanie.

Cieľom tohto návrhu je preto v záujme riešenia uvedených problémov a v reakcii na výzvy Rady a Európskeho parlamentu stanoviť jasný a harmonizovaný právny rámec pre predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí online a boj proti nemu. Jeho cieľom je takisto poskytnúť právnu istotu poskytovateľom, pokiaľ ide o ich zodpovednosti pri posudzovaní a zmierňovaní rizík a v prípade potreby pri zisťovaní, oznamovaní a odstraňovaní takéhoto zneužívania v rámci svojich služieb, a to tak, aby to bolo v súlade so základnými právami stanovenými v charte a všeobecnými zásadami práva EÚ. V boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, ktoré sa zobrazuje online, majú všetky zúčastnené strany dôležité práva a záujmy. Je preto mimoriadne dôležité vytvoriť spravodlivú rovnováhu medzi opatreniami na ochranu detských obetí sexuálneho zneužívania a ich základných práv, a tým dosiahnuť dôležité ciele všeobecného spoločenského záujmu, a základnými právami ostatných používateľov a poskytovateľov.

V tomto návrhu sa teda stanovujú cielené opatrenia, ktoré sú úmerné riziku zneužitia danej služby na účely sexuálneho zneužívania detí online a podliehajú silným podmienkam a zárukám. Jeho ďalším cieľom je zabezpečiť, aby si poskytovatelia plnili svoje povinnosti, zriadením Európskeho centra pre prevenciu sexuálneho zneužívania a boja proti nemu (ďalej len „centrum EÚ“), ktoré bude uľahčovať a podporovať vykonávanie tohto nariadenia, čím prispeje k odstráneniu prekážok na vnútornom trhu, predovšetkým v spojení s povinnosťami poskytovateľov, ktoré vyplývajú z tohto nariadenia, ktorými je zisťovať sexuálne zneužívanie detí online, oznamovať ho a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Centrum EÚ bude konkrétne vytvárať, udržiavať a prevádzkovať databázy ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí online, ktoré budú musieť poskytovatelia využívať, aby si splnili povinnosti týkajúce sa zisťovania. Tieto databázy by preto mali byť pripravené pred tým, než nariadenie nadobudne účinnosť. Komisia na tento účel už členským štátom sprístupnila finančné prostriedky, ktoré im pomôžu pri príprave týchto databáz. Centrum EÚ by malo vykonávať aj určité doplnkové úlohy, ako je pomoc príslušným vnútroštátnym orgánom pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia a podpora obetí v súvislosti s povinnosťami poskytovateľov. Malo by zároveň využiť svoje ústredné postavenie na uľahčovanie spolupráce a výmeny informácií či odborných znalostí, a to aj v záujme tvorby politík založenej na faktoch a prevencie. V úsilí Komisie bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí je prevencia prioritou.

Súladexistujúcimi ustanoveniamitejto oblasti politiky

Týmto návrhom sa plnia záväzky prijatéstratégii EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, najmä pokiaľ idenavrhnutie právnych predpisov na účinné riešenie sexuálneho zneužívania detí online, ktorými sa okrem iného bude od poskytovateľov vyžadovať, aby zisťovali známy materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí,pokiaľ ideprácu na vytvorení Európskeho centra pre prevenciu sexuálneho zneužívaniaboja proti nemu. Súčasný právny rámec EÚtejto oblasti pozostávaprávnych predpisov Únie týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí, ako je smernicaboji proti sexuálnemu zneužívaniu detínariadenie (EÚ) 2021/1232boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online 13 , ktoré sa uplatňuje do 3. augusta 2024 (ďalej len „dočasné nariadenie“).

Návrhom sa zavádza povinnosť poskytovateľov spočívajúcazisťovaní, oznamovaníblokovaní materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detírámci svojich služiebodstraňovaní takéhoto materiálu, čím sa umožňuje lepšie zisťovanie, vyšetrovaniestíhanie trestných činov podľa smerniceboji proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Navrhovaný právny predpis dopĺňa novú Európsku stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti 14 , ktorej cieľom je vytvoriť bezpečnú digitálnu skúsenosť pre detiposilniť ich postaveniedigitálnej oblasti. 

Centrum EÚ by malo úzko spolupracovať s Europolom. Od poskytovateľov bude dostávať oznámenia, bude ich kontrolovať, aby sa zabránilo oznamovaniu zjavných mylne pozitívnych výsledkov, a postúpi ich Europolu, ako aj vnútroštátnym orgánom presadzovania práva. V správnej rade centra EÚ bude zasadať zástupca z Europolu. Na druhej strane v správnej rade Europolu by mohol zasadať zástupca z centra EÚ, vďaka čomu by sa ešte viac zaistila účinná spolupráca a koordinácia.

Navrhovaný právny predpis navyše prispievadosiahnutiu cieľov stanovených vo viacerých medzinárodných právnych nástrojoch.tejto súvislosti je relevantný Lanzarotský dohovor Rady Európyochrane detí pred sexuálnym vykorisťovanímsexuálnym zneužívaním 15 ratifikovaný všetkými členskými štátmi EÚ,ktorom sa stanovujú minimálne požiadavky týkajúce sa trestného práva hmotného, pomoci obetiamintervenčných programov,Budapeštiansky dohovor Rady Európypočítačovej kriminalite 16 ratifikovaný takmer všetkými členskými štátmi EÚ,ktorom sa od zmluvných strán vyžaduje, abysúvislostimateriálom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detí stanovili určité trestné činy.

Súladostatnými politikami Únie

Tento návrh nadväzuje na všeobecné nariadenieochrane údajov 17 . Poskytovatelia sapraxi pri spracúvaní stanovenom vo všeobecnom nariadeníochrane údajov zvyčajne odvolávajú na rôzne dôvody, na základe ktorých spracúvajú osobné údaje nevyhnutne získanérámci dobrovoľného zisťovaniaoznamovania sexuálneho zneužívania detí online.návrhu sa stanovuje systém cielených príkazov na zistenieuvádzajú saňom podmienky zisťovania, vďaka čomu sa pri týchto činnostiach poskytuje väčšia právna istota. Pokiaľ idečinnosti týkajúce sa povinného zisťovania, ktoré zahŕňajú spracúvanie osobných údajov, návrhom sa najmäprípade príkazov na zistenie vydávaných na jeho základe, sa tak stanovuje dôvod na takéto spracúvanie uvedenýčlánku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadeniaochrane údajov,ktorom sa stanovuje spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Návrh sa okrem iného vzťahuje na poskytovateľov, ktorí ponúkajú interpersonálne elektronické komunikačné služby,preto podliehajú vnútroštátnym ustanoveniam, ktorými sa transponuje smernicasúkromíelektronických komunikáciách 18 jej navrhovaná revízia, ktorá jesúčasnosti predmetom rokovaní 19 . Opatreniami uvedenýminávrhu saniektorých ohľadoch obmedzuje rozsah právpovinností podľa príslušných ustanovení uvedenej smernice, konkrétne vo vzťahučinnostiam, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonanie príkazov na zistenie. Návrh satejto súvislosti týka analogického uplatňovania článku 15 ods. 1 uvedenej smernice.

Návrh je takistosúlade so smernicouelektronickom obchode a s návrhom aktudigitálnych službách 20 ,súvislostiktorým sa prednedávnom dosiahla medzi spoluzákonodarcami predbežná politická dohoda 21 .návrhu sa konkrétne stanovujú špecifické požiadavky na boj proti osobitným formám nezákonných činností, ktoré sa vykonávajú online,nezákonnému obsahu poskytovaného online, pričom tieto požiadavky sprevádza súbor záruk. Týmto spôsobom návrh doplní všeobecný rámec, ktorý sa stanoví aktomdigitálnych službách po jeho prijatí. Návrh vychádzahorizontálneho rámca aktudigitálnych službách,ak to situácia umožňuje, opiera sa oň akovýchodiskopodľa potreby saňom stanovujú konkrétnejšie pravidlá osobitne pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Na niektorých poskytovateľov sa napríklad môže vzťahovať všeobecnejšia povinnosť posúdiť systémové riziká súvisiacevyužívaním ich služieb podľa aktudigitálnych službáchdoplnková povinnosť vykonať osobitné posúdenie rizík týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí online podľa tohto návrhu. Títo poskytovatelia môžu pri vykonávaní konkrétnejšieho posúdenia rizika vychádzať zo všeobecnejšieho posúdenia rizika, pričom zase špecifické rizikárámci ich služieb identifikovanéprípade detí na základe osobitného posúdenia rizika podľa tohto návrhu môžu slúžiť ako podklad pre všeobecnejšie zmierňujúce opatrenia, ktoré sú určené aj na riešenie povinností vyplývajúcichaktudigitálnych službách.

V smernici o elektronickom obchode a akte o digitálnych službách sa členským štátom zakazuje, aby poskytovateľom sprostredkovateľských služieb ukladali všeobecné povinnosti monitorovať alebo aktívne zisťovať skutočnosti či okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Zatiaľ čo presné prvky tohto zákazu určeného členským štátom sa len postupne objasňujú, cieľom navrhovaného nariadenia je dosiahnuť súlad so základnou požiadavkou spravodlivého vyváženia rôznych protichodných základných práv, ktorých sa týka tento zákaz, pričom sa zohľadňuje osobitný kontext boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online a význam predmetného verejného záujmu. Usiluje sa o to najmä zameraním sa na rozsah povinností uložených poskytovateľom, ktorí sú vystavení riziku, a stanovením súboru jasných a starostlivo vyvážených pravidiel a záruk, aj prostredníctvom jednoznačného vymedzenia sledovaných cieľov, druhu materiálu a dotknutých činností, prístupu založeného na riziku, rozsahu a povahy príslušných povinností, pravidiel nápravy a príslušných mechanizmov dohľadu a transparentnosti. Okrem uvedených prvkov zahŕňa aj dôrazné opatrenia na uľahčenie a podporu vykonávania, čím znižuje záťaž kladenú na poskytovateľov služieb.

Plnením svojich hlavných cieľov návrh zároveň pomáha obetiam. Navrhované nariadenie je tedasúlade so smernicouprávach obetí ako horizontálnym nástrojom na zlepšenie prístupu obetísvojim právam 22 .

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITAPROPORCIONALITA

Právny základ

Právnym základom na podporu opatrení v tejto oblasti je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V článku sa stanovuje vytvorenie opatrení na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Článok 114 je vhodným právnym základom nariadenia, ktorého cieľom je harmonizovať požiadavky uložené poskytovateľom príslušných online služieb na digitálnom jednotnom trhu. Ako už bolo uvedené, prekážky na digitálnom jednotnom trhu so službami sa začali objavovať po tom, ako niektoré členské štáty zaviedli rozdielne vnútroštátne pravidlá na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí online a boj proti nemu.

Cieľom navrhovaného nariadenia je odstrániť tieto existujúce rozdiely a zabrániť vzniku prekážok v budúcnosti, ktoré by sa objavili v dôsledku ďalšieho vývoja takýchto vnútroštátnych pravidiel. Vzhľadom na neodmysliteľnú cezhraničnú povahu poskytovania online služieb by absencia opatrení EÚ ponechávala priestor pre regulačný rámec, ktorý je fragmentovaný podľa jednotlivých štátov, a tým by poskytovateľom spôsobovala záťaž, keďže by museli dodržiavať rozdielne súbory vnútroštátnych pravidiel, a vytvorila by nerovnaké podmienky pre poskytovateľov v celej EÚ, ako aj možné medzery.

Subsidiarita

Podľa zásady subsidiarity sa opatrenia EÚ môžu prijímať iba vtedy, ak plánované ciele nemožno dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Cieľ zabezpečiť rovnaké podmienky pre poskytovateľov na digitálnom jednotnom trhu, a zároveň prijať opatrenia na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí online a boj proti nemu nie je možné dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov. Ako už bolo uvedené, členské štáty začali poskytovateľom ukladať požiadavky v záujme boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Dokonca aj tie členské štáty, ktoré takéto požiadavky zatiaľ nezaviedli, čoraz častejšie zvažujú vnútroštátne opatrenia na tento účel. Problémom je, že daní poskytovatelia zvyčajne pôsobia cezhranične, často na úrovni celej EÚ, prípadne sa o to môžu snažiť. Vnútroštátne požiadavky, ktoré sa uložia takýmto účastníkom trhu s cieľom riešiť sexuálne zneužívanie detí online, preto zvyšujú fragmentáciu digitálneho jednotného trhu a pre poskytovateľov predstavujú značné náklady na dodržiavanie predpisov, pričom z dôvodu cezhraničnej povahy dotknutých služieb nie sú dostatočne účinné.

Len opatreniami na úrovni EÚ možno dosiahnuť odstránenie prekážok na digitálnom jednotnom trhu s dotknutými službami, zvýšenie právnej istoty pre poskytovateľov a zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov a zároveň zabezpečiť, aby boli požiadavky boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, ktoré sa uložia účastníkom trhu, vďaka ich jednotnej cezhraničnej uplatniteľnosti v celej EÚ účinné. Opatrenia EÚ sú preto nevyhnutné na dosiahnutie cieľov navrhovaného nariadenia a v porovnaní s vnútroštátnymi opatreniami predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Proporcionalita

Tento návrh sa zameriava na odstránenie existujúcich prekážok, ktoré bránia poskytovaniu príslušných služieb v rámci digitálneho jednotného trhu, a na predchádzanie vzniku ďalších prekážok, pričom súčasne umožňuje účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online v plnom súlade so základnými právami všetkých dotknutých strán podľa práva EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v návrhu zavádzajú úzko cielené a jednotné povinnosti spočívajúce v posudzovaní a zmierňovaní rizika, ktoré sa podľa potreby dopĺňajú príkazmi na zistenie, oznámenie a odstránenie obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí. Tieto povinnosti sa vzťahujú na príslušných poskytovateľov ponúkajúcich služby na digitálnom jednotnom trhu bez ohľadu na to, kde majú svoje hlavné sídlo.

Navrhované pravidlá sa vzťahujú len na poskytovateľov určitých druhov online služieb, v prípade ktorých sa preukázalo, že sú vystavené zneužívaniu na účely šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo kontaktovania detí (známe ako „grooming“), najmä z dôvodu ich technických prvkov alebo vekového zloženia ich zvyčajnej používateľskej základne. Rozsah povinností je obmedzený na to, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov. Povinnosti sú doplnené opatreniami na minimalizáciu záťaže, ktorá sa kladie na takýchto poskytovateľov, ako aj zavedením súboru záruk na minimalizáciu zásahov do základných práv, predovšetkým do práva na súkromie používateľov daných služieb.

Okrem iných dôvodov sa s cieľom znížiť počet mylne pozitívnych výsledkov a zabrániť chybnému oznamovaniu orgánom presadzovania práva a minimalizovať administratívnu a finančnú záťaž pre poskytovateľov na základe návrhu vytvára centrum EÚ ako základný prvok na uľahčenie vykonávania povinností uložených poskytovateľom. Medzi úlohy centra EÚ by malo patriť aj uľahčovanie prístupu poskytovateľov k spoľahlivým technológiám na zisťovanie; sprístupňovanie ukazovateľov vytvorených na základe sexuálneho zneužívania detí online, ktoré overili súdy alebo nezávislé správne orgány členských štátov, na účely zistenia; na požiadanie poskytovanie určitej pomoci v súvislosti s vykonávaním posúdení rizík a poskytovanie podpory pri komunikácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Navrhované nariadenie napokon obsahuje záruky na zabezpečenie toho, aby technológie používané na účely zisťovania, oznamovania a odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online s cieľom splniť príkaz na zistenie čo najmenej narúšali súkromie a spĺňali požiadavky najmodernejšej techniky v odvetví a aby poskytovatelia anonymne vykonávali všetky potrebné kontroly a pristupovali k identifikácii akéhokoľvek používateľa len v prípade, že sa odhalí potenciálne sexuálne zneužívanie detí online. Zaručuje sa v ňom základné právo na účinný prostriedok nápravy vo všetkých fázach príslušných činností, a to od zisťovania až po odstraňovanie, a obmedzuje sa ním uchovávanie odstránených materiálov a súvisiacich údajov na čas nevyhnutne potrebný na konkrétne určené účely. Navrhovaným nariadením sa preto obmedzuje zasahovanie do práva používateľov na ochranu osobných údajov a ich práva na dôvernosť komunikácie na to, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho cieľov, t. j. na stanovenie harmonizovaných pravidiel na účinné predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí online na vnútornom trhu a boj proti nemu.

Výber nástroja

V článku 114 ZFEÚ sa zákonodarcom v Únii poskytuje možnosť prijímať nariadenia a smernice. Keďže cieľom návrhu je zavedenie jednotných povinností pre poskytovateľov, ktorí zvyčajne ponúkajú svoje služby vo viac ako jednom členskom štáte, prípadne sa o to môžu snažiť, by na dosiahnutie príslušných cieľov nebola vhodná smernica, keďže ponecháva priestor na rozdielnu vnútroštátnu transpozíciu pravidiel EÚ. Rozdielne vnútroštátne pravidlá, ktorými sa transponujú požiadavky uložené poskytovateľom na základe tohto nástroja, by viedli k pretrvaniu alebo opätovnému zavedeniu takýchto prekážok na digitálnom jednotnom trhu so službami, ktoré sa táto iniciatíva usiluje odstrániť.

Na rozdiel od smernice nariadenie zabezpečuje jednotné ukladanie rovnakých povinností v celej EÚ. Nariadenie je okrem toho priamo uplatniteľné, zabezpečuje zrozumiteľnosť a väčšiu právnu istotu, a zároveň zabraňuje rozdielnej transpozícii v členských štátoch. Vzhľadom na uvedené dôvody je nariadenie vhodným nástrojom, ktorý sa má použiť na dosiahnutie cieľov tejto iniciatívy. Okrem toho so zreteľom na dátum skončenia účinnosti dočasného nariadenia by v tomto prípade na prijatie smernice a následne na transpozíciu jej pravidiel na vnútroštátnej úrovni nebol dostatok času.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMIPOSÚDENÍ VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Komisia dva roky konzultovala s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom identifikovať problémy a možnosti dosiahnutia pokroku v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online aj offline. Konzultácie uskutočňovala prostredníctvom prieskumov v podobe otvorených verejných konzultácií, ale i cielených prieskumov v orgánoch presadzovania práva. Komisia a príslušné zainteresované strany zorganizovali viacero stretnutí skupín expertov a bilaterálnych stretnutí, aby prediskutovali potenciálne vplyvy právnych predpisov v tejto oblasti, a Komisia sa zúčastnila na relevantných seminároch, konferenciách a podujatiach venovaných právam dieťaťa.

Komisia zverejnila úvodné posúdenie vplyvu v decembri 2020 s cieľom informovať občanov a zainteresované strany o plánovanej iniciatíve a získať prvotnú spätnú väzbu. Z tejto spätnej väzby vyplynula značná podpora cieľa boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Hoci holistický prístup potenciálneho centra EÚ a očakávané zlepšenia týkajúce sa právnej zrozumiteľnosti boli vítané, niektoré zainteresované strany z odvetvia vyjadrili obavy v súvislosti s vplyvom povinného zisťovania a oznamovania sexuálneho zneužívania detí online.

V roku 2021 Komisia uskutočnila otvorenú verejnú konzultáciu. Cieľom tohto procesu bolo získať názory rôznych zainteresovaných strán, napríklad verejných orgánov a súkromných osôb, odvetvia a občianskej spoločnosti. Napriek úsiliu o zaistenie vyváženého podielu respondentov, značnú časť príspevkov zaslali súkromné osoby z Nemecka, ktoré sa vyjadrili výhradne k otázkam týkajúcim sa šifrovania. Okrem toho sa objavovali záležitosti týkajúce sa lepšej spolupráce a koordinácie, dostatočných zdrojov a odborných znalostí na to, aby bolo možné zvládať neustále narastajúci objem nezákonného obsahu, a to predovšetkým v odpovediach verejných orgánov, odvetvia a občianskej spoločnosti. Vo všetkých skupinách získalo širokú podporu rýchle odstraňovanie oznámeného materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, opatrenia na obmedzenie „groomingu“ online (kontaktovania detí) a zlepšenie úsilia v oblasti prevencie a pomoci obetiam.

Pokiaľ ide o možné uloženie právnych povinností poskytovateľom, aby v rámci svojich služieb zisťovali a oznamovali rôzne druhy sexuálneho zneužívania detí online, konzultácie ukázali, že má silnú podporu v orgánoch presadzovania práva a organizáciách pôsobiacich v oblasti práv detí, zatiaľ čo obhajcovia práv na ochranu súkromia a súkromné osoby boli vo svojich príspevkoch prevažne proti takýmto povinnostiam.

Získavanievyužívanie odborných znalostí

Cielené prieskumy v rámci orgánov presadzovania práva v členských štátoch preukázali, že oznámenia podávané poskytovateľmi z USA v súčasnosti predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov oznámení sexuálneho zneužívania detí. Kvalita a význam takýchto oznámení sa však líšia, pričom v niektorých prípadoch sa zistilo, že dané oznámenia nepredstavujú sexuálne zneužívanie detí online podľa príslušného vnútroštátneho práva.

V týchto prieskumoch sa okrem toho zistilo, ktoré prvky sú potrebné, aby oznámenie bolo „vykonateľné“, t. j. aby bolo kvalitatívne a významovo dostatočné na to, aby príslušný orgán presadzovania práva mohol konať. Z tohto dôvodu by boli najlepšou stratégiou, ako čo najlepšie využívať odborné znalosti na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, harmonizované oznámenia na úrovni EÚ, ktoré by sa podávali prostredníctvom centra EÚ.

Posúdenie vplyvu

Po svojom prvom zápornom stanovisku k posúdeniu vplyvu z februára 2022 vydal výbor pre kontrolu regulácie kladné stanovisko s výhradami a podal viaceré návrhy na zlepšenie. Posúdenie vplyvu sa s prihliadnutím na relevantnú spätnú väzbu ďalej revidovalo, pričom sa objasnili najmä opisy opatrení prijatých na zabezpečenie súladu so základnými právami a so zákazom všeobecných povinností monitorovania a podrobnejšie sa opísali možností politiky. V konečnom posúdení vplyvu sa skúma a porovnáva niekoľko alternatívnych možností politiky vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu detí online a potenciálnemu zriadeniu Európskeho centra pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí a boj proti nemu.

Z posúdenia vplyvu vyplýva, že dobrovoľné opatrenia proti sexuálnemu zneužívaniu detí online sa samy osebe ukázali ako nedostatočné, pretože boli prijaté len malým počtom poskytovateľov, v súvislosti so spoluprácou súkromného a verejného sektora v tejto oblasti sa vyskytli značné výzvy, členské štáty čelia pri predchádzaní tomuto javu a zabezpečovaní primeranej úrovne pomoci obetiam značným výzvam. Táto situácia viedla k tomu, že v jednotlivých členských štátoch sa v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online prijímali rozdielne súbory opatrení. V prípade absencie opatrení Únie možno očakávať, že so zavádzaním ďalších opatrení členských štátov na riešenie daného problému na vnútroštátnej úrovni bude pokračovať právna fragmentácia, ktorá vytvorí prekážky cezhraničnému poskytovaniu služieb na digitálnom jednotnom trhu.

Vzhľadom na potrebu riešiť situáciu a s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie digitálneho jednotného trhu so službami a zároveň zlepšiť mechanizmy prevencie, zisťovania, oznamovania a odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online a zabezpečiť primeranú ochranu a podporu pre obete sa dospelo k záveru, že sú nevyhnutné opatrenia na úrovni EÚ.

Okrem základného scenára sa zvažovalo päť hlavných možností politiky, pričom sa medzi nimi zvyšovala úroveň účinnosti pri plnení cieľov stanovených v posúdení vplyvu a celkového politického cieľa, ktorým je zabezpečiť dobré fungovanie digitálneho jednotného trhu so službami a zároveň zaistiť, aby sa v celej Únii zisťovalo, oznamovalo a odstraňovalo sexuálne zneužívanie detí online, čím by sa nepriamo zlepšila prevencia, uľahčilo vyšetrovanie a zaručila primeraná pomoc obetiam.

Všetky možnosti boli zamerané na cieľ zabezpečiť zisťovanie, odstraňovanie a oznamovanie predtým známeho a nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí a „groomingu“ (vecná pôsobnosť) poskytovateľmi príslušných online služieb (osobná pôsobnosť), ktorí majú sídlo v EÚ a v tretích krajinách, pokiaľ ponúkajú svoje služby v Únii (geografická pôsobnosť).

Hlavné rozdiely medzi piatimi možnosťami sa týkajú povinností poskytovateľov a úlohy a podoby centra EÚ. Možnosť A by tvorili nelegislatívne, praktické opatrenia zamerané na posilnenie prevencie, zisťovania a oznamovania sexuálneho zneužívania detí online, ako aj pomoci obetiam. Medzi ne patria praktické opatrenia na podporu vykonávania a efektívnosti dobrovoľných opatrení prijímaných poskytovateľmi, pokiaľ ide o zisťovanie a oznamovanie zneužívania, a zriadenie Európskeho centra pre prevenciu a pomoci obetiam v podobe koordinačného strediska v správe Komisie.

Možnosťou B by sa stanovil výslovný právny základ pre dobrovoľné zisťovanie sexuálneho zneužívania detí online, ako aj následné povinné oznamovanie a odstraňovanie. V súvislosti s možnosťou B by centrum EÚ bolo poverené uľahčovaním zisťovania, oznamovania a odstraňovania a stalo by sa základnou zložkou právnych predpisov, ktorá by slúžila ako kľúčová záruka pre poskytovateľov služieb a zároveň ako kontrolný mechanizmus, ktorý by pomáhal zabezpečiť účinné vykonávanie návrhu. Po preskúmaní viacerých možností týkajúcich sa podoby, ktorú by centrum EÚ mohlo nadobudnúť, sa v posúdení vplyvu dospelo k záveru, že potreba nezávislosti, vlastných zdrojov, viditeľnosti, zamestnancov a odborných znalostí potrebných na vykonávanie príslušných funkcií by sa najlepšie dosiahla zriadením centra EÚ ako decentralizovanej agentúry EÚ. Tento záver sa potvrdil a posilnil v súvislosti s možnosťami C až E, ktoré uplatňujú prírastkový prístup spočívajúci v tom, že jednotlivé možnosti na seba nadväzujú.

Možnosťami C a D, ktoré nadväzujú na možnosť B, by sa poskytovateľom uložili právne povinnosti zisťovať v rámci svojich služieb určité druhy sexuálneho zneužívania detí online. Možnosťou C by sa od poskytovateľov vyžadovalo zisťovanie známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, konkrétne kópií materiálu, v prípade ktorého sa už hodnoverne potvrdilo, že ide o materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Možnosťou D by sa od poskytovateľov vyžadovalo zisťovanie nielen „známeho“ materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí (materiálu, v prípade ktorého sa potvrdilo, že ide o materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí), ale aj „nového“ materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí [materiálu, ktorý by potenciálne mohol predstavovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, no (zatiaľ) to žiadny orgán nepotvrdil].

Zvolená možnosť (možnosť E) nadväzuje na možnosť D a od poskytovateľov vyžaduje, aby okrem známeho a nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí zisťovali aj „grooming“.

V posúdení vplyvu sa dospelo k záveru, že možnosť E sa uprednostňuje z niekoľkých dôvodov. Skôr ako závisieť od dobrovoľných opatrení poskytovateľov (možnosti A a B) sa uprednostňuje uložiť im povinnosti zisťovať sexuálne zneužívanie detí online, a to nielen preto, že sa uvedené doterajšie opatrenia ukázali ako nedostatočné na účinný boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, ale aj preto, že na dosiahnutie cieľa zabrániť fragmentácii digitálneho jednotného trhu so službami sú vhodné len jednotné požiadavky uložené na úrovni Únie. Možnosti A a B sa preto vylúčili.

V priamej úmere k pribúdajúcim povinnostiam, ktoré by sa uložili na základe jednotlivých možností, sa postupne zvyšuje úroveň vplyvu na dobré fungovanie digitálneho jednotného trhu so službami a na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Hoci povinnosť zisťovať známy materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí (možnosť C) by pomohla obmedziť ďalší obeh známeho materiálu, takáto povinnosť by mala len obmedzený vplyv, pokiaľ ide o cieľ prevencie zneužívania a poskytovania pomoci obetiam pretrvávajúceho zneužívania, keďže materiál, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti takejto povinnosti, mohol kolovať už roky. Povinnosť zisťovať známy aj nový materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí (možnosť D) by umožnila identifikáciu obetí pretrvávajúceho zneužívania, ktoré by pred ním zachránila, a to na základe jednotných kritérií stanovených na úrovni EÚ, čím by sa v tejto súvislosti zabránilo prijatiu rozdielnych vnútroštátnych opatrení. Povinné zisťovanie „groomingu“ (možnosť E) by zašlo ešte ďalej a poskytlo by najväčší priestor na predchádzanie bezprostrednému zneužívaniu a zaručenie rovnakých podmienok na digitálnom jednotnom trhu so službami.

Možnosť E sa preto považovala za možnosť, ktorou sa účinným a primeraným spôsobom najlepšie dosiahne politický cieľ, pričom sa zároveň zabezpečí proporcionalita zavedením prísnych obmedzení a záruk, aby sa zaistila najmä požadovaná spravodlivá rovnováha medzi základnými právami. Okrem uvedených pozitívnych sociálnych vplyvov sa očakáva, že uprednostňovaná možnosť bude mať hospodársky vplyv na dotknutých poskytovateľov v dôsledku nákladov na plnenie povinností, ako aj na orgány presadzovania práva a iné príslušné vnútroštátne orgány v dôsledku zvýšeného objemu oznámení potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online. Tieto vplyvy sa budú v čo najväčšej možnej miere minimalizovať prostredníctvom určitých foriem podpory zo strany centra EÚ.

Na druhej strane sa očakáva, že aj zriadenie centra EÚ prinesie jednorazové a priebežné náklady. Na účely porovnania sa v posúdení vplyvu zhodnotili kvantitatívne odhady prínosov a nákladov každej možnosti politiky. V prípade uprednostňovanej možnosti sa zistilo, že vzhľadom na výsledné zlepšenie fungovania digitálneho jednotného trhu a zníženie spoločenských nákladov spojených so sexuálnym zneužívaním detí online povedie k najväčším celkovým prínosom.

Aby centrum EÚ mohlo dosiahnuť všetky svoje ciele, je mimoriadne dôležité, aby sa zriadilo v rovnakom sídle ako jeho najbližší partner, Europol. Spoločné sídlo bude pre spoluprácu medzi centrom EÚ a Europolom prospešné, keďže prinesie lepšie možnosti výmeny údajov a pritiahne špecializovaných zamestnancov a/alebo externých expertov, čím vznikne lepšia príležitosť na vytvorenie vedomostného centra na boj proti materiálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí. Títo zamestnanci budú mať zároveň viac kariérnych príležitostí bez toho, aby museli zmeniť sídlo. Hoci je centrum EÚ nezávislým subjektom, takisto by mu to umožnilo spoliehať sa na podporné služby Europolu (ľudské zdroje, IT vrátane kybernetickej bezpečnosti, priestory a komunikácia). Spoločné využívanie takýchto podporných služieb je nákladovo efektívnejšie a zabezpečuje profesionálnejšiu službu, než keby sa služby duplikovali tým, že sa pre pomerne malý subjekt, akým bude centrum EÚ, nanovo zriadia.

V posúdení vplyvu sa podrobne zanalyzovali príslušné vplyvy, t. j. sociálny a hospodársky vplyv, ako aj vplyv na základné práva. Takisto sa zhodnotil vplyv na konkurencieschopnosť a MSP. Niektoré opatrenia uvedené v posúdení vplyvu v súvislosti s MSP sa začlenili do nariadenia. Medzi ne patrí najmä potreba, aby príslušné vnútroštátne orgány zohľadňovali veľkosť a finančné a technologické kapacity poskytovateľa pri presadzovaní nariadenia, a to aj v súvislosti s posúdením rizika, povinnosťami týkajúcimi sa zisťovania a príslušnými sankciami, ako aj možnosť MSP požiadať centrum EÚ o bezplatnú podporu pri vykonávaní posúdenia rizika.

V posúdení vplyvu sa zhodnotil aj súlad s právnymi predpismi v oblasti klímy, so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a zásadou „digitálne služby ako štandard“. V posúdení vplyvu sa navyše zanalyzovalo uplatňovanie zásady rovnováhy záťaže, podľa ktorej by mal každý legislatívny návrh vytvárajúci novú záťaž zbaviť občanov a podniky rovnakej a existujúcej záťaže na úrovni EÚ v tej istej oblasti politiky, ako aj vplyvy v súvislosti s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja, pričom pre toto nariadenie sú obzvlášť relevantné cieľ 5.2 (odstrániť všetky formy násilia na ženách a dievčatách) a cieľ 16.2 (ukončiť zneužívanie a vykorisťovanie detí, obchodovanie s nimi a všetky formy násilia na deťoch).

Základné práva

Podľa článku 52 ods. 1 charty musí byť akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v charte ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

Cieľom návrhu je zharmonizovať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detíboj proti nemu, keďže idemimoriadne závažný trestný čin 23 . Návrh ako taký sleduje cieľ všeobecného záujmuzmysle článku 52 ods. 1 charty 24 . Návrh sa navyše usiluje chrániť práva ďalších osôb, konkrétne detí. Týka sa to predovšetkým základných práv na ľudskú dôstojnosťnedotknuteľnosť osoby, zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ako aj práv dieťaťa 25 . Návrh zohľadňuje skutočnosť, že pri všetkých opatreniach prijatých verejnými orgánmi alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musiaprvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa. Okrem toho predmetné druhy sexuálneho zneužívania detí – najmä výmena fotografií alebo videí zobrazujúcich takéto zneužívanie – môžu mať vplyv aj na práva detí na rešpektovanie súkromnéhorodinného životana ochranu osobných údajov 26 . Súdny dvor EÚsúvislostibojom proti trestným činom páchaným na maloletých poznamenal, že aspoň niektoréuvedených základných práv môžu viesťpozitívnym povinnostiam príslušných verejných orgánov vrátane zákonodarcu Únie, ktorými sa od nich vyžaduje prijať právne opatrenia na ochranu predmetných práv 27 .

Opatrenia obsiahnuténávrhu majú zároveň vplyv predovšetkým na výkon základných práv používateľov dotknutých služieb. Medzi tieto práva patria najmä základné práva na rešpektovanie súkromia (vrátane dôvernosti komunikácie ako súčasti širšieho práva na rešpektovanie súkromnéhorodinného života), na ochranu osobných údajovna slobodu prejavuprávo na informácie 28 . Hoci tieto práva majú mimoriadny význam, žiadnenich nie je absolútnemusia sa zvažovaťohľadom na ich funkciuspoločnosti 29 . Ako už bolo uvedené, článok 52 ods. 1 charty umožňuje zavedenie obmedzení výkonu týchto práv, na čo sa vzťahujú podmienkydanom ustanovení.

Okrem toho sa zvažuje aj sloboda podnikania poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje návrh 30 . Vo všeobecnosti toto základné právo zabraňuje tomu, aby boli hospodárske subjekty vystavené nadmernej záťaži. Zahŕňa slobodnú voľbu obchodného partnerazmluvnú slobodu. Ani toto právo však nie je absolútne, keďže umožňuje širokú škálu zásahov, ktorými sa môže obmedziť vykonávanie hospodárskych činností vo verejnom záujme 31 . Cieľom návrhu je preto dosiahnuť uvedený cieľ všeobecného záujmuchrániť dané základné práva detízároveň zabezpečiť proporcionalitudosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi základnými právami všetkých zapojených strán. Na tento účel sa do návrhu zahrnul súbor obmedzenízáruk, ktoré sú odlíšené podľa povahyúrovne obmedzenia výkonu dotknutých základných práv.

Konkrétne povinnosť zisťovať sexuálne zneužívanie detí online v rámci „verejne prístupných“ aj „súkromných“ služieb vrátane interpersonálnych komunikačných služieb má vo vzťahu k základným právam používateľov za následok nerovnomernú mieru rušivosti. V prípade materiálu, ktorý je prístupný verejnosti, je vplyv narušenia najmä práva na súkromie vo všeobecnosti menší, keďže úlohou týchto služieb je poskytovať „virtuálne verejné priestory“ na vyjadrovanie a hospodárske transakcie. Právo na súkromie v súvislosti so súkromnou komunikáciou je ovplyvnené viac.

Okrem toho potenciálne alebo skutočné odstránenie materiálu používateľov, najmä mylné odstránenie (ak dôjde k chybnému predpokladu, že ide o materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí), môže mať významný vplyv na základné práva používateľov, najmä na slobodu prejavu a právo na informácie. Zároveň materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí online, ktorý sa neodhalí a neodstráni, môže mať významný negatívny vplyv na uvedené základné práva detí, keďže spôsobuje deťom aj spoločnosti ako celku trvalú ujmu. Medzi ďalšie faktory, ktoré je potrebné v tomto kontexte zohľadniť, patrí charakter predmetného materiálu používateľov (text, fotografie, videá), presnosť dotknutej technológie, ako aj „absolútnosť“ zákazu poskytovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí (ktorý v zásade nepodlieha žiadnym výnimkám a nezohľadňuje sa pri ňom kontext).

V dôsledku opatrení, ktorými sa poskytovateľom ukladá povinnosť zisťovať a oznamovať známy a nový materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, by návrh mal výrazne pozitívny vplyv na základné práva obetí, ktorých snímky kolujú na internete, najmä na ich právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov a právo na nedotknuteľnosť osoby.

Týmito opatreniami by sa výrazne obmedzilo porušovanie práv obetí, ku ktorému prirodzene dochádza pri obehu materiálu obsahujúceho ich zneužívanie. Tieto povinnosti, hlavne požiadavka zisťovať nový materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí a „grooming“, by viedli k identifikácii nových obetí a vytvorili by možnosť záchrany týchto obetí pred pretrvávajúcim zneužívaním, čo by viedlo k významnému pozitívnemu vplyvu na ich práva a spoločnosť ako celok. Stanovenie jasného právneho základu pre povinné zisťovanie a oznamovanie „groomigu“ by takisto malo na tieto práva pozitívny vplyv. Intenzívnejšie a účinnejšie úsilie v oblasti prevencie by rovnako pomohlo znížiť výskyt sexuálneho zneužívania detí tým, že by sa práva detí podporovali predchádzaním ich viktimizácii. Opatreniami na podporu obetí pri odstraňovaní ich snímok a videí by sa zaručili ich práva na ochranu súkromného a rodinného života (súkromie) a osobných údajov.

Ako už bolo uvedené, uloženie povinností poskytovateľom by malo vplyv na ich právo na slobodu podnikania, čo možno v zásade odôvodniť sledovaným cieľom, a to aj vzhľadom na úlohu, ktorú ich služby zohrávajú v súvislosti so zneužívaním. Vplyv na práva poskytovateľov napriek tomu musí byť v maximálnej možnej miere obmedzený, aby sa zabezpečilo, že neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné. To by sa zabezpečilo napríklad poskytnutím určitých foriem podpory poskytovateľom pri vykonávaní uložených povinností vrátane prístupu k spoľahlivým súborom ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí online, čím sa poskytnú prostriedky na využívanie spoľahlivých automatizovaných technológií na zisťovanie, a k bezplatným automatizovaným technológiám na zisťovanie, čím by sa pre nich znížila zaťaž. Poskytovatelia navyše podliehajú jedinému súbor jasných a jednotných pravidiel.

Spracúvanie osobných údajov používateľov na účely zisťovania, oznamovania a odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online má významný vplyv na práva používateľov a môže byť odôvodnené len dôležitosťou predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí online a boja proti nemu. V dôsledku toho rozhodnutie o tom, či vykonávať tieto činnosti, v zásade nemožno ponechať na poskytovateľov; patrí skôr do právomoci zákonodarcov. Všetky povinnosti však musia byť z hľadiska osobnej i vecnej pôsobnosti úzko cielené a musia byť spojené s vhodnými zárukami, aby neovplyvnili podstata práv a aby boli primerané. V tomto návrhu sa preto stanovujú pravidlá, ktoré zodpovedajú týmto požiadavkám, pričom sa stanovujú obmedzenia a záruky, ktoré sú odlíšené podľa potenciálneho vplyvu na dotknuté základné práva a vo všeobecnosti sa zvyšujú v závislosti od druhu dotknutej služby a toho, či sú opatrenia zamerané na zisťovanie šírenia známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, šírenia nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo kontaktovania detí („grooming“).

Ako už bolo uvedené, zisťovanie „groomingu“ by malo pozitívny vplyv na základné práva potenciálnych obetí, najmä tým, že by prispelopredchádzaniu zneužívaniu; ak by sa rýchlo zakročilo, mohlo by sa vďaka nemu dokonca predísť ujme na dieťati. Proces zisťovania je zároveň vo všeobecnosti pre používateľov najrušivejší (v porovnaní so zisťovaním šírenia známehonového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí), pretože si vyžaduje automatické prehľadávanie textovinterpersonálnej komunikácii.tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že takéto prehľadávanie je často jediným možným spôsobom, ako ho odhaliť,že používaná technológia „nerozumie“ obsahu komunikácie, ide skôrvyhľadávanie známych, vopred identifikovaných schém, ktoré naznačujú potenciálny výskyt „groomingu“. Technológie na zisťovanie už takisto nadobudli vysoký stupeň presnosti 32 , hoci sa naďalej vyžaduje ľudský dohľadkontrola,ukazovatele „groomingu“ sa časom stávajú čoraz spoľahlivejšími, keďže algoritmy sa učia.

Napriek tomu stále ide o veľmi citlivé zásahy. A tak hoci sa na zisťovanie známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí už vzťahujú silné obmedzenia a záruky, v prípade nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, a najmä pri zisťovaní „groomingu“ sú ešte reštriktívnejšie. Patria k nim upravené podmienky vydávania príkazov na zistenie, obmedzenejšia lehota platnosti týchto príkazov a posilnené požiadavky na oznamovanie v danej lehote. Okrem toho sa v návrhu stanovujú aj silné mechanizmy dohľadu, ktoré zahŕňajú požiadavky týkajúce sa nezávislosti a právomocí vnútroštátnych orgánov poverených vydávaním príkazov a dohľadom nad ich vykonávaním, ako aj pomocná a poradenská úloha centra EÚ. Centrum EÚ prispieva aj tým, že poskytovateľom sprístupňuje nielen presné a spoľahlivé ukazovatele, ale aj vhodné technológie, a posudzuje oznámenia potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online doručené poskytovateľmi. Centrum EÚ takto získava pomoc pri minimalizácii rizika chybného zistenia a oznámenia. Okrem toho sa prijímajú rôzne opatrenia na zabezpečenie účinnej nápravy pre poskytovateľov aj používateľov.

Hoci novovytvorená právomoc vydávať príkazy na odstránenie známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí je z hľadiska povahy odlišná a vo všeobecnosti menej rušivá, nepochybne ovplyvňuje aj základné práva, najmä práva dotknutých používateľov, ktoré sa týkajú slobody prejavu, a právo na informácie. Aj v tejto súvislosti sa stanovuje súbor obmedzení a záruk, a to od stanovenia jasných a štandardizovaných pravidiel až po zabezpečenie nápravy a od zaručenia nezávislosti vydávajúcich orgánov až po transparentnosť a účinný dohľad.

Všetky odkazy na základné právanavrhovanom nariadení sa majú chápať tak, že odkazujú výlučne na základné práva uznané podľa práva EÚ, t. j. na tie, ktoré sú zakotvenécharte,na tie, ktoré sú uznané ako všeobecné zásady práva EÚ 33 .

4.VPLYV NA ROZPOČET

Vplyv návrhu na rozpočet sa pokryje rozpočtovými prostriedkami stanovenými vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 v rámci finančného krytia Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ako sa podrobne uvádza v legislatívnom finančnom výkaze, ktorý je priložený k tomuto návrhu nariadenia, v takom rozsahu, v akom patrí do súčasného rozpočtového výhľadu. Tieto dôsledky si vyžadujú aj zmenu v plánovaní okruhu 7 finančného výhľadu.

Vplyv samotného nariadenia na rozpočet pokrýva legislatívny finančný výkaz, ktorý je pripojený k tomuto návrhu nariadenia.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnoteniapodávania správ

Plán monitorovania výstupov, výsledkov a vplyvov navrhovaného nariadenia je stanovený v jeho článku 83 a podrobnejšie rozpracovaný v posúdení vplyvu. V pláne sa stanovuje viacero ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie dosahovania operačných cieľov a vykonávania nariadenia.

Komisia vykoná hodnotenie a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia a potom každých šesť rokov. Na základe zistení správy, najmä na základe toho, či nariadenie obsahuje medzery, ktoré sú v praxi relevantné, a po zohľadnení technologického vývoja Komisia posúdi potrebu zmeny rozsahu pôsobnosti nariadenia. Komisia podľa potreby podá návrhy na zmenu nariadenia.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Navrhované nariadenie pozostáva z dvoch základných zložiek: po prvé ukladá poskytovateľom povinnosti týkajúce sa zisťovania, oznamovania, odstraňovania a blokovania známeho a nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ako aj kontaktovania detí bez ohľadu na technológiu použitú pri online výmenách a po druhé sa ním zriaďuje Európske centrum pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí ako decentralizovaná agentúra s cieľom umožniť vykonávanie nového nariadenia.

kapitolesa stanovujú všeobecné ustanovenia vrátane predmetu úpravyrozsahu pôsobnosti nariadenia (článok 1)vymedzenia kľúčových pojmov použitýchnariadení (článok 2). Odkaz na „materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí“ vychádzapríslušných pojmov vymedzenýchsmerniciboji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, konkrétne detskej pornografiepornografického predstavenia,jeho cieľom je zahrnúť všetky materiály, na ktoré sa uvedená smernica vzťahuje, pokiaľ takýto materiál možno šíriť prostredníctvom príslušných služieb (v praxi zvyčajne vo forme videísnímok). Vymedzenie jesúladevymedzením uvedenýmdočasnom nariadení. To isté platíprípade vymedzenia pojmu „kontaktovanie detí“„sexuálne zneužívanie detí online“. Pokiaľ idevymedzenie niekoľkých ďalších pojmov, návrh vychádzavymedzenia uvedenéhoiných aktoch práva EÚ alebo súvisiacich návrhoch, najmäeurópskom kódexe elektronických komunikácií (EECC) 34 a v návrhu aktudigitálnych službách. 

kapitole II sa stanovujú jednotné povinnosti, ktoré sa vzťahujú na všetkých poskytovateľov hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb ponúkajúcich takéto služby na digitálnom jednotnom trhu EÚ, a to vykonávať posúdenie rizík zneužitia ich služieb na šírenie známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo na kontaktovanie detí (spoločne vymedzené ako „sexuálne zneužívanie detí online“). Zahŕňa aj cielené povinnosti, ktoré sa vzťahujú na určitých poskytovateľov, a to zisťovať takéto zneužívanie, oznamovať ho prostredníctvom centra EÚ, odstraňovať alebo blokovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí online či znemožniť prístup k nemu, ak sa na tieto účely vydá príkaz.

V oddiele 1 sa zavádzajú už uvedené povinnosti poskytovateľov hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb týkajúce sa posudzovania rizika (článok 3). Takisto sa v ňom vyžaduje, aby poskytovatelia prijali prispôsobené a primerané opatrenia na zmiernenie identifikovaných rizík (článok 4) a informovali koordinačné orgány určené členskými štátmi o výsledkoch posúdenia rizika a o prijatých zmierňujúcich opatreniach (článok 5). Napokon ukladá obchodom so softvérovými aplikáciami cielené povinnosti, aby posudzovali, či v prípade ktorejkoľvek aplikácie, ktorú sprostredkúvajú, hrozí riziko, že sa využije na účely kontaktovania detí, a ak sa toto riziko potvrdí a je významné, aby prijali primerané opatrenia na identifikáciu detských používateľov a zabránili im v prístupe k nej (článok 6).

V oddiele 2 sa splnomocňujú koordinačné orgány, ktoré sa prostredníctvom posúdenia rizika alebo iných prostriedkov dozvedeli o dôkazoch o tom, že konkrétna hostiteľská alebo interpersonálna komunikačná služba je vystavená významnému riziku zneužitia na účely sexuálneho zneužívania detí online, aby požiadali príslušný súdny alebo nezávislý správny orgán o vydanie príkazu, ktorým sa dotknutému poskytovateľovi uloží povinnosť zistiť daný druh sexuálneho zneužívania detí online v príslušnej službe (články 7 a 8). Obsahuje súbor doplnkových opatrení, napríklad opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia mali právo napadnúť im uložené príkazy (článok 9). V tomto oddiele sa zároveň zavádzajú požiadavky a záruky na zaistenie účinného a zároveň vyváženého a primeraného vykonávania zisťovania (článok 10). Napokon sa v ňom Komisii prisudzuje právomoc prijímať usmernenia k uplatňovaniu článkov 7 až 10 (článok 11).

V oddiele 3 sa poskytovateľom hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí sa dozvedeli o akomkoľvek prípade potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online v rámci svojich služieb poskytovaných v Únii, bez ohľadu na spôsob, akým sa o tom dozvedeli, ukladá povinnosť bezodkladne oznámiť túto skutočnosť centru EÚ (článok 12) a spresňujú sa požiadavky, ktoré musí príslušné oznámenie spĺňať (článok 13).

V oddiele 4 sa koordinačné orgány splnomocňujú požiadať príslušný súdny alebo nezávislý správny orgán o vydanie príkazu, ktorým sa poskytovateľovi hostingových služieb uloží povinnosť odstrániť materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí zo svojich služieb alebo znemožniť prístup k nemu vo všetkých členských štátoch, pričom sa spresňujú požiadavky, ktoré musí príkaz spĺňať (článok 14). Ak poskytovatelia odhalia sexuálne zneužívanie detí online, podľa právnych predpisov EÚ nemajú povinnosť takýto materiál odstrániť. Vzhľadom na zjavne nezákonný charakter väčšiny sexuálneho zneužívania detí online a riziko straty výnimky zo zodpovednosti uvedenej v smernici o elektronickom obchode a v návrhu aktu o digitálnych službách teda poskytovatelia budú pravidelne rozhodovať o jeho odstránení (alebo o znemožnení prístupu k nemu). Ak poskytovateľ neodstráni materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí online z vlastnej iniciatívy, koordinačné orgány si môžu vyžiadať jeho odstránenie vydaním príkazu na tento účel. V článku sa takisto vyžaduje, aby poskytovatelia hostingových služieb, ktorým bol doručený takýto príkaz, informovali používateľa, ktorý materiál poskytol, pričom sa uplatňujú výnimky potrebné na zabránenie zasahovaniu do činností na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovanie a stíhanie. Okrem toho sa upravujú aj ďalšie opatrenia, ako je napríklad náprava (článok 15). Pravidlá uvedené v tomto oddiele vychádzajú z pravidiel obsiahnutých v nariadení o teroristickom obsahu online (nariadenie 2021/784).

V oddiele 5 sa koordinačné orgány splnomocňujú požiadať príslušný súdny alebo nezávislý správny orgán o vydanie príkazu, ktorým sa poskytovateľovi služieb prístupu k internetu uloží povinnosť znemožniť prístup k jednotným vyhľadávačom zdrojov, pričom uvedú konkrétne položky materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktoré odôvodnene nemožno odstrániť pri zdroji (články 16 a 17). Článkom 18 sa okrem iného zaisťuje, aby poskytovatelia, ktorí dostali príkaz na zablokovanie, mali právo napadnúť ho, a používatelia mali nárok na nápravu aj podaním žiadostí o opätovné posúdenie koordinačnými orgánmi. V kombinácii s ustanoveniami o spoľahlivej identifikácii materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí (článok 36) a kvalite údajov (článok 46) sa v týchto článkoch stanovujú podmienky a záruky v prípade takýchto príkazov, na základe čoho sa zabezpečuje ich účinnosť, ako aj vyváženosť a primeranosť.

V oddiele 6 sa stanovuje výnimka zo zodpovednosti za trestné činy sexuálneho zneužívania detí pre poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorí vykonávajú činnosti s cieľom dosiahnuť súlad s týmto nariadením (článok 19). Cieľom výnimky je predovšetkým zabrániť riziku, že by sa podľa vnútroštátneho trestného práva voči nim vyvodzovala zodpovednosť za konanie vyžadované podľa tohto nariadenia.

V oddiele 6 sa navyše zakladajú osobitné práva obetí, ktorých snímky a videá zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí môžu kolovať online dlho po skončení fyzického zneužívania. V článku 20 sa obetiam sexuálneho zneužívania detí priznáva právo získať prostredníctvom koordinačného orgánu v mieste svojho pobytu z centra EÚ informácie o oznámeniach známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý ich zobrazuje. V článku 21 sa stanovuje právo obetí požiadať o pomoc dotknutých poskytovateľov hostingových služieb alebo prostredníctvom koordinačného orgánu v mieste svojho pobytu o podporu centra EÚ, ak sa snažia o odstránenie takéhoto materiálu alebo znemožnenie prístupu k nemu.

V tomto oddiele sa ďalej uvádza úplný zoznam účelov, na ktoré majú poskytovatelia hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb uchovávať obsahové údaje a iné údaje spracúvané v súvislosti s opatreniami prijatými na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a osobné údaje získané na základe takéhoto spracúvania, pričom sa stanovuje súbor záruk vrátane maximálneho obdobia uchovávania 12 mesiacov (článok 22).

Napokon sa v ňom stanovuje povinnosť poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti zriadiť jednotné kontaktné miesto na uľahčenie priamej komunikácie s príslušnými verejnými orgánmi (článok 23), ako aj povinnosť takýchto poskytovateľov, ktorí nemajú sídlo v žiadnom členskom štáte, ale ponúkajú svoje služby v EÚ, určiť právneho zástupcu v EÚ, čím sa uľahčí presadzovanie práva (článok 24).

Kapitola III obsahuje ustanovenia týkajúce sa vykonávania a presadzovania tohto nariadenia. Oddiel 1 obsahuje ustanovenia týkajúce sa príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä koordinačných orgánov, ktoré sú vnútroštátnymi orgánmi určenými členskými štátmi s primárnou zodpovednosťou za jednotné uplatňovanie tohto nariadenia (článok 25). Koordinačné orgány podobne ako ďalšie určené príslušné orgány majú byť vo všetkých aspektoch nezávislé, ako je to aj v prípade súdov, a majú plniť svoje úlohy nestranne, transparentne a bez zbytočného odkladu (článok 26).

V oddiele 2 sa koordinačným orgánom prisudzujú osobitné právomoci vyšetrovania a presadzovania vo vzťahu k poskytovateľom príslušných služieb informačnej spoločnosti, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý určil koordinačné orgány (články 27 až 30). Tieto ustanovenia zväčša vychádzajú z ustanovení návrhu aktu o digitálnych službách. V tomto oddiele sa takisto stanovuje právomoc monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia prostredníctvom vyhľadávania materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí (článok 31) a predkladať oznámenia poskytovateľom hostingových služieb s cieľom nahlásiť výskyt známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí v rámci ich služieb (článok 32).

V oddiele 3 sa nachádzajú ďalšie ustanovenia o presadzovaní a sankciách, v ktorých sa uvádza, že členské štáty, v ktorých má poskytovateľ príslušných služieb informačnej spoločnosti (alebo jeho právny zástupca) hlavné sídlo, majú právomoc uplatňovať a presadzovať toto nariadenie (článok 33). Zároveň sa v ňom zaručuje, že koordinačné orgány môžu prijímať sťažnosti voči takýmto poskytovateľom za údajné porušenie ich povinností stanovených v tomto nariadení (článok 34). Okrem toho členské štáty majú stanoviť príslušné sankcie za porušenie uvedených povinností (článok 35).

Oddiel 4 obsahuje ustanovenia o spolupráci medzi koordinačnými orgánmi na úrovni EÚ. Stanovujú sa v ňom pravidlá posudzovania materiálu alebo konverzácií, na základe ktorých sa má potvrdiť, že ide o sexuálne zneužívanie detí online, čo je úloha vyhradená pre koordinačné orgány, iné nezávislé vnútroštátne správne orgány alebo vnútroštátne súdy, ako aj pravidlá predkladania výsledkov posúdenia centru EÚ, aby mohlo vytvoriť ukazovatele, alebo ak sa to týka jednotných vyhľadávačov zdrojov, zaradiť ich do príslušného zoznamu (článok 36). Obsahuje aj pravidlá cezhraničnej spolupráce medzi koordinačnými orgánmi (článok 37) a stanovuje sa v ňom možnosť, že koordinačné orgány budú vykonávať spoločné vyšetrovania, podľa potreby aj s podporou centra EÚ (článok 38). Tieto ustanovenia takisto vychádzajú z návrhu aktu o digitálnych službách. Napokon sa v tomto oddiele stanovujú všeobecné pravidlá spolupráce na úrovni EÚ a spoľahlivého a zabezpečeného systému výmeny informácií na podporu komunikácie medzi príslušnými stranami (článok 39).

Kapitola IV sa týka centra EÚ. Jej ustanovenia vychádzajú zo spoločného prístupu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k decentralizovaným agentúram.

V oddiele 1 sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí ako decentralizované centrum EÚ (článok 40) a upravuje sa právne postavenie a sídlo centra EÚ (články 41 a 42). Aby centrum EÚ mohlo dosiahnuť všetky svoje ciele, je mimoriadne dôležité, aby sa centrum EÚ zriadilo v rovnakom sídle ako jeho najbližší partner, Europol. Spoločné sídlo bude pre spoluprácu medzi centrom EÚ a Europolom prospešné, keďže prinesie lepšie možnosti výmeny údajov a pritiahne špecializovaných zamestnancov a/alebo externých expertov, čím vznikne lepšia príležitosť na vytvorenie vedomostného centra na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Títo zamestnanci budú mať zároveň viac kariérnych príležitostí bez toho, aby museli zmeniť sídlo. Hoci je centrum EÚ nezávislým subjektom, takisto by mu to umožnilo spoliehať sa na podporné služby Europolu (ľudské zdroje, IT vrátane kybernetickej bezpečnosti, komunikácia). Spoločné využívanie takýchto podporných služieb je nákladovo efektívnejšie a zabezpečuje profesionálnejšiu službu, než keby sa služby duplikovali tým, že sa pre pomerne malý subjekt, akým bude centrum EÚ, nanovo zriadia.

V oddiele 2 sa spresňujú úlohy centra EÚ podľa tohto nariadenia. Medzi ne patrí podporovanie koordinačných orgánov, uľahčovanie posudzovania rizika, procesy zisťovania, oznamovania, odstraňovania i blokovania a napomáhanie budovaniu a výmene poznatkov a odborných znalostí (článok 43). Centrum EÚ je poverené vytvárať a udržiavať databázy ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí online (článok 44) a oznámení (článok 45), ako aj podľa potreby poskytovať príslušným stranám prístup k databázam ukazovateľov pri súčasnom dodržaní uvedených podmienok a záruk (článok 46). V tomto oddiele sa Komisia takisto splnomocňuje prijímať delegované akty, ktoré v súvislosti s uvedenými databázami dopĺňajú toto nariadenie (článok 47).

Popritom sa v tomto oddiele objasňuje, že centrum EÚ má pôsobiť ako vyhradený kanál na oznamovanie pre celú EÚ, prijímať oznámenia o potenciálnom sexuálnom zneužívaní detí online od všetkých poskytovateľov hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb vydané podľa tohto nariadenia, posudzovať ich s cieľom určiť, či oznámenia nie sú zjavne neopodstatnené, a postupovať oznámenia, ktoré nie sú zjavne neopodstatnené, Europolu a príslušným orgánom presadzovania práva členských štátov (článok 48). Napokon sa v tomto oddiele stanovuje, že na uľahčenie monitorovania dodržiavania tohto nariadenia môže centrum EÚ za určitých okolností online vyhľadávať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo takýto materiál oznamovať dotknutým poskytovateľom hostingových služieb so žiadosťou o jeho odstránenie alebo znemožnenie prístupu k nemu, aby ho mohli dobrovoľne posúdiť (článok 49). Centrum EÚ je takisto poverené sprístupňovaním príslušných technológií na vykonávanie príkazov na zistenie a pôsobiť ako informačné a odborné centrum, ktoré zhromažďuje informácie a zároveň vykonáva a podporuje výskum a výmenu informácií v oblasti sexuálneho zneužívania detí online (článok 50).

Oddiel 3 umožňuje centru EÚ spracúvať osobné údaje na účely tohto nariadenia v súlade s pravidlami spracúvania takýchto údajov stanovenými v tomto nariadení a v iných právnych predpisoch EÚ v tejto oblasti (článok 51).

V oddiele 4 sa stanovujú kanály spolupráce spájajúce centrum EÚ s koordinačnými orgánmi na základe určenia národných kontaktných úradníkov (článok 52); s Europolom (článok 53) a s potenciálnymi partnerskými organizáciami, akou je sieť horúcich liniek INHOPE, ktorá slúži na oznamovanie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí (článok 54).

V oddiele 5 sa stanovuje správna a riadiaca štruktúra centra EÚ (článok 55), v ktorej sa uvádza zloženie, štruktúra, úlohy, frekvencia zasadnutí a pravidlá hlasovania jeho správnej rady (články 56 až 60); zloženie, postup vymenovania, úlohy a pravidlá hlasovania výkonnej rady (články 61 až 63); ako aj postup vymenovania a úlohy výkonného riaditeľa (články 64 a 65). Vzhľadom na technickú povahu a rýchly vývoj technológií, ktoré používajú poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti, a s cieľom podporiť účasť centra EÚ na monitorovaní a vykonávaní tohto nariadenia v tomto ohľade sa týmto oddielom zriaďuje v rámci centra EÚ poradný výbor pre technológie, ktorý je zložený z technických expertov a plní poradnú funkciu (článok 66).

V oddiele 6 sa stanovuje zostavovanie a štruktúra rozpočtu (článok 67), rozpočtové pravidlá uplatniteľné na centrum EÚ (článok 68), pravidlá prezentácie, plnenia a kontroly rozpočtu centra EÚ (článok 69), ako aj predkladanie účtovnej závierky a absolutórium (článok 70).

Oddiely 7 a 8 obsahujú záverečné ustanovenia o zložení a postavení zamestnancov centra EÚ, jazykovom režime, transparentnosti a komunikácii v súvislosti s jeho činnosťami, opatreniach boja proti podvodom, zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti, možnosti administratívnych vyšetrovaní, dohode o sídle a prevádzkových podmienkach, ako aj o začiatku činností centra EÚ (články 71 až 82).

kapitole V sa stanovuje zber údajov a povinnosti týkajúce sa podávania správ o transparentnosti. Vyžaduje sa v ňom, aby centrum EÚ, koordinačné orgány a poskytovatelia hostingových služieb, interpersonálnych komunikačných služieb a služieb prístupu k internetu zhromažďovali súhrnné údaje týkajúce sa ich činností podľa tohto nariadenia a sprístupňovali príslušné informácie centru EÚ (článok 83) a zároveň každoročne podávali širokej verejnosti a Komisii správy o svojich činnostiach (článok 84).

Kapitola VI obsahuje záverečné ustanovenia tohto nariadenia. Tieto ustanovenia sa týkajú pravidelného hodnotenia tohto nariadenia a činností centra EÚ (článok 85); prijímania delegovaných a vykonávacích aktov v súlade s článkami 290 a 291 ZFEÚ (články 86 a 87); zrušenia dočasného nariadenia (nariadenia 2021/1232) (článok 88) a napokon nadobudnutia účinnosti a uplatňovania tohto nariadenia (článok 89).

2022/0155 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskehosociálneho výboru 35 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 36 ,

so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru pre ochranu údajovdozorného úradníka pre ochranu údajov 37 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Služby informačnej spoločnosti sa stali veľmi dôležitými pre komunikáciu, vyjadrovanie, zhromažďovanie informáciímnohé ďalšie aspekty súčasného života,to aj pre deti, ale aj pre páchateľov trestných činov sexuálneho zneužívania detí. Takéto trestné činy podliehajú na úrovni Únie minimálnym pravidlámpredstavujú veľmi závažné trestné činy, ktorým je potrebnézáujme ochrany právblaha detí, ako sa vyžadujeCharte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),ochrany spoločnosti ako celku účinne predchádzaťbojovať proti nim. Používateľom takýchto služieb ponúkanýchÚnii,najmä deťom, by malo byť umožnené používať tieto službydôverouich bezpečnosť.

(2)Vzhľadom na ústredný význam príslušných služieb informačnej spoločnosti možno dané ciele dosiahnuť len tým, že sa zabezpečí, aby sa poskytovatelia ponúkajúci takéto službyÚnii správali zodpovedneprijali primerané opatrenia na minimalizáciu rizika zneužitia ich služieb na účely sexuálneho zneužívania detí, keďže títo poskytovatelia sú často jediní schopní predchádzať takémuto zneužívaniubojovať proti nemu. Prijaté opatrenia by mali byť cielené, starostlivo vyváženéprimerané, aby sa predišlo akýmkoľvek neprimeraným negatívnym dôsledkom pre tých, ktorí služby využívajú na zákonné účely, najmä na výkon ich základných práv chránených právom Únie, t. j. tých práv, ktoré sú zakotvenécharteuznané ako všeobecné zásady práva Únie,aby sa zabránilo akejkoľvek nadmernej záťaži kladenej na poskytovateľov služieb. 

(3)Členské štáty čoraz častejšie zavádzajú alebo zvažujú zavedenie vnútroštátnych právnych predpisov na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí onlineboj proti nemu, najmä ukladaním požiadaviek poskytovateľom príslušných služieb informačnej spoločnosti. Vzhľadom na prirodzene cezhraničnú povahu internetuposkytovania dotknutých služieb majú takéto navzájom odlišné vnútroštátne právne predpisy priamy negatívny vplyv na vnútorný trh.záujme zvýšenia právnej istoty, odstránenia prekážok pri poskytovaní služieb, ktoré vyplývajúrozličných vnútroštátnych právnych predpisov,zabezpečenia rovnakých podmienok na vnútornom trhu by sa mali na úrovni Únie stanoviť harmonizované nevyhnutné požiadavky.

(4)Toto nariadenie by preto malo stanovením jasných, jednotnýchvyvážených pravidiel predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu účinným spôsobom, ktorý rešpektuje základné práva všetkých dotknutých strán, prispieťriadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Keďže povaha dotknutých služiebtechnológií používaných na ich poskytovanie sa rýchlo mení, uvedené pravidlá by sa mali stanoviť technologicky neutrálnymnadčasovým spôsobom, aby nebránili inovácii.

(5)Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia by sa ním mali pokryť poskytovatelia služieb, ktoré môžu byť potenciálne zneužité na účely sexuálneho zneužívania detí online. Vzhľadom na čoraz častejšie zneužívanie takýchto služieb na uvedený účel by mali zahŕňať verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby, ako sú služby odosielania správwebmailové služby, pokiaľ sú verejne dostupné. Keďže služby, ktoré umožňujú priamu interpersonálnuinteraktívnu výmenu informácií len ako vedľajšiu doplnkovú funkciu neoddeliteľne spojenúinou službou, ako je chatpodobné funkcierámci hier, zdieľania obrázkovhosťovania videí, sú rovnako ohrozené zneužitím, toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na ne. Vzhľadom na prirodzené rozdiely medzi rôznymi príslušnými službami informačnej spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,na rozdielne súvisiace riziká zneužívania uvedených služieb na účely sexuálneho zneužívania detí onlinena rozdielnu schopnosť dotknutých poskytovateľov predchádzať takémuto zneužívaniubojovať proti nemu by sa povinnosti ukladané poskytovateľom uvedených služieb mali primerane odlíšiť.

(6)Súčasťou sexuálneho zneužívania detí online je často zneužívanie služieb informačnej spoločnosti, ktoréÚnii ponúkajú poskytovatelia so sídlomtretích krajinách.cieľom zabezpečiť účinnosť pravidiel stanovenýchtomto nariadenírovnaké podmienky na vnútornom trhu by sa uvedené pravidlá mali vzťahovať na všetkých poskytovateľov, ktorí ponúkajú službyÚnii, bez ohľadu na sídlo alebo miesto pobytu, pokiaľ jenich preukázaná podstatná väzbaÚniou.

(7)Týmto nariadením by nemali byť dotknuté pravidlá vyplývajúceiných aktov Únie, najmä zo smernice Európskeho parlamentuRady 2011/93 38 , smernice Európskeho parlamentuRady 2000/31/ES 39 a z nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ)…/… 40 [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES], zo smernice Európskeho parlamentuRady 2010/13/EÚ 41 , ,nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2016/679 42 zo smernice Európskeho parlamentuRady 2002/58/ES 43 .

(8)Toto nariadenie by sa malo považovať za lex specialis vo vzťahuvšeobecne uplatniteľnému rámcu stanovenémunariadení (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES], ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá poskytovania určitých služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu. Pravidlá stanovenénariadení (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES] sa uplatňujúsúvislostiotázkami, ktoré sa týmto nariadením neriešia alebo neriešia úplne.

(9)Článok 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES umožňuje členským štátom prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu právpovinností špecifikovanýchurčitých osobitných ustanoveniach uvedenej smernice, ktoré sa týkajú dôvernosti komunikácie, ak takéto obmedzenie predstavuje nevyhnutné, vhodnéprimerané opatreniedemokratickej spoločnosti okrem iného na zabránenie trestným činom, ich vyšetrovanie, zisťovaniestíhanie za predpokladu, že sú splnené určité podmienky vrátane súladuchartou. Analogickým uplatňovaním požiadaviek uvedeného ustanovenia by sa týmto nariadením mal obmedziť výkon právpovinností stanovenýchčlánku 5 ods. 13článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES, pokiaľ to je nevyhnutne potrebné na vykonanie príkazov na zistenie vydanýchsúladetýmto nariadenímcieľom predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí onlinebojovať proti nemu.

(10)V záujme zrozumiteľnostikonzistentnosti by vymedzenie pojmov stanovenétomto nariadení malo byť, ak je to možnévhodné, založené na príslušnom vymedzení pojmov obsiahnutominých aktoch práva Únie, akým je nariadenie (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES]zosúladenéním.

(11)Za podstatnú väzbuÚniou by sa malo považovať sídlo poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnostiÚnii, alebo, ak ho nemá, významný počet používateľovjednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo cielenie jeho činností na jeden alebo viacero členských štátov. Cielenie činností na jeden alebo viacero členských štátov by sa malo určiť na základe všetkých relevantných okolností vrátane faktorov, ako je používanie jazyka alebo meny, ktoré sadanom členskom štáte vo všeobecnosti používajú, alebo možnosť objednať produkty alebo služby, či používanie národnej domény najvyššej úrovne. Cielenie činností na určitý členský štát by sa mohlo odvodiť ajdostupnosti softvérovej aplikáciepríslušnom vnútroštátnom obchode so softvérovými aplikáciami,poskytovania miestnej reklamy alebo reklamyjazyku používanomdanom členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia vzťahov so zákazníkmi napr. poskytovaním služieb zákazníkomjazyku všeobecne používanomdanom členskom štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj vtedy, keď poskytovateľ služieb smeruje svoje činnosti do jedného alebo viacerých členským štátov, ako sa stanovuječlánku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) č. 1215/2012 44 . Iba samotná technická dostupnosť webového sídlaúzemia Únie by sa nemala považovať za vytvorenie podstatnej väzbyÚniou.

(12)Z dôvodu konzistentnostitechnologickej neutrality by sa mal pojem „materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí“ na účely tohto nariadenia vymedziť ako pojem odkazujúci na akýkoľvek druh materiálu predstavujúceho detskú pornografiu alebo pornografické predstaveniezmysle smernice 2011/93/EÚ, ktorý možno šíriť prostredníctvom hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb.súčasnosti takýto materiál zvyčajne tvoria snímky alebo videá, pričom sa však nevylučuje, že môže mať iné formy,to najmä vzhľadom na budúci technologický vývoj.

(13)Pojem „sexuálne zneužívanie detí online“ by sa mal vzťahovať nielen na šírenie materiálu, ktorý bol už zistenýpotvrdený ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí („známy“ materiál), ale aj na materiál, ktorý ešte nebol zistenýktorý by mohol potenciálne predstavovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, no zatiaľ sa to nepotvrdilo („nový“ materiál), ako aj na činnosti predstavujúce kontaktovanie detí („grooming“). Vyžaduje sa to nielen vzhľadom na predošlé zneužívanie, opätovnú viktimizáciuporušovanie príslušných práv obetí, napr. práva na súkromieochranu osobných údajov, ale aj vzhľadom na nedávne, pretrvávajúcebezprostredné zneužívanie, aby sa mučo najväčšej miere predchádzalo, aby sa deťom poskytla účinná ochranaaby sa zvýšila pravdepodobnosť záchrany obetízastavenia páchateľov.

(14)Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb byzáujme minimalizácie rizika zneužitia ich služieb na šírenie známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo na kontaktovanie detí mali takéto riziko posúdiťprípade každej zo služieb, ktoréÚnii ponúkajú. Na usmernenie tohto posudzovania rizika by sa mal poskytnúť čiastočný zoznam prvkov, ktoré majú zohľadniť. Aby sa umožnilo úplné zváženie osobitných charakteristík služieb, ktoré ponúkajú, by poskytovatelia mali mať možnosť podľa potreby zohľadniť dodatočné prvky. Vzhľadom na to, že riziká sa časom podľa vývoja menia, napríklad riziká spojenétechnológiamispôsobom, akým sa predmetné služby ponúkajúvyužívajú, je vhodné zabezpečiť, aby sa posúdenie rizika pravidelnepodľa potreby na základe konkrétnych dôvodov aktualizovalo.

(15)Na niektorýchuvedených poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa môže vzťahovať aj povinnosť vykonať posúdenie rizika podľa nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES], pokiaľ ideinformácie, ktoré uchovávajúšíria na verejnosti. Na účely tohto nariadenia uvedení poskytovatelia môžu vychádzaťtakéhoto posúdenia rizikadoplniť ho špecifickejším posúdením rizík vyplývajúcichvyužívania ich služieb na účely sexuálneho zneužívania detí online, ako sa vyžadujetomto nariadení.

(16)S cieľom účinne predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí onlinebojovať proti nemu by poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb malisúlade so zisteniamiposúdenia rizika prijať primerané opatrenia na zmiernenie rizika zneužitia ich služieb na takéto zneužívanie. Poskytovatelia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť prijímať zmierňujúce opatrenia podľa nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES], môžu zvážiť, do akej miery môžu zmierňujúce opatrenia prijaté na splnenie tejto povinnosti, ktoré môžu zahŕňať cielené opatrenia na ochranu práv dieťaťa vrátane nástrojov overenia vekurodičovskej kontroly, slúžiť aj na riešenie rizika identifikovanéhošpecifickom posúdení rizika podľa tohto nariadeniado akej miery môžu byť potrebné ďalšie cielené zmierňujúce opatrenia na dosiahnutie súladutýmto nariadením.

(17)Pokiaľ ideumožnenie inováciezabezpečenie proporcionalitytechnologickej neutrality, nemal by sa stanoviť žiadny úplný zoznam povinných zmierňujúcich opatrení. Namiesto toho by sa poskytovateľom mala ponechať určitá miera flexibility pri navrhovanívykonávaní opatrenízávislosti od identifikovaných rizíkcharakteristík služieb, ktoré poskytujú,spôsobov, ktorými sa dané služby využívajú. Poskytovatelia majú najmä možnosťsúladeprávom Únie navrhovaťvykonávať opatrenia na základe svojich existujúcich postupovoblasti zisťovania sexuálneho zneužívania detí onlinerámci svojich služiebpri oznamovaní rizika uviesť ochotupripravenosť prijaťprípade potreby príkaz na zistenie podľa tohto nariadenia, ak to príslušný vnútroštátny orgán považuje za potrebné.

(18)V záujme zabezpečenia dosiahnutia cieľov tohto nariadenia by daná flexibilita mala podliehať potrebe dodržiavať právo Úniepredovšetkým požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zmierňujúcich opatrení. Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb by preto pri navrhovanívykonávaní zmierňujúcich opatrení mali klásť dôraz nielen na zabezpečenie ich účinnosti, ale aj na zabránenie akýmkoľvek neprimeraným negatívnym dôsledkom pre ostatné dotknuté strany, najmä pokiaľ ideuplatňovanie základných práv používateľov.cieľom zabezpečiť proporcionalitu by sa pri určovaní, ktoré zmierňujúce opatrenia by bolodanej situácii primerané prijať, mali zohľadniť aj finančnétechnologické kapacityveľkosť dotknutého poskytovateľa. Pri výbere vhodných zmierňujúcich opatrení by poskytovatelia mali náležite zvážiť aspoň možné opatrenia uvedenétomto nariadení, ako aj prípadné ďalšie opatrenia, napríklad opatrenia založené na najlepších postupoch odvetvia vrátane opatrení zavedených na základe samoregulačnej spolupráceopatrenia obsiahnutéusmerneniach Komisie. Ak sa po dôslednom vykonaní alebo aktualizovaní posúdenia rizika nezistilo žiadne riziko, od poskytovateľov by sa nemalo vyžadovať prijatie nijakých zmierňujúcich opatrení. 

(19)Poskytovatelia obchodov so softvérovými aplikáciami by vzhľadom na svoju úlohu sprostredkovateľov uľahčujúcich prístupsoftvérovým aplikáciám, ktoré môžu byť zneužité na sexuálne zneužívanie detí online, mali podliehať povinnostiam spočívajúcimprijatí určitých primeraných opatrení na posúdeniezmiernenie uvedeného rizika. Poskytovatelia by mali uvedené posúdenie vykonať dôsledne, pričom by mali vynaložiť primerané úsilie podľa daných okolností,to okrem iného vzhľadom na povahurozsah uvedeného rizika, ako aj na ich finančnétechnologické kapacityveľkosť,podľa možnosti spolupracovaťposkytovateľmi služieb ponúkaných prostredníctvom softvérovej aplikácie.

(20)S cieľom zabezpečiť účinné predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí onlinebojovať proti nemu, ak sa zmierňujúce opatrenia považujú za nedostatočné na obmedzenie rizika zneužitia určitej služby na účely sexuálneho zneužívania detí online, koordinačné orgány určené členskými štátmi podľa tohto nariadenia by mali byť oprávnené požiadaťvydanie príkazov na zistenie. Aby sa zabránilo akémukoľvek nenáležitému zasahovaniu do základných právzabezpečila proporcionalita, na uvedenú právomoc by sa mal vzťahovať starostlivo vyvážený súbor obmedzenízáruk. Keďže napríklad materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí sa zvyčajne šíri prostredníctvom hostingových služiebverejne dostupných interpersonálnych komunikačných služiebkeďže ku kontaktovaniu detí väčšinou dochádzarámci verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb, príkazy na zistenie by malo byť možné adresovať len poskytovateľom takýchto služieb.

(21)Okrem toho by sa príkazy na zistenie malirámci uvedených obmedzenízáruk vydávať len po dôslednomobjektívnom posúdení, ktorého výsledkom je zistenie významného rizika zneužitia konkrétnej dotknutej služby na určitý druh sexuálneho zneužívania detí online, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie. Jednýmprvkov, ktoré trebatejto súvislosti zohľadniť, je pravdepodobnosť, že sa služba využíva na účely takéhoto zneužitiaznačnom rozsahu, t. j. častejšie nežojedinelýchrelatívne zriedkavých prípadoch. Kritériá by sa mali líšiť tak, aby zohľadňovali jednotlivé charakteristiky rôznych druhov sexuálneho zneužívania detí onlinejednotlivé charakteristiky služieb využívaných na takéto zneužívanie, ako aj súvisiacu odlišnú mieru rušivosti opatrení, ktoré sa majú prijať na vykonanie príkazu na zistenie.

(22)Zistenie takéhoto významného rizika by však samo osebe nemalo byť dostatočným dôvodom na vydanie príkazu na zistenie, keďžetakom prípade by príkaz mohol viesťneprimeraným negatívnym dôsledkom pre právaoprávnené záujmy iných dotknutých strán, najmä pre výkon základných práv používateľov. Preto by sa mala zabezpečiť možnosť vydávania príkazov na zistenie len po tom, ako koordinačné orgánypríslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán na individuálnom základe objektívnedôsledne posúdia, identifikujúzvážia nielen pravdepodobnosťzávažnosť potenciálnych dôsledkov zneužitia služby na účely predmetného druhu sexuálneho zneužívania detí online, ale aj pravdepodobnosťzávažnosť akýchkoľvek možných negatívnych dôsledkov pre iné dotknuté strany.záujme prevencie nadmernej záťaže by saposúdení mali zohľadniť aj finančnétechnologické kapacityveľkosť dotknutého poskytovateľa.

(23)Navyšecieľom zabrániť nenáležitému zasahovaniu do základných právzabezpečiť proporcionalitu, ak sa zistí, že uvedené požiadavky boli splnenéže sa má vydať príkaz na zistenie, malo by sa predsa len zaistiť, aby sa príkaz na zistenie zacielilspresnil,teda aby akékoľvek takéto negatívne dôsledky pre dotknuté strany neprekročili rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na účinné riešenie identifikovaného významného rizika. Malo by sa to týkať najmä obmedzenia identifikovateľnej časti alebo zložky služby, pokiaľ je to možné bez toho, aby bola dotknutá účinnosť opatrenia, napríklad konkrétnych druhov kanálov verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej služby, alebo obmedzenia konkrétnych používateľov či konkrétnych skupín používateľov, pokiaľ ich možno na účely zisťovania zvažovať samostatne, ako aj špecifikácie dodatočných záruk nad rámec tých, ktoré už sú výslovne uvedenétomto nariadení, akými sú nezávislý audit, poskytovanie dodatočných informácií alebo prístupuúdajom alebo posilnený ľudský dohľadkontrola,ďalšieho obmedzenia trvania uplatňovania príkazu na zistenie, ktoré koordinačný orgán považuje za potrebné. Aby sa predišlo neprimeraným alebo neadekvátnym výsledkom, takéto požiadavky by sa mali stanoviť na základe objektívnehodôsledného posúdenia, ktoré sa vykonáva na individuálnom základe.

(24)Príslušný súdny orgán alebo príslušný nezávislý správny orgán, ako je tosúladepodrobnými procesnými pravidlami stanovenými príslušným členským štátom, by mal maťsúvislosti so žiadosťamivydanie príkazov na zistenie možnosť prijať rozhodnutie podložené dostatočnými informáciami. Má to mimoriadny významhľadiska zabezpečenia nevyhnutného spravodlivého vyváženia príslušných základných právkonzistentného prístupu,to najmäspojenípríkazmi na zistenie týkajúcimi sa kontaktovania detí. Preto by sa mal stanoviť postup, ktorý dotknutým poskytovateľom, európskemu centru pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí zriadenému na základe tohto nariadenia (ďalej len „centrum EÚ“) a v prípade, že sa tak stanovujetomto nariadení, príslušnému orgánu pre ochranu osobných údajov určenému podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 umožňuje poskytovať stanoviskápredmetným opatreniam.záujme ochrany detí by tak mali urobiť čo najskôr vzhľadom na príslušný dôležitý cieľ verejnej politikypotrebu konať bez zbytočného odkladu. Orgány na ochranu údajov by predovšetkým mali vyvinúť maximálne úsilie, aby sa vyhli predĺženiu lehoty stanovenejnariadení (EÚ) 2016/679 na poskytnutie stanovískreakcii na predchádzajúcu konzultáciu. Okrem toho by mali byťsituáciách, keď Európsky výbor pre ochranu údajov už vydal usmernenia týkajúce sa technológií, ktoré poskytovateľ plánuje zaviesťprevádzkovať na vykonávanie príkazov na zistenie, ktorému mu boli adresované podľa tohto nariadenia, bežne schopné poskytnúť stanoviskoznačnom predstihu pred uplynutím danej lehoty.

(25)Pokiaľ idenové služby, t. j. služby, ktoré sa predtýmÚnii neponúkali, dôkazymožnom zneužití služby za posledných 12 mesiacov zvyčajne neexistujú. Vzhľadom na uvedené a s cieľom zabezpečiť účinnosť nariadenia by koordinačný orgán pri posudzovaní toho, či požiadaťvydanie príkazu na zisteniesúvislostitakouto novou službou, mal byť schopný vychádzaťdôkazov získanýchporovnateľných služieb. Služba by sa mala považovať za porovnateľnú, ak poskytuje rovnocenné funkcie ako predmetná službaohľadom na všetky relevantné skutočnostiokolnosti, najmä na jej hlavné charakteristikyfunkcie, spôsob, akým sa ponúkavyužíva, používateľskú základňu, uplatniteľné podmienkyopatrenia na zmiernenie rizika, ako aj celkový zostávajúci rizikový profil.

(26)Opatrenia prijímané poskytovateľmi hostingových služiebposkytovateľmi verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb na vykonávanie príkazov na zistenie, ktoré im boli adresované, by mali zostať prísne obmedzené na to, čo je uvedenétomto nariadení a v príkazoch na zistenie vydanýchsúladetýmto nariadením.cieľom zabezpečiť účinnosť uvedených opatrení, umožniť prispôsobené riešenia, zotrvaťtechnologickej neutralitevyhnúť sa obchádzaniu povinností týkajúcich sa zisťovania by sa tieto opatrenia mali prijať bez ohľadu na to, aké technológie používajú dotknutí poskytovatelia pri poskytovaní svojich služieb. Toto nariadenie preto ponecháva na dotknutom poskytovateľovi výber technológií, ktoré bude prevádzkovaťzáujme účinného plnenia príkazov na zistenie, pričom by sa to nemalo chápať ako navádzanie na používanie alebo odrádzanie od používania akejkoľvek technológie, pokiaľ technológiesprievodné opatrenia spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Patrí sem aj technológia šifrovania medzi koncovými zariadeniami, ktorá je dôležitým nástrojom na zaručenie bezpečnostidôvernosti komunikácie používateľov vrátane komunikácie detí. Pri vykonávaní príkazu na zistenie by poskytovatelia mali prijať všetky dostupné ochranné opatreniacieľom zabezpečiť, aby technológie, ktoré používajú, nemohli používať oni alebo ich zamestnanci na iné účely, ako jesúladetýmto nariadením, ani tretie strany, čím by sa zabránilo narúšaniu bezpečnostidôvernosti komunikácie používateľov.

(27)Na uľahčenie dodržiavania povinností týkajúcich sa zisťovania pre poskytovateľov by centrum EÚ malo poskytovateľom sprístupniť technológie na zisťovanie, ktoré sa môžu rozhodnúť bezplatne používať výlučne na účely vykonávania príkazov na zistenie, ktoré im boli adresované. Aby sa zabezpečil súladpríslušnými pravidlami práva Únieoblasti ochrany osobných údajov, uvedené technológiespôsoby, akými by sa mali čo najlepšie zavádzať, by sa mali konzultovaťEurópskym výborom pre ochranu údajov. Pri zostavovaní zoznamov dostupných technológií by centrum EÚ malo zohľadniť usmernenia Európskeho výboru pre ochranu údajov, na ktoré by mala prihliadnuť aj Komisia pri príprave usmerneníuplatňovaniu povinností týkajúcich sa zisťovania. Poskytovatelia môžu prevádzkovať technológie, ktoré sprístupnilo centrum EÚ alebo iné subjekty, alebo technológie, ktoré sami vyvinuli, pokiaľ spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

(28)S cieľom neustále posudzovať výkonnosť technológií na zisťovaniezabezpečiť ich dostatočnú spoľahlivosť, ako aj identifikovať mylne pozitívne výsledky a v čo najväčšej miere sa vyhnúť chybnému oznamovaniu centru EÚ, by poskytovatelia mali zabezpečiť ľudský dohľadpodľa potreby ľudský zásahzávislosti od dotknutého druhu technológií na zisťovaniedruhu sexuálneho zneužívania detí online. Takýto dohľad by mal zahŕňať pravidelné posudzovanie miery mylne negatívnychpozitívnych výsledkov generovaných technológiami na základe analýzy anonymizovaných reprezentatívnych vzoriek údajov. Najmä pokiaľ idezisťovanie kontaktovania detí vo verejne dostupnej interpersonálnej komunikácii, poskytovatelia služieb by mali zabezpečiť pravidelný, osobitnýdôkladný ľudský dohľadoverovanie konverzácií ľuďmi, ktoré technológie označili ako prípady potenciálneho kontaktovania detí. 

(29)Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb majú jedinečné postavenie, pokiaľ idezisťovanie potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online, ktoré sa týka ich služieb. Informácie, ktoré môžu získať pri poskytovaní svojich služieb, sú často nevyhnutné na účinné vyšetrovaniestíhanie trestných činov sexuálneho zneužívania detí. Preto by sa od nich malo vyžadovať, aby potenciálne sexuálne zneužívanie detí onlinerámci svojich služieb oznamovali hneď, ako saňom dozvedia, teda keď existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že určitá činnosť môže predstavovať sexuálne zneužívanie detí online. Ak existujú takéto opodstatnené dôvody, daným poskytovateľom by nemali brániť predkladať oznámenia pochybnostiveku potenciálnej obete.záujme účinnosti by nemalo byť podstatné, akým spôsobom satom dozvedia. Mohli by satom dozvedieť napríklad na základe vykonávania príkazov na zistenie, informácií nahlásených používateľmi alebo organizáciami konajúcimi vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí alebo na základe činností vykonávanýchvlastnej iniciatívy poskytovateľov. Daní poskytovatelia by mali oznamovať minimum informácií, ako sa uvádzatomto nariadení, ktoré sú nevyhnutné na to, aby príslušné orgány presadzovania práva mohlirelevantných prípadoch posúdiť, či majú začať vyšetrovanie,pred podaním oznámení by mali zabezpečiť, aby boli čo možno najúplnejšie.

(30)S cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí online po jeho zistení by koordinačné orgánykrajine usadenia mali mať právomoc požiadať príslušné súdne orgány alebo nezávislé správne orgányvydanie príkazu na odstránenie adresovaného poskytovateľom hostingových služieb. Keďže odstránenie alebo znemožnenie prístupu môže mať vplyv na právo používateľov, ktorí poskytli dotknutý materiál, poskytovatelia by mali takýchto používateľov informovaťdôvodoch odstránenia, aby si mohli uplatniť právo na nápravu, pričom sa uplatňujú výnimky potrebné na zabránenie zásahom do činností na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovaniestíhanie.

(31)Pravidlá tohto nariadenia by sa nemali chápať tak, že majú vplyv na požiadavky týkajúce sa príkazov na odstránenie stanovenénariadení (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES]. 

(32)Povinnosti vyplývajúcetohto nariadenia sa nevzťahujú na poskytovateľov hostingových služieb, ktorí neponúkajú svoje službyÚnii. Takéto služby sa však napriek tomu môžu využívať na šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí medzi používateľmiÚnii alebo na jeho šírenie takýmito používateľmi, čo spôsobuje ujmu deťomspoločnosti ako celku,to ajprípade, že činnosti poskytovateľov nie sú cielené na členské štátycelkový počet používateľov týchto služiebÚnii je obmedzený.právnychpraktických dôvodov nemusí byť primerane možné, aby daní poskytovatelia odstránili materiál alebo znemožnili prístupnemu,to ani prostredníctvom spoluprácepríslušnými orgánmi tretej krajiny,ktorej majú sídlo.súladeexistujúcimi postupmi vo viacerých členských štátoch by preto malo byť možné požadovať od poskytovateľov služieb prístupuinternetu, aby prijali primerané opatrenia na zablokovanie prístupu používateľovÚniimateriálu.

(33)V záujme konzistentnosti, efektívnostiúčinnosti a s cieľom minimalizovať riziko obchádzania by takéto príkazy na zablokovanie mali vychádzať zo zoznamu jednotných vyhľadávačov zdrojov, kde sú uvedené konkrétne položky overeného sexuálneho zneužívania detí, ktorý zostavujeústredne poskytuje centrum EÚ na základe dôsledne overených podaní príslušnými orgánmi členských štátov.cieľom zabrániť prijatiu neodôvodnených alebo neprimeraných opatrení, najmä tých, ktoré by nenáležite ovplyvnili dotknuté základné práva, konkrétne aj práva detí, slobodu prejavuprávo na informácie používateľovslobodu poskytovateľov podnikať, by sa mali stanoviť primerané obmedzeniazáruky. Predovšetkým by sa malo zabezpečiť, aby záťaž kladená na poskytovateľov služieb prístupuinternetu nebola neprimeraná, aby sa potrebaproporcionalita príkazov na zablokovanie dôsledne posúdila aj po ich vydaníaby poskytovatelia aj dotknutí používatelia mali účinné súdnemimosúdne prostriedky nápravy. 

(34)Keďže nadobúdaniedržba materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, vedomé získavanie prístupunemujeho šírenie predstavujú trestné činy podľa smernice 2011/93/EÚ, je nevyhnutné oslobodiť poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti od trestnej zodpovednosti, ak sú zapojení do takýchto činností, pokiaľ ich činnosti zostávajú prísne obmedzené na to, čo je potrebné na plnenie povinností podľa tohto nariadenia,konajúdobrej viere. 

(35)Šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí je trestným činom, ktorý ovplyvňuje práva zobrazených obetí. Obete by preto mali mať právo na požiadanie získať od centra EÚ, avšak prostredníctvom koordinačných orgánov, relevantné informácie, ak poskytovatelia hostingových služieb alebo poskytovatelia verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služiebsúladetýmto nariadením oznámia známy materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, ktorý sa ich týka.

(36)Vzhľadom na vplyv na práva obetí, ktoré takýto známy materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí zobrazuje,na typickú schopnosť poskytovateľov hostingových služieb obmedziť daný vplyv tým, že pomôžu zabezpečiť, aby materiál už neboldispozíciirámci ich služieb, by uvedení poskytovatelia mali pomáhať obetiam, ktoré žiadajúodstránenie predmetného materiálu aleboznemožnenie prístupunemu. Uvedená pomoc by sa mala obmedzovať na to, čo možno odôvodnene požadovať od dotknutého poskytovateľa za daných okolností,to so zreteľom na faktory, ako sú obsahrozsah žiadosti, kroky potrebné na lokalizáciu položiek známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detíprostriedky, ktoré má poskytovateľdispozícii. Pomoc by mohla spočívať napríkladpomáhaní pri lokalizácii položiek, vykonávaní kontrolodstraňovaní položiek či znemožňovaní prístupunim. Vzhľadom na to, že vykonávanie činností potrebných na takéto odstránenie alebo znemožnenie prístupu môže byť bolestné či dokonca traumatické, ako aj zložité, by obete mali maťtejto súvislosti právo na pomoc centra EÚ prostredníctvom koordinačných orgánov.

(37)S cieľom zabezpečiť účinné riadenie takýchto funkcií na podporu obetí by obete mali mať možnosť kontaktovať koordinačný orgán, ktorý je pre ne najviac prístupný,spoľahnúť sa naň, pričom tento orgán by mal sprostredkúvať celú komunikáciu medzi obeťamicentrom EÚ.

(38)Na účely uľahčenia uplatňovania práva obetí na informácie, ako aj pomocipodpory pri odstraňovaní alebo znemožňovaní prístupu by obete mali mať možnosť uviesť príslušnú položku alebo položky materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí,súvislostiktorými sa snažia získať informácie alebo žiadajúich odstránenie alebo znemožnenie prístupunim,to buď poskytnutím snímky alebo snímok alebo videa alebo videí, prípadne poskytnutím jednotných vyhľadávačov zdrojov, kde je uvedená určitá položka alebo položky materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného zobrazenia umožňujúceho jednoznačnú identifikáciu predmetnej položky alebo položiek.

(39)S cieľom zabrániť neprimeranému zasahovaniu do práv používateľov na súkromnýrodinný životna ochranu osobných údajov by poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti nemali uchovávať údaje týkajúce sa prípadov potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online, pokiaľ to nie je potrebné na jeden alebo viacero účelov uvedenýchtomto nariadení,nie dlhšie, ako to je na daný účel alebo účely nevyhnutné, pričom sa uplatňuje primerané maximálne trvanie uchovávania. Keďže uvedené požiadavky na uchovávanie sa týkajú len tohto nariadenia, nemali by sa chápať tak, že ovplyvňujú možnosť uchovávať relevantné obsahové údajeprevádzkové údajesúlade so smernicou 2002/58/ES alebo uplatňovanie akejkoľvek právnej povinnosti uchovávať údaje, ktorá sa vzťahuje na poskytovateľov podľa iných aktov práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktoré jesúladeprávom Únie.

(40)S cieľom uľahčiť bezproblémovúefektívnu komunikáciu pomocou elektronických prostriedkov,torelevantných prípadoch aj potvrdením prijatia takejto komunikácie, by sa od poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti malosúvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vyžadovať, aby určili jednotné kontaktné miestozverejňovali príslušné informácie týkajúce sa tohto kontaktného miesta vrátane jazykov, ktoré sa majútakejto komunikácii používať. Na rozdiel od právneho zástupcu poskytovateľa by kontaktné miesto malo slúžiť na prevádzkové účelynemalo by sa vyžadovať zriadenie jeho fyzického sídla.súvislostijazykmi komunikácie, ktoré sa majú špecifikovať, by sa mali stanoviť vhodné podmienky, čím sa zabezpečí, že bezproblémová komunikácia sa neprimerane neskomplikuje.prípade poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zriadiť funkciu dodržiavania súladupredpismivymenovať pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie súladupredpismi podľa nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES], môže byť jedentýchto pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie súladupredpismi určený ako kontaktné miesto podľa tohto nariadenia, aby sa uľahčilo jednotné vykonávanie povinností vyplývajúcichoboch rámcov.

(41)S cieľom umožniť účinný dohľadpodľa potreby presadzovanie tohto nariadenia by poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorí nemajú sídlotretej krajinektorí ponúkajú službyÚnii, mali mať právneho zástupcuÚniiinformovať verejnosťpríslušné orgánytom, ako možno tohto právneho zástupcu kontaktovať.záujme prípadných flexibilných riešeníbez ohľadu na ich jednotlivé účely podľa tohto nariadenia by malo byť možné, ak to dotknutý poskytovateľ jasne uviedol, aby za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky tohto nariadenia, jeho právny zástupca pôsobil aj ako kontaktné miesto.

(42)Ak je to relevantnévhodné,výhradou voľby poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnostipotreby splniť príslušné právne požiadavkytomto ohľade, by daní poskytovatelia mali mať možnosť určiť jednotné kontaktné miestojedného právneho zástupcu na účely nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES]tohto nariadenia.

(43)V záujme účinného uplatňovaniapodľa potreby presadzovania tohto nariadenia by mal každý členský štát určiť aspoň jeden existujúci alebo novozriadený orgán, ktorý bude príslušný, pokiaľ idezabezpečenie takéhoto uplatňovaniapresadzovaniasúvislostiposkytovateľmi príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorí patria do právomoci určujúceho členského štátu.

(44)Na zaistenie jednoznačnostiumožnenie účinnej, efektívnej konzistentnej koordináciespolupráce na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie, ak členský štát určí viac ako jeden príslušný orgán na uplatňovaniepresadzovanie tohto nariadenia, mal by určiť jeden vedúci orgán ako koordinačný orgán, zatiaľ čo ak členský štát určí len jeden orgán, určený orgán by sa mal automaticky považovať za koordinačný orgán.uvedených dôvodov by koordinačný orgán mal konať ako jednotné kontaktné miesto vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté právomoci ostatných vnútroštátnych orgánov na presadzovanie práva. 

(45)Vzhľadom na špecifické odborné znalostiústredné postavenie centra EÚsúvislostivykonávaním tohto nariadenia by koordinačné orgány mali mať možnosť požiadať centrum EÚpomoc pri plnení určitých úloh. Poskytnutie takejto pomoci by nemalo ovplyvniť príslušné úlohyprávomoci koordinačných orgánov žiadajúcichpomoccentra EÚ, ako ani požiadavky vzťahujúce sa na plnenie ich príslušných úlohvykonávanie ich príslušných právomocí stanovenýchtomto nariadení.

(46)S ohľadom na význam ich úlohpotenciálny vplyv využívania ich právomocí na výkon základných práv dotknutých strán je nevyhnutné, aby boli koordinačné orgány úplne nezávislé. Na daný účel by pravidlázáruky, ktoré sa týkajú koordinačných orgánov, mali byť podobné ako pravidlázáruky, ktoré sa týkajú súdov, čím sa zaistí, aby koordinačné orgány predstavovali nezávislé správne orgánymohli tak konať vo všetkých aspektoch.

(47)Koordinačný orgán, ako aj iné príslušné orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní účinnosti právpovinností stanovenýchtomto nariadenípri dosahovaní jeho cieľov. Je teda nevyhnutné zabezpečiť nielen, aby mali potrebné právomoci vyšetrovaniapresadzovania, ale aj potrebné finančné, ľudské, technologickéďalšie zdroje, aby mohli náležite plniť svoje úlohy vyplývajúcetohto nariadenia. Najmä vzhľadom na rôznorodosť poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnostivyužívanie pokročilých technológií pri poskytovaní služieb je nevyhnutné, aby koordinačný orgán, ako aj iné príslušné orgány mali potrebný počet zamestnancov vrátane expertov so špecializovanými zručnosťami. Zdroje koordinačných orgánov by sa mali určiťprihliadnutím na počet, zložitosťpotenciálny sociálny vplyv poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnostirámci právomoci určujúceho členského štátu, ako aj na rozsah ich služiebrámci Únie. 

(48)Vzhľadom na potrebu zaistiť účinnosť uložených povinností by sa koordinačným orgánom mali na riešenie porušení tohto nariadenia priznať právomoci presadzovania. Tieto právomoci by mali zahŕňať právomoc dočasne obmedziť prístup používateľovslužbe, ktorej sa porušenie týka, alebo, len ak toto obmedzenie nie je technicky uskutočniteľné, obmedziť prístuponline rozhraniu poskytovateľa, na ktorom došloporušeniu. Vzhľadom na vysokú mieru zasahovania do práv poskytovateľov služieb, ktoré takáto právomoc zahŕňa, by sa druhé uvedené obmedzenie malo vykonávať len vtedy, ak sú splnené určité podmienky. Medzi ne by mala patriť podmienka, že výsledkom porušenia je pravidelnéštrukturálne uľahčovanie trestných činov sexuálneho zneužívania detí, čo by sa malo chápať tak, že sa vzťahuje na situáciu,ktorej zo všetkých dostupných dôkazov vyplýva, žetakémuto uľahčeniu dochádza vo veľkom rozsahupočas dlhšieho obdobia.

(49)Koordinačný orgán by na účely overenia účinného dodržiavania pravidiel tohto nariadeniapraxi, predovšetkým pravidiel týkajúcich sa zmierňujúcich opatrenívykonávania príkazov na zistenie, príkazov na odstráneniepríkazov na zablokovanie, ktoré vydal, mal mať možnosť uskutočňovať vyhľadávania pomocou príslušných ukazovateľov centra EÚ na zisťovanie šírenia známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí prostredníctvom verejne dostupného materiálu na hostingových službách dotknutých poskytovateľov.

(50)S cieľom zabezpečiť, aby sa poskytovatelia hostingových služieb dozvedelizneužití svojich služieb,poskytnúť im možnosť prijať rýchle opatrenia na dobrovoľné odstránenie alebo znemožnenie prístupu by koordinačné orgánykrajine usadenia mali mať možnosť oznámiť týmto poskytovateľom výskyt známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detírámci ich služiebpožiadaťjeho odstránenie alebo znemožnenie prístupunemu, aby ho poskytovatelia mohli dobrovoľne posúdiť. Takéto oznamovacie činnosti by mali byť jasne odlíšené od právomocí koordinačných orgánov požiadať podľa tohto nariadeniavydanie príkazov na odstránenie, ktorými sa dotknutému poskytovateľovi ukladá záväzná právna povinnosť odstrániť daný materiál alebo znemožniť prístupnemustanovenej lehote.

(51)Na objasneniezabezpečenie účinného presadzovania tohto nariadenia by sa na poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnosti mala vzťahovať právomoc členského štátu,ktorom sa nachádza jeho hlavné sídlo, t. j. tam, kde má poskytovateľ svoje ústredie alebo sídlo,ktorom sa vykonávajú hlavné finančné funkcieprevádzková kontrola. Pokiaľ ideposkytovateľov, ktorí nemajú sídloÚnii, ale ponúkajú svoje službyÚnii,hľadiska funkcie právnych zástupcov podľa tohto nariadenia by mal mať právomoc členský štát,ktorom má ich určený právny zástupca pobyt aleboktorom je usadený.

(52)S cieľom zabezpečiť účinné presadzovanieochranu práv používateľov podľa tohto nariadenia je vhodné uľahčiť podávanie sťažností týkajúcich sa údajného nesplnenia povinností poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti podľa tohto nariadenia. To by sa malo dosiahnuť tým, že sa používateľom umožní podávať takéto sťažnosti koordinačnému orgánu na území členského štátu,ktorom majú používatelia pobyt alebo súňom usadení, bez ohľadu na to, ktorý členský štát má právomoc vo vzťahudotknutému poskytovateľovi. Používatelia sa na účel podania sťažností môžu obrátiť na organizácie konajúce vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Aby sa však neohrozil cieľ vytvorenia jasnéhoúčinného systému dohľaduaby sa zabránilo riziku nekonzistentných rozhodnutí, následné vykonávanie akýchkoľvek vyšetrovacích právomocí alebo právomocíoblasti presadzovania, pokiaľ idekonanie, ktoré je predmetom sťažnosti, by malo zostať výlučne na koordinačnom orgánekrajine usadenia bez toho, aby bola dotknutá právomoc iných orgánov dohľadurámci ich mandátu.

(53)Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na porušenia povinností stanovenýchtomto nariadení uplatňovali sankcie, ktoré sú účinné, primeranéodrádzajúce, pričom sa zohľadňujú prvky, ako je povaha, závažnosť, opakovanietrvanie porušenia vzhľadom na sledovaný verejný záujem, rozsahdruh vykonávaných činností, ako aj na ekonomickú kapacitu dotknutého poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnosti.

(54)Pravidláoblasti dohľadupresadzovania vyplývajúcetohto nariadenia by sa nemali chápať tak, že majú vplyv na právomocikompetencie orgánov na ochranu osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

(55)Na zaistenie riadneho fungovania systému povinného zisťovaniablokovania sexuálneho zneužívania detí online zriadeného na základe tohto nariadenia je nevyhnutné, aby sa centru EÚ prostredníctvom koordinačných orgánov doručoval materiál identifikovaný ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, prepisy konverzácií identifikované ako kontaktovanie detí, napríklad také, ktoré možno odhaliť počas vyšetrovania trestných činov, aby takýto materiál alebo konverzácie mohli slúžiť ako presnýspoľahlivý základ pre centrum EÚ pri generovaní ukazovateľov takéhoto zneužívania. Na dosiahnutie uvedeného výsledku byidentifikácii malo dochádzaťnadväznosti na dôsledné posúdenie, ktoré sa vykonávakontexte postupu, ktorý zaručuje spravodlivýobjektívny výsledok,to buď samotnými koordinačnými orgánmi, alebo súdom, prípadne nezávislým správnym orgánom, ktorý nie je koordinačným orgánom. Hoci rýchle posúdenie, identifikáciapredkladanie takéhoto materiálu sú dôležité ajiných kontextoch,súvislostinovým materiálom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detí a s kontaktovaním deti, ktoré sa oznamujú podľa tohto nariadenia, sú kľúčové, keďže tento materiál môže viesťidentifikácii pretrvávajúceho alebo bezprostredného zneužívaniazáchrane obetí. Preto by sasúvislostitakýmto oznamovaním mali stanoviť konkrétne lehoty.

(56)S cieľom zabezpečiť, aby ukazovatele vygenerované centrom EÚ na účely zisťovania boli čo možno najúplnejšie, by koordinačné orgány mali iniciatívne predkladať príslušný materiálprepisy. Centru EÚ by sa však malo zároveň na uvedené účely umožniť upozorňovať koordinačné orgány na určitý materiál alebo konverzácie.

(57)Niektorí poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti ponúkajú svoje služby vo viacerých alebo dokonca vo všetkých členských štátoch, zatiaľ čo podľa tohto nariadenia má vo vzťahuurčitému poskytovateľovi právomoc len jeden členský štát. Je preto nevyhnutné, aby koordinačný orgán určený členským štátom, ktorý má právomoc, pri plnení svojich úlohvyužívaní svojich právomocí zohľadňoval záujmy všetkých používateľovÚnii bez toho, aby rozlišoval podľa faktorov, ako je sídlo alebo štátna príslušnosť používateľov,aby koordinačné orgány navzájom účinneefektívne spolupracovali. Na umožnenie takejto spolupráce by sa mali stanoviť potrebné mechanizmysystémy výmeny informácií. Touto spoluprácou by nemala byť dotknutá možnosť členských štátov stanoviť pravidelné výmeny názorovinými verejnými orgánmi, ak je to relevantnéhľadiska plnenia úlohy týchto iných orgánovkoordinačného orgánu.

(58)Najmäcieľom uľahčiť spoluprácu potrebnú na riadne fungovanie mechanizmov zriadených na základe tohto nariadenia by centrum EÚ malo zaviesťudržiavať potrebné systémy na výmenu informácií. Centrum EÚ by pri zavádzaníudržiavaní takýchto systémov malo spolupracovaťAgentúrou Európskej únie pre spoluprácuoblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“)vnútroštátnymi orgánmi, aby bolorelevantných prípadoch možné vychádzaťexistujúcich systémovnajlepších postupov.

(59)S cieľom podporiť vykonávanie tohto nariadeniaprispieťdosiahnutiu jeho cieľov by centrum EÚ malo slúžiť ako ústredný sprostredkovateľ, ktorý plní spektrum osobitných úloh. Plnenie týchto úloh si vyžaduje silné záruky nezávislosti, najmä od orgánov presadzovania práva, ako aj riadiacu štruktúru, ktorá zabezpečuje účinné, efektívnekoherentné plnenie jeho rôznych úloh,právnu subjektivitu, aby bolo schopné účinne spolupracovať so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. Preto by sa malo zriadiť ako decentralizovaná agentúra Únie.

(60)V záujme právnej istotyúčinnosti by sa úlohy centra EÚ mali uviesť zrozumiteľnýmkomplexným spôsobom.cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto nariadenia by sa tieto úlohy mali týkať najmä uľahčenia povinností zisťovania, oznamovaniablokovania uložených poskytovateľom hostingových služieb, poskytovateľom verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služiebposkytovateľom služieb prístupuinternetu.toho istého dôvodu by však centrum EÚ malo byť poverené aj určitými ďalšími úlohami, najmä tými, ktoré súvisiavykonávaním povinnostíoblasti posudzovaniazmierňovania rizika, ktoré majú poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti,odstraňovaním materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo so znemožnením prístupunemu poskytovateľmi hostingových služieb,poskytovaním pomoci koordinačným orgánom, ako aj zhromažďovanímvýmenou poznatkovodborných znalostí týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí online.

(61)Centrum EÚ by malo poskytovať spoľahlivé informácietom, ktoré činnosti možno odôvodnene považovať za sexuálne zneužívanie detí online, aby sa umožnilo jeho zisťovanieblokovaniesúladetýmto nariadením. Vzhľadom na povahu materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí je potrebné poskytovať spoľahlivé informácie bez sprístupnenia samotného materiálu. Centrum EÚ by preto malo vytvárať presnéspoľahlivé ukazovatele založené na identifikovanom materiáli obsahujúcom sexuálne zneužívanie detíprípadoch kontaktovania detí, ktoré mu predložili koordinačné orgánysúladepríslušnými ustanoveniami tohto nariadenia. Na základe týchto ukazovateľov by mali byť technológie schopné odhaliť šírenie buď rovnakého materiálu (známeho materiálu), alebo iného materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí (nového materiálu) alebo prípadné kontaktovanie detí.

(62)Na zabezpečenie riadneho fungovania systému zriadeného týmto nariadením by centrum EÚ malo byť poverené vytváraním databáz pre každýtýchto troch druhov sexuálneho zneužívania detí onlineudržiavanímprevádzkovaním týchto databáz.cieľom umožniť zodpovednosťpodľa potreby opraviť chyby by malo viesť záznamypodaniachprocese použitom na vytvorenie ukazovateľov.

(63)Na účely zabezpečenia vysledovateľnosti procesu oznamovaniaakýchkoľvek následných činností vykonávaných na základe oznamovania, ako ajcieľom umožniť poskytovanie spätnej väzbyoznamovaní poskytovateľom hostingových služiebposkytovateľom verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb, vytváranie štatistík týkajúcich sa oznámeníspoľahlivérýchle riadeniespracovanie oznámení by centrum EÚ malo vytvoriť špecializovanú databázu takýchto oznámení. Aby mohla databáza plniť uvedené ciele, mala by obsahovať aj relevantné informácie týkajúce sa týchto oznámení, ako sú ukazovatele predstavujúce materiáldoplnkové štítky, ktoré môžu naznačovať napríklad skutočnosť, že oznámená snímka alebo video je súčasťou série snímokvideí zobrazujúcich tú istú obeť alebo obete.

(64)Vzhľadom na citlivosť dotknutých údajov a s cieľom zabrániť akýmkoľvek chybámmožnému zneužitiu je potrebné stanoviť prísne pravidlá týkajúce sa prístuputýmto databázam ukazovateľovdatabázam oznámení, údajov obsiahnutýchnichich bezpečnosti. Dotknuté údaje by sa najmä nemali uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné.uvedených dôvodov by sa prístupdatabáze ukazovateľov mal poskytnúť len tým stranámna tie účely, ktoré sú uvedenétomto nariadení, pričom by podliehal kontrolám centra EÚjeho trvanierozsah by sa mali obmedziť na to, čo je na tieto účely nevyhnutne potrebné.

(65)S cieľom zamedziť chybné oznamovanie sexuálneho zneužívania detí online podľa tohto nariadeniaumožniť orgánom presadzovania práva, aby sa sústredili na svoje hlavné vyšetrovacie úlohy, by oznámenia mali prechádzať cez centrum EÚ. Centrum EÚ by malo tieto oznámenia posúdiťcieľom identifikovať tienich, ktoré sú zjavne neopodstatnené, t. j. ak je bez akejkoľvek vecnej právnej alebo faktickej analýzy okamžite zrejmé, že oznámené činnosti nepredstavujú sexuálne zneužívanie detí online. Ak je oznámenie zjavne neopodstatnené, centrum EÚ by malo poskytnúť spätnú väzbu oznamujúcemu poskytovateľovi hostingových služieb alebo poskytovateľovi verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb, aby mu umožnil zlepšiť použité technológieprocesypodniknúť iné vhodné kroky, napríklad obnoviť neoprávnene odstránený materiál. Keďže každé oznámenie by mohlo byť dôležitým prostriedkom na vyšetrovaniestíhanie predmetných trestných činov sexuálneho zneužívania detína záchranu obete zneužívania, oznámenia by sa mali spracovať čo najrýchlejšie.

(66)S cieľom prispieťúčinnému uplatňovaniu tohto nariadeniaochrane práv obetí by centrum EÚ malo mať možnosť na požiadanie podporovať obetepomáhať príslušným orgánom vyhľadávaním známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý sa šírirámci hostingových služiebktorý je verejne prístupný,použitím zodpovedajúcich ukazovateľov. Ak centrum EÚ po vykonaní takéhoto vyhľadávania identifikuje takýto materiál, malo by mať takisto možnosť požiadať poskytovateľa dotknutej hostingovej služby, aby odstránil predmetnú položku alebo položky, prípadnenim znemožnil prístup, keďže poskytovateľnich nemusí vedieťmôže byť ochotný tak urobiť na dobrovoľnom základe.

(67)Vzhľadom na svoje ústredné postavenie vyplývajúceplnenia hlavných úloh podľa tohto nariadeniana informácieodborné znalosti, ktoré môžesúvislostitým zhromažďovať, by centrum EÚ malo prispievaťdosiahnutiu cieľov tohto nariadenia aj tým, že bude slúžiť ako centrum vedomostí, odborných znalostívýskumuzáležitostiach súvisiacichpredchádzaním sexuálnemu zneužívaniu detí onlinebojom proti nemu.tejto súvislosti by centrum EÚ malo spolupracovaťpríslušnými zainteresovanými stranamiÚnie aj tretích krajínumožniť členským štátom využívať zhromaždené vedomostiodborné znalosti vrátane najlepších postupovzískaných poznatkov.

(68)Na plnenie úloh centra EÚ podľa tohto nariadenia je nevyhnutné spracúvanieuchovávanie určitých osobných údajov.cieľom zabezpečiť primeranú ochranu takýchto osobných údajov by centrum EÚ malo spracúvaťuchovávať osobné údaje len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na účely podrobne opísanétomto nariadení. Malo by tak robiť zabezpečeným spôsobomobmedziť uchovávanie na to, čo je nevyhnutne potrebné na plnenie príslušných úloh.

(69)S cieľom zabezpečiť účinnéefektívne plnenie svojich úloh by centrum EÚ malo úzko spolupracovaťkoordinačnými orgánmi, Europolompríslušnými partnerskými organizáciami, ako je Národné centrum pre nezvestnévykorisťované deti Spojených štátov alebo sieť horúcich liniek Medzinárodnej asociácie internetových horúcich liniek (ďalej len „sieť INHOPE“) na oznamovanie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí,torámci obmedzení stanovenýchtomto nariadeníiných právnych nástrojov upravujúcich ich príslušné činnosti. Na uľahčenie takejto spolupráce by sa mali prijať potrebné opatrenia vrátane určenia kontaktných úradníkov koordinačnými orgánmiuzavretia memorándporozumeníEuropolomprípadnejednou alebo viacerými príslušnými partnerskými organizáciami.

(70)Dlhodobou podporou poskytovanou sieti INHOPE, ako aj jej členským horúcim linkám Únia uznáva, že horúce linky stojaprvej línii boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Centrum EÚ by malo sieť horúcich liniek využívaťpodporovať ich účinnú spoluprácukoordinačnými orgánmi, poskytovateľmi príslušných služieb informačnej spoločnostiorgánmi presadzovania práva členských štátov. Odborné znalostiskúsenosti horúcich liniek sú neoceniteľným zdrojom informáciívčasnej identifikácii spoločných hroziebriešení, ako ajregionálnychvnútroštátnych rozdielochcelej Únii.

(71)Vzhľadom na mandát Europolujeho skúsenostiidentifikáciou príslušných vnútroštátnych orgánovnejasnej situácii, ako aj jeho databázu spravodajských informáciítrestnej činnosti, ktoré môžu prispieťidentifikácii prepojení na vyšetrovaniainých členských štátoch, byním centrum EÚ malo úzko spolupracovať, najmäcieľom zabezpečiť rýchlu identifikáciu príslušných vnútroštátnych orgánov presadzovania právaprípadoch, keď to nie je jasné alebo keď môže byť dotknutý viac ako jeden členský štát. 

(72)Vzhľadom na potrebu intenzívnej spolupráce medzi centrom EÚEuropolom by centrum EÚ malo mať sídlo pri sídle Europolu, ktoré sa nachádzaHaaguHolandsku.dôvodu veľmi citlivej povahy oznámení, ktoré si centrum EÚ vymieňaEuropolom,technických požiadaviek, ako sú zabezpečené dátové pripojenia, je spoločné sídlo centra EÚEuropolu pre obe strany prínosom. Hoci je centrum EÚ nezávislým orgánom, takisto by mu to umožnilo spoliehať sa na podporné služby Europolu, najmä služby týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov, informačných technológií (IT) vrátane kybernetickej bezpečnosti, priestorovkomunikácie. Spoločné využívanie takýchto podporných služieb je nákladovo efektívnejšiezabezpečuje profesionálnejšiu službu, než keby sa služby duplikovali tým, že by sa zriadili nanovo.

(73)S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie centra EÚ by sa mali stanoviť potrebné pravidlá týkajúce sa jeho organizácie.záujme konzistentnosti by tieto pravidlá mali byťsúlade so spoločným prístupom Európskeho parlamentu, RadyKomisiedecentralizovaným agentúram.

(74)Vzhľadom na potrebu technických odborných znalostí na plnenie svojich úloh, najmä úlohu poskytovať zoznam technológií, ktoré možno použiť na zisťovanie, by centrum EÚ malo mať poradný výbor pre technológie zloženýexpertovporadnou funkciou. Poradný výbor pre technológie môžerámci svojho mandátu poskytovať najmä odborné znalosti na podporu práce centra EÚ, pokiaľ idezáležitosti týkajúce sa zisťovania sexuálneho zneužívania detí online,cieľom podporovať centrum EÚ pri prispievanívysokej úrovni technických noriemzárukoblasti technológií na zisťovanie.

(75)V záujme transparentnostizodpovednosti a s cieľom umožniť hodnotenieprípadne úpravy, by sa malo od poskytovateľov hostingových služieb, poskytovateľov verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služiebposkytovateľov služieb prístupuinternetu, koordinačných orgánovcentra EÚ vyžadovať, aby zbierali, zaznamenávalianalyzovali informácie na základe zhromažďovania anonymizovanýchiných ako osobných údajovabyzmysle tohto nariadenia zverejňovali výročné správysvojich činnostiach. Koordinačné orgány by mali pri zhromažďovaní uvedených informácií spolupracovaťEuropolomorgánmi presadzovania právainými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členského štátu, ktoré určil príslušný koordinačný orgán.

(76)V záujme dobrej správyna základe zhromaždených štatistíkinformáciímechanizmov podávania správtransparentnosti stanovenýchtomto nariadení by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnostipotom každých päť rokov.

(77)Hodnotenie by malo vychádzaťkritérií efektívnosti, nevyhnutnosti, účinnosti, primeranosti, relevantnosti, súdržnostipridanej hodnoty Únie. Malo by saňom posúdiť fungovanie rôznych operačnýchtechnických opatrení stanovenýchtomto nariadení vrátane účinnosti opatrení na zlepšenie zisťovania, oznamovaniaodstraňovania sexuálneho zneužívania detí online, účinnosti mechanizmov záruk, ako aj vplyvu na potenciálne dotknuté základné práva, slobodu podnikania, právo na súkromný životochranu osobných údajov. Komisia by mala takisto posúdiť vplyv na potenciálne dotknuté záujmy tretích strán.

(78)V nariadení Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2021/1232 45 sa stanovuje dočasné riešenie, pokiaľ idepoužívanie technológií určitými poskytovateľmi verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online,to až do prípravyprijatia dlhodobého právneho rámca. Tento dlhodobý právny rámec sa stanovujetomto nariadení. Nariadenie (EÚ) 2021/1232 by sa preto malo zrušiť.

(79)V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať aktysúladečlánkom 290 zmluvycieľom zmeniť prílohytomuto nariadeniudoplniť ho stanovením podrobných pravidiel, pokiaľ idezriadenie databáz prevádzkovaných centrom EÚ, ich obsahprístupnim, pokiaľ ideformu, presný obsahďalšie podrobnosti správpostup podávania správ, pokiaľ ideurčenieznášanie nákladov, ktoré centru EÚ vzniknúsúvislostipodporou poskytovateľov pri posudzovaní rizika, ako aj pokiaľ idetechnické požiadavky na systémy na výmenu informácií určené na podporu komunikácie medzi koordinačnými orgánmi, Komisiou, centrom EÚ, inými príslušnými agentúrami Únieposkytovateľmi príslušných služieb informačnej spoločnosti. 

(80)Je dôležité, aby Komisia počas prípravných prác na delegovaných aktoch uskutočnila príslušné konzultácie,to aj prostredníctvom otvorenej verejnej konzultáciena úrovni expertov,aby tieto konzultácie vykonávalasúlade so zásadami stanovenýmiMedziinštitucionálnej dohode13. apríla 2016lepšej tvorbe práva 46 . Predovšetkýmzáujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentuRaderovnakom čase ako expertomčlenských štátovexperti Európskeho parlamentuRady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(81)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie systému na výmenu informácií by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávaťsúladenariadením Európskeho parlamentuRady (EÚ) č. 182/2011 47 .

(82)Aby mali všetky dotknuté strany dostatočný čas na prijatie potrebných opatrení na dodržiavanie súladutýmto nariadením, malo by sa prijať ustanovenie na primerané časové obdobie medzi jeho dátumom nadobudnutia účinnostidátumom začatia uplatňovania. 

(83)Keďže ciele tohto nariadenia,to prispievanieriadnemu fungovaniu vnútorného trhu zavedením jasných, jednotnýchvyvážených pravidiel na účely predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu spôsobom, ktorý je účinnýrešpektuje základné práva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, aledôvodov jeho rozsahuúčinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatreniasúlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZmluvyEurópskej únii.súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(84)V súladečlánkom 42 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2018/1725 48 sa uskutočnili konzultácieeurópskym dozorným úradníkom pre ochranu údajovEurópskym výborom pre ochranu údajov, ktorí zaujali stanovisko […],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.Týmto nariadením sa stanovujú jednotné pravidlá na riešenie zneužívania príslušných služieb informačnej spoločnosti na účely sexuálneho zneužívania detí online na vnútornom trhu.

    Stanovujú saňom najmä:

a)povinnosti poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti minimalizovať riziko zneužitia ich služieb na účely sexuálneho zneužívania detí online;

b)povinnosti poskytovateľov hostingových služiebposkytovateľov interpersonálnych komunikačných služieb zisťovaťoznamovať sexuálne zneužívanie detí online;

c)povinnosti poskytovateľov hostingových služieb odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detírámci svojich služieb alebo znemožniť prístupnemu;

d)povinnosti poskytovateľov služieb prístupuinternetu znemožniť prístupmateriálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí;

e)pravidlá týkajúce sa vykonávaniapresadzovania tohto nariadenia,to aj pokiaľ ideurčeniefungovanie príslušných orgánov členských štátov, Európskeho centra pre prevenciu sexuálneho zneužívania detíboj proti nemu zriadenéhočlánku 40 (ďalej len „centrum EÚ“), ako aj spoluprácutransparentnosť.

2.Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorí ponúkajú takéto službyÚnii, bez ohľadu na ich hlavné sídlo.

3.Toto nariadenie nemá vplyv na pravidlá stanovenétýchto právnych aktoch:

a)smernica 2011/93/EÚboji proti sexuálnemu zneužívaniusexuálnemu vykorisťovaniu detíproti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV; 

b)smernica 2000/31/ESnariadení (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES];

c)smernica 2010/13/EÚ;

d)nariadenie (EÚ) 2016/679, smernica 2016/680, nariadenie (EÚ) 2018/1725 a s výhradou odseku 4 tohto článku smernica 2002/58/ES.

4.Týmto nariadením sa obmedzuje výkon právpovinností stanovenýchčlánku 5 ods. 13článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ESrozsahu,akom je to potrebné na vykonanie príkazov na zistenie vydaných podľa oddielu 2 kapitoly 1 tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)„hostingová služba“ je služba informačnej spoločnosti vymedzenáčlánku 2 písm. f) tretej zarážke nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES];

b)„interpersonálna komunikačná služba“ je verejne dostupná služba vymedzenáčlánku 2 bode 5 smernice (EÚ) 2018/1972 vrátane služieb, ktoré umožňujú priamu interpersonálnuinteraktívnu výmenu informácií len ako vedľajšiu doplnkovú funkciu neoddeliteľne spojenúinou službou;

c)„softvérová aplikácia“ je digitálny produkt alebo služba vymedzenáčlánku 2 bode 13 nariadenia (EÚ) …/… [o súťažeschopnýchspravodlivých trhoch digitálneho sektora (aktdigitálnych trhoch)];

d)„obchod so softvérovými aplikáciami“ je služba vymedzenáčlánku 2 bode 12 nariadenia (EÚ) …/… [o súťažeschopnýchspravodlivých trhoch digitálneho sektora (aktdigitálnych trhoch)];

e)„služba prístupuinternetu“ je služba vymedzenáčlánku 2 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2015/2120 49 ;

f)„príslušné služby informačnej spoločnosti“ sú všetky tieto služby:

i) hostingová služba;

ii) interpersonálna komunikačná služba;

iii) obchod so softvérovými aplikáciami;

iv) služba prístupu k internetu;

g)„ponúkať službyÚnii“ je poskytovať službyÚnii vymedzenéčlánku 2 písm. d) nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES];

h)„používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva príslušnú službu informačnej spoločnosti;

i)„dieťa“ je každá fyzická osoba mladšia ako 18 rokov;

j)„detský používateľ“ je fyzická osoba, ktorá využíva príslušnú službu informačnej spoločnostiktorá je fyzickou osobou mladšou ako 17 rokov;

k)„mikropodnik, malý alebo stredný podnik“, je podnik vymedzenýodporúčaní Komisie 2003/361 týkajúcom sa vymedzenia pojmov mikropodniky, maléstredné podniky 50 ;

l)„materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí“ je materiál predstavujúci detskú pornografiu alebo pornografické predstavenie vymedzenéčlánku 2 písm. c)e) smernice 2011/93/EÚ;

m)„známy materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí“ je potenciálny materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí zistený pomocou ukazovateľov obsiahnutýchdatabáze ukazovateľov uvedenejčlánku 44 ods. 1 písm. a);

n)„nový materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí“ je potenciálny materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí zistený pomocou ukazovateľov obsiahnutýchdatabáze ukazovateľov uvedenejčlánku 44 ods. 1 písm. b);

o)„kontaktovanie detí“ je kontaktovanie detí na účely ich sexuálneho zneužitia, ako sa uvádzačlánku 6 smernice 2011/93/EÚ;

p)„sexuálne zneužívanie detí online“ je online šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detíkontaktovanie detí;

q)„trestné činy sexuálneho zneužívania detí“ sú trestné činy vymedzenéčlánkoch 3 až 7 smernice 2011/93/EÚ;

r)„odporúčací systém“ je systém vymedzenýčlánku 2 písm. o) nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES];

s)„obsahové údaje“ sú údaje vymedzenéčlánku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) … [o európskom príkaze na predloženieuchovanie elektronických dôkazovtrestných veciach (…/… nariadenieelektronických dôkazoch)];

t)„moderovanie obsahu“ sú činnosti vymedzenéčlánku 2 písm. p) nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES];

u)„koordinačný orgánkrajine usadenia“ je koordinačný orgán pre otázky sexuálneho zneužívania detí určený podľa článku 25 členským štátom,ktorom má poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti svoje hlavné sídlo, prípadnektorom má pobyt alebo je usadený jeho právny zástupca;

v)„obchodné podmienky“ sú podmienky vymedzenéčlánku 2 písm. q) nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES];

w)„hlavné sídlo“ je ústredie alebo sídlo poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnosti, kde sa vykonávajú hlavné finančné operácieprevádzková kontrola.

KAPITOLA II

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV PRÍSLUŠNÝCH SLUŽIEB INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI NA ÚČELY PREDCHÁDZANIA SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU DETÍ ONLINE A BOJA PROTI NEMU

Oddiel 1

Povinnosti týkajúce sa posudzovania a zmierňovania rizika

Článok 3

Posudzovanie rizika

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb identifikujú, analyzujúposudzujú riziko využívania služby na účely sexuálneho zneužívania detí onlineprípade každej takejto služby, ktorú ponúkajú.

2.Pri posudzovaní rizika poskytovateľ zohľadňuje najmä:

a)akékoľvek predtým identifikované prípady využívania jeho služieb na účely sexuálneho zneužívania detí online;

b)existenciu politikyjej vykonávanie zo strany poskytovateľadostupnosť funkcií na riešenie rizika uvedenéhoodseku 1,to aj prostredníctvom:

zákazovobmedzení stanovenýchobchodných podmienkach,

opatrení prijatých na presadzovanie takýchto zákazovobmedzení,

funkcií umožňujúcich overenie veku,

funkcií umožňujúcich používateľom oznámiť sexuálne zneužívanie detí online poskytovateľovi prostredníctvom nástrojov, ktoré sú ľahko prístupnéprimerané veku;

c)spôsob, akým používatelia využívajú službu,jeho vplyv na toto riziko;

d)spôsob, akým poskytovateľ navrholprevádzkuje službu vrátane obchodného modelu, správypríslušných systémovprocesov, ako aj jeho vplyv na toto riziko;

e)pokiaľ ideriziko kontaktovania detí:

i) rozsah, v akom sa službu využívajú alebo pravdepodobne využívajú deti;

ii) ak službu využívajú deti, rôzne vekové skupiny detských používateľov a riziko kontaktovania detí vo vzťahu k týmto vekovým skupinám;

iii) dostupnosť funkcií, ktoré vytvárajú alebo zvyšujú riziko kontaktovania detí, vrátane týchto funkcií, ktoré:

umožňujú používateľom vyhľadávať iných používateľov,najmä umožňujú dospelým používateľom vyhľadávať detských používateľov,

umožňujú používateľom priamo nadviazať kontaktinými používateľmi, najmä prostredníctvom súkromnej komunikácie,

umožňujú používateľom vymieňať si snímky alebo videáinými používateľmi, najmä prostredníctvom súkromnej komunikácie.

3.Poskytovateľ môže požiadať centrum EÚ, aby vykonalo analýzu reprezentatívnych anonymizovaných vzoriek údajovcieľom identifikovať potenciálne sexuálne zneužívanie detí online na podporu posúdenia rizika.

Náklady, ktoré vzniknú centru EÚ v súvislosti s vykonaním takejto analýzy, znáša žiadajúci poskytovateľ. Tieto náklady však znáša Centrum EÚ, ak je poskytovateľ mikropodnik, malý alebo stredný podnik, a to za predpokladu, že žiadosť je dôvodne nevyhnutná na podporu posúdenia rizika.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 86 delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie potrebnými podrobnými pravidlami, ktoré sa týkajú určovania a znášania týchto nákladov a uplatňovania oslobodenia pre mikropodniky, malé a stredné podniky.

4.Poskytovateľ vykoná prvé posúdenie rizika do [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia + tri mesiace] alebo, ak poskytovateľ neponúkal službuÚnii do [dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia], do troch mesiacov odo dňa, keď poskytovateľ začal službu ponúkaťÚnii.

Následne poskytovateľ aktualizuje posúdenie rizika podľa potreby a aspoň raz za tri roky od dátumu, ku ktorému naposledy vykonal alebo aktualizoval posúdenie rizika. Platí však, že:

a)v prípade služby, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zistenie vydaný podľa článku 7, poskytovateľ aktualizuje posúdenie rizika najneskôr dva mesiace pred uplynutím obdobia uplatňovania príkazu na zistenie;

b)koordinačný orgánkrajine usadenia môže od poskytovateľa požadovať, aby aktualizoval posúdenie rizikaprimeranému skoršiemu dátumu, než je dátum uvedenýdruhom pododseku, ak existujú dôkazymožnej podstatnej zmene rizika, že sa služba využíva na účely sexuálneho zneužívania detí online.

5.Posúdenie rizika zahŕňa posúdenie akéhokoľvek potenciálneho pretrvávajúceho rizika, že po prijatí zmierňujúcich opatrení podľa článku 4 sa služba využíva na účely sexuálneho zneužívania detí online.

6.Komisia môžespoluprácikoordinačnými orgánmicentrom EÚpo uskutočnení verejnej konzultácie vydať usmerneniauplatňovaní odsekov 1 až 5, pričom náležite zohľadní najmä príslušný technologický vývojspôsoby, akými sa ponúkajúvyužívajú služby, na ktoré sa tieto ustanovenia vzťahujú.

Článok 4

Zmierňovanie rizika

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb prijmú primerané zmierňujúce opatrenia prispôsobené riziku identifikovanému podľa článku 3cieľom minimalizovať toto riziko. Takéto opatrenia zahŕňajú niektoré alebo všetky tieto opatrenia:

a)prispôsobenie moderovania obsahu alebo odporúčacích systémov poskytovateľa, jeho rozhodovacích procesov, prevádzky alebo funkcií služby, prípadne obsahu alebo presadzovania jeho obchodných podmienok prostredníctvom vhodných technickýchprevádzkových opatrenípersonálu;

b)posilnenie vnútorných procesov poskytovateľa alebo vnútorného dohľadu nad fungovaním služby;

c)začatie alebo prispôsobenie spoluprácesúladeprávom hospodárskej súťažeinými poskytovateľmi hostingových služieb alebo poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb, verejnými orgánmi, organizáciami občianskej spoločnosti alebo prípadne so subjektmipostavení dôveryhodných oznamovateľov podľa článku 19 nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhudigitálnymi službami (aktdigitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES]. 

2.Zmierňujúce opatrenia:

a)účinne zmierňujú identifikované riziko;

b)sú cielenéprimerané vo vzťahutomuto riziku, pričom sa zohľadňuje najmä závažnosť rizika, ako aj finančnétechnologické kapacity poskytovateľapočet používateľov;

c)sa uplatňujú dôslednýmnediskriminačným spôsobom, pričom sa za každých okolností náležite zohľadňujú možné dôsledky zmierňujúcich opatrení na výkon základných práv všetkých dotknutých strán;

d)sa zavádzajú, preskúmavajú, zrušujú alebo rozširujú podľa potreby vždy, keď sa vykoná alebo aktualizuje posúdenie rizika podľa článku 3 ods. 4,to do troch mesiacov od uvedeného dátumu.

3.Poskytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí na základe posúdenia rizika vykonaného alebo aktualizovaného podľa článku 3 identifikovali riziko, že ich služby možno využívať na účely kontaktovania detí, prijímajú potrebné opatrenia na overenie vekuposúdenie vekucieľom spoľahlivo identifikovať detských používateľovrámci svojich služieb, čo im umožní prijať zmierňujúce opatrenia.

4.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb vo svojich obchodných podmienkach jasne opíšu zmierňujúce opatrenia, ktoré prijali. Tento opis nezahŕňa informácie, ktoré by mohli znížiť účinnosť zmierňujúcich opatrení.

5.Komisia môžespoluprácikoordinačnými orgánmicentrom EÚpo uskutočnení verejnej konzultácie vydať usmerneniauplatňovaní odsekov 1, 2, 34, pričom náležite zohľadní najmä príslušný technologický vývojspôsoby, akými sa ponúkajúvyužívajú služby, na ktoré sa tieto ustanovenia vzťahujú.

Článok 5

Podávanie správ o rizikách

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb do troch mesiacov od dátumu uvedenéhočlánku 3 ods. 4 zašlú koordinačnému orgánukrajine usadenia správu,ktorej uvedú:

a)procesvýsledky posúdenia rizika vykonaného alebo aktualizovaného podľa článku 3 vrátane posúdenia akéhokoľvek potenciálneho zostávajúceho rizika uvedenéhočlánku 3 ods. 5;

b)akékoľvek zmierňujúce opatrenia prijaté podľa článku 4.

2.Koordinačný orgánkrajine usadenia posúdi správu do troch mesiacov od jej doručeniana tomto základe a s prihliadnutím na všetky ostatné relevantné informácie, ktoré mádispozícii, určí, či sa vykonalo alebo aktualizovalo posúdenie rizikači sa prijali zmierňujúce opatrenia podľa požiadaviek článkov 34.

3.Ak je to na účely takého posúdenia potrebné, tento koordinačný orgán môže od poskytovateľa požadovať ďalšie informácieprimeranej lehote, ktorú stanovuje tento koordinačný orgán. Táto lehota nesmie presiahnuť dva týždne.

Plynutie lehoty uvedenej v prvom pododseku sa pozastaví až do poskytnutia dodatočných informácií.

4.Bez toho, aby bol dotknutý článok 7články 27 až 29, ak neboli splnené požiadavky článkov 34, tento koordinačný orgán požiada poskytovateľa, abyprimeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom opätovne vykonal alebo aktualizoval posúdenie rizika alebo zaviedol, preskúmal, zrušil, prípadne rozšíril zmierňujúce opatrenia. Táto lehota nesmie presiahnuť jeden mesiac.

5.Pri zasielaní správy koordinačnému orgánukrajine usadenia podľa odseku 1 poskytovatelia zašlú správu aj centru EÚ.

6.Na požiadanie poskytovatelia zašlú správu poskytovateľom obchodov so softvérovými aplikáciamirozsahu,akom je to potrebné na posúdenie uvedenéčlánku 6 ods. 2. podľa potreby môžu zo správ odstrániť dôverné informácie.

Článok 6

Povinnosti obchodov so softvérovými aplikáciami

1.Poskytovatelia obchodov so softvérovými aplikáciami:

a)vynakladajú primerané úsilie na posúdenie, ak je to možné spoluposkytovateľmi softvérových aplikácií, či každá služba ponúkaná prostredníctvom softvérových aplikácií, ktoré sprostredkúvajú, predstavuje riziko, že sa využije na účely kontaktovania detí;

b)prijímajú primerané opatrenia na zamedzenie prístupu detských používateľovsoftvérovým aplikáciám,súvislostiktorými identifikovali významné riziko využívania príslušnej služby na účely kontaktovania detí;

c)prijímajú potrebné opatrenia na overenie vekuposúdenie vekucieľom spoľahlivo identifikovať detských používateľovrámci svojich služieb, čo im umožní prijať opatrenia uvedenépísmene b).

2.Pri posudzovaní rizika uvedenéhoodseku 1 poskytovateľ zohľadňuje všetky dostupné informácie vrátane výsledkov posúdenia rizika vykonaného alebo aktualizovaného podľa článku 3.

3.Poskytovatelia obchodov so softvérovými aplikáciami zverejňujú informácie,ktorých sa opisuje proceskritériá použité na posúdenie rizika, ako aj opatrenia uvedenéodseku 1. Tento opis nezahŕňa informácie, ktoré by mohli znížiť účinnosť posúdenia uvedených opatrení.

4.Komisia môžespoluprácikoordinačnými orgánmicentrom EÚpo uskutočnení verejnej konzultácie vydať usmerneniauplatňovaní odsekov 1, 23, pričom náležite zohľadní najmä príslušný technologický vývojspôsoby, akými sa ponúkajúvyužívajú služby, na ktoré sa tieto ustanovenia vzťahujú.

Oddiel 2

Povinnosti týkajúce sa zisťovania

Článok 7

Vydávanie príkazov na zistenie

1.Koordinačný orgánkrajine usadenia má právomoc požiadať príslušný súdny orgán členského štátu, ktorý ho určil, alebo iný nezávislý správny orgán tohto členského štátu, aby vydal príkaz na zistenie, na základe ktorého sa od poskytovateľa hostingových služieb alebo poskytovateľa interpersonálnych komunikačných služieb, na ktorého sa vzťahuje právomoc daného členského štátu, vyžaduje prijatie opatrení uvedenýchčlánku 10 na zistenie sexuálneho zneužívania detí onlinerámci konkrétnej služby.

2.Koordinačný orgánkrajine usadenia pred požiadanímvydanie príkazu na zistenie vykoná vyšetrovaniaposúdenia potrebné na určenie toho, či boli splnené podmienky uvedenéodseku 4.

Na tento účel môže podľa potreby požiadať poskytovateľa, aby v primeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom predložil potrebné dodatočné informácie k oznámeniu a ďalšie informácie uvedené v článku 5 ods. 1 a 3, alebo požiadať centrum EÚ, iný orgán verejný orgán alebo príslušných expertov alebo subjekty, aby poskytli potrebné dodatočné informácie.

3.Ak koordinačný orgánkrajine usadenia prijme predbežné stanovisko, že podmienky uvedenéodseku 4 boli splnené:

a)vypracúva návrh žiadostivydanie príkazu na zistenie,ktorom uvádza hlavné prvky obsahu príkazu na zistenie,ktorý plánuje požiadať,dôvody svojej žiadosti;

b)podáva návrh žiadosti poskytovateľovicentru EÚ;

c)umožňuje poskytovateľovi, aby saprimeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom vyjadrilnávrhu žiadosti;

d)vyzýva centrum EÚ, aby poskytlo stanoviskonávrhu žiadostilehote štyroch týždňov odo dňa doručenia návrhu žiadosti.

Ak sa tento koordinačný orgán so zreteľom na pripomienky poskytovateľa a stanovisko centra EÚ naďalej domnieva, že podmienky odseku 4 boli splnené, opätovne podá poskytovateľovi návrh žiadosti, ktorý sa podľa potreby upraví. V uvedenom prípade poskytovateľ v primeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom vykoná všetky tieto kroky:

a)vypracuje plán vykonávania,ktorom uvedie opatrenia, ktoré zamýšľa prijať na vykonanie plánovaného príkazu na zistenie, vrátane podrobných informáciízamýšľaných technológiáchzárukách;

b)ak sa návrh plánu vykonávania týka iného plánovaného príkazu na zistenie súvisiacehokontaktovaním detí, než je obnovenie predtým vydaného príkazu na zistenie bez akýchkoľvek podstatných zmien, vykonásúvislostiopatreniami stanovenýmipláne vykonávania posúdenie vplyvu na ochranu údajovpostup predchádzajúcej konzultácie, ako sa uvádzačlánkoch 3536 nariadenia (EÚ) 2016/679;

c)ak sa uplatňuje písmeno b) alebo ak sú splnené podmienky článkov 3536 nariadenia (EÚ) 2016/679, upraví návrh plánu vykonávania podľa potreby so zreteľom na výsledok posúdenia vplyvu na ochranu údajov a s cieľom zohľadniť stanovisko orgánu pre ochranu osobných údajov poskytnutéreakcii na predchádzajúcu konzultáciu;

d)predloží tomuto koordinačnému orgánu plán vykonávania, pričom podľa potreby pripojí stanovisko príslušného orgánu pre ochranu osobných údajovspresní, ako bol plán vykonávania upravený so zreteľom na výsledok posúdenia vplyvu na ochranu údajovna uvedené stanovisko.

Ak sa tento koordinačný orgán so zreteľom na poskytovateľov plán vykonávania a na stanovisko orgánu pre ochranu osobných údajov naďalej domnieva, že podmienky uvedené v odseku 4 boli splnené, podá príslušnému súdnemu orgánu alebo nezávislému správnemu orgánu žiadosť o vydanie príkazu na zistenie, ktorá sa podľa potreby upraví. K tejto žiadosti pripojí poskytovateľov plán vykonávania a stanoviská centra EÚ a orgánu pre ochranu osobných údajov.

4.Koordinačný orgánkrajine usadenia požiadavydanie príkazu na zisteniepríslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán vydá príkaz na zistenie, ak sa domnieva, že sú splnené tieto podmienky:

a)existujú dôkazyvýznamnom riziku, že sa služba využíva na účely sexuálneho zneužívania detí onlinezmysle odsekov 5, 67, podľa vhodnosti;

b)dôvody vydania príkazu na zistenie prevažujú nad negatívnymi dôsledkami pre právaoprávnené záujmy všetkých dotknutých strán, najmä so zreteľom na potrebu zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi základnými právami týchto strán.

Pri posudzovaní, či boli splnené podmienky prvého pododseku, sa zohľadňujú všetky relevantné skutočnosti a okolnosti daného prípadu, najmä:

a)vykonané alebo aktualizované posúdenie rizikaakékoľvek zmierňujúce opatrenia prijaté poskytovateľom podľa článkov 34 vrátane zmierňujúcich opatrení, ktoré sa zaviedli, preskúmali, zrušili, prípadne rozšírili podľa článku 5 ods. 4;

b)akékoľvek dodatočné informácie získané podľa odseku 2 alebo akékoľvek iné relevantné informácie, ktoré mádispozícii, najmä pokiaľ idepoužívanie, návrhprevádzku služby, pokiaľ idefinančnétechnologické kapacityveľkosť poskytovateľapokiaľ idemožné dôsledky opatrení, ktoré sa majú prijať na vykonanie príkazu na zistenie, pre všetky ostatné dotknuté strany;

c)stanoviskáposkytovateľov plán vykonávania predložené podľa odseku 3;

d)stanoviská centra EÚorgánu pre ochranu osobných údajov predložené podľa odseku 3.

Pokiaľ ide o druhý pododsek písm. d), ak sa tento koordinačný orgán podstatne odchyľuje od stanoviska centra EÚ, informuje o tom centrum EÚ a Komisiu, pričom uvedie body, v ktorých sa odchýlil, a hlavné dôvody tohto odchýlenia.

5.Pokiaľ idepríkazy na zistenie súvisiace so šírením známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, významné riziko uvedenéodseku 4 prvom pododseku písm. a) existuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)napriek akýmkoľvek zmierňujúcim opatreniam, ktoré poskytovateľ mohol prijať alebo prijme, sa služba pravdepodobneznačnej miere využíva na šírenie známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí;

b)existujú dôkazytom, že táto služba alebo porovnateľná služba, ak táto služba ešte nebolaÚnii ponúkanádátumu žiadostivydanie príkazu na zistenie, sa za posledných 12 mesiacovznačnej miere využívala na šírenie známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí.

6.Pokiaľ idepríkazy na zistenie súvisiace so šírením nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, významné riziko uvedenéodseku 4 prvom pododseku písm. a) existuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)napriek akýmkoľvek zmierňujúcim opatreniam, ktoré poskytovateľ už možno prijal alebo prijme, sa služba pravdepodobneznačnej miere využíva na šírenie nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí;

b)existujú dôkazytom, že táto služba alebo porovnateľná služba, ak táto služba ešte nebolaÚnii ponúkanádátumu žiadostivydanie príkazu na zistenie, sa za posledných 12 mesiacovznačnej miere využívala na šírenie nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí;

c)v prípade iných služieb, ako sú služby umožňujúce živý prenos pornografických predstavenízmysle vymedzeniačlánku 2 písm. e) smernice 2011/93/EÚ:

1.v súvislosti so službou bol vydaný príkaz na zistenie šírenia známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí;

2.poskytovateľ podal významný počet oznámení súvisiacich so známym materiálom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detí, ktorý bol zistený prostredníctvom opatrení prijatých na vykonanie príkazu na zistenie uvedenéhoodseku 1, podľa článku 12.

7.Pokiaľ idepríkazy na zistenie súvisiacekontaktovaním detí, významné riziko uvedenéodseku 4 prvom pododseku písm. a) existuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)poskytovateľ sa považuje za poskytovateľa interpersonálnych komunikačných služieb;

b)napriek akýmkoľvek zmierňujúcim opatreniam, ktoré poskytovateľ už možno prijal alebo prijme, sa služba pravdepodobneznačnej miere využíva na kontaktovanie detí;

c)existujú dôkazytom, že táto služba alebo porovnateľná služba, ak táto služba ešte nebolaÚnii ponúkanádátumu žiadostivydanie príkazu na zistenie, sa za posledných 12 mesiacovznačnej miere využívala na kontaktovanie detí.

Príkazy na zistenie súvisiace s kontaktovaním detí sa vzťahujú len na interpersonálnu komunikáciu, keď je jedným z používateľov detský používateľ.

8.Keď koordinačný orgánkrajine usadenia žiadavydanie príkazov na zisteniekeď príslušný súdny alebo nezávislý správny orgán vydávajú príkaz na zistenie, zacielia hospresnia tak, aby negatívne dôsledky uvedenéodseku 4 prvom pododseku písm. b) zostali obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné na účinné riešenie významného rizika uvedenéhopísmene a).

Na tento účel zohľadňujú všetky relevantné parametre vrátane dostupnosti dostatočne spoľahlivých technológií na zisťovanie v tom zmysle, že v maximálnej možnej miere obmedzujú chybovosť zisťovania, a ich vhodnosti a účinnosti na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, ako aj vplyv opatrení na práva dotknutých používateľov, a požiadajú o prijatie najmenej rušivých opatrení spomedzi niekoľkých rovnako účinných opatrení podľa článku 10.

Predovšetkým zabezpečujú:

a)ak je toto riziko obmedzené na identifikovateľnú časť alebo funkciu služby, aby sa požadované opatrenia uplatňovali lensúvislostitouto časťou alebo funkciou;

b)ak je to potrebné, najmäcieľom obmedziť takéto negatívne dôsledky, aby sa stanovili účinnéprimerané záruky nad rámec tých, ktoré sú uvedenéčlánku 10 ods. 4, 56;

c)s výhradou odseku 9, aby zostalo obdobie uplatňovania obmedzené len nevyhnutne potrebný čas.

9.Príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán uvádzapríkaze na zistenie lehotu, počas ktorej sa uplatňuje, vrátane dátumu začatiadátumu ukončenia.

Dátum začatia sa stanovuje s prihliadnutím na čas primerane potrebný na to, aby poskytovateľ prijal potrebné opatrenia na prípravu vykonania príkazu na zistenie. Nesmie to byť skôr ako tri mesiace od dátumu, keď sa poskytovateľovi doručil príkaz na zistenie, a neskôr ako 12 mesiacov od tohto dátumu.

Obdobie uplatňovania príkazov na zistenie súvisiacich so šírením známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí nesmie presiahnuť 24 mesiacov a obdobie uplatňovania príkazov na zistenie kontaktovania detí nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Článok 8

Dodatočné pravidlá týkajúce sa príkazov na zistenie

1.Príkazy na zistenie uvedenéčlánku 7 vydáva príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, pričom používa vzor stanovenýprílohe I. Príkazy na zistenie zahŕňajú:

a)informácieopatreniach, ktoré sa majú prijať na vykonanie príkazu na zistenie,to ajukazovateľoch, ktoré sa majú použiť,zárukách, ktoré sa majú stanoviť, ako ajpožiadavkách na oznamovanie stanovených podľa článku 9 ods. 3prípadne akýchkoľvek dodatočných zárukách uvedenýchčlánku 7 ods. 8;

b)identifikačné údaje príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zistenie,overenie príkazu na zistenie týmto súdnym alebo nezávislým správnym orgánom;

c)meno poskytovateľapodľa potreby jeho právneho zástupcu;

d)konkrétnu službu,súvislostiktorou bol vydaný príkaz na zisteniepodľa potreby časť alebo funkciu dotknutej služby, ako sa uvádzačlánku 7 ods. 8;

e)či vydaný príkaz na zistenie súvisí so šírením známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebokontaktovaním detí;

f)dátum začatiadátum ukončenia príkazu na zistenie;

g)dostatočne podrobné odôvodnenie,ktorom sa vysvetlí, prečo bol príkaz na zistenie vydaný;

h)odkaz na toto nariadenie ako právny základ príkazu na zistenie;

i)dátum, časovú pečiatkuelektronický podpis súdneho alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zistenie;

j)ľahko pochopiteľné informácienáprave, ktorú má adresát príkazu na zisteniedispozícii, vrátane informáciínáprave pred súdom a o lehotách uplatniteľných na takúto nápravu.

2.Príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán vydávajúci príkaz na zistenie ho zasiela do hlavného sídla poskytovateľa alebo prípadne jeho právnemu zástupcovi určenémusúladečlánkom 24.

Príkaz na zistenie sa zasiela na kontaktné miesto poskytovateľa uvedené v článku 23 ods. 1, koordinačnému orgánu v krajine usadenia a centru EÚ prostredníctvom systému zriadeného v súlade s článkom 39 ods. 2.

Príkaz na zistenie sa vyhotovuje v jazyku, ktorý uviedol poskytovateľ podľa článku 23 ods. 3.

3.Ak poskytovateľ nemôže vykonať príkaz na zistenie, pretože obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie potrebné na jeho vykonanie, bez zbytočného odkladu požiada koordinačný orgánkrajine usadeniapotrebné objasnenie, pričom použije vzor stanovenýprílohe II.

4.Komisia je splnomocnená prijímaťsúladečlánkom 86 delegované aktycieľom zmeniťprípade potreby prílohy I a II na zlepšenie vzorov vzhľadom na príslušný technologický vývoj alebo získané praktické skúsenosti.

Článok 9

Náprava, informácie, oznamovanie a zmena príkazov na zistenie

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí dostali príkaz na zistenie, ako aj používatelia, ktorých sa týkajú opatrenia prijaté na jeho vykonanie, majú právo na účinný prostriedok nápravy. Toto právo zahŕňa právo napadnúť príkaz na zistenie na súdoch členského štátu príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zistenie.

2.Keď sa príkaz na zistenie stane konečným, príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na zistenie, bez zbytočného odkladu zasiela jeho kópiu koordinačnému orgánukrajine usadenia. Koordinačný orgánkrajine usadenia potom bez zbytočného odkladu zasiela jeho kópiu všetkým ostatným koordinačným orgánom prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2.

Na účely prvého pododseku sa príkaz na zistenie stane konečným po uplynutí lehoty na odvolanie, ak nebolo podané odvolanie v súlade s vnútroštátnym právom, alebo po potvrdení príkazu na zistenie po odvolaní.

3.Ak obdobie uplatňovania príkazu na zistenie presahuje 12 mesiacov alebo šesť mesiacovprípade príkazu na zistenie súvisiacehokontaktovaním detí, koordinačný orgánkrajine usadenia požiada poskytovateľa, aby mu aspoň raz podal správuvykonaní príkazu na zistenie,topolovici obdobia uplatňovania.

Tieto správy obsahujú podrobný opis opatrení prijatých na vykonanie príkazu na zistenie vrátane poskytnutých záruk a informácií o fungovaní týchto opatrení v praxi, najmä o ich účinnosti pri zisťovaní šírenia známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, prípadne pri kontaktovaní detí, a o dôsledkoch týchto opatrení pre práva a oprávnené záujmy všetkých dotknutých strán.

4.Pokiaľ idepríkazy na zistenie, ktoré príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán vydal na žiadosť koordinačného orgánukrajine usadenia, tento orgán podľa potreby a v každom prípade po doručení správ uvedenýchodseku 3 posúdi, či došlopodstatným zmenám dôvodov na vydanie príkazov na zistenie,najmä či sú naďalej splnené podmienky článku 7 ods. 4.tejto súvislosti zohľadní dodatočné zmierňujúce opatrenia, ktoré môže poskytovateľ prijať na riešenie významného rizika identifikovanéhočase vydania príkazu na zistenie.

Tento koordinačný orgán požiada príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na zistenie, o zmenu alebo zrušenie takéhoto príkazu, ak je to potrebné vzhľadom na výsledok tohto posúdenia. Na takéto žiadosti sa ustanovenia tohto oddielu vzťahujú mutatis mutandis.

Článok 10

Technológie a záruky

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí prijali príkaz na zistenie, ho vykonajú nainštalovanímprevádzkou technológií na zisťovanie šírenia známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, prípadne kontaktovania detí, pričom použijú zodpovedajúce ukazovatele poskytnuté centrom EÚsúladečlánkom 46.

2.Poskytovateľ je oprávnený bezplatne získať, zaviesťprevádzkovať technológie, ktoré sprístupnilo centrum EÚsúladečlánkom 50 ods. 1, výlučne na účely vykonania príkazu na zistenie. Poskytovateľ nie je povinný používať žiadne konkrétne technológie,to ani technológie sprístupnené centrom EÚ, pokiaľ sú splnené požiadavky stanovenétomto článku. Používanie technológií sprístupnených centrom EÚ nemá vplyv na zodpovednosť poskytovateľa za dodržiavanie týchto požiadaviekza akékoľvek rozhodnutia, ktoré môže prijaťsúvislostipoužívaním technológií alebodôsledku neho.

3.Technológie:

a)sú účinné pri zisťovaní šírenia známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, prípadne kontaktovania detí;

b)nie sú schopné získať žiadne iné informáciepríslušnej komunikácie, než sú informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zisťovanie schém poukazujúcich na šírenie známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo prípadne kontaktovanie detí, pričom využívajú ukazovatele uvedenéodseku 1;

c)súladenajnovším vývojomtomto odvetvínajmenej narúšajú právo používateľov na súkromnýrodinný život vrátane dôvernosti komunikáciena ochranu osobných údajov;

d)sú dostatočne spoľahlivétom zmysle, žemaximálnej možnej miere obmedzujú chybovosť zisťovania.

4.Poskytovateľ:

a)prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa technológieukazovatele, ako aj spracúvanie osobných údajoviných údajovsúvislostinimi používali výlučne na účely zisťovania šírenia známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo prípadne kontaktovania detírozsahu,akom je to nevyhnutne potrebné na vykonanie príkazov na zistenie, ktoré im boli adresované;

b)zavádza účinné vnútorné postupy na predchádzanie akémukoľvek zneužitiu technológií, ukazovateľovosobných údajoviných údajov uvedenýchpísmene a),to aj neoprávnenému prístuputakýmto osobným údajominým údajomich neoprávneným prenosom, a v prípade potreby na ich zisťovanienápravu;

c)podľa potreby zabezpečuje pravidelný ľudský dohľadcieľom zaistiť, aby technológie fungovali dostatočne spoľahlivo a v prípade potreby, najmä ak sa zistia potenciálne chybypotenciálne kontaktovanie detí, zabezpečuje ľudský zásah; 

d)zriaďujeprevádzkuje prístupnýpoužívateľsky ústretový mechanizmus primeraný veku, ktorý používateľom umožňujeprimeranej lehote podávať sťažnosti týkajúce sa údajného porušenia jeho povinností podľa tohto oddielu, ako aj akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré poskytovateľ mohol prijaťsúvislostipoužívaním technológií, vrátane odstránenia materiálu poskytnutého používateľmi alebo znemožnenia prístupunemu, blokovania účtov používateľov alebo pozastavenia alebo ukončenia poskytovania služby používateľom,takéto sťažnosti spracúva objektívne, účinnebez zbytočného odkladu;

e)najneskôr jeden mesiac pred dátumom začatia stanovenýmpríkaze na zistenie informuje koordinačný orgánvykonávaní plánovaných opatrení stanovenýchpláne vykonávania uvedenomčlánku 7 ods. 3;

f)pravidelne preskúmava fungovanie opatrení uvedenýchpísmenách a), b), c)d) tohto odsekupodľa potreby ich upraví tak, aby sa zabezpečilo splnenienich stanovených požiadaviek,zároveň dokumentuje proces preskúmaniajeho výsledkytieto informácie zahrnie do správy uvedenejčlánku 9 ods. 3.

5.Poskytovateľ informuje používateľov jasným, zreteľnýmzrozumiteľným spôsobomtýchto skutočnostiach:

a)že prevádzkuje technológie na zisťovanie sexuálneho zneužívania detí onlinecieľom vykonať príkaz na zistenie,spôsoboch, akými tieto technológie prevádzkuje, a o vplyve na dôvernosť komunikácie používateľov;

b)že je povinný oznámiť potenciálne sexuálne zneužívanie detí online centru EÚ podľa článku 12;

c)že používatelia majú právo na súdny prostriedok nápravy uvedenýčlánku 9 ods. 1 a o právo podávať sťažnosti poskytovateľovi prostredníctvom mechanizmu uvedenéhoodseku 4 písm. d)koordinačnému orgánusúladečlánkom 34.

Poskytovateľ neposkytuje používateľom informácie, ktoré môžu znížiť účinnosť opatrení na vykonanie príkazu na zistenie.

6.Ak poskytovateľ odhalí potenciálne sexuálne zneužívanie detí online prostredníctvom opatrení prijatých na vykonanie príkazu na zistenie, bez zbytočného odkladutom informuje dotknutých používateľov po tom, ako Europol alebo vnútroštátny orgán presadzovania práva členského štátu, ktorý prijal oznámenie podľa článku 48, potvrdí, že informácie poskytnuté používateľom by nenarušili činnosti na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovaniestíhanie.

Článok 11

Usmernenia o povinnostiach týkajúcich sa zisťovania

Komisia môže v spolupráci s koordinačnými orgánmi a centrom EÚ a po uskutočnení verejnej konzultácie vydať usmernenia o uplatňovaní článkov 7 až 10, pričom náležite zohľadní najmä príslušný technologický vývoj a spôsoby, akými sa ponúkajú a využívajú služby, na ktoré sa tieto ustanovenia vzťahujú.

Oddiel 3

Oznamovacie povinnosti

Článok 12

Oznamovacie povinnosti

1.Ak sa poskytovateľ hostingových služieb alebo poskytovateľ interpersonálnych komunikačných služieb akýmkoľvek iným spôsobom než prostredníctvom príkazu na odstránenie vydaného podľa tohto nariadenia dozvieakýchkoľvek informáciách, ktoré naznačujú potenciálne sexuálne zneužívanie detí onlinerámci jeho služieb, bezodkladne to oznámi centru EÚ podľa článku 13. Urobí tak prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2.

2.Ak poskytovateľ podá oznámenie podľa odseku 1, informuje dotknutého používateľa, pričom poskytuje informáciehlavnom obsahu oznámenia,spôsobe, akým sa poskytovateľ dozvedelpríslušnom potenciálnom sexuálnom zneužívaní detí,opatreniach prijatýchnadväznosti na oznámenie, pokiaľ má poskytovateľ takéto informáciedispozícii, a o možnostiach nápravy dostupných pre používateľa, ako ajpráve podať sťažnosť koordinačnému orgánu podľa článku 34.

Poskytovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknutého používateľa, a to buď po prijatí správy od centra EÚ, v ktorej sa uvádza, že oznámenie považuje za zjavne neopodstatnené, ako je uvedené v článku 48 ods. 2, alebo po uplynutí lehoty troch mesiacov od dátumu oznámenia bez toho, aby prijal správu od centra EÚ, v ktorej sa uvádza, že informácie sa nemajú poskytnúť, ako je uvedené v článku 48 ods. 6 písm. a), a to podľa toho, čo nastane skôr.

Ak poskytovateľ v lehote troch mesiacov uvedenej v druhom pododseku prijme od centra EÚ takúto správu, v ktorej sa uvádza, že informácie sa nemajú poskytnúť, bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty stanovenej v tejto správe o tom informuje dotknutého používateľa.

3.Poskytovateľ zriadiprevádzkuje prístupnýpoužívateľsky ústretový mechanizmus primeraný veku, ktorý umožňuje používateľom nahlásiť poskytovateľovi potenciálne sexuálne zneužívanie detí onlinerámci služby.

Článok 13

Osobitné požiadavky na oznamovanie

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb predkladajú oznámenie uvedenéčlánku 12použitím vzoru uvedenéhoprílohe III. Oznámenie obsahuje:

a)identifikačné údaje poskytovateľapodľa potreby jeho právneho zástupcu;

b)dátum, časovú pečiatkuelektronický podpis poskytovateľa;

c)všetky obsahové údaje vrátane snímok, videítextu;

d)všetky dostupné údaje okrem obsahových údajov týkajúcich sa potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online;

e)či potenciálne sexuálne zneužívanie detí online súvisí so šírením známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebokontaktovaním detí;

f)informáciegeografickej polohe týkajúcej sa potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online, ako je adresa internetového protokolu;

g)informácietotožnosti každého používateľa zapojeného do potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online;

h)či poskytovateľ takisto oznámil alebo takisto oznámi potenciálne sexuálne zneužívanie detí online verejnému orgánu alebo inému subjektu príslušnému na prijímanie takýchto oznámenítretej krajiny,ak áno, ktorému orgánu alebo subjektu;

i)ak potenciálne sexuálne zneužívanie detí online súvisí so šírením známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, či poskytovateľ odstránil tento materiál alebo znemožnil prístupnemu;

j)či sa poskytovateľ domnieva, že oznámenie si vyžaduje naliehavé opatrenia;

k)odkaz na toto nariadenie ako právny základ pre oznamovanie.

2.Komisia je splnomocnená prijímaťsúladečlánkom 86 delegované aktycieľom zmeniť prílohu III, ak je to potrebné na zlepšenie vzorov vzhľadom na príslušný technologický vývoj alebo získané praktické skúsenosti.

Oddiel 4

Povinnosti týkajúce sa odstraňovania

Článok 14

Príkazy na odstránenie

1.Koordinačný orgánkrajine usadenia má právomoc požiadať príslušný súdny orgán členského štátu, ktorý ho určil, alebo iný nezávislý správny orgán tohto členského štátu, aby vydal príkaz na odstránenie, na základe ktorého sa od poskytovateľa hostingových služieb, na ktorého sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý určil tento koordinačný orgán, vyžaduje, aby vo všetkých členských štátoch odstránil jednu alebo viaceré konkrétne položky materiálu, ktorý koordinačný orgán alebo súdy alebo iné nezávislé správne orgány uvedenéčlánku 36 ods. 1 po dôslednom posúdení identifikovali ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, alebonim znemožnil prístup.

2.Poskytovateľ vykoná príkaz na odstránenie čo najskôr a v každom prípade do 24 hodín od jeho prijatia.

3.Príkaz na odstránenie vydáva príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, pričom používa vzor stanovenýprílohe IV. Príkazy na odstránenie zahŕňajú:

a)identifikačné údaje súdneho alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie,overenie príkazu na odstránenie týmto orgánom;

b)meno poskytovateľapodľa potreby jeho právneho zástupcu; 

c)konkrétnu službu,súvislostiktorou bol vydaný príkaz na odstránenie;

d)dostatočne podrobné odôvodnenie,ktorom sa vysvetlí, prečo sa príkaz na odstránenie vydal,najmä prečo materiál predstavuje materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí;

e)presný jednotný vyhľadávač zdrojovpodľa potreby aj ďalšie informácie na účely identifikácie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí;

f)prípadne informácienezverejnení počas určenej lehoty podľa článku 15 ods. 4 písm. c);

g)odkaz na toto nariadenie ako právny základ príkazu na odstránenie;

h)dátum, časovú pečiatkuelektronický podpis súdneho alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie;

i)ľahko pochopiteľné informácienáprave, ktorú má adresát príkazu na odstráneniedispozícii, vrátane informáciínáprave pred súdom a o lehotách uplatniteľných na takúto nápravu.

4.Súdny orgán alebo nezávislý správny orgán vydávajúci príkaz na odstránenie ho zasiela do hlavného sídla poskytovateľa alebo podľa potreby jeho právnemu zástupcovi určenémusúladečlánkom 24.

Príkaz na odstránenie zasiela kontaktnému miestu uvedenému v článku 23 ods. 1 elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich overenie odosielateľa, ako aj stanovenie presného dátumu a času odoslania a doručenia príkazu koordinačnému orgánu v krajine usadenia a centru EÚ prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2.

Príkaz na odstránenie sa vyhotovuje v jazyku, ktorý uviedol poskytovateľ podľa článku 23 ods. 3.

5.Ak poskytovateľ nemôže vykonať príkaz na odstráneniedôvodu vyššej moci alebo faktickej nemožnosti vykonať ho, ktorú nezavinil poskytovateľ, vrátane objektívne opodstatnených technických alebo operačných príčin, bez zbytočného odkladu informujetýchto dôvodoch koordinačný orgánkrajine usadenia, pričom použije vzor stanovenýprílohe V.

Lehota stanovená v odseku 1 začína plynúť hneď, ako zaniknú dôvody uvedené v prvom pododseku.

6.Ak poskytovateľ nemôže vykonať príkaz na odstránenie, pretože obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie na jeho vykonanie, bez zbytočného odkladu požiada koordinačný orgánkrajine usadeniapotrebné objasnenie, pričom použije vzor stanovenýprílohe V.

Lehota stanovená v odseku 1 začína plynúť hneď, ako sa poskytovateľovi doručí potrebné objasnenie.

7.Poskytovateľ bez zbytočného odkladu a s použitím vzoru stanovenéhoprílohe VI informuje koordinačný orgánkrajine usadeniacentrum EÚopatreniach prijatých na vykonanie príkazu na odstránenie, pričom uvedie najmä to, či poskytovateľ odstránil materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo znemožnil prístupnemu vo všetkých členských štátoch,príslušný dátumčas.

8.Komisia je splnomocnená prijímaťsúladečlánkom 86 delegované aktycieľom zmeniť prílohy IV, V a VI, ak je to potrebné na zlepšenie vzorov vzhľadom na príslušný technologický vývoj alebo získané praktické skúsenosti.

Článok 15

Náprava a poskytovanie informácií

1.Poskytovatelia hostingových služieb, ktorým bol doručený príkaz na odstránenie vydaný podľa článku 14, ako aj používatelia, ktorí materiál poskytli, majú právo na účinnú nápravu. Toto právo zahŕňa právo napadnúť takýto príkaz na odstránenie na súdoch členského štátu príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie.

2.Keď sa príkaz na odstránenie stane konečným, príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na odstránenie, bez zbytočného odkladu zasiela jeho kópiu koordinačnému orgánukrajine usadenia. Koordinačný orgánkrajine usadenia potom bez zbytočného odkladu zasiela jeho kópiu všetkým ostatným koordinačným orgánom prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2.

Na účely prvého pododseku sa príkaz na odstránenie stane konečným uplynutím lehoty na odvolanie, ak nebolo podané odvolanie v súlade s vnútroštátnym právom, alebo po potvrdení príkazu na odstránenie po odvolaní.

3.Ak poskytovateľ odstráni materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo znemožní prístupnemu na základe príkazu na odstránenie vydaného podľa článku 14, bez zbytočného odkladu informuje používateľa, ktorý materiál poskytol,týchto skutočnostiach:

a)že materiál odstránil alebo znemožnil prístupnemu;

b)o dôvodoch odstránenia materiálu alebo znemožnenia prístupunemu, pričom na žiadosť používateľa poskytne kópiu príkazu na odstránenie;

c)o práve používateľov na súdny prostriedok nápravy uvedenýodseku 1práve podávať sťažnosti koordinačnému orgánu podľa článku 34.

4.Koordinačný orgánkrajine usadenia môže pri žiadosti adresovanej súdnemu orgánu alebo nezávislému správnemu orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie,po konzultáciipríslušnými verejnými orgánmi požiadať, aby poskytovateľ nezverejnil žiadne informácie týkajúce sa odstránenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo znemožnenia prístupunemu, podľa potreby a v rozsahu nevyhnutnom na zamedzenie zasahovaniu do činností na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovaniestíhanie.

V takomto prípade:

a)súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na odstránenie, stanovuje lehotu, ktorá nie je dlhšia, ako je nevyhnutné,nepresahuje šesť týždňov, počas ktorých poskytovateľ takéto informácie nezverejní;

b)povinnosti stanovenéodseku 3 sa počas tejto lehoty neuplatňujú;

c)tento súdny orgán alebo nezávislý správny orgán informuje poskytovateľasvojom rozhodnutí, pričom uvedie uplatniteľnú lehotu.

Tento súdny orgán alebo nezávislý správny orgán môže rozhodnúť o predĺžení lehoty uvedenej v druhom pododseku písm. a) o ďalších maximálne šesť týždňov podľa potreby a v rozsahu, v akom je nezverejnenie informácií naďalej nevyhnutné. V uvedenom prípade tento súdny orgán alebo nezávislý správny orgán informuje poskytovateľa o svojom rozhodnutí, pričom spresní uplatniteľnú lehotu. Na toto rozhodnutie sa vzťahuje článok 14 ods. 3.

Oddiel 5

Povinnosti týkajúce sa blokovania

Článok 16

Príkazy na zablokovanie

1.Koordinačný orgánkrajine usadenia má právomoc požiadať príslušný súdny orgán členského štátu, ktorý ho určil, alebo nezávislý správny orgán tohto členského štátu, aby vydal príkaz na zablokovanie, na základe ktorého sa od poskytovateľa služieb prístupuinternetu, na ktorého sa vzťahuje právomoc tohto členského štátu, vyžaduje, aby prijal primerané opatreniacieľom zamedziť prístup používateľovznámemu materiálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí, ktorý označili všetky jednotné vyhľadávače zdrojov na zozname jednotných vyhľadávačov zdrojov, ktorý je zahrnutý do databázy ukazovateľovsúladečlánkom 44 ods. 2 písm. b)ktorý poskytlo centrum EÚ.

2.Koordinačný orgánkrajine usadenia pred požiadanímvydanie príkazu na zablokovanie vykoná všetky vyšetrovaniaposúdenia potrebné na určenie toho, či boli splnené podmienky uvedenéodseku 4.

Na tento účel podľa potreby:

a)overí, či sú splnené podmienky článku 36 ods. 1 písm. b), pokiaľ idecelú alebo reprezentatívnu vzorku jednotných vyhľadávačov zdrojov na zozname uvedenomodseku 1,to aj vykonaním kontrolcieľom overiťspoluprácicentrom EÚ, či je zoznam úplný, presnýaktuálny;

b)požiada poskytovateľa, abyprimeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom predložil potrebné informácie, najmä pokiaľ ideprístup používateľov alebo ich pokusprístupmateriálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí, ktorý označili jednotné vyhľadávače zdrojov, pokiaľ idepolitiku uplatňovanú poskytovateľom pri riešení rizika šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detípokiaľ idefinančnétechnologické kapacityveľkosť poskytovateľa;

c)požiada centrum EÚ, aby poskytlo potrebné informácie, najmä vysvetleniazáruky týkajúce sa presnosti jednotných vyhľadávačov zdrojov pri označovaní materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, týkajúce sa množstvapovahy tohto materiálutýkajúce sa overení centra EÚauditov uvedenýchčlánku 36 ods. 2 a v článku 46 ods. 7; 

d)požiada akýkoľvek iný príslušný verejný orgán alebo príslušných expertov alebo subjekty, aby poskytli potrebné informácie.

3.Koordinačný orgánkrajine usadenia pred podaním žiadostivydanie príkazu na zablokovanie informuje poskytovateľasvojom zámere požiadaťvydanie príkazu na zablokovanie, pričom uvedie hlavné prvky obsahu plánovaného príkazu na zablokovaniedôvody žiadostipríkaz na zablokovanie. Poskytovateľovi umožní vyjadriť satýmto informáciámprimeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom.

4.Koordinačný orgánkrajine usadenia požiadavydanie príkazu na zablokovaniepríslušný súdny orgán alebo nezávislý orgán vydá príkaz na zablokovanie, ak sa domnieva, že sú splnené tieto podmienky:

a)existujú dôkazytom, že táto služba sa za posledných 12 mesiacov využívalaznačnej miere na prístup alebo pokusprístupmateriálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí, ktorý označili jednotné vyhľadávače zdrojov;

b)príkaz na zablokovanie je potrebný na zamedzenie rozšírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí smerompoužívateľomÚnii,to najmä vzhľadom na množstvopovahu tohto materiálu, na potrebu chrániť práva obetína to, že poskytovateľsúvislostiriešením rizika takéhoto šírenia máuplatňuje určitú politiku;

c)jednotné vyhľadávače zdrojov dostatočne spoľahlivým spôsobom označujú materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí;

d)dôvody vydania príkazu na zablokovanie prevažujú nad negatívnymi dôsledkami pre právaoprávnené záujmy všetkých dotknutých strán, najmä so zreteľom na potrebu zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi základnými právami týchto strán vrátane uplatňovania slobody prejavupráva na informácie, ktoré sa vzťahujú na používateľov,slobody podnikania, ktorá sa vzťahuje na poskytovateľov.

Pri posudzovaní, či boli splnené podmienky prvého pododseku, sa zohľadňujú všetky relevantné skutočnosti a okolnosti predmetného prípadu vrátane všetkých informácií získaných podľa odseku 2 a názorov poskytovateľa predložených podľa odseku 3.

5.Keď koordinačný orgánkrajine usadenia žiadavydanie príkazov na zablokovaniekeď príslušný súdny alebo nezávislý správny orgán vydáva príkaz na zablokovanie:

a)stanovia účinnéprimerané obmedzeniazáruky potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky negatívne dôsledky uvedenéodseku 4 písm. d) zostali obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné;

b)s výhradou odseku 6 zabezpečia, aby obdobie uplatňovania zostalo obmedzené čas, ktorý je nevyhnutne potrebný.

6.Koordinačný orgánpríkaze na zablokovanie uvedie lehotu, počas ktorej sa uplatňuje, pričom uvedie dátum začatiadátum ukončenia.

Obdobie uplatňovania príkazov na zablokovanie nepresiahne päť rokov.

7.Pokiaľ idepríkazy na zablokovanie, ktoré príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán vydal na jeho žiadosť, koordinačný orgán podľa potrebyaspoň raz za rok posúdi, či došlopodstatným zmenám dôvodov na vydanie príkazov na zablokovanie,najmä či sú naďalej splnené podmienky odseku 4. 

Tento koordinačný orgán požiada príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, o zmenu alebo zrušenie takéhoto príkazu, ak je to potrebné vzhľadom na výsledok tohto posúdenia alebo s cieľom zohľadniť odôvodnené žiadosti alebo správy uvedené v článku 18 ods. 5 a 6. Na takéto žiadosti sa ustanovenia tohto oddielu vzťahujú mutatis mutandis.

Článok 17

Dodatočné pravidlá týkajúce sa príkazov na zablokovanie

1.Príkazy na zablokovanie uvedenéčlánku 16 vydáva koordinačný orgánkrajine usadenia, pričom použije vzor stanovenýprílohe VII. Príkazy na zablokovanie zahŕňajú:

a)odkaz na zoznam jednotných vyhľadávačov zdrojov, ktorý poskytne centrum EÚ,záruky, ktoré sa majú stanoviť, vrátane obmedzenízáruk stanovených podľa článku 16 ods. 5podľa potreby požiadaviek na oznamovanie stanovenýchčlánku 18 ods. 6;

b)identifikačné údaje príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie,overenie príkazu na zablokovanie týmto orgánom;

c)názov poskytovateľapodľa potreby jeho právneho zástupcu;

d)konkrétnu službu,súvislostiktorou sa vydal príkaz na zistenie;

e)dátum začatiadátum ukončenia príkazu na zablokovanie;

f)dostatočne podrobné odôvodnenie,ktorom sa vysvetlí, prečo bol príkaz na zablokovanie vydaný;

g)odkaz na toto nariadenie ako právny základ príkazu na zablokovanie;

h)dátum, časovú pečiatkuelektronický podpis súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie;

i)ľahko zrozumiteľné informácienáprave, ktorú má adresát príkazu na zablokovaniedispozícii, vrátane informáciínáprave pred súdom a o lehotách uplatniteľných na takúto nápravu.

2.Príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán vydávajúci príkaz na zablokovanie ho adresuje hlavnému miestu usadenia poskytovateľa alebo prípadne jeho právnemu zástupcovi určenémusúladečlánkom 24.

3.Príkaz na zablokovanie sa zasiela kontaktnému miestu poskytovateľa uvedenémučlánku 23 ods. 1, koordinačnému orgánukrajine usadeniacentru EÚ prostredníctvom systému zriadenéhosúladečlánkom 39 ods. 2.

4.Príkaz na zablokovanie sa vyhotovujejazyku, ktorý uviedol poskytovateľ podľa článku 23 ods. 3.

5.Ak poskytovateľ nemôže vykonať príkaz na zablokovanie, pretože obsahuje zjavné chyby alebo neobsahuje dostatočné informácie na jeho vykonanie, bez zbytočného odkladu požiada koordinačný orgánkrajine usadeniapotrebné objasnenie, pričom použije vzor stanovenýprílohe VIII.

6.Komisia je splnomocnená prijímaťsúladečlánkom 86 delegované aktycieľom zmeniť prílohy VIIVIII, ak je to potrebné na zlepšenie vzorov vzhľadom na príslušný technologický vývoj alebo získané praktické skúsenosti.

Článok 18

Náprava, informácie a podávanie správ o príkazoch na zablokovanie

1.Poskytovatelia služieb prístupuinternetu, ktorí prijali príkaz na zablokovanie, ako aj používatelia, ktorí poskytli konkrétnu položku materiálu označenú jednotnými vyhľadávačmi zdrojov alebo ktorým sa zamedzil prístupnej pri výkone takýchto príkazov, majú právo na účinnú nápravu. Toto právo zahŕňa právo napadnúť príkaz na zablokovanie na súdoch členského štátu príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.

2.Keď sa príkaz na zablokovanie stane konečným, príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, bez zbytočného odkladu zasiela jeho kópiu koordinačnému orgánukrajine usadenia. Koordinačný orgánkrajine usadenia potom bez zbytočného odkladu zasiela jeho kópiu všetkým ostatným koordinačným orgánom prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2.

Na účely prvého pododseku sa príkaz na zablokovanie stane konečným uplynutím lehoty na odvolanie, ak nebolo podané odvolanie v súlade s vnútroštátnym právom, alebo po potvrdení príkazu na odstránenie po odvolaní.

3.Poskytovateľ zriaďujeprevádzkuje prístupnýpoužívateľsky ústretový mechanizmus primeraný veku, ktorý používateľom umožňuje podávaťprimeranej lehote sťažnosti týkajúce sa údajného porušenia jeho povinností podľa tohto oddielu. Takéto sťažnosti spracúva objektívne, účinnebez zbytočného odkladu.

4.Ak poskytovateľ zamedzuje prístup používateľovjednotným vyhľadávačom zdrojov na základe príkazu na zablokovanie vydaného podľa článku 17, prijíma primerané opatrenia na informovanie používateľovtýchto skutočnostiach:

a)že tak robí na základe príkazu na zablokovanie;

b)o dôvodoch, prečo tak robí, pričom na požiadanie poskytne kópiu príkazu na zablokovanie;

c)o práve používateľov na súdny prostriedok nápravy uvedenýodseku 1, ich práve podať sťažnosť poskytovateľovi prostredníctvom mechanizmu uvedenéhoodseku 3koordinačnému orgánu podľa článku 34, ako ajich práve podať žiadosť uvedenúodseku 5.

5.Poskytovateľpoužívatelia uvedeníodseku 1 sú oprávnení požiadať koordinačný orgán, ktorý požiadalvydanie príkazu na zablokovanie, aby posúdil, či sa prístup používateľov ku konkrétnej položke materiálu označenej jednotnými vyhľadávačmi zdrojov na základe príkazu na zablokovanie nezamedzuje neoprávnene. Poskytovateľ je oprávnený požiadať ajzmenu alebo zrušenie príkazu na zablokovanie, ak to považuje za potrebnédôvodu podstatných zmien dôvodov na vydanie príkazov na zablokovanie, ku ktorým došlo po ich vydaní, najmä podstatných zmien brániacich poskytovateľovi prijať potrebné primerané opatrenia na vykonanie príkazu na zablokovanie.

Koordinačný orgán takéto žiadosti bez zbytočného odkladu dôsledne posúdi a informuje o výsledku poskytovateľa alebo používateľa, ktorý žiadosť podal. Ak žiadosť považuje za odôvodnenú, požiada o zmenu alebo zrušenie príkazu na zablokovanie podľa článku 16 ods. 7 a informuje o tom centrum EÚ.

6.Ak obdobie uplatňovania príkazu na zablokovanie presahuje 24 mesiacov, koordinačný orgánkrajine usadenia požiada poskytovateľa, aby mu aspoň razpolovici obdobia uplatňovania podal správuopatreniach prijatých na vykonanie príkazu na zablokovanie vrátane stanovených záruk.

Oddiel 6

Dodatočné ustanovenia

Článok 19

Zodpovednosť poskytovateľov

Poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti nenesú zodpovednosť za trestné činy sexuálneho zneužívania detí len preto, že v dobrej viere vykonávajú činnosti potrebné na dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia, najmä činnosti zamerané na zisťovanie, identifikáciu, odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí online, znemožnenie prístupu k nemu, jeho blokovanie alebo oznamovanie v súlade s uvedenými požiadavkami.

Článok 20

Právo obetí na informácie

1.OsobypobytomÚnii majú právo získať na požiadanie od koordinačného orgánu určeného členským štátom,ktorom majú pobyt, informácie týkajúce sa akýchkoľvek prípadov, keď sa šírenie známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý ich zobrazuje, oznámi centru EÚ podľa článku 12. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo požadovaťzískať takéto informácie im prístupným spôsobom.

Tento koordinačný orgán zasiela žiadosť centru EÚ prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2 a oznamuje výsledky získané od centra EÚ osobe, ktorá podala žiadosť.

2.Žiadosť uvedenáodseku 1 obsahuje:

a)príslušnú položku alebo položky známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí; 

b)podľa potreby fyzickú osobu alebo subjekt, ktorý má získať informáciemene osoby, ktorá podala žiadosť;

c)dostatočné prvky na preukázanie totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť. 

3.Informácie uvedenéodseku 1 zahŕňajú:

a)identifikáciu poskytovateľa, ktorý oznámenie podal;

b)dátum oznámenia;

c)či centrum EÚ postúpilo oznámenie podľa článku 48 ods. 3,ak áno, ktorým orgánom;

d)či poskytovateľ oznámil, že odstránil materiál alebo znemožnil prístupnemu podľa článku 13 ods. 1 písm. i).

Článok 21

Právo obetí na pomoc a podporu pri odstraňovaní

1.Poskytovatelia hostingových služieb poskytujú na požiadanie primeranú pomoc osobámpobytomÚnii, ktoré žiadajú, aby poskytovateľ odstránil jednu alebo viaceré konkrétne položky známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktoré ich zobrazujú, alebo abynim znemožnil prístup.

2.OsobypobytomÚnii majú právo dostať na požiadanie od koordinačného orgánu určeného členským štátom,ktorom majú pobyt, podporu od centra EÚ, ak žiadajú, aby poskytovateľ hostingových služieb odstránil jednu alebo viaceré konkrétne položky známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktoré ich zobrazujú, alebonim znemožnil prístup. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo požadovaťzískať všetky informácie týkajúce sa takejto podpory im prístupným spôsobom.

Tento koordinačný orgán zasiela žiadosť centru EÚ prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2 a oznamuje výsledky získané od centra EÚ osobe, ktorá podala žiadosť.

3.V žiadostiach uvedenýchodsekoch 12 sa uvedie príslušná položka alebo položky materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí.

4.Podpora centra EÚ uvedenáodseku 2 zahŕňa podľa potreby:

a)podporusúvislosti so žiadosťoupomoc od poskytovateľa uvedenouodseku 1;

b)overenie, či poskytovateľ odstránil túto položku alebo tieto položky alebonim znemožnil prístup,to aj vykonaním vyhľadávania uvedenéhočlánku 49 ods. 1;

c)oznámenie položky alebo položiek známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý zobrazuje danú osobu, poskytovateľovižiadosťich odstránenie alebo znemožnenie prístupunim podľa článku 49 ods. 2;

d)ak je to potrebné, informovanie koordinačného orgánustanovení výskytu tejto položky alebo týchto položiekrámci službycieľom vydať príkaz na odstránenie podľa článku 14.

Článok 22

Uchovávanie informácií

1.Poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb uchovávajú obsahové údajeiné údaje spracúvanésúvislostiopatreniami prijatými na dodržiavanie súladutýmto nariadenímosobné údaje generované prostredníctvom takéhoto spracúvania podľa potreby len na jeden alebo viacerétýchto účelov:

a)vykonanie príkazu na zistenie vydaného podľa článku 7 alebo príkazu na odstránenie vydaného podľa článku 14;

b)oznamovanie potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online centru EÚ podľa článku 12;

c)zablokovanie účtu dotknutého používateľa alebo pozastavenie alebo ukončenie poskytovania služby tomuto používateľovi;

d)vybavovanie sťažností používateľov adresovaných poskytovateľovi alebo koordinačnému orgánu alebo uplatňovanie práva používateľov na správny alebo súdny prostriedok nápravysúvislostiúdajným porušením tohto nariadenia;

e)odpovedanie na žiadosti príslušných orgánov presadzovania právasúdnych orgánovsúladeuplatniteľným právomcieľom poskytnúť im informácie potrebné na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovanie alebo stíhanierozsahu,akom sa obsahové údajeiné údaje týkajú oznámenia, ktoré poskytovateľ podal centru EÚ podľa článku 12.

Pokiaľ ide o prvý pododsek písm. a), poskytovateľ môže uchovávať informácie aj na účely zlepšenia účinnosti a presnosti technológií na zisťovanie sexuálneho zneužívania detí online s cieľom vykonať príkaz na zistenie, ktorý mu bol vydaný v súlade s článkom 7. Na tento účel však nesmie uchovávať žiadne osobné údaje.

2.Poskytovatelia uchovávajú informácie uvedenéodseku 1 len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na príslušný účel, a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 12 mesiacov od dátumu oznámenia alebo odstránenia alebo znemožnenia prístupu, podľa toho, čo nastane skôr.

Na žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu alebo súdu uchovávajú informácie počas ďalšieho určeného obdobia stanoveného týmto orgánom alebo súdom podľa potreby a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účely prebiehajúceho konania o správnom alebo súdnom prostriedku nápravy, ako sa uvádza v odseku 1 písm. d).

Poskytovatelia zaisťujú, aby sa informácie uvedené v odseku 1 uchovávali zabezpečeným spôsobom a aby sa na ich uchovávanie vzťahovali primerané technické a organizačné záruky. Týmito zárukami sa zaistí najmä to, aby sa prístup k informáciám a ich spracovanie umožnilo len na účel, na ktorý sa uchovávajú, aby sa dosiahla vysoká úroveň bezpečnosti a aby sa informácie po uplynutí príslušných lehôt na uchovávanie vymazali. Poskytovatelia tieto záruky pravidelne preskúmavajú a podľa potreby ich prispôsobujú.

Článok 23

Kontaktné miesta

1.Poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti zriadia jednotné kontaktné miesto umožňujúce priamu komunikáciu elektronickými prostriedkamikoordinačnými orgánmi, inými príslušnými orgánmi členských štátov, Komisioucentrom EÚ na účely uplatňovania tohto nariadenia.

2.Poskytovatelia oznamujú centru EÚzverejňujú informácie potrebné na jednoduchú identifikáciukomunikáciuich jednotnými kontaktnými miestami vrátane ich mien, poštovýche-mailových adriestelefónnych čísel.

3.Poskytovateliainformáciách uvedenýchodseku 2 spresnia úradný jazyk alebo jazyky Únie, ktoré možno použiť na komunikáciuich kontaktnými miestami.

Uvedené jazyky zahŕňajú aspoň jeden z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má poskytovateľ hlavné sídlo alebo podľa potreby v ktorom má pobyt alebo je usadený jeho právny zástupca.

Článok 24

Právny zástupca

1.Poskytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorí nemajú hlavné sídloÚnii, písomne určia fyzickú alebo právnickú osobu za svojho právneho zástupcuÚnii.

2.Právny zástupca musí mať pobyt alebo byť usadenýjednomčlenských štátov,ktorých poskytovateľ ponúka svoje služby.

3.Poskytovateľ oprávňuje svojho právneho zástupcu na to, aby sa naňho popri samotnom poskytovateľovi alebo namiesto neho obracali koordinačné orgány, iné príslušné orgány členských štátovKomisia vo všetkých otázkach potrebných na prijímanie, dodržiavaniepresadzovanie rozhodnutí vydanýchsúvislostitýmto nariadením vrátane príkazov na zistenie, príkazov na odstráneniepríkazov na zablokovanie.

4.Poskytovateľ udeľuje svojmu právnemu zástupcovi potrebné právomociposkytuje mu potrebné zdroje na spoluprácukoordinačnými orgánmi, inými príslušnými orgánmi členských štátovKomisiouna dodržiavanie rozhodnutí uvedenýchodseku 3.

5.Určený právny zástupca môže niesť zodpovednosť za nesplnenie povinností poskytovateľa podľa tohto nariadenia bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosťprávne kroky uplatniteľné voči poskytovateľovi.

6.Poskytovateľ oznamuje meno, poštovúe-mailovú adresutelefónne číslo svojho právneho zástupcu určeného podľa odseku 1 koordinačnému orgánučlenskom štáte,ktorom má tento právny zástupca pobyt alebo je usadený, ako aj centru EÚ. Zabezpečí, aby boli tieto informácie aktuálneverejne dostupné.

7.Určenie právneho zástupcurámci Únie podľa odseku 1 neznamená, že poskytovateľ má sídloÚnii.

KAPITOLA III

DOHĽAD, PRESADZOVANIE A SPOLUPRÁCA

Oddiel 1

Koordinačné orgány pre otázky sexuálneho zneužívania detí

Článok 25

Koordinačné orgány pre otázky sexuálneho zneužívania detí a iné príslušné orgány

1.Členské štáty do [dátumu – dva mesiace od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] určia jeden alebo viacero príslušných orgánov ako zodpovedné za uplatňovaniepresadzovanie tohto nariadenia (ďalej len „príslušné orgány“).

2.Členské štáty do dátumu uvedenéhoodseku 1 určia jedenpríslušných orgánov za svoj koordinačný orgán pre otázky sexuálneho zneužívania detí (ďalej len „koordinačný orgán“).

Koordinačný orgán je zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa uplatňovania a presadzovania tohto nariadenia v danom členskom štáte, pokiaľ tento členský štát nepridelil niektoré konkrétne úlohy alebo odvetvia iným príslušným orgánom.

Koordinačný orgán je v každom prípade zodpovedný za zabezpečenie koordinácie týchto záležitostí na vnútroštátnej úrovni a za prispievanie k účinnému, efektívnemu a konzistentnému uplatňovaniu a presadzovaniu tohto nariadenia v celej Únii.

3.Ak členský štát okrem koordinačného orgánu určí viac ako jeden príslušný orgán, zabezpečuje, aby boli príslušné úlohy týchto orgánovkoordinačného orgánu jasne vymedzenépri plnení svojich úloh úzkoúčinne spolupracovali. Dotknutý členský štát oznamuje názvy iných príslušných orgánov, ako aj ich príslušné úlohy centru EÚKomisii.

4.Do jedného týždňa od určenia koordinačných orgánovakýchkoľvek iných príslušných orgánov podľa odseku 1 členské štáty zverejňujúoznamujú Komisiicentru EÚ názov svojho koordinačného orgánu. Tieto informácie priebežne aktualizujú.

5.Každý členský štát zabezpečuje, aby bolorámci úradu koordinačného orgánu určené alebo zriadené kontaktné miesto na vybavovanie žiadostíobjasnenie, spätnú väzbuinej komunikáciesúvislosti so všetkými záležitosťami súvisiacimiuplatňovanímpresadzovaním tohto nariadeniadanom členskom štáte. Členské štáty zverejňujú informáciekontaktnom miesteoznamujú ich centru EÚ. Tieto informácie priebežne aktualizujú.

6.Centrum EÚ do dvoch týždňov od určenia koordinačných orgánov podľa odseku 2 zriadi online register obsahujúci zoznam koordinačných orgánovich kontaktných miest. Centrum EÚ pravidelne zverejňuje všetky zmeny zoznamu.

7.Ak je to potrebné na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia, koordinačné orgány môžu požiadať centrum EÚpomoc pri vykonávaní týchto úloh,to najmä o:

a)poskytnutie určitých informácií alebo technických odborných znalostízáležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

b)pomoc pri posudzovaní vykonaného alebo aktualizovaného posúdenia rizika alebo zmierňujúcich opatrení prijatých poskytovateľom hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb, na ktorého sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý určil žiadajúci koordinačný orgán, podľa článku 5 ods. 2;

c)overenie možnej potreby požiadať príslušné vnútroštátne orgányvydanie príkazu na zistenie, príkazu na odstránenie alebo príkazu na zablokovaniesúvislosti so službou, na ktorú sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý určil tento koordinačný orgán;

d)overenie účinnosti príkazu na zistenie alebo príkazu na odstránenie vydaného na žiadosť žiadajúceho koordinačného orgánu.

8.Centrum EÚ poskytuje takúto pomoc bezplatne a v súlade so svojimi úlohamipovinnosťami podľa tohto nariadenia a v rozsahu,akom to jeho zdrojepriority umožňujú.

9.Požiadavky uplatniteľné na koordinačné orgány stanovenéčlánkoch 26, 27, 28, 2930 sa vzťahujú aj na všetky iné príslušné orgány, ktoré členské štáty určia podľa odseku 1.

Článok 26

Požiadavky na koordinačné orgány

1.Členské štáty zabezpečujú, aby si koordinačné orgány, ktoré určili, plnili úlohy podľa tohto nariadenia objektívne, nestranne, transparentnebez zbytočného odkladu pri plnom rešpektovaní základných práv všetkých dotknutých strán. Členské štáty zabezpečujú, aby ich koordinačné orgány mali primerané technické, finančnéľudské zdroje na plnenie svojich úloh.

2.Koordinačné orgány pri vykonávaní svojich úlohuplatňovaní svojich právomocí podľa tohto nariadenia konajú úplne nezávisle. Na tento účel členské štáty zabezpečujú najmä to, aby:

a)boli právnefunkčne nezávislé od akéhokoľvek iného verejného orgánu;

b)mali postavenie, ktoré im umožňuje pri vykonávaní svojich úloh podľa tohto nariadenia konať objektívnenestranne;

c)nepodliehali vonkajšiemu vplyvu, či už priamemu, alebo nepriamemu;

d)nepožadovali ani neprijímali pokyny od žiadneho iného verejného orgánu ani od žiadnej súkromnej strany;

e)neboli poverené inými úlohami týkajúcimi sa predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí alebo boja proti nemu okrem ich úloh podľa tohto nariadenia.

3.Odsek 2 nebráni dohľadu koordinačných orgánovsúladevnútroštátnym ústavným právom, pokiaľ takýto dohľad neovplyvňuje ich nezávislosť, ako sa vyžaduje podľa tohto nariadenia.

4.Koordinačné orgány zabezpečujú, aby príslušní zamestnanci mali požadovanú kvalifikáciu, skúsenostitechnické zručnosti na plnenie svojich povinností. 

5.Na manažmentostatný personál koordinačných orgánov sasúladeprávom Únie alebo vnútroštátnym právom vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, pokiaľ idevšetky dôverné informácie,ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich úloh,to tak počas ich funkčného obdobia, ako aj po ňom. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na manažmentostatný personál vzťahovali pravidlá, ktoré zaručujú, že môžu vykonávať svoje úlohy objektívnym, nestrannýmnezávislým spôsobom,to najmä pokiaľ ideich vymenovanie, prepustenie, odmeňovaniekariérne vyhliadky.

Oddiel 2

Právomoci koordinačných orgánov

Článok 27

Právomoci vyšetrovania

1.Ak je to potrebné na vykonávanie ich úloh, koordinačné orgány majú vo vzťahuposkytovateľom príslušných služieb informačnej spoločnosti, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý ich určil, tieto právomoci vyšetrovania:

a)právomoc požadovať od týchto poskytovateľov, ako aj akýchkoľvek iných osôb konajúcich na účely súvisiaceich obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou,ktorých možno dôvodne predpokladať, že majú povedomieinformáciách týkajúcich sa podozreniaporušenia tohto nariadenia, aby takéto informácie poskytliprimeranej lehote;

b)právomoc vykonávať kontroly na miesteakýchkoľvek priestoroch, ktoré títo poskytovatelia alebo iné osoby uvedenépísmene a) používajú na účely súvisiaceich obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, aleboto požiadať iné verejné orgány,tocieľom preskúmať, zadržať, vyhotoviť alebo získať kópie informácií týkajúcich sa podozreniaporušenia tohto nariadeniaakejkoľvek forme bez ohľadu na pamäťové médium;

c)právomoc požiadať ktoréhokoľvek zamestnanca alebo zástupcu týchto poskytovateľov alebo iné osoby uvedenépísmene a), aby poskytli vysvetleniasúvislostiakýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa podozreniaporušenia tohto nariadenia,zaznamenať odpovede;

d)právomoc požadovať informácie,to aj na posúdenie, či sú opatrenia prijaté na vykonanie príkazu na zistenie, príkazu na odstránenie alebo príkazu na zablokovaniesúladepožiadavkami tohto nariadenia.

2.Členské štáty môžu koordinačným orgánom udeliť dodatočné právomoci vyšetrovania.

Článok 28

Právomoci presadzovania

1.Ak je to potrebné na vykonávanie ich úloh, koordinačné orgány majú tieto právomoci presadzovania, vo vzťahuposkytovateľom príslušných služieb informačnej spoločnosti, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý ich určil:

a)právomoc akceptovať záväzky, ktoré títo poskytovatelia ponúkajúsúvislostidodržiavaním súladutýmto nariadením,zabezpečiť, aby boli tieto záväzky záväzné;

b)právomoc nariadiť ukončenie porušovania tohto nariadeniapodľa potreby uložiť nápravné opatrenia primerané porušeniupotrebné na účinné ukončenie porušovania;

c)právomoc ukladať pokuty podľa článku 35 za porušenie tohto nariadenia vrátane nesplnenia akýchkoľvek príkazov vydaných podľa článku 27písm. b) tohto odseku aleboto požiadať súdny orgán vo svojom členskom štáte;

d)právomoc uložiť pravidelné sankcie,to buď podľa článku 35cieľom zabezpečiť, aby sa porušenie tohto nariadenia ukončilosúladepríkazom vydaným podľa písmena b) tohto odseku, alebo za nesplnenie ktoréhokoľvekpríkazov vydaných podľa článku 27písm. b) tohto odseku;

e)právomoc prijať predbežné opatreniacieľom zabrániť riziku vzniku vážnej ujmy.

2.Členské štáty môžu koordinačným orgánom udeliťoblasti presadzovania dodatočné právomoci.

3.Pokiaľ ideodsek 1 písm. c)d), koordinačné orgány majú právomoci presadzovania stanovenétýchto písmenách aj vo vzťahuiným osobám uvedenýmčlánku 27prípade nesplnenia ktoréhokoľvekpríkazov vydaných podľa tohto článku.

4.Tieto právomoci presadzovania vykonávajú len po tom, ako týmto iným osobám včas poskytli všetky relevantné informácie týkajúce sa takýchto príkazov,to aj pokiaľ ideuplatniteľnú lehotu, pokuty alebo pravidelné sankcie, ktoré môžu byť uložené za ich nesplnenie,možnosti nápravy.

Článok 29

Dodatočné právomoci presadzovania

1.Ak je to potrebné na vykonávanie ich úloh, koordinačné orgány majú dodatočné právomoci presadzovania uvedenéodseku 2 vo vzťahuposkytovateľom príslušných služieb informačnej spoločnosti, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý ich určil, za predpokladu, že:

a)boli vyčerpané všetky ostatné právomoci podľa článkov 2728 na ukončenie porušovania tohto nariadenia;

b)porušovanie pretrváva;

c)porušovanie spôsobuje vážnu ujmu, ktorej nemožno zabrániť prostredníctvom výkonu iných právomocí, ktoré súdispozícii podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

2.Koordinačné orgány majú dodatočné právomoci presadzovania na prijatie týchto opatrení:

a)požiadať riadiaci orgán poskytovateľov, abyprimeranej lehote preskúmal situáciuaby:

i)prijalpredložil akčný plán,ktorom stanovuje opatrenia potrebné na ukončenie porušovania;

ii)zabezpečil, aby poskytovateľ prijal tieto opatrenia;

iii)podal správuprijatých opatreniach;

b)požiadať príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán členského štátu, ktorý určil koordinačný orgán, aby nariadil dočasné obmedzenie prístupu používateľovslužbe, ktorej sa porušenie týka, alebo, len ak to nie je technicky uskutočniteľné,online rozhraniu poskytovateľa, na ktoromporušeniu došlo, ak sa koordinačný orgán domnieva, že:

i)poskytovateľ dostatočne nedodržal požiadavky uvedenépísmene a);

ii)porušovanie pretrvávaspôsobuje vážnu ujmu;

iii)výsledkom porušenia je pravidelnéštrukturálne uľahčovanie trestných činov sexuálneho zneužívania detí.

3.Koordinačný orgán pred podaním žiadosti uvedenejodseku 2 písm. b) vyzve zainteresované strany, abyprimeranej lehote stanovenej týmto koordinačným orgánom podali písomné pripomienkyjeho zámeru podať túto žiadosť. Táto lehota nesmie byť kratšia ako dva týždne.

Vo výzve na podanie písomných pripomienok:

a)opíše opatrenia, ktoré máúmysle požadovať;

b)uvedie ich zamýšľaného adresáta alebo adresátov.

Poskytovateľ, zamýšľaný adresát alebo adresáti a akákoľvek iná tretia strana, ktorá preukáže oprávnený záujem, majú právo zúčastniť sa na konaní týkajúcom sa žiadosti.

4.Každé opatrenie nariadené na základe žiadosti uvedenejodseku 2 písm. b) musí byť primerané povahe, závažnosti, opakovaniutrvaniu porušovania bez toho, aby zbytočne obmedzovalo prístup používateľov dotknutej službyzákonným informáciám.

Dočasné obmedzenie sa uplatňuje na obdobie štyroch týždňov, pričom príslušný súdny orgán môže vo svojom príkaze umožniť koordinačnému orgánu predĺžiť túto lehotu o ďalšie obdobia rovnakej dĺžky s výhradou maximálneho počtu predĺžení stanoveného týmto súdnym orgánom.

Koordinačný orgán predĺži lehotu, len ak sa domnieva, že vzhľadom na práva a záujmy všetkých strán dotknutých obmedzením a všetky relevantné skutočnosti a okolnosti vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré mu poskytovateľ, adresát alebo adresáti a akákoľvek iná tretia strana, ktorá preukázala oprávnený záujem, môžu poskytnúť, boli splnené obe tieto podmienky:

a)poskytovateľ neprijal potrebné opatrenia na ukončenie porušovania;

b)dočasné obmedzenie neprimerane neobmedzuje prístup používateľov službyzákonným informáciám, ak sa prihliadne na počet dotknutých používateľovna to, či existujú adekvátneľahko dostupné alternatívy.

Ak sa koordinačný orgán domnieva, že tieto dve podmienky boli splnené, ale už nemôže predĺžiť lehotu podľa druhého pododseku, podá príslušnému súdnemu orgánu novú žiadosť, ako sa uvádza v odseku 2 písm. b).

Článok 30

Spoločné ustanovenia o vyšetrovacích právomociach a právomociach v oblasti presadzovania

1.Opatrenia, ktoré prijali koordinačné orgány pri výkone svojich vyšetrovacích právomocíprávomocíoblasti presadzovania uvedenýchčlánkoch 27, 2829, musia byť účinné, odrádzajúceprimerané, najmä vzhľadom na povahu, závažnosť, opakovanietrvanie porušenia tohto nariadenia alebo podozreniaporušenia, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, ako aj na ekonomickú, technickúprevádzkovú kapacitu dotknutého poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnosti.

2.Členské štáty zabezpečujú, aby každý výkon vyšetrovacích právomocíprávomocíoblasti presadzovania uvedenýchčlánkoch 27, 2829 podliehal primeraným zárukám stanovenýmuplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisochcieľom dodržiavať základné práva všetkých dotknutých strán. Uvedené opatrenia sa predovšetkým prijímajú výlučnesúladeprávom na rešpektovanie súkromného životaprávom na obhajobu vrátane práva na vypočutieprístupspisu a s výhradou práva na účinný súdny prostriedok nápravy, ktoré majú všetky dotknuté strany.

Článok 31

Vyhľadávanie na účely overenia súladu

Koordinačné orgány majú právomoc vykonávať vyhľadávanie vo verejne prístupnom materiáli v rámci hostingových služieb s cieľom odhaliť šírenie známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí s použitím ukazovateľov obsiahnutých v databázach uvedených v článku 44 ods. 1 písm. a) a b), ak je to potrebné na overenie toho, či poskytovatelia hostingových služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý určil koordinačné orgány, dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia.

Článok 32

Informovanie o známom materiáli obsahujúcom sexuálne zneužívanie detí

Koordinačné orgány majú právomoc informovať poskytovateľov hostingových služieb, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, ktorý ich určil, o výskyte jednej alebo viacerých konkrétnych položiek známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí v rámci ich služieb a požiadať ich o odstránenie tejto položky alebo týchto položiek alebo znemožnenie prístupu k nim, aby ich poskytovatelia mohli dobrovoľne posúdiť.

V žiadosti sa jasne uvedú identifikačné údaje koordinačného orgánu, ktorý podal žiadosť, a informácie o jeho kontaktnom mieste uvedenom v článku 25 ods. 5, informácie potrebné na identifikáciu dotknutej položky alebo položiek známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ako aj dôvody žiadosti. V žiadosti sa okrem toho jasne uvedie, že poskytovateľ ju môže dobrovoľne posúdiť.

Oddiel 3

Ďalšie ustanovenia o presadzovaní

Článok 33

Právomoc

1.Právomoc na účely tohto nariadenia má členský štát,ktorom sa nachádza hlavné sídlo poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnosti.

2.Poskytovateľ príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorý nemá hlavné sídloÚnii, sa považuje za poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje právomoc členského štátu,ktorom má pobyt alebo je usadený jeho právny zástupca.

Ak poskytovateľ neurčil právneho zástupcu podľa článku 24, právomoc majú všetky členské štáty. Ak sa členský štát rozhodne vykonávať právomoc podľa tohto pododseku, informuje o tom všetky ostatné členské štáty a zabezpečí dodržiavanie zásady ne bis in idem.

Článok 34

Právo používateľov služby na podanie sťažnosti

1.Používatelia majú právo podať koordinačnému orgánu určenému členským štátom,ktorom má používateľ pobyt alebo jeňom usadený, sťažnosť proti poskytovateľom príslušných služieb informačnej spoločnostinamietaťnej porušenie tohto nariadenia.

2.Koordinačné orgány poskytnú na podanie sťažnosti podľa tohto článku mechanizmy zohľadňujúce potreby detípri spracúvaní sťažností, ktoré podali deti, uplatňujú prístup zameraný na dieťa pri riadne zohľadňujú vek, vyspelosť, názory, potrebyobavy dieťaťa.

3.Koordinačný orgán, ktorý prijal sťažnosť, ju posúdipodľa potreby postúpi koordinačnému orgánukrajine usadenia.

Ak sťažnosť patrí do zodpovednosti iného príslušného orgánu členského štátu, ktorý určil koordinačný orgán prijímajúci sťažnosť, tento koordinačný orgán ju postúpi tomuto inému príslušnému orgánu.

Článok 35 35

Sankcie

1.Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa sankcie za porušenie povinností podľa kapitol II a V tohto nariadenia poskytovateľmi príslušných služieb informačnej spoločnosti, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc,prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania.

Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do [dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia] informujú Komisiu o týchto pravidlách a opatreniach a bezodkladne jej oznamujú akékoľvek následné zmeny, ktoré na ne majú vplyv.

2.Členské štáty zabezpečujú, aby maximálna výška sankcií uložených za porušenie tohto nariadenia nepresiahla 6 % ročného príjmu alebo celkového obratu poskytovateľa za predchádzajúci obchodný rok.

3.Sankcie za poskytnutie nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich informácií, neposkytnutie odpovede alebo neopravenie nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich informácií alebo nepodrobenie sa kontrole na mieste nesmú presiahnuť 1 % ročného príjmu alebo celkového obratu poskytovateľa alebo inej osoby uvedenejčlánku 27 za predchádzajúce účtovné obdobie.

4.Členské štáty zabezpečujú, aby maximálna výška pravidelnej sankcie nepresiahla 5 % priemerného denného celkového obratu poskytovateľa alebo inej osoby uvedenejčlánku 27predchádzajúcom účtovnom období za deň vypočítaného od dátumu uvedenéhopríslušnom rozhodnutí.

5.Členské štáty zabezpečujú, aby sa pri rozhodovaníuložení sankciípri určovaní druhuvýšky sankcií zohľadnili všetky relevantné okolnosti vrátane:

a)povahy, závažnostitrvania porušenia;

b)toho, či išloúmyselné porušenie alebo porušenienedbanlivosti;

c)akékoľvek predchádzajúceho porušenia zo strany poskytovateľa alebo inej osoby;

d)finančnej sily poskytovateľa alebo inej osoby;

e)úrovne spolupráce poskytovateľa alebo inej osoby;

f)druhuveľkosti poskytovateľa alebo inej osoby, najmä toho, či idemikropodnik, malý alebo stredný podnik;

g)miery zavinenia poskytovateľa alebo inej osoby, pričom sa zohľadňujú technickéorganizačné opatrenia, ktoré daný subjekt prijal na dodržiavanie súladutýmto nariadením.

Oddiel 4

Spolupráca

Článok 36 

Identifikácia a podanie sexuálneho zneužívania detí online 

1.Koordinačné orgány prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2 bez zbytočného odkladu predkladajú centru EÚ:

a)konkrétne položky materiáluprepisy konverzácií, ktoré koordinačné orgány alebo príslušné súdne orgány alebo iné nezávislé správne orgány členského štátu po dôslednom posúdení identifikovali ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo prípadne ako kontaktovanie detí, aby centrum EÚ mohlo vytvoriť ukazovatele podľa článku 44 ods. 3;

b)presné jednotné vyhľadávače zdrojov označujúce konkrétne položky materiálu, ktorý koordinačné orgány alebo príslušné súdne orgány alebo iné nezávislé správne orgány členského štátu po dôslednom posúdení identifikovali ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, ktorý sa nachádzaposkytovateľov hostingových služieb, ktorí neponúkajú službyÚnii,ktorý nemožno odstrániťdôvodu, že títo poskytovatelia ho odmietli odstrániť alebo znemožniťnemu prístup, a z dôvodu nedostatočnej spolupráce príslušných orgánov tretej krajiny, ktorá má právomoc, na to, aby centrum EÚ mohlo zostaviť zoznam jednotných vyhľadávačov zdrojov podľa článku 44 ods. 3.

Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa koordinačným orgánom, ktoré určili, bez zbytočného odkladu doručil materiál identifikovaný ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí, prepisy konverzácií identifikované ako kontaktovanie detí a jednotné vyhľadávače zdrojov identifikované príslušným súdnym orgánom alebo iným nezávislým správnym orgánom iným ako koordinačný orgán, aby sa mohli predložiť centru EÚ v súlade s prvým pododsekom.

2.Ak je to potrebné na zabezpečenie toho, aby údaje obsiahnutédatabázach uvedenýchčlánku 44 ods. 1 boli úplné, presnéaktuálne, koordinačné orgány na žiadosť centra EÚ overia alebo poskytnú objasnenia alebo dodatočné informácietom, či boli splnené podmienky uvedenéodseku 1 písm. a)b),ak je to relevantné, či sú naďalej splnené vo vzťahupríslušnému podaniu centru EÚ podľa uvedeného odseku. 

3.Členské štáty zabezpečujú, aby saprípade, že ich orgány presadzovania práva prijmú oznámeniešírení nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo kontaktovaní detí, ktoré im postúpilo centrum EÚ podľa článku 48 ods. 3, vykonalo dôsledné posúdenie podľa odseku 1,ak sa materiál alebo konverzácia identifikuje ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo ako kontaktovanie detí, koordinačný orgán predloží materiál centru EÚ podľa uvedeného odseku do jedného mesiaca od dátumu prijatia oznámenia alebo, ak je posúdenie mimoriadne zložité, do dvoch mesiacov od tohto dátumu.

4.Takisto zabezpečujú, abyprípade, žedôsledného posúdenia vyplynie, že materiál nepredstavuje materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo kontaktovanie detí, boltomto výsledku informovaný koordinačný orgán, ktorýtom následne informuje centrum EÚ,tolehotách uvedenýchprvom pododseku.

Článok 37

Cezhraničná spolupráca medzi koordinačnými orgánmi

1.Ak má koordinačný orgán, ktorý nie je koordinačným orgánomkrajine usadenia, dôvodné podozrenie, že poskytovateľ príslušných služieb informačnej spoločnosti porušil toto nariadenie, požiada koordinačný orgánkrajine usadenia, aby záležitosť posúdilna zabezpečenie súladutýmto nariadením prijal potrebné vyšetrovaciepresadzovacie opatrenia.

Ak má Komisia dôvodné podozrenie, že poskytovateľ príslušných služieb informačnej spoločnosti porušil toto nariadenie spôsobom, ktorý zahŕňa aspoň tri členské štáty, môže vydať odporúčanie, aby koordinačný orgán v krajine usadenia záležitosť posúdil a na zabezpečenie súladu s týmto nariadením prijal potrebné vyšetrovacie a presadzovacie opatrenia.

2.V žiadosti alebo odporúčaní uvedenomodseku 1 sa oznamuje aspoň:

a)kontaktné miesto poskytovateľa stanovenéčlánku 23;

b)opis relevantných skutočností, príslušných ustanovení tohto nariadeniadôvodov, prečo má koordinačný orgán, ktorý zaslal žiadosť, alebo Komisia podozrenie, že poskytovateľ porušil toto nariadenie;

c)akékoľvek ďalšie informácie, ktoré koordinačný orgán, ktorý zaslal žiadosť, alebo Komisia považuje za relevantné, podľa potreby vrátane informácií zhromaždenýchvlastnej iniciatívy alebo návrhov na prijatie konkrétnych vyšetrovacích alebo presadzovacích opatrení.

3.Koordinačný orgánkrajine usadenia posudzuje podozrenieporušenia, pričomčo najväčšej miere zohľadňuje žiadosť alebo odporúčanie uvedenéodseku 1.

Ak sa domnieva, že nemá dostatočné informácie na to, aby mohol podozrenie z porušenia posúdiť alebo konať podľa žiadosti alebo odporúčania, a má dôvody domnievať sa, že koordinačný orgán, ktorý žiadosť zaslal, alebo Komisia by mu mohli poskytnúť dodatočné informácie, môže o takéto informácie požiadať. Plynutie lehoty stanovenej v odseku 4 sa až do poskytnutia dodatočných informácií pozastaví.

4.Koordinačný orgánkrajine usadenia bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti alebo odporúčania uvedenéhoodseku 1 oznamuje koordinačnému orgánu, ktorý žiadosť zaslal, alebo Komisii výsledok svojho posúdenia podozreniaporušenia alebo prípadne posúdenia akéhokoľvek iného príslušného orgánu podľa vnútroštátneho právapodľa potreby podáva vysvetlenie vyšetrovacíchpresadzovacích opatrení prijatých alebo plánovanýchtejto súvislosticieľom zabezpečiť súladtýmto nariadením.

Článok 38

Spoločné vyšetrovania 

1.Koordinačné orgány sa môžu podieľať na spoločných vyšetrovaniach, pokiaľ idezáležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadeniektoré sa týkajú poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti ponúkajúcich služby vo viacerých členských štátoch, pričom ich koordinácia sa môže uskutočňovaťpodporou centra EÚ.

Takéto spoločné vyšetrovania sa vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté úlohy a právomoci zúčastnených koordinačných orgánov a požiadavky vzťahujúce sa na plnenie týchto úloh a vykonávanie týchto právomocí stanovené v tomto nariadení.

2.Zúčastnené koordinačné orgány prostredníctvom systému zriadeného podľa článku 39 ods. 2 sprístupňujú výsledky spoločných vyšetrovaní iným koordinačným orgánom, Komisiicentru EÚ na plnenie ich príslušných úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 39

Všeobecná spolupráca a systém výmeny informácií

1.Koordinačné orgány spolupracujú navzájom,akýmikoľvek inými príslušnými orgánmi členského štátu, ktorý určil koordinačný orgán, Komisiou, centrom EÚinými príslušnými agentúrami Únie vrátane Europolucieľom uľahčiť plnenie ich príslušných úloh podľa tohto nariadeniazabezpečiť jeho účinné, efektívnekonzistentné uplatňovaniepresadzovanie.

2.Centrum EÚ zriadiudržiava jeden alebo viacero spoľahlivýchzabezpečených systémov výmeny informácií, ktoré podporujú komunikáciu medzi koordinačnými orgánmi, Komisiou, centrom EÚ, inými príslušnými agentúrami Únieposkytovateľmi príslušných služieb informačnej spoločnosti. 

3.Koordinačné orgány, Komisia, centrum EÚ, iné príslušné agentúry Únieposkytovatelia príslušných služieb informačnej spoločnosti používajú systémy výmeny informácií uvedenéodseku 2 na účely všetkých príslušných oznámení podľa tohto nariadenia.

4.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú prakticképrevádzkové opatrenia na fungovanie systémov výmeny informácií uvedenýchodseku 2ich interoperabilituinými príslušnými systémami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladekonzultačným postupom uvedenýmčlánku 87.

KAPITOLA IV

EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ A BOJ PROTI NEMU

Oddiel 1

Zásady

Článok 40

Zriadenie a rozsah pôsobnosti centra EÚ

1.Zriaďuje sa agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je prevencia sexuálneho zneužívania detíboj proti nemu, pod názvom Európske centrum pre prevenciu sexuálneho zneužívania detíboj proti nemu.

2.Toto centrum EÚ prispievadosiahnutiu cieľa tohto nariadenia podporovanímuľahčovaním vykonávania jeho ustanovení, ktoré sa týkajú zisťovania, oznamovania, odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online alebo znemožňovania prístupunemujeho blokovania, pritom zhromažďujeposkytuje informácieodborné znalostizároveň uľahčuje spoluprácu medzi príslušnými verejnýmisúkromnými stranamisúvislostipredchádzaním sexuálnemu zneužívaniu detíbojom proti nemu, najmä online.

Článok 41

Právne postavenie

1.Centrum EÚ je orgánom Únieprávnou subjektivitou.

2.V jednotlivých členských štátoch požíva centrum EÚ najširšiu právnu spôsobilosť, akú ich právo priznáva právnickým osobám. Predovšetkým môže nadobúdať hnuteľnýnehnuteľný majetokscudzovať hobyť účastníkom súdnych konaní.

3.Centrum EÚ zastupuje jeho výkonný riaditeľ.

Článok 42

Sídlo

Sídlom centra EÚ je Haag v Holandsku. 

Oddiel 2

Úlohy

Článok 43

Úlohy centra EÚ

Centrum EÚ:

1.uľahčuje proces posudzovania rizika uvedenýoddiele 1 kapitoly II tým, že:

a)podporuje Komisiu pri príprave usmernení uvedenýchčlánku 3 ods. 8, článku 4 ods. 5, článku 6 ods. 4článku 11,to aj zbieranímposkytovaním relevantných informácií, odborných znalostínajlepších postupov, pričom zohľadňuje poradenstvo poradného výboru pre technológie uvedenéhočlánku 66; 

b)na žiadosť poskytovateľa príslušných služieb informačnej spoločnosti poskytuje analýzu anonymizovaných vzoriek údajov na účely uvedenéčlánku 3 ods. 3;

2.uľahčuje proces zisťovania uvedenýoddiele 2 kapitoly II tým, že:

a)poskytuje stanoviskáplánovaným príkazom na zistenie uvedenýmčlánku 7 ods. 3 prvom pododseku písm. d);

b)udržiavaprevádzkuje databázy ukazovateľov uvedenéčlánku 44;

c)umožňuje prístup poskytovateľom hostingových služiebposkytovateľom interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí prijali príkaz na zistenie,príslušným databázam ukazovateľov podľa článku 46;

d)sprístupňuje technológie poskytovateľom na účely vykonávania príkazov na zistenie, ktoré im boli vydané podľa článku 50 ods. 1; 

3.uľahčuje proces oznamovania uvedenýoddiele 3 kapitoly II tým, že:

a)udržiavaprevádzkuje databázu oznámení uvedenúčlánku 45;

b)posudzuje, spracúvapodľa potreby postupuje oznámeniaposkytuje príslušnú spätnú väzbu podľa článku 48;

4.uľahčuje proces odstraňovania uvedenýoddiele 4 kapitoly IIostatné procesy uvedenéoddieloch 56 uvedenej kapitoly tým, že:

a)prijíma príkazy na odstránenie, ktoré mu boli zaslané podľa článku 14 ods. 4,cieľom plniť funkciu overovania uvedenúčlánku 49 ods. 1;

b)spolupracujekoordinačnými orgánmiodpovedá na ich žiadostisúvislostiplánovanými príkazmi na zablokovanie, ako sa uvádzačlánku 16 ods. 2;

c)prijímaspracúva príkazy na zablokovanie, ktoré mu boli zaslané podľa článku 17 ods. 3;

d)poskytuje informáciepodporu obetiam podľa článkov 2021;

e)vedie aktuálne záznamykontaktných miestachprávnych zástupcoch poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti, ako sa stanovuje podľa článku 23 ods. 2článku 24 ods. 6;

5.podporuje koordinačné orgányKomisiu pri plnení úloh podľa tohto nariadeniauľahčuje spoluprácu, koordináciukomunikáciusúvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, tým, že:

a)vytvorívedie online register obsahujúci zoznam koordinačných orgánovich kontaktných miest uvedenýchčlánku 25 ods. 6;

b)poskytuje pomoc koordinačným orgánom, ako sa stanovuječlánku 25 ods. 7;

c)na žiadosť Komisie jej pomáhasúvislostiúlohamirámci mechanizmu spolupráce uvedenéhočlánku 37;

d)zriadi, udržiavaprevádzkuje systém výmeny informácií uvedenýčlánku 39;

e)pomáha Komisii pri príprave delegovanýchvykonávacích aktovusmernení, ktoré Komisia prijíma podľa tohto nariadenia;

f)na žiadosť koordinačných orgánov alebovlastnej iniciatívy im poskytuje informácie, ktoré sú relevantné pre plnenie úloh podľa tohto nariadenia,to aj tým, že informuje koordinačný orgánkrajine usadeniapotenciálnom porušení identifikovanom pri plnení iných úloh centra EÚ;

6.uľahčuje zhromažďovanievýmenu poznatkovinými inštitúciami, orgánmi, úradmiagentúrami Únie, koordinačnými orgánmi alebo inými príslušnými orgánmi členských štátovcieľom prispieťplneniu cieľa tohto nariadenia tým, že:

a)zbiera, zaznamenáva, analyzujeposkytuje informácie, poskytuje analýzy založené na zhromažďovaní anonymizovanýchiných ako osobných údajovposkytuje odborné znalostizáležitostiach týkajúcich sa predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí onlineboja proti nemu podľa článku 51;

b)podporuje rozvojšírenie výskumuodborných znalostítýchto záležitostiach a o pomoci obetiam,to aj tým, že slúži ako centrum odborných znalostí na podporu politiky založenej na faktoch;

c)vypracúva výročné správy uvedenéčlánku 84.

Článok 44

Databáza ukazovateľov

1.Centrum EÚ zriaďuje, udržiavaprevádzkuje databázy týchto troch druhov ukazovateľov sexuálneho zneužívania detí online: 

a)ukazovatele na zisťovanie šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý už bol zistenýidentifikovaný ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí podľa článku 36 ods. 1;

b)ukazovatele na zisťovanie šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý ešte nebol zistenýidentifikovaný ako materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí podľa článku 36 ods. 1;

c)ukazovatele na zisťovanie kontaktovania detí.

2.Databázy ukazovateľov obsahujú výlučne:

a)príslušné ukazovatele pozostávajúcedigitálnych identifikátorov, ktoré sa majú použiť na zisťovanie šírenia známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo prípadne kontaktovania detírámci hostingových služiebinterpersonálnych komunikačných služieb, pričom ich generuje centrum EÚ podľa odseku 3;

b)pokiaľ ideodsek 1 písm. a), príslušné ukazovatele zahŕňajú zoznam jednotných vyhľadávačov zdrojov zostavený centrom EÚ podľa odseku 3;

c)dodatočné informácie potrebné na uľahčenie používania ukazovateľov podľa tohto nariadenia vrátane identifikátorov umožňujúcich rozlíšenie medzi snímkami, videamiprípadne inými druhmi materiálu na účely zisťovania šírenia známehonového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detíjazykových identifikátorov na účely zisťovania kontaktovania detí. 

3.Centrum EÚ generuje ukazovatele uvedenéodseku 2 písm. a) výlučne na základe materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detíkontaktovania detí, ktoré ako také identifikovali koordinačné orgány alebo súdy alebo iné nezávislé orgány členských štátovktoré mu predložili koordinačné orgány podľa článku 36 ods. 1 písm. a).

Centrum EÚ zostavuje zoznam jednotných vyhľadávačov zdrojov uvedený v odseku 2 písm. b) výlučne na základe jednotných vyhľadávačov zdrojov, ktoré mu boli predložené podľa článku 36 ods. 1 písm. b).

4.Centrum EÚ vedie záznamypodaniach a o procese uplatnenom na generovanie ukazovateľovzostavuje zoznam uvedenýprvomdruhom pododseku. Tieto záznamy uchováva tak dlho, ako sú ukazovatele vrátane jednotných vyhľadávačov zdrojov, ktorým zodpovedajú, obsiahnutédatabázach ukazovateľov uvedenýchodseku 1.

Článok 45

Databáza oznámení

1.Centrum EÚ vytvorí, udržiavaprevádzkuje databázu oznámení, ktoré mu podali poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb podľa článku 12 ods. 1ktoré boli posúdenéspracované podľa článku 48.

2.Databáza oznámení obsahuje tieto informácie:

a)oznámenie;

b)ak centrum EÚ považovalo oznámenie za zjavne neopodstatnené, dôvodydátumčas informovania poskytovateľa podľa článku 48 ods. 2;

c)ak centrum EÚ postúpilo oznámenie podľa článku 48 ods. 3, dátumčas takéhoto postúpenianázov príslušného orgánu alebo orgánov presadzovania práva, ktorým postúpilo oznámenie, alebo prípadne informáciedôvodoch postúpenia oznámenia výlučne Europolu na účely ďalšej analýzy;

d)prípadne informáciežiadostiachdodatočné informácieich poskytnutí, ako sa uvádzačlánku 48 ods. 5;

e)ak súdispozícii informácietom, že poskytovateľ, ktorý podal oznámeniešírení známeho alebo nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, odstránil tento materiál alebo znemožnil prístupnemu;

f)prípadne informácie týkajúce sa žiadostivydanie príkazu na odstránenie podľa článku 14, ktorú centrum EÚ adresovalo koordinačnému orgánukrajine usadeniasúvislostipoložkou alebo položkami materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorého sa oznámenie týka;

g)príslušné ukazovatelepomocné štítky súvisiaceoznámeným potenciálnym materiálom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detí.

Článok 46

Prístup, presnosť a bezpečnosť

1.S výhradou odsekov 23 prístupúdajom obsiahnutýmdatabázach uvedenýchčlánkoch 4445oprávnenie ich spracúvať majú výlučne zamestnanci centra EÚaudítori riadne splnomocnení výkonným riaditeľom.

2.Centrum EÚ umožňuje poskytovateľom hostingových služieb, poskytovateľom interpersonálnych komunikačných služiebposkytovateľom služieb prístupuinternetu získať prístupdatabázam ukazovateľov uvedenýmčlánku 44 podľa potreby a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie príkazov na zistenie alebo zablokovanie, ktoré dostali podľa článku 7 alebo 16. Prijíma opatrenia na zabezpečenie toho, aby takýto prístup zostal obmedzený na to, čo je nevyhnutne potrebnéobdobí uplatňovania príslušných príkazov na zistenie alebo zablokovanie,aby takýto prístup žiadnym spôsobom neohrozoval riadne fungovanie týchto databázpresnosťbezpečnosť údajov, ktoré súnich obsiahnuté.

3.Centrum EÚ poskytuje koordinačným orgánom prístupdatabázam ukazovateľov uvedenýmčlánku 44 podľa potreby a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia.

4.Centrum EÚ poskytuje Europolupríslušným orgánom presadzovania práva členských štátov prístupdatabázam ukazovateľov uvedenýmčlánku 44 podľa potreby a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh týkajúcich sa vyšetrovania podozrenítrestných činov sexuálneho zneužívania detí.

5.Centrum EÚ poskytuje Europolu prístupdatabázam oznámení uvedenýmčlánku 45 podľa potreby a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh týkajúcich sa pomoci pri vyšetrovaní podozrenítrestných činov sexuálneho zneužívania detí.

6.Centrum EÚ poskytuje prístup uvedenýodsekoch 2, 3, 45 až po doručení žiadosti,ktorej sa uvádza účel žiadosti, spôsoby požadovaného prístupurozsah prístupu potrebný na dosiahnutie uvedeného účelu. Žiadostiprístup uvedenéodseku 2 zahŕňajú aj odkaz na príkaz na zistenie alebo prípadne na príkaz na zablokovanie.

Centrum EÚ dôsledne posúdi tieto žiadosti a udelí prístup len vtedy, ak sa domnieva, že požadovaný prístup je potrebný a primeraný na daný účel.

7.Centrum EÚ pravidelne overuje, či sú údaje obsiahnutédatabázach uvedenýchčlánkoch 4445 vo všetkých ohľadoch úplné, presnéaktuálnesú naďalej potrebné na účely oznamovania, zisťovaniablokovaniasúladetýmto nariadením, ako aj uľahčeniamonitorovania technológiíprocesov na presné zisťovanie. Konkrétne pokiaľ idejednotné vyhľadávače zdrojov obsiahnutédatabáze uvedenejčlánku 44 ods. 1 písm. a), centrum EÚ podľa potrebyspoluprácikoordinačnými orgánmi pravidelne overuje, či sú naďalej splnené podmienky článku 36 ods. 1 písm. b). Tieto overenia zahŕňajú podľa potreby audity. Ak je to vzhľadom na tieto overenia potrebné, údaje bezodkladne doplní, prispôsobí alebo vymaže.

8.Centrum EÚ zaisťuje, aby sa údaje obsiahnutédatabázach uvedenýchčlánkoch 4445 uchovávali zabezpečeným spôsobomaby sa na ich uchovávanie vzťahovali primerané technickéorganizačné záruky. Týmito zárukami sa zabezpečuje najmä to, aby sa prístupúdajom umožnil iba riadne splnomocneným osobámmohli ich spracúvať na účel, na ktorý sú tieto osoby splnomocnené,aby sa dosiahla vysoká úroveň bezpečnosti. Centrum EÚ tieto záruky pravidelne preskúmavapodľa potreby prispôsobuje.

Článok 47

Delegované akty súvisiace s databázami

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 86 delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie potrebnými podrobnými pravidlami, ktoré sa týkajú:

a)druhov, presného obsahu, zriadeniaprevádzky databáz ukazovateľov uvedenýchčlánku 44 ods. 1 vrátane ukazovateľovpotrebných dodatočných informácií, ktorénich majú byť obsiahnuté, ako sa uvádzačlánku 44 ods. 2;

b)spracovania podaní koordinačnými orgánmi, vytvárania ukazovateľov, zostavovania zoznamu jednotných vyhľadávačov zdrojovvedenia záznamov uvedenýchčlánku 44 ods. 3;

c)presného obsahu, zriadeniaprevádzky databázy oznámení uvedenejčlánku 45 ods. 1;

d)prístupudatabázam uvedenýmčlánkoch 4445 vrátane spôsobov prístupu uvedenýchčlánku 46 ods. 1 až 5, obsahu, spracovaniaposudzovania žiadostí uvedenýchčlánku 46 ods. 6, procesných záležitostí súvisiacichtakýmito žiadosťamipotrebných opatrení uvedenýchčlánku 46 ods. 6;

e)pravidelných overovaníauditovcieľom zabezpečiť, aby údaje obsiahnutétýchto databázach boli úplné, presnéaktuálne, ako sa uvádzačlánku 46 ods. 7,bezpečnosti uchovávania údajov vrátane technickýchorganizačných zárukpravidelného preskúmavania uvedenéhočlánku 46 ods. 8. 

Článok 48

Oznamovanie

1.Centrum EÚ urýchlene posudzujespracúva oznámenia podané poskytovateľmi hostingových služiebposkytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb podľa článku 12cieľom určiť, či sú oznámenia zjavne nepodložené alebo sa majú postúpiť.

2.Ak sa centrum EÚ domnieva, že oznámenie je zjavne neopodstatnené, informujetom poskytovateľa, ktorý oznámenie podal, pričom uvedie dôvody, prečo oznámenie považuje za neopodstatnené.

3.Ak sa centrum EÚ domnieva, že oznámenie nie je zjavne neopodstatnené, postupuje toto oznámenie spolu so všetkými ďalšími relevantnými informáciami, ktoré mádispozícii, Europolupríslušnému orgánu alebo orgánom presadzovania práva členského štátu, ktoré pravdepodobne majú právomoc vyšetrovať alebo stíhať potenciálne sexuálne zneužívanie detí, ktorého sa oznámenie týka.

Ak tento príslušný orgán presadzovania práva alebo tieto príslušné orgány presadzovania práva nemožno určiť s dostatočnou istotou, centrum EÚ postupuje oznámenie spolu so všetkými ďalšími relevantnými informáciami, ktoré má k dispozícii, Europolu na účely ďalšej analýzy, ktorý ho následne postúpi príslušnému orgánu alebo orgánom presadzovania práva.

4.Ak poskytovateľ, ktorý oznámenie podal, uviedol, že oznámenie si vyžaduje naliehavé opatrenia, centrum EÚ toto oznámenie prioritne posúdispracuje,ak oznámenie postúpi podľa odseku 3domnieva sa, že oznámenie si vyžaduje naliehavé opatrenia, zabezpečí, aby bolo postúpené oznámenie príslušne označené.

5.Ak oznámenie neobsahuje všetky informácie požadované podľa článku 13, centrum EÚ môže požiadať poskytovateľa, ktorý podal oznámenie,poskytnutie chýbajúcich informácií.

6.Akto požiada príslušný orgán presadzovania práva členského štátucieľom zabrániť zasahovaniu do činností zameraných na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovaniestíhanie, centrum EÚ:

a)oznamuje poskytovateľovi, ktorý podal oznámenie, že nemá informovať dotknutého používateľa, pričom uvedie lehotu, počas ktorej tak poskytovateľ nemá urobiť; 

b)ak je poskytovateľ, ktorý podal oznámenie, poskytovateľom hostingových služieboznámenie sa týka potenciálneho šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, oznamuje poskytovateľovi, že nemá odstrániť materiál alebo znemožniť prístupnemu, pričom uvedie lehotu, počas ktorej tak poskytovateľ nemá urobiť.

7.Lehoty uvedenéprvom pododseku písm. a)b) sú lehoty uvedenéžiadosti príslušného orgánu presadzovania práva adresovanej centru EÚ za predpokladu, že zostanú obmedzené na to, čo je potrebné na zabránenie zasahovaniu do príslušných činností,neprekročia 18 mesiacov.

8.Centrum EÚ overuje, či poskytovateľ hostingových služieb, ktorý podal oznámeniepotenciálnom šírení materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, tento materiál odstránil alebonemu znemožnil prístup, pokiaľ je materiál verejne prístupný. Ak sa centrum EÚ domnieva, že poskytovateľ promptne neodstránil tento materiál alebo neznemožnil prístupnemu, informujetom koordinačný orgánkrajine usadenia.

Článok 49

Vyhľadávanie a informovanie

1.Centrum EÚ má právomoc vykonávať vyhľadávanie verejne prístupného materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktorý sa šírirámci hostingových služieb,použitím príslušných ukazovateľovdatabázy ukazovateľov uvedenýchčlánku 44 ods. 1 písm. a)b)týchto situáciách:

a)ak sa od neho vyžaduje poskytnutie podpory obeti tým, že overí, či poskytovateľ hostingových služieb odstránil jednu alebo viaceré konkrétne položky známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktoré zobrazujú obeť, alebonim znemožnil prístup podľa článku 21 ods. 4 písm. c);

b)ak sa od neho vyžaduje poskytnutie pomoci koordinačnému orgánu tým, že overí možnú potrebu vydania príkazu na zistenie alebo príkazu na odstráneniesúvislostikonkrétnou službou alebo účinnosť príkazu na zistenie alebo príkazu na odstránenie, ktorý koordinačný orgán vydal, podľa článku 25 ods. 7 písm. c)d).

2.Centrum EÚ má právomoc po tom, ako vykonalo vyhľadávanie uvedenéodseku 1, informovať poskytovateľov hostingových služiebvýskyte jednej alebo viacerých konkrétnych položiek známeho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detírámci ich služiebpožiadať ichodstránenie tejto položky alebo týchto položiek aleboznemožnenie prístupunim, aby ich poskytovatelia mohli dobrovoľne posúdiť.

V žiadosti sa jasne uvedú identifikačné údaje centra EÚ a kontaktného miesta, informácie potrebné na identifikáciu položky alebo položiek, ako aj dôvody žiadosti. V žiadosti sa okrem toho jasne uvedie, že poskytovateľ ju môže dobrovoľne posúdiť.

3.Akto požiada príslušný orgán presadzovania práva členského štátucieľom zabrániť zasahovaniu do činností zameraných na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovaniestíhanie, centrum EÚ poskytovateľov neinformuje počas obdobia, ktoré je potrebné na zabránenie takémuto zasahovaniu, nemôže byť však dlhšie ako 18 mesiacov.

Článok 50

Technológie, informácie a odborné znalosti

1.Centrum EÚ sprístupňuje technológie, ktoré môžu poskytovatelia hostingových služiebposkytovatelia interpersonálnych komunikačných služieb získať, zaviesťprevádzkovať bezplatne na účely vykonávania príkazov na zistenie podľa článku 10 ods. 1, na čo sa podľa potreby vzťahujú primerané podmienky udeľovania licencií.

Na tento účel centrum EÚ zostavuje zoznamy takýchto technológií so zreteľom na požiadavky tohto nariadenia, a najmä na požiadavky článku 10 ods. 2.

Pred zahrnutím konkrétnych technológií do týchto zoznamov si centrum EÚ vyžiada stanovisko svojho poradného výboru pre technológie a Európskeho výboru pre ochranu údajov. Poradný výbor pre technológie a Európsky výbor pre ochranu údajov doručia svoje stanoviská do ôsmich týždňov. Uvedená lehota sa môže podľa potreby predĺžiť o ďalších šesť týždňov, pričom sa prihliada na zložitosť danej záležitosti. Poradný výbor pre technológie a Európsky výbor pre ochranu údajov informujú centrum EÚ o každom takomto predĺžení lehoty do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o konzultáciu spolu s odôvodnením omeškania.

2.Centrum EÚ zbiera, zaznamenáva, analyzujesprístupňuje relevantné, objektívne, spoľahlivéporovnateľné informáciezáležitostiach týkajúcich sa predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu, konkrétne:

a)informácie získané pri plnení úloh podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zisťovania, oznamovania, odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online alebo znemožnenia prístupunemu;

b)informácie vyplývajúcevýskumu, prieskumovštúdií uvedenýchodseku 3;

c)informácie vyplývajúcevýskumu alebo iných činností vykonávaných orgánmi členských štátov, inými inštitúciami, orgánmi, úradmiagentúrami Únie, príslušnými orgánmi tretích krajín, medzinárodnými organizáciami, výskumnými centramiorganizáciami občianskej spoločnosti.

3.Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto nariadenia, centrum EÚ uskutočňuje výskum, prieskumyštúdie, zúčastňuje sa na nich alebo ich podporuje,to buďvlastnej iniciatívy alebo, ak je to vhodné a v súladejeho prioritamiročným pracovným programom, na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie.

4.Centrum EÚ poskytuje informácie uvedenéodseku 2informácie vyplývajúcevýskumu, prieskumovštúdií uvedenýchodseku 3 vrátane ich analýzysvoje stanoviskázáležitostiam týkajúcim sa predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí onlineboja proti nemu iným inštitúciám, orgánom, úradomagentúram Únie, koordinačným orgánom, iným príslušným orgánominým verejným orgánom členských štátov,to buďvlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť príslušného orgánu.prípade potreby centrum EÚ takéto informácie zverejňuje.

5.Centrum EÚ vypracúva komunikačnú stratégiupodporuje dialógorganizáciami občianskej spoločnostiposkytovateľmi hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služiebcieľom zvýšiť povedomie verejnostisexuálnom zneužívaní detí onlineopatreniach na predchádzanie takémuto zneužívaniuboj proti nemu.

Oddiel 3

Spracúvanie informácií

Článok 51

Spracovateľské činnosti a ochrana údajov

1.Centrum EÚ môže spracúvať osobné údajerozsahu,akom je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto nariadenia.

2.Centrum EÚ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účely:

a)poskytovania stanovískplánovaným príkazom na zistenie uvedenýmčlánku 7 ods. 3;

b)spoluprácekoordinačnými orgánmiodpovedaním na ich žiadostisúvislostiplánovanými príkazmi na zablokovanie, ako sa uvádzačlánku 16 ods. 2;

c)prijímaniaspracúvania príkazov na zablokovanie, ktoré mu boli zaslané podľa článku 17 ods. 3;

d)spoluprácekoordinačnými orgánmi podľa článkov 2021 týkajúcej sa úloh súvisiacichprávom obetí na informáciepomoc;

e)vedenia aktuálnych záznamovkontaktných miestachprávnych zástupcoch poskytovateľov príslušných služieb informačnej spoločnosti, ako sa stanovuje podľa článku 23 ods. 2článku 24 ods. 6;

f)vytvoreniavedenia online registra obsahujúceho zoznam koordinačných orgánovich kontaktných miest uvedenýchčlánku 25 ods. 6;

g)poskytovania pomoci koordinačným orgánom podľa článku 25 ods. 7;

h)pomoci Komisii na jej žiadosťsúvislostiúlohami, ktoré plnírámci mechanizmu spolupráce uvedenéhočlánku 37;

i)vytvorenia, udržiavaniaprevádzky databáz ukazovateľov uvedenýchčlánku 44;

j)vytvorenia, udržiavaniaprevádzky databázy oznámení uvedenejčlánku 45;

k)poskytovania prístupudatabázam ukazovateľovoznámeníjeho monitorovania podľa článku 46;

l)vykonávania opatrení na kontrolu kvality údajov podľa článku 46 ods. 7;

m)posudzovaniaspracúvania oznámení potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online podľa článku 48;

n)spolupráceEuropolompartnerskými organizáciami podľa článkov 5354,to aj pokiaľ ideúlohy súvisiaceidentifikáciou obetí;

o)vytvárania štatistík podľa článku 83.

3.Centrum EÚ uchováva osobné údaje uvedenéodseku 2 len vtedytak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné na príslušné účely uvedenéodseku 2.

4.Zaisťuje, aby sa osobné údaje uchovávali zabezpečeným spôsobomaby sa na ich uchovávanie vzťahovali primerané technickéorganizačné záruky. Týmito zárukami sa zaisťuje najmä to, aby boloosobným údajom možné pristupovaťspracúvať ich len na účel, na ktorý sa uchovávajú, aby sa dosiahla vysoká úroveň bezpečnostiaby sa osobné údaje vymazali, keď už na príslušné účely nie sú nevyhnutne potrebné. Pravidelne tieto záruky preskúmavapodľa potreby ich prispôsobuje.

Oddiel 4

Spolupráca

Článok 52

Kontaktní úradníci

1.Každý koordinačný orgán určí aspoň jedného kontaktného úradníka, ktorý je hlavným kontaktným miestom pre centrum EÚpríslušnom členskom štáte. Kontaktní úradníci môžu byť vyslaní do centra EÚ. Ak je určených niekoľko kontaktných úradníkov, koordinačný orgán určí jednéhonich za hlavného kontaktného úradníka.

2.Kontaktní úradníci pomáhajú pri výmene informácií medzi centrom EÚkoordinačnými orgánmi, ktoré ich určili. Ak centrum EÚ prijme oznámenia týkajúce sa potenciálneho šírenia nového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo potenciálneho kontaktovania detí, podané podľa článku 12, kontaktní úradníci určení príslušným členským štátom uľahčujú proces určovania nezákonnosti materiálu alebo konverzácie podľa článku 36 ods. 1.

3.Právapovinnosti kontaktných úradníkov vo vzťahucentru EÚ určuje správna rada. Kontaktní úradníci požívajú výsadyimunity potrebné na plnenie svojich úloh.

4.Ak sú kontaktní úradníci vyslaní do centra EÚ, centrum EÚ hradí náklady na poskytnutie potrebných priestorovbudoveprimeranej podpory pre kontaktných úradníkov pri plnení ich povinností. Všetky ostatné náklady, ktoré vzniknúsúvislostiurčením kontaktných úradníkovplnením ich úloh, znáša koordinačný orgán, ktorý ich určil.

Článok 53

Spolupráca s Europolom

1.Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto nariadenia, centrum EÚ spolupracujeEuropolomrámci ich príslušných mandátov.

2.Europolcentrum EÚ si navzájom poskytujú čo najširší prístuprelevantným informáciáminformačným systémom, ak je to potrebné na plnenie príslušných úloh a v súladeprávnymi aktmi Únie upravujúcimi takýto prístup.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti výkonného riaditeľa, centrum EÚ maximalizuje efektívnosť spoločným vykonávaním administratívnych funkcií s Europolom vrátane funkcií súvisiacich s riadením personálu, informačnými technológiami (IT) a plnením rozpočtu.

3.Podmienky spoluprácepracovné opatrenia sa stanoviamemorandeporozumení.

Článok 54

Spolupráca s partnerskými organizáciami

1.Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto nariadenia, centrum EÚ môže spolupracovaťorganizáciamiso sieťamiinformáciamiodbornými znalosťamizáležitostiach týkajúcich sa predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí onlineboja proti nemu vrátane organizácií občianskej spoločnostipoloverejných organizácií.

2.Centrum EÚ môže uzavrieť memorandáporozumeníorganizáciami uvedenýmiodseku 1,ktorých sa stanovia podmienky spolupráce.

Oddiel 5

Organizácia

Článok 55

Správna a riadiaca štruktúra

Správnu a riadiacu štruktúru centra EÚ tvorí:

a)správna rada, ktorá vykonáva funkcie stanovenéčlánku 57;

b)výkonná rada, ktorá vykonáva úlohy stanovenéčlánku 62;

c)výkonný riaditeľ centra EÚ, ktorý vykonáva povinnosti uvedenéčlánku 64;

d)poradný výbor pre technológie ako poradná skupina, ktorý vykonáva úlohy stanovenéčlánku 66.

Časť 1: Správna rada

Článok 56

Zloženie správnej rady

1.Správna rada pozostávajedného zástupcu každého členského štátudvoch zástupcov Komisie, pričom všetci sú členmihlasovacím právom.

2.Súčasťou správnej rady je aj jeden nezávislý odborný pozorovateľ určený Európskym parlamentom, ktorý nemá hlasovacie právo.

Europol môže na žiadosť predsedu správnej rady určiť zástupcu, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ v záležitostiach, ktoré sa týkajú Europolu.

3.Každý člen správnej rady má náhradníka. Náhradník zastupuje člena správnej rady počas jeho neprítomnosti.

4.Členovia správnej radyich náhradníci sa vymenúvajúprihliadnutím na ich znalostioblasti boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí, pričom sa zohľadňujú príslušné riadiace, administratívnerozpočtové zručnosti. Členské štáty vymenujú zástupcu svojho koordinačného orgánu do štyroch mesiacov od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Všetky strany zastúpenésprávnej rade sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcovradecieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Všetky strany sa usilujú dosiahnuťsprávnej rade vyvážené zastúpenie mužovžien.

5.Funkčné obdobie členovich náhradníkov trvá štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť.

Článok 57

Funkcie správnej rady

1.Správna rada:

a)určuje všeobecné smerovanie činností centra EÚ;

b)prispievauľahčovaniu účinnej spoluprácekoordinačnými orgánmimedzi nimi;

c)prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmovriešenia takýchto konfliktovsúvislosti so svojimi členmi, ako ajčlenmi poradného výboru pre technológieakejkoľvek inej poradnej skupiny, ktorú môže zriadiť, pričom každoročne na svojom webovom sídle zverejňuje vyhláseniezáujmoch členov správnej rady;

d)prijíma posúdenie výkonnosti výkonnej rady uvedenéčlánku 61 ods. 2;

e)prijímazverejňuje svoj rokovací poriadok;

f)vymenúva členov poradného výboru pre technológieakejkoľvek inej poradnej skupiny, ktorú môže zriadiť;

g)prijíma stanoviskáplánovaným príkazom na zistenie uvedenýmčlánku 7 ods. 4 na základe návrhu stanoviska, ktoré poskytne výkonný riaditeľ;

h)na základe analýzy potrieb prijímapravidelne aktualizuje plány komunikáciešírenia informácií uvedenéčlánku 77 ods. 3.

Článok 58

Predseda správnej rady

1.Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedupodpredsedu. Predsedapodpredseda sú zvolení dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

V prípade, že si predseda nemôže plniť povinnosti, automaticky ho zastupuje podpredseda.

2.Funkčné obdobie predsedupodpredsedu trvá štyri roky. Ich funkčné obdobie sa môže jedenkrát predĺžiť. Ak sa však ich členstvosprávnej rade skončí kedykoľvek počas funkčného obdobia, automaticky sarovnakému dátumu končí aj ich funkčné obdobie.

Článok 59

Zasadnutia správnej rady

1.Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda.

2.Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach bez hlasovacieho práva.

3.Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Správna rada navyše zasadá ajiniciatívy predsedu, na žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň tretiny svojich členov.

4.Správna rada môže prizvať na svoje zasadnutia ako pozorovateľa kohokoľvek,koho stanovisko má záujem.

5.Členom správnej radyich náhradníkom môžusúladerokovacím poriadkom pomáhať poradcovia alebo experti.

6.Sekretariát správnej rady zabezpečuje centrum EÚ.

Článok 60

Pravidlá hlasovania správnej rady

1.Ak sanariadení nestanovuje inak, správna rada prijíma rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov.

2.Každý člen má jeden hlas.neprítomnosti člena je jeho hlasovacie právo oprávnený uplatniť jeho náhradník.

3.Výkonný riaditeľ sa na hlasovaní nezúčastňuje.

4.V rokovacom poriadku správnej rady sa stanovia podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konaťmene iného člena.

Časť 2: Výkonná rada

Článok 61

Zloženie a vymenovanie výkonnej rady

1.Výkonnú radu tvoria predsedapodpredseda správnej rady, dvaja ďalší členovia, ktorých vymenúva správna rada spomedzi svojich členovhlasovacím právom,dvaja zástupcovia Komisiesprávnej rade. Predseda správnej rady je aj predsedom výkonnej rady.

Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady bez hlasovacieho práva.

2.Funkčné obdobie členov výkonnej rady trvá štyri roky.priebehu 12 mesiacov pred skončením štvorročného funkčného obdobia predsedupiatich členov výkonnej rady správna rada alebo menší výbor vybraný spomedzi členov správnej rady vrátane zástupcu Komisie vykoná posúdenie výkonnosti výkonnej rady.posúdení sa zohľadňuje hodnotenie výkonnosti členov výkonnej radybudúce úlohyvýzvy centra EÚ. Správna rada môže na základe posúdenia jedenkrát predĺžiť ich funkčné obdobie.

Článok 62

Úlohy výkonnej rady

1.Výkonná rada zodpovedá za celkové plánovanievykonávanie úloh zverených centru EÚ podľa článku 43. Výkonná rada prijíma všetky rozhodnutia centra EÚvýnimkou rozhodnutí, ktoré prijíma správna radasúladečlánkom 57.

2.Výkonná rada má okrem toho tieto úlohy:

a)každoročne do 30. novembra na základe návrhu výkonného riaditeľa prijíma návrh jednotného programového dokumentuzasiela ho pre informáciu Európskemu parlamentu, RadeKomisii do 31. januára nasledujúceho roka, ako aj všetky ostatné aktualizované verzie dokumentu;

b)prijíma návrh ročného rozpočtu centra EÚvykonáva ďalšie funkciesúvislostirozpočtom centra EÚ;

c)posudzujeprijíma konsolidovanú výročnú správučinnosti centra EÚ vrátane prehľadu plnenia jeho úloh, ktorú každý rok do 1. júla zasiela Európskemu parlamentu, Rade, KomisiiDvoru audítorovzverejňuje ju;

d)prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá je primeraná rizikám podvodov, pričom zohľadňuje nákladyprínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať, stratégiu na zvýšenie efektívnostidosiahnutie synergií, stratégiu spoluprácetretími krajinami a/alebo medzinárodnými organizáciamistratégiu pre organizačné riadeniesystémy vnútornej kontroly;

e)prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmovsúvislosti so svojimi členmipravidlá riešenia takýchto konfliktov;

f)prijíma svoj rokovací poriadok;

g)vo vzťahuzamestnancom centra EÚ vykonáva právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánuna základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov centru EÚ splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy 51 (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“);

h)prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadkupodmienok zamestnávania ostatných zamestnancovsúladečlánkom 110 ods. 2 služobného poriadku;

i)vymenúva výkonného riaditeľaodvoláva hofunkciesúladečlánkom 65;

j)vymenúva účtovníka, ktorý môže byť účtovníkom Komisie, na ktorého sa uplatňuje služobný poriadokpodmienky zamestnávania ostatných zamestnancovktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý;

k)zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zisteniaodporúčania vyplývajúce zo správvnútornom alebo vonkajšom audite a z hodnotenírámci vnútorného alebo vonkajšieho auditu, ako ajvyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

l)prijíma rozpočtové pravidlá uplatniteľné na centrum EÚ;

m)prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr centra EÚpodľa potreby ich zmien;

n)vymenúva zodpovednú osobu;

o)po konzultáciieurópskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov prijíma interné usmernenia, ktorými sa podrobne upravujú postupy spracúvania informácií podľa článku 51;

p)schvaľuje uzavretie memorándporozumení uvedenýchčlánku 53 ods. 3článku 54 ods. 2.

3.Pokiaľ ideprávomoci uvedenéodseku 2 písm. g)h), výkonná radasúladečlánkom 110 ods. 2 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadkučlánku 6 podmienok zamestnávania, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ je oprávnený uvedené právomoci delegovať ďalej.

4.Výkonná rada môže vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľakaždé ďalšie delegovaniejeho stranytieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na zamestnanca, ktorý nie je výkonným riaditeľom.

5.Ak je to potrebnédôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať niektoré predbežné rozhodnutiamene správnej rady,to najmäotázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutípozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach.

Článok 63

Pravidlá hlasovania výkonnej rady

1.Výkonná rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov. Každý člen výkonnej rady má jeden hlas. Predseda máprípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas.

2.Zástupcovia Komisie majú hlasovacie právo vždy, keď prebiehajú rokovaniarozhoduje sazáležitostiach týkajúcich sa článku 62 ods. 2 písm. a) až l)písm. p). Na účely prijímania rozhodnutí uvedenýchčlánku 62 ods. 2 písm. f)g) majú zástupcovia Komisie jeden hlas. Rozhodnutia uvedenéčlánku 62 ods. 2 písm. b) až e), písm. h) až l)písm. p) možno prijať len vtedy, keď zástupcovia Komisie hlasujúich prospech. Na účely prijímania rozhodnutí uvedenýchčlánku 62 ods. 2 písm. a) sa súhlas zástupcov Komisie vyžaduje lenprípade tých prvkov rozhodnutia, ktoré nesúvisiaročným ani viacročným pracovným programom centra EÚ.

V rokovacom poriadku výkonnej rady sa stanovia podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena.

Časť 3: Výkonný riaditeľ

Článok 64

Povinnosti výkonného riaditeľa

1.Úloha výkonného riaditeľa spočívariadení centra EÚ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

2.Na vyzvanie výkonný riaditeľ podáva Európskemu parlamentu správyplnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správuplnení svojich povinností.

3.Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom centra EÚ.

4.Výkonný riaditeľ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré sa centru EÚ ukladajú týmto nariadením. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

a)každodenný výkon správy centra EÚ;

b)prípravu rozhodnutí, ktoré má prijímať správna rada;

c)vykonávanie rozhodnutí prijatých správnou radou;

d)prípravu jednotného programového dokumentujeho predloženie výkonnej rade po poradeKomisiou;

e)vykonávanie jednotného programového dokumentupodávanie správ výkonnej radejeho vykonávaní;

f)prípravu konsolidovanej výročnej správyčinnosti centra EÚjej predloženie výkonnej rade na posúdenieprijatie;

g)prípravu akčného plánunadväznosti na závery vyplývajúce zo správvnútornom alebo vonkajšom audite a z hodnotenírámci vnútorného alebo vonkajšieho auditu, ako ajvyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)Európskej prokuratúry (EPPO)podávanie správpokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát ročnesprávnej radevýkonnej rade pravidelne;

h)ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupciiakejkoľvek inej nezákonnej činnosti bez toho, aby boli dotknuté právomoci vyšetrovania úradu OLAFEurópskej prokuratúry,to pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nesprávne vyplatených súmprípadne uplatňovaním účinných, primeranýchodrádzajúcich administratívnych, ako aj finančných sankcií;

i)prípravu stratégie na zvýšenie efektívnostidosiahnutie synergií, stratégie spoluprácetretími krajinami a/alebo medzinárodnými organizáciamistratégie pre organizačné riadeniesystémy vnútornej kontroly pre centrum EÚjej predloženie výkonnej rade na schválenie;

j)vypracovanie návrhu rozpočtových pravidiel uplatniteľných na centrum EÚ;

k)prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmovvýdavkov centra EÚza plnenie jeho rozpočtu;

l)prípravuvykonávanie stratégieoblasti bezpečnosti IT, zabezpečenie primeraného riadenia rizík pre všetky infraštruktúry, systémyslužby IT, ktoré vyvíja alebo obstaráva centrum EÚ, ako aj dostatočné financovanie bezpečnosti IT;

m)vykonávanie ročného pracovného programu centra EÚ pod kontrolou výkonnej rady;

n)vypracovanie návrhu odhadov príjmovvýdavkov centra EÚ ako súčasť jednotného programového dokumentu centra EÚplnenie rozpočtu centra EÚsúladečlánkom 67;

o)vypracovanie návrhu správy,ktorej sa opisujú všetky činnosti centra EÚoddielom týkajúcim sa finančnýchadministratívnych záležitostí;

p)podporu prijímania primerane kvalifikovanýchskúsených zamestnancov centra EÚ pri súčasnom zabezpečení vyváženého zastúpenia mužovžien.

5.V prípade, že si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, môže výkonný riaditeľ rozhodnúťumiestnení jedného alebo viacerých zamestnancov do iného členského štátu na účely efektívnejšieho, účinnejšiehokoherentnejšieho plnenia úloh centra EÚ. Pred rozhodnutímzriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, správnej radydotknutého členského štátu. Rozhodnutie je založené na primeranej analýze nákladovprínosov, ktorá preukazuje najmä pridanú hodnotu takéhoto rozhodnutia,vymedzí saňom rozsah činností, ktoré sa budúmiestnej kancelárii vykonávať,to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladovduplicite administratívnych funkcií centra EÚ.dotknutým členským štátom (členskými štátmi) možno uzatvoriť dohodusídle.

Článok 65

Výkonný riaditeľ

1.Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný zamestnanec centra EÚ podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.Výkonného riaditeľa vymenúva výkonná rada na základe otvorenéhotransparentného výberového konania,ktorom ho vyberie zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou.

3.Na účely uzatvorenia zmluvyvýkonným riaditeľom zastupuje centrum EÚ predseda výkonnej rady.

4.Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Šesť mesiacov pred koncom funkčného obdobia výkonného riaditeľa Komisia vyhotoví posúdenie,ktorom zohľadní hodnotenie výkonnosti výkonného riaditeľabudúce úlohyvýzvy centra EÚ.

5.Výkonná rada konajúca na návrh Komisie, ktorá zohľadní posúdenie uvedenéodseku 3, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát,to najviacpäť rokov.

6.Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

7.Výkonný riaditeľ môže byť odvolanýfunkcie len na základe rozhodnutia výkonnej rady na návrh Komisie.

8.Výkonná rada prijíma rozhodnutiavymenovaní výkonného riaditeľa,predĺžení jeho funkčného obdobia alebojeho odvolanífunkcie na základe dvojtretinovej väčšiny hlasov svojich členovhlasovacím právom.

Pododdiel 5: Poradný výbor pre technológie

Článok 66

Zriadenie a úlohy poradného výboru pre technológie

1.Poradný výbor pre technológie tvoria technickí experti, ktorýchnadväznosti na výzvy na vyjadrenie záujmu zverejnenéÚradnom vestníku Európskej únie vymenúva správna rada na základe ich vynikajúcej odbornostinezávislosti.

2.Postupy týkajúce sa vymenovania členov poradného výboru pre technológiejeho fungovania sa spresňujúrokovacom poriadku správnej radyzverejňujú sa.

3.Členovia výboru sú nezávislíkonajú vo verejnom záujme. Zoznam členov výboru centrum EÚ zverejňuje na svojom webovom sídleaktualizuje ho.

4.Ak už člen nespĺňa kritériá nezávislosti, informujetom správnu radu. Správna rada môže prípadne na návrh aspoň tretiny svojich členov alebo Komisie vyhlásiť, že dotknutá osoba nespĺňa požiadavku nezávislosti,odvolať ju. Správna rada vymenúva nového člena na zvyšok funkčného obdobiasúladepostupom pre radových členov.

5.Mandát členov poradného výboru pre technológie trvá štyri roky. Tento mandát možno jedenkrát predĺžiť.

6.Poradný výbor pre technológie:

a)prispievastanoviskám centra EÚ uvedenýmčlánku 7 ods. 3 prvom pododseku písm. d);

b)prispievapomoci, ktorú centrum EÚ poskytuje koordinačným orgánom, správnej rade, výkonnej radevýkonnému riaditeľovisúvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa používania technológií;

c)na žiadosť interne poskytuje odborné znalostizáležitostiach súvisiacichpoužívaním technológií na účely predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí onlinejeho zisťovania.

Oddiel 6

Zostavenie a štruktúra rozpočtu

Pododdiel 1

Jednotný programový dokument

Článok 67

Zostavenie a plnenie rozpočtu

1.Výkonný riaditeľ každý rok vypracúva návrh výkazu odhadov príjmovvýdavkov centra EÚ na nasledujúci rozpočtový rokspoluplánom pracovných miest ho predkladá výkonnej rade.

2.Na základe návrhu výkazu odhadov výkonná rada zostavuje predbežný návrh odhadu príjmovvýdavkov centra EÚ na nasledujúci rozpočtový rokpredkladá ho Komisii každý rok do 31. januára.

3.Výkonná rada zasiela Európskemu parlamentu, RadeKomisii konečný návrh odhadu príjmovvýdavkov centra EÚ vrátane návrhu plánu pracovných miest každý rok do 31. marca.

4.Komisia zasiela Európskemu parlamentuRade výkaz odhadov spoločnenávrhom všeobecného rozpočtu Únie.

5.Na základe výkazu odhadov Komisia zahŕňa do návrhu všeobecného rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán pracovných miest, ako aj výšku príspevku, ktorou sa zaťaží všeobecný rozpočet, ktorý predkladá Európskemu parlamentuRadesúladečlánkami 313314 Zmluvyfungovaní Európskej únie.

6.Európsky parlamentRada schvaľujú rozpočtové prostriedky na príspevok Únie centru EÚ.

7.Plán pracovných miest centra EÚ prijíma Európsky parlamentRada.

8.Rozpočet centra EÚ prijíma výkonná rada. Tento rozpočet sa stane konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. podľa potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.Rozpočet centra EÚ plní výkonný riaditeľ.

10.Výkonný riaditeľ zasiela každý rok Európskemu parlamentuRade všetky informácievýsledkoch všetkých postupov hodnotenia.

Článok 68

Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na centrum EÚ prijíma výkonná rada po poradeKomisiou. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/715 52 výnimkou prípadov, keď sa takáto odchýlka osobitne vyžaduje vzhľadom na prevádzku centra EÚKomisia ju vopred schválila.

1.

Pododdiel 2

Prezentácia, plnenie a kontrola rozpočtu

Článok 69

Rozpočet

1.Pre každý rozpočtový rok, ktorý zodpovedá kalendárnemu roku, sa vypracujú odhady všetkých príjmovvýdavkov centra EÚuvedú sarozpočte centra EÚ, ktorý musí byťhľadiska príjmovvýdavkov vyrovnaný.

2.Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy centra EÚ zahŕňajú príspevok Únie uvedený vo všeobecnom rozpočte Únie.

3.Centrum EÚ môže využívať finančné prostriedky Únie prostredníctvom dohôddelegovaní alebo ad hoc grantovsúlade so svojimi rozpočtovými pravidlami podľa článku 68ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politík Únie.

4.Výdavky centra EÚ zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správuinfraštruktúruprevádzkové náklady.

5.Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na opatrenia súvisiacerozsiahlymi projektmi trvajúcimi viac ako jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na niekoľko ročných splátok.

Článok 70

Predkladanie účtovnej závierky a absolutórium

1.Účtovník centra EÚ zasiela účtovníkovi KomisieDvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku za rozpočtový rok (rok N) do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roka (rok N + 1).

2.Centrum EÚ zasiela správurozpočtovomfinančnom riadení za rok N Európskemu parlamentu, RadeDvoru audítorov do 31. marca roku N + 1.

3.Účtovník Komisie zasiela predbežnú účtovnú závierku centra EÚ za rok N konsolidovanúúčtovnou závierkou Komisie Dvoru audítorov do 31. marca roka N + 1.

4.Správna rada vydáva stanovisko ku konečnej účtovnej závierke centra EÚ za rok N.

5.Účtovník centra EÚ zasiela do 1. júla roku N + 1 konečnú účtovnú závierku za rok N Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorovnárodným parlamentom spolu so stanoviskom správnej rady.

6.Konečná účtovná závierka za rok N sa zverejňujeÚradnom vestníku Európskej únie do 15. novembra roka N + 1.

7.Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov do 30. septembra roku N + 1 odpoveď na pripomienky uvedenéjeho výročnej správe. Túto odpoveď zasiela aj správnej rade.

8.Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plynulé uplatnenie postupu udelenia absolutória za rok N.

9.Na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, Európsky parlament udeľuje výkonnému riaditeľovi do 15. mája roku N + 2 absolutórium za plnenie rozpočturoku N.

Oddiel 7

Zamestnanci

Článok 71

Všeobecné ustanovenia

1.Na centrum EÚ saprípade všetkých záležitostí, ktorých sa netýka toto nariadenie, vzťahuje služobný poriadokpodmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ako aj predpisy prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely ich uplatňovania.

2.Výkonná rada po dohodeKomisiousúlademechanizmami stanovenýmičlánku 110 služobného poriadku prijíma potrebné vykonávacie opatrenia.

3.Zamestnanci centra EÚ, najmä zamestnanci, ktorí sa zaoberajú oblasťami súvisiacimizisťovaním, oznamovanímodstraňovaním sexuálneho zneužívania detí online, majú prístupprimeranému poradenstvupodporným službám. 

Článok 72

Vyslaní národní experti a ostatný personál

1.Centrum EÚ môže využívať vyslaných národných expertov alebo ostatný personál, ktorý nezamestnáva.

2.Výkonná rada prijíma pravidlá týkajúce sa zamestnancovčlenských štátov vrátane kontaktných úradníkov uvedenýchčlánku 52, ktorí sa majú vyslať do centra EÚ,podľa potreby ich aktualizuje. Uvedené pravidlá zahŕňajú najmä finančné ustanovenia týkajúce sa uvedeného vysielania vrátane poisteniaodbornej prípravy.uvedených pravidlách sa zohľadňuje skutočnosť, že zamestnanci sú vyslanínasadení ako zamestnanci centra EÚ. Zahŕňajú ustanoveniapodmienkach nasadenia.relevantných prípadoch sa výkonná rada snaží zaistiť konzistentnosťpravidlami týkajúcimi sa preplácania výdavkov stálych zamestnancovsúvislostimisiami.

Článok 73

Výsady a imunity

Na centrum EÚ a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Výsady a imunity kontaktných úradníkov a ich rodinných príslušníkov sú predmetom dohody medzi členským štátom, v ktorom má sídlo centrum EÚ, a ostatnými členskými štátmi. V tejto dohode sa ustanovujú tie výsady a imunity, ktoré sú potrebné na riadne plnenie úloh kontaktných úradníkov.

Článok 74

Povinnosť služobného tajomstva

1.Členovia správnej radyvýkonnej radyvšetci zamestnanci centra EÚ vrátane úradníkov vyslaných členskými štátmi na dočasnom základevšetky ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy centra EÚ na zmluvnom základe, podliehajú požiadavkám zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 339 Zmluvyfungovaní Európskej únie ajprípade skončenia ich funkčných povinností.

2.Výkonná rada zabezpečuje, aby sa na jednotlivcov, ktorísúvislostiplnením úloh centra EÚ poskytujú akúkoľvek službu, či už priamo alebo nepriamo, permanentne alebo príležitostne, vrátane úradníkoviných osôb poverených na uvedený účel výkonnou radou alebo vymenovaných koordinačnými orgánmi vzťahovali rovnocenné požiadavky na zachovávanie služobného tajomstva ako požiadavky uvedenéodseku 1.

3.Centrum EÚ zavádza praktické opatrenia na vykonávanie pravidiel zachovávania dôvernosti uvedenýchodsekoch 12.

4.Centrum EÚ uplatňuje rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 53 .

Článok 75

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.Centrum EÚ prijíma vlastné bezpečnostné predpisy rovnocennébezpečnostnými predpismi Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej úniecitlivých neutajovaných skutočností stanovenýmirozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 54 (EÚ, Euratom) 2015/444. Bezpečnostné predpisy centra EÚ obsahujú okrem iného ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracovaniauchovávania uvedených skutočností. Bezpečnostné predpisy centra EÚ prijíma výkonná rada po ich schválení Komisiou.

2.Každé správne opatrenie týkajúce sa výmeny utajovaných skutočnostípríslušnými orgánmi tretej krajiny alebo akékoľvek mimoriadne ad hoc poskytnutie utajovaných skutočností Európskej únie týmto orgánomprípade neexistencie takéhoto opatrenia vopred schvaľuje Komisia.

Oddiel 8

Všeobecné ustanovenia

Článok 76

Jazykový režim

Na centrum EÚ sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 55 . Prekladateľské služby potrebné na fungovanie centra EÚ zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 77

Transparentnosť a komunikácia

1.Na dokumenty vedenécentre EÚ sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001 56 . Správna rada do šiestich mesiacov od dátumu svojho prvého zasadnutia prijíma podrobné pravidlá uplatňovania uvedeného nariadenia.

2.Spracúvanie osobných údajov centrom EÚ podlieha nariadeniu (EÚ) 2018/1725. Správna rada do šiestich mesiacov od dátumu svojho prvého zasadnutia stanovuje opatrenia na uplatňovanie uvedeného nariadenia centrom EÚ vrátane opatrení týkajúcich sa vymenovania zodpovednej osoby centra EÚ. Tieto opatrenia sa stanovujú po poradeeurópskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

3.Centrum EÚ môžeoblasti svojej pôsobnosti vykonávať komunikačné činnostivlastnej iniciatívy. Komunikačné činnosti sa vykonávajúsúladepríslušnými plánmi komunikáciešírenia informácií prijatými správnou radou.

Článok 78

Opatrenia zamerané proti podvodom

1.Na účely boja proti podvodom, korupciiakejkoľvek inej protiprávnej činnosti sa uplatňuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 57 .

2.Centrum EÚ pristupujeMedziinštitucionálnej dohode25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únieKomisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní úradu OLAF, do šiestich mesiacov od [dátumu začiatku prevádzky, ako je uvedenýčlánku 82]prijíma vhodné ustanovenia uplatniteľné na všetkých svojich zamestnancovpoužitím vzoru stanovenéhopríloheuvedenej dohode.

3.Európsky dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentovna mieste audit všetkých príjemcov grantov, dodávateľovsubdodávateľov, ktorým centrum EÚ poskytlo finančné prostriedky Únie.

4.Úrad OLAF môžesúladeustanoveniamipostupmi stanovenýminariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 vykonávať vyšetrovania vrátane kontrolinšpekcií na miestecieľom zistiť, čisúvislostigrantom alebo zmluvou financovanými centrom EÚ nedošlopodvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie 58 .

5.Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2, 34, platí, že dohody centra EÚspoluprácitretími krajinamimedzinárodnými organizáciami, jeho zmluvy, dohodygrantochrozhodnutiagrantoch obsahujú ustanovenia, ktoré Európsky dvor audítorovúrad OLAF výslovne oprávňujú vykonávať takéto audityvyšetrovaniasúladeich príslušnými právomocami.

Článok 79

Zodpovednosť

1.Zmluvná zodpovednosť centra EÚ sa riadi právom rozhodným pre danú zmluvu.

2.Súdny dvor Európskej únie je príslušný vydávať rozsudky na základe ktorejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená centrom EÚ.

3.V prípade mimozmluvnej zodpovednosti centrum EÚsúlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahrádza akúkoľvek škodu spôsobenú jeho útvarmi alebo zamestnancami pri plnení svojich povinností.

4.V sporochnáhradu škody uvedenýchodseku 3 má právomoc rozhodovať Súdny dvor Európskej únie.

5.Osobná zodpovednosť zamestnancov voči centru EÚ sa riadi ustanoveniami uvedenýmislužobnom poriadku alebopodmienkach zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 80

Administratívne vyšetrovania

Činnosti centra EÚ podliehajú vyšetrovaniam európskeho ombudsmana v súlade s článkom 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 81

Dohoda o sídle a prevádzkové podmienky

1.Potrebné ustanoveniaposkytnutí priestorov centru EÚčlenskom štáte,ktorom má centrum EÚ sídlo, a o zariadeniach, ktoré má tento členský štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré satomto členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov výkonnej rady, zamestnancov centra EÚčlenov ich rodín, sa vymedzujúdohodesídle uzatvorenej medzi centrom EÚčlenským štátom,ktorom má centrum EÚ sídlo, po schválení výkonnou radou najneskôr [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

2.Členský štát,ktorom má centrum EÚ sídlo, poskytuje čo najlepšie podmienky na zabezpečenie bezproblémovéhoefektívneho fungovania centra EÚ vrátane viacjazyčnéhoeurópsky orientovaného vzdelávaniaprimeraných dopravných spojení.

Článok 82

Začiatok činnosti centra EÚ

1.Komisia je zodpovedná za zriadeniepočiatočnú prevádzku centra EÚ dovtedy, kým výkonný riaditeľ neprevezme svoje povinnosti následne po jeho vymenovaní výkonnou radou podľa článku 65 ods. 2. Na tento účel:

a)Komisia môže určiť úradníka EÚ, ktorý bude pôsobiť vo funkcii dočasného výkonného riaditeľavykonávať úlohy pridelené výkonnému riaditeľovi;

b)odchylne od článku 62 ods. 2 písm. g)do prijatia rozhodnutia uvedenéhočlánku 62 ods. 4 dočasný výkonný riaditeľ vykonáva právomoci menovacieho orgánu;

c)Komisia môže ponúknuť centru EÚ pomoc,to najmä vysielaním svojich úradníkov na vykonávanie činností centra EÚzodpovednosti dočasného výkonného riaditeľa alebo výkonného riaditeľa;

d)dočasný výkonný riaditeľ môže povoľovať všetky platby kryté rozpočtovými prostriedkami zahrnutými do rozpočtu centra EÚ po schválení výkonnou radoupo prijatí plánu pracovných miest centra EÚ môže uzatvárať zmluvy vrátane pracovných zmlúv.

KAPITOLA V

ZBER ÚDAJOV A PODÁVANIE SPRÁV O TRANSPARENTNOSTI

Článok 83

Zber údajov

1.Poskytovatelia hostingových služieb, poskytovatelia interpersonálnych komunikačných služiebposkytovatelia služieb prístupuinternetu zbierajú údajetýchto záležitostiachtieto informácie na požiadanie sprístupnia centru EÚ:

a)ak bol poskytovateľovi adresovaný príkaz na zistenie vydaný podľa článku 7:

opatrenia prijaté na splnenie príkazu vrátane technológií použitých na uvedený účelposkytnutých záruk,    

miery chybovosti technológií, ktoré boli zavedené na zistenie sexuálneho zneužívania detí online,prijaté opatrenia na predchádzanie všetkým chybám alebo na ich nápravu,

pokiaľ idesťažnostiveci podané používateľmisúvislostiopatreniami prijatými na splnenie príkazu, počet sťažností podaných priamo poskytovateľovi, počet vecí podaných súdnemu orgánu, základ týchto sťažnostívecí, rozhodnutia prijatésúvislostitýmito sťažnosťami a v týchto veciach, priemerný čas potrebný na prijatie týchto rozhodnutípočet vecí,ktorých boli tieto rozhodnutia následne zrušené;

b)počet príkazov na odstránenie vydaných poskytovateľovi podľa článku 14priemerný čas potrebný na odstránenie danej položky alebo položiek materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo znemožnenie prístupunim;

c)celkový počet položiek materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, ktoré poskytovateľ odstránil alebo ku ktorým znemožnil prístup, rozdelené podľa toho, či boli položky odstránené, alebo sanim znemožnil prístup,súladepríkazom na odstránenie alebooznámením podaným príslušným orgánom, centrom EÚ alebo treťou stranou, prípadnevlastnej iniciatívy poskytovateľa;

d)počet príkazov na zablokovanie vydaných poskytovateľovi podľa článku 16; 

e)počet prípadov, keď poskytovateľ uplatnil článok 8 ods. 3, článok 14 ods. 5 alebo 6 alebo článok 17 ods. 5, spolupríslušnými odôvodneniami.

2.Koordinačné orgány zbierajú údajetýchto záležitostiachtieto informácie na požiadanie sprístupnia centru EÚ:

a)následný postup po prijatí oznámení potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online, ktoré centrum EÚ postúpilo podľa článku 48 ods. 3, pričom sakaždom oznámení uvádza:

či sadôsledku oznámenia začalo vyšetrovanie trestného činu, či oznámenie prispeloprebiehajúcemu vyšetrovaniu, či sa na základe neho prijali nejaké iné opatrenia, resp. žiadne opatrenia sa neprijali,

ak sadôsledku oznámenia začalo vyšetrovanie trestného činu alebo oznámenie prispeloprebiehajúcemu vyšetrovaniu, súčasný stav alebo výsledok vyšetrovania vrátane toho, či bola vec uzavretá vo fáze pred začatím súdneho konania, či satejto veci uložili sankcie, či boli obete identifikovanézachránené,ak áno, ich počet podľa roduveku, či boli akékoľvek podozrivé osoby zatknutépáchatelia boli odsúdení,ak áno, ich počet,

či sa na základe oznámenia prijali nejaké iné opatrenia, druh opatrení, súčasný stav alebo výsledok týchto opatrenídôvody na ich prijatie,

ak sa neprijali žiadne opatrenia, dôvody neprijatia opatrení;

b)najdôležitejšieopakujúce sa riziká sexuálneho zneužívania detí online oznámené poskytovateľmi hostingových služiebposkytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb podľa článku 3 alebo identifikované prostredníctvom iných informácií, ktoré má koordinačný orgándispozícii;

c)zoznam poskytovateľov hostingových služiebposkytovateľov interpersonálnych komunikačných služieb, ktorým koordinačný orgán adresoval príkaz na zistenie podľa článku 7;

d)počet príkazov na zistenie vydaných podľa článku 7, rozdelené podľa poskytovateľadruhu sexuálneho zneužívania detí online,počet prípadov,ktorých sa poskytovateľ odvolal na článok 8 ods. 3;

e)zoznam poskytovateľov hostingových služieb, ktorým koordinačný orgán vydal príkaz na odstránenie podľa článku 14;

f)počet príkazov na odstránenie vydaných podľa článku 14, rozdelené podľa poskytovateľa, času potrebného na odstránenie dotknutej položky alebo položiek materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo na znemožnenie prístupunim,počet prípadov,ktorých sa poskytovateľ odvolal na článok 14 ods. 56;

g)počet príkazov na zablokovanie vydaných podľa článku 16, rozdelené podľa poskytovateľa,počet prípadov,ktorých sa poskytovateľ odvolal na článok 17 ods. 5;

h)zoznam príslušných služieb informačnej spoločnosti, ktorým koordinačný orgán adresoval rozhodnutie prijaté podľa článkov 27, 28 alebo 29, druh prijatého rozhodnutiadôvody jeho prijatia;

i)prípady,ktorých sa stanovisko centra EÚ podľa článku 7 ods. 4 písm. d) podstatne odchýlilo od stanoviska koordinačného orgánu, pričom sa uvedú body,ktorých sa odchýlilo,hlavné dôvody tohto odchýlenia.

3.Centrum EÚ zbiera údajegeneruje štatistiky týkajúce sa zisťovania, oznamovania, odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online alebo znemožňovania prístupunemu podľa tohto nariadenia. Údaje sa týkajú najmä týchto záležitostí:

a)počet ukazovateľovdatabázach ukazovateľov uvedenýchčlánku 44vývoj tohto počtuporovnanípredchádzajúcimi rokmi;

b)počet podaní materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detíkontaktovania detí, ako sa uvádzačlánku 36 ods. 1, rozdelené podľa členského štátu, ktorý určil predkladajúce koordinačné orgány, a v prípade materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí počet ukazovateľov vygenerovaných na jeho základepočet jednotných vyhľadávačov zdrojov zaradených do zoznamu jednotných vyhľadávačov zdrojov podľa článku 44 ods. 3;

c)celkový počet oznámení podaných centru EÚ podľa článku 12, rozdelené podľa poskytovateľa hostingových služiebposkytovateľa interpersonálnych komunikačných služieb, ktorí podali oznámenie,podľa príslušného orgánu členského štátu, ktorému centrum EÚ postúpilo oznámenia podľa článku 48 ods. 3;

d)sexuálne zneužívanie detí online, ktorého sa oznámenia týkajú, vrátane počtu položiek potenciálneho známehonového materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detíprípadov potenciálneho kontaktovania detí, príslušného orgánu členského štátu, ktorému centrum EÚ postúpilo oznámenia podľa článku 48 ods. 3,druhu príslušnej služby informačnej spoločnosti, ktorú ponúka oznamujúci poskytovateľ;

e)počet oznámení, ktoré centrum EÚ považovalo za zjavne neopodstatnené, ako sa uvádzačlánku 48 ods. 2;

f)počet oznámení spojenýchpotenciálnym novým materiálom obsahujúcim sexuálne zneužívanie detíkontaktovaním detí,prípade ktorých sa usúdilo, že nejdemateriál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí,ktorom bolo centrum EÚ informované podľa článku 36 ods. 3, rozdelené podľa členského štátu;

g)výsledky vyhľadávaní podľa článku 49 ods. 1 vrátane počtu snímok, videíjednotných vyhľadávačov zdrojov podľa členského štátu,ktorom sa materiál nachádza;

h)ak bola tá istá položka potenciálneho materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí oznámená centru EÚ podľa článku 12 viac ako raz alebo sa odhalila prostredníctvom vyhľadávaní podľa článku 49 ods. 1 viac ako raz, počet prípadov, keď bola táto položka oznámená alebo zistená týmto spôsobom;

i)počet oznámenípočet poskytovateľov hostingových služieb informovaných centrom EÚ podľa článku 49 ods. 2;

j)počet obetí sexuálneho zneužívania detí online, ktorému pomohlo centrum EÚ podľa článku 21 ods. 2,počet týchto obetí, ktoré požiadaliposkytnutie takejto pomoci spôsobom, ktorý je im prístupný vzhľadom na zdravotné postihnutie.

4.Poskytovatelia hostingových služieb, poskytovatelia interpersonálnych komunikačných služiebposkytovatelia služieb prístupuinternetu, koordinačné orgánycentrum EÚ zabezpečujú, aby sa údaje uvedenéodsekoch 1, 23 neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na podávanie správtransparentnosti uvedenéčlánku 84. Uchovávané údaje nesmú obsahovať žiadne osobné údaje.

5.Zaisťujú, aby sa údaje uchovávali zabezpečeným spôsobomaby sa na ich uchovávanie vzťahovali primerané technickéorganizačné záruky. Týmito zárukami sa zaisťuje najmä to, aby saúdajom mohol získať prístupmohli sa spracúvať len na účel, na ktorý sa uchovávajú, aby sa dosiahla vysoká úroveň bezpečnostiaby sa informácie vymazali, keď už nie sú potrebné na uvedený účel. Tieto záruky pravidelne preskúmavajúpodľa potreby ich prispôsobujú.

Článok 84

Podávanie správ o transparentnosti

1.Každý poskytovateľ príslušných služieb informačnej spoločnosti vypracúva výročnú správusvojich činnostiach podľa tohto nariadenia.tejto správe sa zhromažďujú informácie uvedenéčlánku 83 ods. 1. Poskytovatelia do 31. januára každého roka nasledujúceho po roku, ktorého sa správa týka, zverejňujú správuoznamujú ju koordinačnému orgánukrajine usadenia, Komisiicentru EÚ.

2.Každý koordinačný orgán vypracúva výročnú správusvojich činnostiach podľa tohto nariadenia.tejto správe sa zhromažďujú informácie uvedenéčlánku 83 ods. 2. Do 31. marca každého roka nasledujúceho po roku, ktorého sa správa týka, zverejňuje správuoznamuje ju Komisiicentru EÚ.

3.Ak členský štát určil niekoľko príslušných orgánov podľa článku 25, zabezpečuje, aby koordinačný orgán vypracoval jednotnú správu týkajúcu sa činností všetkých príslušných orgánov podľa tohto nariadeniaaby koordinačný orgán dostal od ostatných príslušných orgánov, ktorých sa to týka, všetky relevantné informáciepodporu potrebnú na tento účel.

4.Centrum EÚúzkej spoluprácikoordinačnými orgánmi vypracúva výročnú správusvojich činnostiach podľa tohto nariadenia.tejto správe sa takisto zhromažďujúanalyzujú informácie obsiahnutésprávach uvedenýchodsekoch 23. Centrum EÚ do 30. júna každého roka nasledujúceho po roku, ktorého sa správa týka, zverejňuje správuoznamuje ju Komisii.

5.Výročné správytransparentnosti uvedenéodsekoch 1, 23 neobsahujú žiadne informácie, ktoré by mohli ovplyvniť prebiehajúce činnosti zamerané na pomoc obetiam alebo predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie. Nesmú obsahovať žiadne osobné údaje.

6.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty podľa článku 86cieľom doplniť toto nariadenie potrebnými vzormipodrobnými pravidlami, ktoré sa týkajú formy, presného obsahuďalších podrobností správpostupov podávania správ podľa odsekov 1, 23.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 85

Hodnotenie

1.Do [piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]potom každých päť rokov Komisia vyhodnocuje toto nariadeniepodáva správujeho uplatňovaní Európskemu parlamentuRade.

2.Do [piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]potom každých päť rokov Komisia zabezpečuje, aby sa vykonalo hodnotenie výkonnosti centra EÚsúladeusmerneniami Komisie, pokiaľ idejeho ciele, mandát, úlohyriadeniesídlo.hodnotení sa zohľadňuje najmä prípadná potreba zmeniť úlohy centra EÚfinančné dôsledky každej takejto zmeny.

3.Súčasťou každého druhého hodnotenia uvedenéhoodseku 2 je posúdenie výsledkov, ktoré centrum EÚ dosiahlohľadiska svojich cieľovúloh, vrátane posúdenia toho, či je vzhľadom na tieto cieleúlohy naďalej odôvodnené, aby centrum EÚ pokračovalo vo svojej činnosti.

4.Komisia predkladá Európskemu parlamentuRade správyzisteniach vyplývajúcichhodnotenia uvedenéhoodseku 3. Zistenia vyplývajúcehodnotenia sa zverejňujú.

5.Na účely vykonávania hodnotení uvedenýchodsekoch 1, 23 koordinačné orgányčlenské štátycentrum EÚ poskytujú Komisii na jej žiadosť informácie.

6.Komisia pri vykonávaní hodnotení uvedenýchodsekoch 1, 23 zohľadňuje príslušné dôkazy, ktoré mádispozícii.

7.V prípade potreby sasprávam uvedenýmodsekoch 14 prikladajú legislatívne návrhy.

Článok 86

Vykonávanie delegovania právomoci

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovenýchtomto článku.

2.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedenéčlánkoch 3, 8, 13, 14, 17, 4784 na neurčité obdobie od [dňa prijatia nariadenia].

3.Delegovanie právomoci uvedenéčlánkoch 3, 8, 13, 14, 17, 4784 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutímodvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré saňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejneníÚradnom vestníku Európskej únie aleboneskoršiemu dátumu, ktorý jeňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultujeexpertmi určenými jednotlivými členskými štátmisúlade so zásadami stanovenýmiMedziinštitucionálnej dohode13. apríla 2016lepšej tvorbe práva.

5.Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentuRade.

6.Delegovaný akt prijatý podľa článkov 3, 8, 13, 14, 17, 4784 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevznesú námietkulehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentuRade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlamentRada informujú Komisiusvojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺžidva mesiace.

Článok 87

Postup výboru

1.Na účely prijatia vykonávacích aktov uvedenýchčlánku 39 ods. 4 Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výboromzmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 88

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) 2021/1232 sa zrušuje s účinnosťou od [dňa uplatňovania tohto nariadenia].

Článok 89

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predsedníčka    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.    RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.    Názov návrhu/iniciatívy

1.2.    Príslušná oblasť politiky

1.3.    Návrh sa týka

1.4.    Ciele

1.5.    Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6.    Trvaniefinančný vplyv návrhu/iniciatívy

1.7.    Plánovaný spôsob riadenia

2.    OPATRENIAOBLASTI RIADENIA

2.1.    Zásady monitorovaniapredkladania správ

2.2.    Systémy riadeniakontroly

2.3.    Opatrenia na predchádzanie podvodomnezrovnalostiam

3.    ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.    Okruhy viacročného finančného rámcarozpočtový riadok výdavkov

3.2.    Odhadovaný vplyv na výdavky

3.3.    Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu

1.2.Príslušné oblasti politiky

Oblasť politiky: Bezpečnosť

Činnosť: Stratégia EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí 59

1.3.Návrh sa týka

 novej akcie

 novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 60  

 predĺženia trvania existujúcej akcie 

 zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie 

1.4.Ciele

Všeobecné ciele 

Všeobecným cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu zavedením harmonizovaných pravidiel EÚ, ktoré sú zamerané na lepšiu identifikáciu, ochranu a podporu obetí sexuálneho zneužívania detí, zabezpečením účinnej prevencie a uľahčením vyšetrovania, najmä prostredníctvom objasnenia úlohy a zodpovednosti poskytovateľov online služieb, pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí.

Tento cieľ priamo prispieva k dosiahnutiu najdôležitejších cieľov v oblasti udržateľného rozvoja pre túto iniciatívu, k cieľu 5.2 (odstrániť všetky formy násilia na ženách a dievčatách) a cieľu 16.2 (ukončiť zneužívanie a vykorisťovanie detí, obchodovanie s nimi a všetky formy násilia na deťoch) a čiastočne sa zameriava na cieľ 17, pokiaľ ide o zber údajov o deťoch so zdravotným postihnutím, ktoré žiadajú centrum EÚ o informácie a pomoc.

Špecifické ciele

Špecifický cieľ č.

1. zabezpečiť účinné zisťovanie, oznamovanie a odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí online;

2. zlepšiť právnu istotu, transparentnosť a zodpovednosť a zabezpečiť ochranu základných práv;

3. obmedziť šírenie a vplyvy sexuálneho zneužívania detí prostredníctvom lepšej koordinácie.


Očakávané výsledky
vplyv

Očakáva sa, že poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti budú mať prínos z právnej istoty vyplývajúcej z harmonizovaných pravidiel EÚ týkajúcich sa zisťovania, oznamovania a odstraňovania sexuálneho zneužívania detí online a z vyššej úrovne dôvery, ak ich služby preukážu väčšiu zodpovednosť prostredníctvom prijatia metód, ktoré sú bezpečnejšie už v štádiu návrhu, a prostredníctvom vylepšeného a štandardizovaného podávania správ o transparentnosti.

Očakáva sa, že všetci používatelia internetu a hlavne detskí používatelia budú mať prínos zo štruktúrovanejšieho prístupu k predchádzaniu sexuálnemu zneužívaniu detí online, jeho zisťovaniu, oznamovaniu a odstraňovaniu v celej Únii, ktorého sprostredkovateľom je centrum EÚ, a z vyššej úrovne dôvery v online služby prijímajúce metódy, ktoré sú bezpečnejšie už v štádiu návrhu.

Očakáva sa, že vnútroštátne orgány budú mať prínos z činností centra EÚ, ktoré uľahčujú procesy zisťovania, oznamovania a odstraňovania, a najmä z jeho prínosu k zabezpečeniu toho, aby oznámenia o sexuálnom zneužívaní detí online, ktoré dostali vnútroštátne orgány presadzovania práva, boli relevantné a obsahovali dostatočné informácie na to, aby orgány presadzovania práva mohli konať. Vnútroštátne orgány budú mať prínos aj z uľahčenia výmeny odborných znalostí, ktorú zabezpečí centrum EÚ, pokiaľ ide o výmenu najlepších postupov a získaných poznatkov v oblasti prevencie a pomoci obetiam v celej EÚ a na celom svete.

Ukazovatele výkonnosti 

V posúdení vplyvu priloženom k návrhu sa opisuje osobitný rámec monitorovania vrátane niekoľkých ukazovateľov podľa špecifického cieľa.

Navyše podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti sa stanovia v ročnom pracovnom programe centra EÚ, pričom celkové strategické ciele, očakávané výsledky a ukazovatele výkonnosti sa stanovia vo viacročnom pracovnom programe.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Požiadavky, ktoré sa majú splniťkrátkodobom alebo dlhodobom horizonte, vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy

Návrh vychádza z článku 114 ZFEÚ, ktorý je zameraný na vytváranie a fungovanie vnútorného trhu.

Vo výbere právneho základu sa odrážajú hlavné ciele a rozsah pôsobnosti iniciatívy vzhľadom na to, že internet je vo svojej podstate cezhraničný. Článok 114 je vhodným právnym základom na riešenie rozdielov medzi ustanoveniami právnych predpisov členských štátov, ktoré bránia základným slobodám, a teda majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, a na predchádzanie vzniku budúcich prekážok obchodu vyplývajúcich z rozdielnych spôsobov vývoja vnútroštátnych právnych predpisov.

Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť spoločné pravidlá, ktorými sa vytvoria najlepšie podmienky na udržiavanie bezpečného online prostredia, v ktorom sa poskytovatelia služieb správajú zodpovedne. Opatrenie zároveň zaisťuje primeraný dohľad nad príslušnými poskytovateľmi služieb a spoluprácu medzi orgánmi na úrovni EÚ, podľa potreby so zapojením a podporou centra EÚ. Iniciatíva by ako taká mala zvýšiť právnu istotu, dôveru, inováciu a rast na jednotnom trhu s digitálnymi službami.

Predpokladá sa, že navrhované centrum EÚ dosiahne plnú prevádzkovú kapacitu do piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti právneho predpisu. Počas tohto obdobia zavádzania by sa mali na podporu zriadenia centra EÚ použiť aj zdroje Komisie.

1.5.2.Prínos zapojenia Únie (môže byť výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Dôvody na akciu na európskej úrovni

Uspokojivé zlepšenie, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na poskytovateľov príslušných online služieb pôsobiacich na vnútornom trhu, ktoré sú zamerané na zintenzívnenie boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí, nie je možné dosiahnuť v dostatočnej miere na úrovni členských štátov konajúcich samostatne alebo nekoordinovaným spôsobom. Predovšetkým jeden členský štát nedokáže účinne predchádzať obehu snímok alebo videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí online alebo online „groomingu“ dieťaťa ani tieto činnosti zastaviť bez toho, aby mal možnosť spolupracovať a koordinovať sa so súkromnými subjektmi, ktoré poskytujú služby vo viacerých (ak nie vo všetkých) členských štátoch.

Bez opatrení EÚ by členské štáty museli naďalej prijímať individuálne vnútroštátne právne predpisy, aby dokázali reagovať na súčasné a vznikajúce výzvy, v dôsledku čoho by pravdepodobne došlo k fragmentácii a divergencii právnych predpisov, čo by mohlo negatívne ovplyvniť vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o poskytovateľov online služieb pôsobiacich vo viac ako jednom členskom štáte.

Očakávaná pridaná hodnota pre Úniu 

Očakávaná pridaná hodnota iniciatívy pre Úniu zahŕňa tieto prvky:

   Zníženie fragmentácienákladov na dodržiavanie predpisov/prevádzkových nákladov na zlepšenie fungovania vnútorného trhu. Príspevok centra EÚ najmä uľahčovaním vykonávania povinností poskytovateľov služieb,to zisťovať, oznamovaťodstraňovať sexuálne zneužívanie detí online, ako aj opatrenia orgánov presadzovania právanadväznosti na tieto oznámenia.

   Uľahčovaniepodpora akcií členských štátovoblasti prevenciepomoci obetiam na zvýšenie efektívnostiúčinnosti. Príspevok centra EÚ najmä uľahčovaním výmeny najlepších postupovjeho pôsobenie ako vedomostné centrum pre členské štáty.

   Zníženie závislostiuľahčovanie spoluprácetretími krajinami. Príspevok centra EÚ najmä výmenou najlepších postupovtretími krajinamiuľahčovaním prístupu členských štátovodborným znalostiampoznatkom získanýmakcií zameraných na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na celom svete.

1.5.3.Poznatky získanépodobných skúsenostíminulosti

Tento návrh vychádza z dvoch odvetvových právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú oblasťou sexuálneho zneužívania detí. Prvým je smernica 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii a novším predpisom je nariadenie (EÚ) 2021/1232 o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí.

Smernicu z roku 2011, ktorá v danom období predstavovala dôležitý krok vpred, musia členské štáty plne transponovať čo najskôr. Komisia bude naďalej využívať svoje právomoci presadzovania podľa zmlúv na zaistenie rýchleho vykonávania, a to pomocou postupov v prípade nesplnenia povinnosti. Súbežne s tým, a ako sa uvádza v stratégii EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, Komisia iniciovala štúdiu s cieľom pripraviť hodnotenie smernice z roku 2011 a jej prípadnú budúcu revíziu.

Cieľom nariadenia (EÚ) 2021/1232 (ďalej len „dočasné nariadenie“) bolo umožniť poskytovateľom určitých online komunikačných služieb naďalej používať technológie na zisťovanie a oznamovanie sexuálneho zneužívania detí online a na odstraňovanie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí v rámci svojich služieb. Jeho trvanie je obmedzené a rozsah pôsobnosti úzky, pričom sa obmedzuje na dobrovoľné činnosti určitých online služieb počas prechodného obdobia v maximálnej dĺžke troch rokov do augusta 2024.

Tento návrh vychádza zo smernice z roku 2011, najmä pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov sexuálneho zneužívania detí, a z dočasného nariadenia, najmä z jeho záruk týkajúcich sa zisťovania sexuálneho zneužívania detí online.

1.5.4.Zlučiteľnosťviacročným finančným rámcommožná synergiainými vhodnými nástrojmi

stratégii EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí z roku 2020 sa stanovuje osem iniciatív na zdôraznenie významu ucelenej reakcie na túto oblasť trestnej činnosti. Jedným z takýchto prvkov sú právne predpisy. V rámci tohto návrhu sa preto plánuje rozvíjať a zaviesť vhodný právny rámec, posilniť reakcia orgánov presadzovania práva a stimulovať koordinovaná činnosť viacerých aktérov v súvislosti s prevenciou, vyšetrovaním a pomocou obetiam.

Tento návrh sa premieta v okruhu Podpora európskeho spôsobu života uvedenom v pracovnom programe Komisie na rok 2021.

Tento návrh bude vychádzať z potreby vyplývajúcej z navrhovaného aktu o digitálnych službách, ktorou je zabezpečenie najlepších podmienok na to, aby sa inovačné cezhraničné digitálne služby rozvíjali v EÚ naprieč územiami jednotlivých členských štátov a zároveň sa zachovalo bezpečné online prostredie pre všetkých občanov EÚ.

Cieľom tohto návrhu je vytvoriť osobitný rámec EÚ pre predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí online a boj proti nemu s podobnými prvkami, aké obsahuje nariadenie o teroristickom obsahu online, pričom má vychádzať z ustanovení aktu o digitálnych službách s cieľom vytvoriť harmonizovaný základ na riešenie všetkého nezákonného obsahu zameraním sa najmä na sexuálne zneužívanie detí online a „grooming“.

Očakáva sa, že centrum EÚ, ktoré je základným prvkom podpory vykonávania povinností poskytovateľov služieb, a to zisťovať, oznamovať a odstraňovať sexuálne zneužívanie detí online, prinesie členským štátom významné zvýšenie efektívnosti prostredníctvom uľahčovania ich spolupráce a vzájomného využívania zdrojov technickej pomoci na úrovni EÚ.

1.5.5.Posúdenie rôznych disponibilných možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia

Ústredným prvkom posúdenia jednotlivých možností financovania bola potreba, aby navrhované centrum EÚ bolo nezávislé, vďaka čomu by mohlo slúžiť ako sprostredkovateľ pri práci poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti na zisťovaní, oznamovaní a odstraňovaní sexuálneho zneužívania detí online, ako aj pri práci orgánov presadzovania práva v nadväznosti na tieto oznámenia doručené od poskytovateľov služieb.

Ďalšie možnosti týkajúce sa centra EÚ sa riešili v sprievodnom posúdení vplyvu, v ktorom sa napríklad v prípade začlenenia centra EÚ do centra EÚ pri Agentúre pre základné práva (FRA) okrem iného zistilo, že by to viedlo k značnej nerovnováhe v mandáte agentúry FRA: keďže by sa jej veľkosť zdvojnásobila a polovica by sa venovala sexuálnemu zneužívaniu detí a druhá polovica jej súčasným úlohám, čo by viedlo k ďalším komplikáciám spojeným so zmenou riadenia agentúry FRA a príslušných právnych predpisov.

V záujme ďalšej podpory nezávislosti centra EÚ sa preto navrhuje, aby centrum EÚ bolo finančne nezávislé a financovalo sa z prostriedkov EÚ.

Centrum EÚ by zároveň malo byť nezávislé od vnútroštátnych verejných orgánov členského štátu, v ktorom by sídlilo, aby sa zabránilo riziku prioritizácie a uprednostňovania úsilia v tomto konkrétnom členskom štáte. Tým nie je dotknutá možnosť čerpať z odborných znalostí agentúr členských štátov a EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti s cieľom pomôcť pri budovaní kritického množstva odborných znalostí v rámci navrhovaného centra EÚ.

1.6.Trvaniefinančný vplyv návrhu/iniciatívy

 obmedzené trvanie

   Návrh/iniciatíva jeplatnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR.

   Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR

neobmedzené trvanie

Päťročná počiatočná fáza implementácie sa začne od roku 2025

a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob riadenia 61  

 Priame riadenie na úrovni Komisie prostredníctvom

   výkonných agentúr

 Zdieľané riadenie s členskými štátmi

 Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

 medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

 subjekty uvedené v článkoch 70 a 71,

 verejnoprávne subjekty,

 súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

 súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú primerané finančné záruky,

◻ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

Poznámky

Príspevok centru prevencie sexuálneho zneužívania detí na úrovni EÚ sa identifikoval na základe vykonaného posúdenia vplyvu.

2.OPATRENIAOBLASTI RIADENIA

2.1.Zásady monitorovaniapredkladania správ

Vykonávanie a fungovanie nariadenia sa bude pravidelne preskúmavať a vyhodnocovať formou predkladania správ.

Centrum EÚ (spolu s poskytovateľmi služieb a koordinačnými orgánmi) na účely monitorovania vykonávania nariadenia zhromažďuje a analyzuje údaje relevantné z hľadiska merania účinnosti povinností týkajúcich sa zisťovania, oznamovania a odstraňovania. Koordinačné orgány a poskytovatelia hostingových alebo interpersonálnych komunikačných služieb prispejú k zberu údajov a predkladaniu správ o aspektoch, ktoré patria do ich oblasti zodpovednosti. Údaje, ktoré zozbiera centrum EÚ, by sa mali sprístupniť koordinačným orgánom a Komisii, aby bolo možné posúdiť vykonávanie.

Centrum EÚ zverejňuje výročné správy o transparentnosti. V týchto správach, ktoré sa majú zverejniť a oznámiť Komisii, by sa mali zhromažďovať a analyzovať informácie obsiahnuté vo výročných správach od príslušných poskytovateľov informačných služieb a koordinačných orgánov a mali by byť doplnené inými relevantnými zdrojmi, ako aj obsahovať informácie o činnostiach centra EÚ.

Na základe štatistík a informácií zhromaždených zo štruktúrovaných procesov a z mechanizmov transparentnosti stanovených v tomto nariadení by Komisia mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti a potom každých päť rokov. Komisia bude predkladať Európskemu parlamentu a Rade správy o zisteniach vyplývajúcich z hodnotenia.

Všetky agentúry Únie fungujú v rámci prísneho monitorovacieho systému, ktorého súčasťou je koordinátor vnútornej kontroly, Útvar Komisie pre vnútorný audit, správna rada, Komisia, Dvor audítorov a rozpočtový orgán. Tento systém sa premieta a stanovuje v kapitole 4 navrhovaného nariadenia, v ktorej sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí a boj proti nemu.

V súlade so spoločným vyhlásením o decentralizovaných agentúrach EÚ sa v ročnom pracovnom programe centra EÚ uvedú podrobné ciele a očakávané výsledky, ako aj ukazovatele výkonnosti. Centrum EÚ k opisu činností uvedenému vo svojom pracovnom programe doplní kľúčové ukazovatele výkonnosti. Činnosti centra EÚ sa potom v porovnaní s týmito ukazovateľmi vyhodnotia vo výročnej správe o činnosti.

Ročný pracovný program musí byť súlade s viacročným pracovným programom, pričom sa obidva dokumenty zahrnú do ročného jednotného programového dokumentu predkladaného Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Správna rada centra EÚ bude zodpovedná za všeobecné smerovanie činností centra EÚ. Výkonná rada bude zodpovedná za efektívne a účinné administratívne, rozpočtové a prevádzkové riadenie centra EÚ a prijme odhad rozpočtu centra EÚ predtým, ako ho postúpi Komisii.

2.2.Systémy riadeniakontroly

2.2.1.Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platbystratégie kontroly

Keďže väčšina finančných prostriedkov v rámci tohto návrhu sa týka zriadenia nového centra EÚ, financovanie z rozpočtu EÚ sa bude realizovať prostredníctvom nepriameho riadenia.

Zavedie sa vhodná stratégia vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne plnenie tohto rozpočtu.

Pokiaľ ide o kontroly ex post, centrum EÚ ako decentralizovaná agentúra podlieha:

– vnútornému auditu Útvaru Komisie pre vnútorný audit,

– výročným správam Európskeho dvora audítorov, ktorý poskytuje vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročných účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií,

– ročnému absolutóriu, ktoré udeľuje Európsky parlament,

– možným vyšetrovaniam, ktoré vykonáva úrad OLAF na zabezpečenie najmä toho, že zdroje pridelené agentúram sa správne využívajú.

Centrum EÚ ako agentúra pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá je partnerom GR HOME, bude podliehať stratégii kontroly GR HOME v oblasti decentralizovaných agentúr s cieľom zabezpečiť spoľahlivé údaje v rámci jej výročnej správy o činnosti. Zatiaľ čo decentralizované agentúry nesú plnú zodpovednosť za plnenie svojho rozpočtu, GR HOME zodpovedá za pravidelné platby ročných príspevkov stanovených rozpočtovým orgánom.

Činnosť centra EÚ bude zároveň v súlade s článkom 228 ZFEÚ podliehať dohľadu ombudsmana.

2.2.2.Informáciezistených rizikáchsystémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

Keďže centrum EÚ bude novým centrom EÚ, existuje riziko, že proces prijímania zamestnancov nebudesúladeharmonogramombude mať vplyv na prevádzkovú kapacitu centra EÚ.tomto prípade je podpora materského GR kľúčová, pokiaľ ideúlohy povoľujúceho úradníkavýkon právomocí zverených menovaciemu orgánu 62 na základe služobného poriadku, kým centrum nedosiahne úplnú administratívnu autonómiu.

V päťročnej počiatočnej fáze budú nevyhnutné časté zasadnutia a pravidelné kontakty medzi materským GR a centrom EÚ, aby sa zabezpečila nezávislosť a prevádzkyschopnosť centra EÚ, ako sa naplánovalo.

V riziku, ktoré môže ovplyvniť účinné vykonávanie tohto návrhu, sa zohľadňuje regulačný cieľ zlepšiť a skvalitniť zisťovanie, oznamovanie a odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí online v celej Únii, pričom sa zohľadňujú aj prípady, keď by širšie uplatňovanie nariadenia predstavovalo výrazné zvýšenie objemu a kvality oznamovania. Zatiaľ čo v posúdení vplyvu sa uvádzajú odhady počtu očakávaných oznámení, skutočný počet oznámení, ktoré centrum EÚ dostane, a teda aj pracovné zaťaženie centra EÚ, sa môžu líšiť od odhadov.

Centrum EÚ bude musieť zaviesť rámec vnútornej kontroly v súlade s rámcom vnútornej kontroly Európskej komisie. Informácie o vnútorných kontrolách centra EÚ sa zahrnú do výročných správ centra EÚ.

Zriadi sa oddelenie vnútorného auditu s cieľom zohľadňovať riziká, ktoré sú špecifické pre prevádzku centra EÚ, vniesť systematický a disciplinovaný prístup na účely hodnotenia účinnosti procesov riadenia rizík, kontroly a správy a vydávať odporúčania na ich zlepšovanie.

GR HOME každoročne hodnotí riadenie rizík s cieľom identifikovať a posúdiť potenciálne vysoké riziká v súvislosti s operáciami agentúr. Riziká považované za kritické sa každoročne uvádzajú v pláne riadenia GR HOME a sú sprevádzané akčným plánom s uvedením zmierňujúcich opatrení.

2.2.3.Odhadopodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontrolyhodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov)posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbeuzavretí)

Komisia uvádza pomer medzi „nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov“. Vo výročnej správe o činnosti GR HOME za rok 2020 sa v tejto súvislosti uvádza pomer 0,16 % vo vzťahu k povereným subjektom s nepriamym riadením a decentralizovaným agentúram.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodomnezrovnalostiam

Existujúce opatrenia boja proti podvodom uplatniteľné na Komisiu sa budú vzťahovať na dodatočné rozpočtové prostriedky potrebné pre toto nariadenie.

Čo sa týka navrhovaného centra EÚ, GR HOME vypracovalo a pravidelne aktualizuje internú stratégiu boja proti podvodom s odkazom na stratégiu úradu OLAF.

Navrhované centrum EÚ, zriadené ako decentralizovaná agentúra, by patrilo do rozsahu pôsobnosti tejto stratégie.

GR HOME vo svojej výročnej správečinnosti za rok 2020 skonštatovalo, že procesy predchádzania podvodomich zisťovania poskytli primeranú istotusúvislostidosahovaním cieľov vnútornej kontroly.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámcarozpočtové riadky výdavkov

Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh výdavkov

Príspevok

Číslo

DRP/NRP

z krajín EZVO

z kandidátskych krajín

z tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

5

12 10 04 Európske centrum pre prevenciu sexuálneho zneužívania detí a boj proti nemu

NRP

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky*

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca

5

Bezpečnosť a obrana

Sexuálne zneužívanie detí

2022

2023

2024

2025 63

2026

2027

VFR 2021 – 2027 SPOLU

2028

2029

2030

Hlava 1:

Záväzky

(1)

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

Platby

(2)

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

Hlava 2:

Záväzky

(1a)

Platby

(2a)

Hlava 3:

Záväzky

(3a)

Platby

(3b)

Rozpočtové prostriedky na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí SPOLU

Záväzky

= 1 + 1a + 3a

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

Platby

= 2 + 2a + 3b

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

* Poznámka: Pri všetkých výpočtoch sa vychádzalo z predpokladu sídla v Bruseli, keďže sídlo centra EÚ zatiaľ nie je určené. Počiatočné fáza zriaďovania centra EÚ sa vypočítala na päť rokov od roku 2025 s plnou prevádzkovou kapacitou do konca roku 2029 a celkovými výdavkami centra EÚ vo výške 28,477 mil. EUR v roku 2030, keď sa po prvýkrát majú uhradiť celoročné náklady na zamestnancov v úplnom zložení. Na účely pokrytia inflácie sa celkový rozpočet centra EÚ každoročne zvýši o 2 %.
Okruh viacročného finančného rámca

7

Administratívne výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

GR: HOME

□ Ľudské zdroje

0,201

0,780

1,174

1,197

1,221

1,245

5,818

□ Ostatné administratívne výdavky

0,660

0,660

0,330

1,650

GR HOME SPOLU

Rozpočtové prostriedky

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

GR: HOME

• Ľudské zdroje

0,201

0,780

1,174

1,197

1,221

1,245

5,818

• Ostatné administratívne výdavky

0,660

0,660

0,330

1,650

GR HOME SPOLU

Rozpočtové prostriedky

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

Rozpočtové prostriedky v rámci OKRUHU 7 viacročného finančného rámca SPOLU

(Záväzky spolu = platby spolu)

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Rozpočtové prostriedky v rámci OKRUHOV 1 až 7 viacročného finančného rámca SPOLU

Záväzky

0,201

1,440

1,834

12,649

12,185

17,742

46,051

Platby

0,201

1,440

1,834

12,649

12,185

17,742

46,051

3.2.2.Odhadovaný vplyv na rozpočtové prostriedky subjektu pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto operačných rozpočtových prostriedkov:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR

Uveďte ciele a výstupy

 

Rok

Rok

Rok

VFR 2021 – 2027 spolu

Rok

Rok

Rok

2025

2026

2027

2028

2029 

2030

Druh

Priem. náklady

Č.

Náklady

Č.

Náklady

Č.

Náklady

Č.

Náklady

Č.

Náklady

Č.

Náklady

Č.

Náklady

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinné zisťovanie, oznamovanie a odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí online

– Výstup

Služby a podpora verejným orgánom a poskytovateľom služieb

 

 

1,919

 

3,741

 

5,835

 

11,494

 

8,017

 

9,700

10,448

‒ Výstup

Komunikačné a sprostredkovateľské činnosti

 

 

0,411

 

0,802

 

1,250

 

2,463

 

1,718

 

2,079

2,239

‒ Výstup

Činnosti v oblasti výskumu, auditu a vyšetrovania

 

 

0,411

 

0,802

 

1,250

 

2,463

 

1,718

 

2,079

2,239

Špecifický cieľ č. 1 – medzisúčet

 

2,741

 

5,344

 

8,335

 

16,420

 

11,453

 

13,857

14,926

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšená právna istota, zabezpečenie ochrany základných práv, transparentnosti a zodpovednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Výstup

Služby a podpora pri vykonávaní nariadenia

 

 

0,582

 

1,136

 

1,771

 

3,489

 

2,434

 

2,944

 

3,172

‒ Výstup

Komunikačné a sprostredkovateľské činnosti

 

 

0,103

 

0,200

 

0,313

 

0,616

 

0,429

 

0,520

 

0,560

Špecifický cieľ č. 2 – medzisúčet

 

0,685

 

1,336

 

2,084

 

4,105

 

2,863

 

3,464

 

3,732

ŠPECIFICKÝ CIEĽ Č. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzenie šírenia a vplyvov sexuálneho zneužívania detí prostredníctvom intenzívnejšieho úsilia v oblasti koordinácie

‒ Výstup

Služby a podpora verejným orgánom, poskytovateľom a expertom

 

 

6,887

 

2,999

 

4,255

 

14,141

 

5,567

 

6,561

 

6,873

‒ Výstup

Komunikačné a sprostredkovateľské činnosti

 

 

0,404

 

0,643

 

0,912

 

1,959

 

1,193

 

1,406

 

1,473

‒ Výstup

Výskum a hodnotenie – pomoc obetiam a prevencia

 

 

0,404

 

0,643

 

0,912

 

1,959

 

1,193

 

1,406

 

1,473

Špecifický cieľ č. 3 – medzisúčet

 

7,696

 

4,284

 

6,078

 

18,058

 

7,953

 

9,373

 

9,819

SPOLU

 

11,122

 

10,964

 

16,497

 

38,583

 

22,269

 

26,694

 

28,477

3.2.3.Odhadovaný vplyv na ľudské zdroje subjektu pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Zhrnutie

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto administratívnych rozpočtových prostriedkov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

2025

2026

2027

VFR 2021 – 2027 spolu

2028

2029

2030

Dočasní zamestnanci (platové triedy AD)

1,166

3,229

5,547

9,942

7,956

9,919

11,037

Dočasní zamestnanci (platové triedy AST)

0,500

1,445

2,687

4,631

3,978

4,779

5,151

Zmluvní zamestnanci

0,226

0,690

1,173

2,089

1,675

2,197

2,490

Vyslaní národní experti

SPOLU

1,892

5,363

9,407

16,662

13,610

16,895

18,677

Požiadavky na zamestnancov (ekvivalent plného pracovného času):

2025

2026

2027

VFR 2021 – 2027 spolu

2028

2029

2030

Dočasní zamestnanci (platové triedy AD)

14

24

40

60

50

60

60

Dočasní zamestnanci (platové triedy AST)

6

11

20

20

25

28

28

Zmluvní zamestnanci

5

10

15

15

20

25

25

Vyslaní národní experti

SPOLU

25

45

75

75

95

113

113

V prípade nových zamestnancov sa použil výpočet 50 % nákladov na zamestnancov na rok 2022 a 50 % dodatočných nákladov na zamestnancov na nasledujúce roky.

3.2.4.Odhadované potreby ľudských zdrojov pre materské GR HOME

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto ľudských zdrojov:

Odhady sa zaokrúhľujú na celé čísla (alebo najviac na jedno desatinné miesto)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

·Plán pracovných miest (úradnícidočasní zamestnanci)

20 01 02 01 a 20 01 02 02 (ústredie a zastúpenia Komisie)

2

5

5

5

5

5

20 01 02 03 (delegácie)

01 01 01 01 (nepriamy výskum)

10 01 05 01 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času ) 64

20 02 01(ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia)

1

4

4

4

4

4

20 02 03 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

Rozpočtový riadok (rozpočtové riadky) (uveďte) 65

‒ ústredie 66

– delegácie

01 01 01 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

3

9

9

9

9

9

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a podľa potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Zamestnanci Komisie z GR HOME budú pracovať na 1. príprave podmienok na zriadenie centra EÚ vrátane vypracovania pracovného programu a podávania správ o činnosti; 2. príprave usmernení k operačným procesom v súvislosti s rizikami, povinnosťami týkajúcimi sa zisťovania, oznamovania a odstraňovania podľa právneho predpisu; 3. ďalšom rozvoji činností centra EÚ v oblasti prevencie a pomoci obetiam; 4. poskytovaní administratívnej podpory pri zriaďovaní centra EÚ a 5. zabezpečení sekretariátu pre správnu radu centra EÚ po jeho zriadení.

Externí zamestnanci

Externí zamestnanci, ktorí sa po zriadení centra EÚ budú postupne prijímať, prevezmú určité povinnosti od zamestnancov Komisie a sprevádzkujú systémy a procesy centra EÚ v súvislosti s procesmi zisťovania, oznamovania a odstraňovania. Zamestnanci centra EÚ takisto začnú pomáhať pri budovaní sietí odborných znalostí v celom rozsahu svojich povinností. Podrobné informácie o úlohách centra EÚ sú uvedené v kapitole 4 oddiele 2 uvedeného navrhovaného nariadenia.

Opis výpočtu nákladov na ekvivalent plného pracovného času je uvedený v oddiele 4 prílohy.

3.2.5.Súladplatným viacročným finančným rámcom

   Návrh/iniciatíva jesúladeplatným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenuplánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Návrh zahŕňa dodatočné finančné a ľudské zdroje centra prevencie sexuálneho zneužívania detí. Rozpočtový vplyv dodatočných finančných zdrojov na riešenie sexuálneho zneužívania detí sa vykompenzuje prostredníctvom kompenzačného zníženia naplánovaných výdavkov v okruhu 5.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca 67 .

3.2.6.Príspevky od tretích strán

⌧ Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rok N

Rok N + 1

Rok N + 2

Rok N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má tento finančný vplyv na príjmy:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na iné príjmy

uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v bežnom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 68

Rok N

Rok N + 1

Rok N + 2

Rok N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

[…]

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

[…]

1.PRÍLOHAlegislatívnemu finančnému výkazu

Názov návrhu/iniciatívy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu

1.POTREBNÉ ĽUDSKÉ ZDROJENEVYHNUTNÉ NÁKLADY NA TIETO ZDROJE

2.NÁKLADY na OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

3.CELKOVÉ ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY

4.METÓDY VÝPOČTU POUŽITÉ na ODHAD NÁKLADOV

4.1.Ľudské zdroje

4.2.Ostatné administratívne výdavky

Táto príloha musí byť priložená k legislatívnemu finančnému výkazu počas konzultácie medzi útvarmi.

Tabuľky s údajmi sú použité ako zdroj tabuliek nachádzajúcich sa v legislatívnom finančnom výkaze. Slúžia výlučne na vnútorné použitie v rámci Komisie.1. Náklady na ľudské zdroje považované za nevyhnutné

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto ľudských zdrojov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

OKRUH 7

viacročného finančného rámca

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

20 01 02 01 – Ústredia a zastúpenia

AD

2

0,157

5

0,560

5

0,817

5

0,833

5

0,850

5

0,867

 

 

5

4,084

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 02 03 – Delegácie Únie

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Externí zamestnanci 69

20 02 01 a 20 02 02 – Externí zamestnanci – ústredia a zastúpenia

AC

0

0,000

3

0,130

3

0,265

3

0,271

3

0,276

3

0,282

 

 

3

1,224

VNE

1

0,044

1

0,090

1

0,092

1

0,093

1

0,095

1

0,097

 

 

1

0,511

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 03 – Externí zamestnanci – delegácie Únie

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky týkajúce sa ĽZ (uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet ĽZ – OKRUH 7

 

3

0,201

9

0,780

9

1,174

9

1,197

9

1,221

9

1,245

 

 

9

5,818

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelenírámci GR,podľa potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GRrámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Mimo OKRUHU 7

viacročného finančného rámca

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

01 01 01 01 nepriamy výskum 70

01 01 01 11 priamy výskum

Iné (uveďte)

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Externí zamestnanci 71

Externí zamestnanci financovaní z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

‒ ústredie

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– delegácie Únie

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 nepriamy výskum

01 01 01 12 priamy výskum

Iné (uveďte) 72

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky týkajúce sa ĽZ (uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet ĽZ – mimo OKRUHU 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu ĽZ (všetky okruhy VFR)

3

0,201

9

0,780

9

1,174

9

1,197

9

1,221

9

1,245

 

 

9

5,818

Mimo OKRUHU 7

viacročného finančného rámca

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Ekvivalent plného pracovného času

Rozpočtové prostriedky

Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

01 01 01 01 nepriamy výskum 73

01 01 01 11 priamy výskum

Iné (uveďte)

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Externí zamestnanci 74

Externí zamestnanci financovaní z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

‒ ústredie

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– delegácie Únie

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 nepriamy výskum

01 01 01 12 priamy výskum

Iné (uveďte) 75

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky týkajúce sa ĽZ (uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet ĽZ – mimo OKRUHU 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu ĽZ (všetky okruhy VFR)

3

0,201

9

0,780

9

1,174

9

1,197

9

1,221

9

1,245

 

 

9

5,818

2. Náklady na ostatné administratívne výdavky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto administratívnych rozpočtových prostriedkov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

OKRUH 7

viacročného finančného rámca

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

Na ústredí alebo na území EÚ:

 

 

 

 

 

 

 

20 02 06 01 – Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

0,000

0,200

0,200

0,100

0,000

0,000

0,500

20 02 06 02 – Náklady na konferencie a zasadnutia

0,000

0,460

0,460

0,230

0,000

0,000

1,150

20 02 06 03 – Výbory 76

 

 

 

 

 

 

 

20 02 06 04 Štúdie a konzultácie

 

 

 

 

 

 

 

20 04 – Výdavky na IT (interné) 77  

 

 

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky netýkajúce sa ĽZ (ak je to potrebné, uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

V delegáciách Únie

 

 

 

 

 

 

 

20 02 07 01 – náklady na služobné cesty, konferencie a reprezentáciu

 

 

 

 

 

 

 

20 02 07 02 – ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov

 

 

 

 

 

 

 

20 03 05 – infraštruktúra a logistika

 

 

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky netýkajúce sa ĽZ (ak je to potrebné, uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet ostatné – OKRUH 7

viacročného finančného rámca

0,000

0,660

0,660

0,330

0,000

0,000

1,650

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Mimo OKRUHU 7

viacročného finančného rámca

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

Výdavky na technickú a administratívnu pomoc (okrem externých zamestnancov) z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“)

 

 

 

 

 

 

 

– ústredie

 

 

 

 

 

 

 

– delegácie Únie

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné výdavky na riadenie v oblasti výskumu

 

 

 

 

 

 

 

IT výdavky na operačné programyoblasti politiky 78  

Interné IT výdavky na operačné programy 79

Iné rozpočtové riadky netýkajúce sa ĽZ (ak je to potrebné, uveďte)

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet ostatné – mimo OKRUHU 7

viacročného finančného rámca

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné administratívne výdavky spolu (všetky okruhy VFR)

0,000

0,660

0,660

0,330

0,000

0,000

1,6503. Celkové administratívne náklady (všetky okruhy VFR)

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Zhrnutie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

Okruh 7 – Ľudské zdroje

0,201

0,780

1,174

1,197

1,221

1,245

5,818

Okruh 7 – Ostatné administratívne výdavky

0,660

0,660

0,330

1,650

Medzisúčet okruhu 7

Mimo okruhu 7 – Ľudské zdroje

Mimo okruhu 7 – Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet iné okruhy

SPOLU

OKRUH 7 a mimo OKRUHU 7

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

Požadované administratívne rozpočtové prostriedky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené, a podľa potreby budú doplnené rozpočtovými prostriedkami, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

4. Metódy výpočtu použité na odhad nákladov

4.1. Ľudské zdroje

V tejto časti sa stanovuje metóda výpočtu použitá na odhad ľudských zdrojov považovaných za potrebné [predpokladané pracovné zaťaženie vrátane konkrétnych pracovných miest (pracovné profily Sysper 2), kategórií zamestnancov a zodpovedajúcich priemerných nákladov]

OKRUH 7 viacročného finančného rámca

Dôležité upozornenie: Priemerné náklady na každú kategóriu zamestnancov v ústrediach sú k dispozícii na webovom sídle BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

ŸÚradnícidočasní zamestnanci

Výdavky na úradníkov v materskom GR HOME sa vypočítali na základe týchto priemerných nákladov: 157 000 EUR na rok [odkaz: obežník GR BUDGET pre sieť RUF, Ares(2021) 7378761 z 30. novembra 2021], pričom sa od roku 2023 bude uplatňovať 2 % zvýšenie vzhľadom na infláciu.

V legislatívnom finančnom výkaze sa navrhuje využiť dodatočné ľudské zdroje v materskom GR (GR HOME), t. j. ďalších deväť ekvivalentov plného pracovného času nad rámec tých, ktorí už pracujú v oblasti politiky Bezpečnosť v digitálnom veku na širšej stratégii EÚ pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí a v administratívnej podpore.

Ľudské zdroje sú rozdelené takto (v ekvivalentoch plného pracovného času):

* 5 AD

ŸExterní zamestnanci

Výdavky na vyslaných národných expertov a zmluvných zamestnancov v partnerskom GR sa vypočítali na základe týchto priemerných nákladov: 88 000 EUR a 85 000 EUR na rok [odkaz: obežník GR BUDGET pre sieť RUF, Ares(2021) 7378761 z 30. novembra 2021], pričom sa od roku 2023 bude uplatňovať 2 % zvýšenie vzhľadom na infláciu.

Ľudské zdroje sú rozdelené takto (v ekvivalentoch plného pracovného času):

* 1 VNE a 3 AC

Mimo OKRUHU 7 viacročného finančného rámca

Len miesta financované z rozpočtu na výskum 

Externí zamestnanci

Mimo OKRUHU 7 viacročného finančného rámca

Len miesta financované z rozpočtu na výskum 

Externí zamestnanci

4.2. Ostatné administratívne výdavky

Uveďte podrobnosti o spôsobe výpočtu použitom pre každý rozpočtový riadok, a najmä východiskové predpoklady (napr. počet zasadnutí za rok, priemerné náklady atď.)

OKRUH 7 viacročného finančného rámca

Tieto náklady budú pokrývať: operačné činnosti (napr. technické stretnutia so zainteresovanými stranami), podporu sietí expertov (koordinačné činnosti, stretnutia), preklad a tlmočenie, publikačnú činnosť a šírenie výsledkov výskumu, komunikačné prostriedky (vrátane kampaní).

Mimo OKRUHU 7 viacročného finančného rámca

(1)    Charta základných práv Európskej únie, 2012/C 326/02 , 26. októbra 2012.
(2)     Všeobecná pripomienka OSN č. 25 (2021) o právach detí v súvislosti s digitálnym prostredím.
(3)     Kampaň One in Five , Rada Európy, 2010 – 2015.
(4)     Prieskum platformy Economist Impact , ktorý sa uskutočnil na viac ako 5 000 osobách vo veku 18 až 20 rokov v 54 krajinách a bol zverejnený v dokumente Global Threat Assessment, WeProtect Global Alliance, 2021 (Globálne posúdenie hrozieb, Globálna aliancia WeProtect, 2021).
(5)    Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre násilie páchané na deťoch, Deti so zdravotným postihnutím .
(6)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.
(7)     Stratégia EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí , COM(2020) 607 final, 24. júla 2020, s. 2.
(8)    Navrhované európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí, COM(2022) 28 , 26. januára 2022.
(9)     Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa , COM(2021) 142, 24. marca 2021.
(10)    Údaj týkajúci sa oznamovania za rok 2021 – približne 29,4 milióna – predstavuje medziročný nárast o 35 %, prehľad údajov za EÚ zo systému CyberTipline, NCMEC , online stav k 11. marcu 2022.
(11)    Prejavuje sa to zriaďovaním rôznych nových alebo už existujúcich orgánov zodpovedných za monitorovanie a presadzovanie rôznych povinností, ktorým podliehajú jednotlivé typy poskytovateľov služieb podľa obmedzení vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov. Bližšie informácie sú uvedené v oddiele 3 prílohy 5 k posúdeniu vplyvu priloženému k tomuto návrhu.
(12)    Pozri oddiel 4, Fragmentation of rules for digital services (Fragmentácia pravidiel týkajúcich sa digitálnych služieb), v dokumente Business Journeys on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers (Trasy podnikania na jednotnom trhu: praktické prekážky a bariéry), SWD(2020) 54 final, 10. marca 2020.
(13)     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1232 zo 14. júla 2021 o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí (Text s významom pre EHP).
(14)    COM(2022) 212, 11. mája 2022.
(15)    Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, CETS č. 201, 25. októbra 2007.
(16)    Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, CETS č. 185, 23. novembra 2001.
(17)     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
(18)     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.
(19)     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).
(20)    Návrh nariadenia o jednotnom trhu s digitálnymi službami ( akt o digitálnych službách ) a o zmene smernice 2000/31/ES, COM(2020) 825 final, 15. decembra 2020.
(21)    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_2545.
(22)     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV.
(23)    Materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí je jediným druhom nezákonného obsahu, v prípade ktorého je nezákonná už samotná držba.
(24)    Pozri napr. Súdny dvor Európskej únie, Digital Rights Ireland, spojené veci C-293/12 a C-594/12, spojené veci C-511/18, C-512/18 a C-520/18 , bod 42.
(25)    Články 1, 3, 4 a 24 charty .
(26)    Články 7 a 8 charty .
(27)    Pozri najmä Súdny dvor Európskej únie, La Quadrature du Net , spojené veci C-511/18, C-512/18 a C-520/18, bod 126.
(28)    Články 7, 8 a 11 charty .
(29)    Pozri napríklad Súdny dvor Európskej únie, spojené veci C-511/18, C-512/18 a C-520/18, bod 120.
(30)    Článok 16 charty .
(31)    Pozri napríklad Súdny dvor Európskej únie, Sky Österreich , vec C-283/11, body 45 – 46.
(32)    Spoločnosť Microsoft napríklad uvádza, že presnosť jej nástroja na zisťovanie „groomingu“ je 88 %, čo znamená, že zo 100 konverzácií nahlásených ako možné trestné kontaktovanie detí 12 z nich možno po kontrole vylúčiť a nebudú oznámené orgánom presadzovania práva (pozri prílohu 8 k posúdeniu vplyvu).
(33)    Pozri článok 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).
(34)     Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií.
(35)    Ú. v. EÚ C, , s. .
(36)    Ú. v. EÚ C, , s. .
(37)    Ú. v. EÚ C, , s. .
(38)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).
(39)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
(40)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES (Ú. v. EÚ L …).
(41)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
(42)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(43)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií („smernica o súkromí a elektronických komunikáciách“) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
(44)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).
(45)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1232 zo 14. júla 2021 o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti online sexuálnemu zneužívaniu detí (Ú. v. EÚ L 274, 30.7.2021, s. 41).
(46)    Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s.1).
(47)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(48)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(49)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1 – 18).
(50)    Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36 – 41). 
(51)    Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).
(52)    Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.
(53)    Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).
(54)    Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).
(55)    Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).
(56)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43 – 48).
(57)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(58)    Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(59)    Stratégia EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí, COM(2020) 607 z 24. júla 2020.
(60)    Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(61)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb :
(62)    C(2013) 3288 final zo 4. júna 2013.
(63)    Prvý rok zahŕňa náklady na počiatočné zriadenie infraštruktúry vo výške 5 miliónov EUR (t. j. databázu ukazovateľov a priestory).
(64)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert, DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocní experti v delegáciách.
(65)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(66)    Najmä pre fondy politiky súdržnosti EÚ, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF).
(67)    Pozri články 12 a 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027.
(68)    Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 20 % na náklady na výber.
(69)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert, DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocní experti v delegáciách.
(70)    Vyberte príslušný rozpočtový riadok, alebo prípadne uveďte iný; ak sa to týka viacerých rozpočtových riadkov, zamestnanci by sa mali rozlišovať podľa každého príslušného rozpočtového riadka.
(71)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocní experti v delegáciách.
(72)    Vyberte príslušný rozpočtový riadok, alebo prípadne uveďte iný; ak sa to týka viacerých rozpočtových riadkov, zamestnanci by sa mali rozlišovať podľa každého príslušného rozpočtového riadka.
(73)    Vyberte príslušný rozpočtový riadok, alebo prípadne uveďte iný; ak sa to týka viacerých rozpočtových riadkov, zamestnanci by sa mali rozlišovať podľa každého príslušného rozpočtového riadka.
(74)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocní experti v delegáciách.
(75)    Vyberte príslušný rozpočtový riadok, alebo prípadne uveďte iný; ak sa to týka viacerých rozpočtových riadkov, zamestnanci by sa mali rozlišovať podľa každého príslušného rozpočtového riadka.
(76)    Uveďte typ výboru a skupinu, do ktorej patrí.
(77)    Stanovisko GR DIGIT – vyžaduje sa tím na investície do IT [pozri usmernenia k financovaniu IT, C(2020) 6126 final z 10. septembra 2020, s. 7].
(78)    Stanovisko GR DIGIT – vyžaduje sa tím na investície do IT [pozri usmernenia k financovaniu IT, C(2020) 6126 final z 10. septembra 2020, s. 7].
(79)    Táto položka zahŕňa miestne administratívne systémy a príspevky na spolufinancovanie interných IT systémov [pozri usmernenia k financovaniu IT, C(2020) 6126 final z 10. 9. 2020].

V Bruseli11. 5. 2022

COM(2022) 209 final

PRÍLOHY

k

návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu
{SEC(2022) 209 final} - {SWD(2022) 209 final} - {SWD(2022) 210 final}


PRÍLOHA I:

VZOR PRÍKAZOV NA ZISTENIE

uvedený v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu]

PRÍKAZ NA ZISTENIE VYDANÝ PODĽA NARIADENIA (EÚ) …/…, KTORÝM SA STANOVUJÚ PRAVIDLÁ PREDCHÁDZANIA SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU DETÍ A BOJA PROTI NEMU (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“)

ODDIEL 1: Orgány, ktoré požiadali o príkaz na zistenie a vydali ho

Názov koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na zistenie:

(text)

Názov príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zistenie:

(text)

Referenčné číslo príkazu na zistenie:

(text)

ODDIEL 2: Adresát príkazu na zistenie

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto poskytovateľa:

(text)

ODDIEL 3: Príslušná služba, zacielenie a špecifikácia

Príkaz na zistenie sa uplatňuje na túto službu, ktorú poskytovateľ ponúka v Únii:

(text)

Bližšie informácie o zacielení a špecifikácii príkazu na zistenie podľa článku 7 ods. 7 nariadenia:

(text)

ODDIEL 4: Opatrenia na vykonanie príkazu na zistenie vrátane dodatočných záruk

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia má poskytovateľ prijať opatrenia uvedené v článku 10 nariadenia na vykonanie príkazu na zistenie vrátane v ňom uvedených záruk.

Poskytovateľ má prijať uvedené opatrenia na zistenie týchto skutočností:

☐ Šírenie známeho materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. m) nariadenia

☐ Šírenie nového materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. n) nariadenia

☐ Kontaktovanie detí, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) nariadenia

Ak sa príkaz na zistenie týka kontaktovania detí, podľa článku 7 ods. 7 posledného pododseku nariadenia sa príkaz na zistenie vzťahuje len na verejne dostupnú interpersonálnu komunikáciu, keď je jedným z používateľov detský používateľ, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. i) nariadenia.

Poskytovateľ má vykonať príkaz na zistenie s použitím týchto ukazovateľov sprístupnených Európskym centrom prevencie sexuálneho zneužívania detí a boja proti nemu (ďalej len „centrum EÚ“) podľa článku 37 nariadenia:

☐ Ukazovatele v databáze uvedené v článku 44 ods. 1 písm. a) nariadenia

☐ Ukazovatele v databáze uvedené v článku 44 ods. 1 písm. b) nariadenia

☐ Ukazovatele v databáze uvedené v článku 44 ods. 1 písm. c) nariadenia

Na získanie prístupu k príslušným ukazovateľom má poskytovateľ kontaktovať centrum EÚ na tejto adrese:

(kontaktné údaje a kontaktné miesto centra EÚ)

V prípade potreby informácie týkajúce sa dodatočných záruk, ktoré má poskytovateľ zaviesť podľa článku 7 ods. 8 nariadenia:

(text)

V prípade potreby dodatočné informácie týkajúce sa opatrení, ktoré má poskytovateľ prijať na vykonanie príkazu na zistenie:

(text)

ODDIEL 5: Dôvody, obdobie uplatňovania a oznamovanie

Dôvody vydania príkazu na odstránenie sú tieto:

(dostatočne podrobné odôvodnenie, prečo bol príkaz na zistenie vydaný)

Príkaz sa zistenie sa uplatňuje od …….. (dátumu) do ……. (dátumu).

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia sa uplatňujú tieto požiadavky na podávanie správ:

(text)

ODDIEL 6: Kontaktné údaje v prípade nadväzných opatrení

Kontaktné údaje koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na zistenie, na účely spätnej väzby o vykonávaní príkazu na zistenie alebo ďalšieho objasnenia vrátane komunikácie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia:

(text)

ODDIEL 7: Informácie o náprave

Príslušný súd, na ktorom možno napadnúť príkaz na zistenie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia:

(text)

Lehoty pre napadnutie príkazu na zistenie (dní/mesiacov od):

(text)

Odkazy alebo prepojenia na ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa nápravy:

(text)

V prípade potreby dodatočné informácie týkajúce sa nápravy:

(text)

Nesplnenie tohto príkazu na zistenie môže vyústiť do uloženia sankcií podľa článku 35 nariadenia.

ODDIEL 8: Dátum, pečiatka a podpis

Dátum vydania príkazu na zistenie:

(text)

Časová pečiatka:

(text)

Elektronický podpis príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zistenie:

PRÍLOHA II:

VZOR NA INFORMOVANIENEMOŽNOSTI VYKONANIA PRÍKAZU NA ZISTENIE
uvedený
článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu]

ODDIEL 1: Adresát príkazu na zistenie

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto poskytovateľa:

(text)

Kontaktné údaje poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Referenčné číslo spisu poskytovateľa:

(text)

ODDIEL 2: Informácie týkajúce sa príkazu na zistenie

Názov koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na zistenie:

(text)

Názov príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zistenie:

(text)

Referenčné číslo príkazu na zistenie:

(text)

Dátum a čas prijatia príkazu na zistenie vrátane časového pásma:

(text)

ODDIEL 3: Nevykonanie

Poskytovateľ nemôže vykonať príkaz na zistenie v rámci povinnej lehoty z týchto dôvodov [označte príslušnú(-é) kolónku(-y)]:

☐ Príkaz na zistenie obsahuje jednu alebo viaceré zjavné chyby

☐ Príkaz na odstránenie neobsahuje dostatočné informácie

Uveďte zjavnú(-é) chybu(-y) a/alebo dodatočné informácie alebo prípadne potrebné objasnenie:

(text)

ODDIEL 4: Dátum, čas a podpis

Dátum a čas vrátane časového pásma:

(text)

Podpis:

(text)

PRÍLOHA III:

VZOR OZNÁMENÍ
uvedený
článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu]

OZNÁMENIE POTENCIÁLNEHO SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA DETÍ ONLINE VYDANÉ PODĽA NARIADENIA (EÚ) …/…, KTORÝM SA STANOVUJÚ PRAVIDLÁ PREDCHÁDZANIA SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU DETÍ A BOJA PROTI NEMU (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“)

ODDIEL 1: Oznamujúci poskytovateľ

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto poskytovateľa:

(text)

Kontaktné údaje poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

ODDIEL 2: Informácie o oznámení

1)Vyžaduje si oznámenie naliehavé opatrenia, najmädôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo bezpečnosti dieťaťa alebo detí, ktoré sa javia byť obeťou potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online?

☐ Áno

☐ Nie

2)Druh potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online, ktorého sa oznámenie týka:

☐ Známy materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. m) nariadenia

☐ Nový materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. n) nariadenia

☐ Kontaktovanie detí, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. o) nariadenia

3)Obsahové údaje súvisiaceoznámeným potenciálnym sexuálnym zneužívaním detí online vrátane snímok, videíprípadne textov:

(text – podľa potreby priložte údaje)

4)Ďalšie dostupné údaje súvisiaceoznámeným potenciálnym sexuálnym zneužívaním detí online vrátane metaúdajov súvisiacichmediálnymi súbormi (dátum, čas, časové pásmo):

(text – podľa potreby priložte údaje)

5)Informáciegeografickej polohe týkajúcej sa potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online:

– adresa internetového protokolu nahratia so súvisiacim dátumom a časovým pásmom a číslo portu:

(text)

– ak sú dostupné, ďalšie informácie o geografickej polohe (poštové smerovacie číslo, údaje GPS mediálnych súborov atď):

(text)

6)Informácietotožnosti akéhokoľvek používateľa alebo používateľov zapojených do potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online, ako aj:

– meno používateľa:

(text)

– e-mailová adresa:

(text)

– telefónne číslo:

(text)

– ďalšie informácie (poštová adresa, profilové informácie, iné e-mailové adresy, iné telefónne čísla, informácie o vyúčtovaní, dátum posledného prihlásenia, ďalšie informácie o používateľovi alebo jedinečný identifikátor používateľa):

(text)

7)Druh služby, ktorú ponúka poskytovateľ:

☐ Hostingová služba, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. a) nariadenia

☐ Interpersonálna komunikačná služba, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. b) nariadenia

Dodatočné informácie o službe vrátane webovej stránky/jednotného vyhľadávača zdrojov:

(text)

8)Spôsob, akým sa poskytovateľ dozvedelpotenciálnom sexuálnom zneužívaní detí:

☐ Opatrenia prijaté na vykonanie príkazu na zistenie vydaného podľa článku 7 nariadenia

☐ Informovanie verejným orgánom vrátane informovania príslušným orgánom v mieste podnikateľskej činnosti podľa článku 32 nariadenia

☐ Informovanie prostredníctvom horúcej linky, ako aj dôveryhodných oznamovateľov v zmysle článku 19 nariadenia (EÚ) …/… [o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES]

☐ Nahlásenie používateľom

☐ Opatrenia prijaté z vlastnej iniciatívy poskytovateľa

☐ Iné

Podľa článku 12 ods. 1 nariadenia poskytovatelia nemajú oznamovať potenciálne sexuálne zneužívanie detí online zistené prostredníctvom príkazu na odstránenie vydaného podľa tohto nariadenia.

Špecifikácia podrobností týkajúcich sa spôsobu, akým sa poskytovateľ o ňom dozvedel, ako je uvedené vyššie:

(text)

9)Oznámil alebo oznámi poskytovateľ potenciálne sexuálne zneužívanie detí online verejnému orgánu alebo inému subjektu príslušnému na prijímanie takýchto oznámenítretej krajiny?

☐ Áno

☐ Nie

Ak áno, uveďte:

– názov verejného orgánu alebo iného subjektu:

(text)

– referenčné číslo prípadu oznámeného verejnému orgánu alebo inému subjektu:

(text)

10)Ak sa oznámenie týka šírenia potenciálneho známeho alebo nového materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí, odstránil poskytovateľ tento materiál alebo znemožnil prístupnemu?

☐ Áno

☐ Nie

11)Prijal poskytovateľ akékoľvek rozhodnutie vo vzťahupoužívateľovi alebo používateľom zapojeným do potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online (zablokovanie účtu, pozastavenie/ukončenie poskytovania služby)?

☐ Áno

☐ Nie

   Ak áno, uveďte rozhodnutie:

(text)

12)Ak sú dostupné, informáciedieťati alebo deťoch, ktoré sa javia obeťou potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online:

– meno používateľa:

(text)

– e-mailová adresa:

(text)

– telefónne číslo:

(text)

– iné (poštová adresa, profilové informácie, iné e-mailové adresy, iné telefónne čísla, informácie o vyúčtovaní, dátum posledného prihlásenia, ďalšie informácie o používateľovi alebo jedinečný identifikátor používateľa):

(text)

13)V prípade potreby ďalšie informácie týkajúce sa potenciálneho sexuálneho zneužívania detí online:

(text – podľa potreby priložte údaje)

ODDIEL 3: Dátum, čas a podpis

Dátum a čas vydania oznámenia vrátane časového pásma:

(text)

Časová pečiatka:

(text)

Podpis:

(text)

PRÍLOHA IV:

VZOR PRÍKAZOV NA ODSTRÁNENIE
uvedený
článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu]

PRÍKAZ NA ODSTRÁNENIE VYDANÝ PODĽA NARIADENIA (EÚ) …/…, KTORÝM SA STANOVUJÚ PRAVIDLÁ PREDCHÁDZANIA SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU DETÍ A BOJA PROTI NEMU (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“)

ODDIEL 1: Orgány, ktoré požiadali o príkaz na odstránenie a vydali ho

Názov koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na odstránenie:

(text)

Názov príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie:

(text)

Referenčné číslo príkazu na odstránenie:

(text)

ODDIEL 2: Adresát príkazu na odstránenie a príslušná služba

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto:

(text)

Konkrétna služba, v súvislosti s ktorou sa vydal príkaz na odstránenie:

(text)

ODDIEL 3: Predmetný materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí a dočasné nezverejnenie informácií

Poskytovateľ má odstrániť tento materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí alebo znemožniť prístup k nemu vo všetkých členských štátoch čo najskôr a v každom prípade do 24 hodín od prijatia tohto príkazu na odstránenie:

(presný jednotný vyhľadávač zdrojov a v prípade potreby dodatočné informácie)

Materiál predstavuje materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí vymedzenýčlánku 2 písm. l) nariadenia, keďže predstavuje materiál, ktorý spĺňa jeden alebo viacerouvedených prvkov vymedzenia detskej pornografie a/alebo vymedzenia pornografického predstavenia, ako sa stanovuječlánku 2 písm. c)e) smernice Európskeho parlamentuRady 2011/93/EÚ 1 [označte príslušnú(-é) kolónku(-y)]:

 Každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje dieťa zapojené do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania

☐ Každé zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely

☐ Každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje akúkoľvek osobu vyzerajúcu ako dieťa zapojenú do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania alebo každé zobrazenie pohlavných orgánov akejkoľvek osoby vyzerajúcej ako dieťa primárne určené na sexuálne účely

☐ Realistické snímky dieťaťa zapojeného do jednoznačne sexuálneho konania alebo realistické snímky pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely

☐ Materiál, ktorý vizuálne zobrazuje živé predstavenie určené publiku, v ktorom je dieťa zapojené do reálneho alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania

☐ Materiál, ktorý vizuálne zobrazuje živé predstavenie určené publiku, v ktorom sú pohlavné orgány dieťaťa obnažované primárne na sexuálne účely

V prípade potreby označte:

☐ Na zamedzenie zasahovaniu do činností na predchádzanie trestným činom sexuálneho zneužívania detí, ich zisťovanie, vyšetrovanie a stíhanie poskytovateľ nesmie zverejniť nijaké informácie týkajúce sa odstránenia materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo znemožnenia prístupu k nemu podľa článku 15 ods. 4 nariadenia počas tohto obdobia:

(text)

ODDIEL 4: Kontaktné údaje v prípade nadväzných opatrení

Kontaktné údaje koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na odstránenie, na účely spätnej väzby o vykonávaní príkazu na odstránenie alebo ďalšieho objasnenia vrátane komunikácie, ako sa uvádza v článku 14 ods. 5, 6 a 7 nariadenia:

(text)

ODDIEL 5: Dôvody

Dôvody vydania príkazu na odstránenie sú tieto:

(dostatočne podrobné odôvodnenie, prečo bol príkaz na odstránenie vydaný)

ODDIEL 6: Informácie o náprave

Príslušný súd, na ktorom možno napadnúť príkaz na odstránenie podľa článku 15 ods. 1 nariadenia:

(text)

Lehoty pre napadnutie príkazu na zistenie (dní/mesiacov od):

(text)

Odkazy alebo prepojenia na ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa nápravy:

(text)

V prípade potreby dodatočné informácie týkajúce sa nápravy:

(text)

Nesplnenie tohto príkazu na odstránenie môže vyústiť do uloženia sankcií podľa článku 35 nariadenia.

ODDIEL 7: Dátum, pečiatka a elektronický podpis

Dátum vydania príkazu na odstránenie:

(text)

Časová pečiatka:

(text)

Elektronický podpis príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie:

(text)

PRÍLOHA V:

VZOR NA INFORMOVANIENEMOŽNOSTI VYKONANIA PRÍKAZU NA ODSTRÁNENIE
uvedený
článku 14 ods. 56 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu]

ODDIEL 1: Adresát príkazu na odstránenie

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto:

(text)

Kontaktné údaje poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Referenčné číslo spisu poskytovateľa:

(text)

ODDIEL 2: Informácie týkajúce sa príkazu na odstránenie

Názov koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na odstránenie:

(text)

Názov príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na odstránenie:

(text)

Referenčné číslo príkazu na odstránenie:

(text)

Dátum a čas prijatia príkazu na odstránenie vrátane časového pásma:

(text)

ODDIEL 3: Nevykonanie

Poskytovateľ nemôže vykonať príkaz na odstránenie v rámci povinnej lehoty z týchto dôvodov [označte príslušnú(-é) kolónku(-y)]:

☐ Vyššia moc alebo faktická nemožnosť, ktorú nezavinil poskytovateľ hostingových služieb, vrátane objektívne odôvodniteľných technických alebo operačných dôvodov

☐ Príkaz na odstránenie obsahuje jednu alebo viaceré zjavné chyby

☐ Príkaz na odstránenie neobsahuje dostatočné informácie

Poskytnite ďalšie informácie týkajúce sa dôvodov nevykonania a uveďte dôvody vyššej moci alebo faktickej nemožnosti, zjavnú(-é) chybu(-y) a/alebo dodatočné informácie alebo prípadne potrebné objasnenie:

(text)

ODDIEL 4: Dátum, čas a podpis

Dátum a čas vrátane časového pásma:

(text)

Podpis:

(text)

PRÍLOHA VI:

VZOR NA INFORMOVANIEVYKONANÍ PRÍKAZU NA ODSTRÁNENIE
uvedený
článku 14 ods. 7 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu]

ODDIEL 1: Adresát príkazu na odstránenie

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto:

(text)

Kontaktné údaje poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Referenčné číslo spisu poskytovateľa:

(text)

ODDIEL 2: Informácie týkajúce sa príkazu na odstránenie

Názov koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na odstránenie:

(text)

Príslušný súdny orgán alebo nezávislý správny orgán, ktorý vydal príkaz na odstránenie:

(text)

Referenčné číslo príkazu na odstránenie:

(text)

Dátum a čas prijatia príkazu na odstránenie vrátane časového pásma:

(text)

ODDIEL 3: Opatrenia prijaté na vykonanie príkazu na odstránenie

Poskytovateľ na vykonanie príkazu na odstránenie prijal toto opatrenie (označte príslušnú kolónku):

☐ Odstránil materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí

☐ Znemožnil prístup k materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí vo všetkých členských štátoch

Dátum a čas prijatia opatrenia vrátane časového pásma:

(text)

ODDIEL 4: Dátum, čas a podpis

Dátum a čas vrátane časového pásma:

(text)

Podpis:

(text)

PRÍLOHA VII:

VZOR PRÍKAZOV NA ZABLOKOVANIE
uvedený
článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) …/…, [ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detíboja proti nemu]

PRÍKAZ NA ZABLOKOVANIE VYDANÝ PODĽA NARIADENIA (EÚ) …/…, KTORÝM SA STANOVUJÚ PRAVIDLÁ PREDCHÁDZANIA SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU DETÍ A BOJA PROTI NEMU (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“)

ODDIEL 1: Orgány, ktoré požiadali o príkaz na zablokovanie a vydali ho

Názov koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na zablokovanie:

(text)

Názov príslušného súdneho orgánu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie:

(text)

Referenčné číslo príkazu na zablokovanie:

(text)

ODDIEL 2: Adresát príkazu na zablokovanie

Meno poskytovateľa a prípadne jeho právneho zástupcu:

(text)

Kontaktné miesto:

(text)

ODDIEL 3: Opatrenia na vykonanie príkazu na zablokovanie vrátane dodatočných záruk:

Poskytovateľ má prijať potrebné opatrenia na zamedzenie prístupu používateľov v Únii k známemu materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí označenému týmito jednotnými vyhľadávačmi zdrojov:

(text)

Príkaz na zablokovanie sa uplatňuje na túto službu, ktorú poskytovateľ ponúka v Únii:

(text)

Poskytovateľ má pri vykonávaní príkazu na zablokovanie dodržiavať tieto obmedzenia a/alebo poskytovať tieto záruky, ako sa uvádza v článku 16 ods. 5 nariadenia:

(text)

ODDIEL 4: Dôvody, obdobie uplatňovania a oznamovanie

Dôvody vydania príkazu na zablokovanie sú tieto:

(dostatočne podrobné odôvodnenie, prečo bol príkaz na zablokovanie vydaný)

Príkaz na zablokovanie sa uplatňuje od … (dátumu) do ……. (dátumu)

Podľa článku 18 ods. 6 nariadenia sa uplatňujú tieto požiadavky na podávanie správ:

(text)

ODDIEL 5: Kontaktné údaje v prípade nadväzných opatrení

Kontaktné údaje koordinačného orgánu, ktorý požiadal o vydanie príkazu na zablokovanie, na účely spätnej väzby o vykonávaní príkazu na zablokovanie alebo ďalšieho objasnenia vrátane komunikácie, ako sa uvádza v článku 17 ods. 5 nariadenia:

(text)

ODDIEL 6: Informácie o náprave

Príslušný súd, na ktorom možno napadnúť príkaz na zablokovanie podľa článku 18 ods. 1 nariadenia:

(text)

Lehoty pre napadnutie príkazu na zablokovanie (dní/mesiacov od):

(text)

Odkazy alebo prepojenia na ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa nápravy:

(text)

V prípade potreby dodatočné informácie týkajúce sa nápravy:

(text)

Nesplnenie tohto príkazu na zablokovanie môže vyústiť do uloženia sankcií podľa článku 35 nariadenia.

ODDIEL 7: Dátum, čas a elektronický podpis

Dátum vydania príkazu na zablokovanie:

(text)