14.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 72/8


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10621 – Welput/PSPIB/Alecta/ 105 VStreet JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 72/08)

1.   

Komisii bolo 3. februára 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

West End of London Property Unit Trust („Welput“, Jersey),

the Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt („Alecta“, Švédsko) a

105VS Holdings Unit Trust („105 VStreet“, Jersey).

Welput, PSPIB a Alecta získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom 105 VStreet.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Welput: majetkový podielový fond. Ide o podnik kolektívneho investovania na účely zákona Spojeného kráľovstva o finančných službách a trhoch z roku 2000. Welput pôsobí výlučne v Spojenom kráľovstve – v centre Londýna,

PSPIB: investičný manažér dôchodkových plánov zamestnancov kanadskej federálnej verejnej služby, kanadskej armády, kanadskej kráľovskej jazdnej polície a záložných síl. Spravuje globálne diverzifikované portfólio vrátane akcií, dlhopisov a iných cenných papierov s pevným výnosom, ako aj investície do súkromného kapitálu, nehnuteľností, infraštruktúry, prírodných zdrojov a úverové investície,

Alecta: dôchodkový fond, ktorý spravuje zamestnanecké dôchodky súkromných osôb a spoločností vo Švédsku. Investičné portfólio podniku Alecta zahŕňa investície s pevným výnosom, akcie a nehnuteľnosti a

105 VStreet: nehnuteľný majetok na adrese 105 Victoria Street v Londýne.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10621 – Welput/PSPIB/Alecta/ 105 VStreet JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.